5.Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) Konu Anlatımı - Wordly

5.Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) Konu Anlatımı


Telefonla konuşan ve Hello diyen bir kadın

5. Sınıf Ünite 1 Hello (Merhaba) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları insanlarla rahatça tanışmalarını ve kendilerini kolayca tanıtmalarını hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde farklı ülkelerden ve milletlerden insanlarla karşılaştıklarında; onlarla ülkeleri, milletleri ve dilleri hakkında sohbet edebilirler. Aynı zamanda ünitede öğrencilerin okul hayatlarıyla ilgili ders programı (timetable) ve derslerin İngilizce karşılıkları da verilmektedir. Ayrıca bu ünitede favori derslerinden like, dislike, hate, enjoy , can ve good at kalıplarını kullanarak bahsetmeyi öğreneceklerdir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yaptıkları eylemleri rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi ülkeler, milletler, diller ve günlük hayatta kullanılan, kendimizi ifade etmeyi sağlayan kelimeleri içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

1. Speak : Konuşmak
2. Country : Ülke
3. History : Tarih
4. English : İngilizce
5. Like : Hoşlanmak
6. Favorite : Favori
7. Love : Sevmek
8. Enjoy : Keyif almak
9. Maths : Matematik
10. Hate : Nefret etmek

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

Sınıf İngilizce 1. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve like, dislike, hate, enjoy, can ve good at kalıplarını uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1) ______ you like English ?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Do
B) Does
C) Have
D) Are
Doğru Cevap: A (Do you like English?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘İngilizceden hoşlanır mısın?’ şeklindedir. Cümle Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanılarak yapılmıştır. Simple Present Tense’de ‘you’ öznesi ‘do’ yardımcı fiilini almaktadır. Bu nedenle cümle “Do you like English?” şeklinde olmalıdır.

2) I hate ______ guitar.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)play
B)played
C)playing
D)playd
Doğru Cevap:C ( I hate playing guitar.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Gitar çalmaktan nefret ederim.’ şeklindedir. Cümle hate kalıbı kullanılarak yapılmıştır. İngilizcede hate kalıbından sonra fiil –ing takısı eklenilerek kullanılır. Bu nedenle cümle ‘’I hate playing guitar.’’ şeklindedir.

3) She ________ doing experiments.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)hate
B)like
C)love
D)likes
Doğru Cevap: D (She likes doing experiments.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘O deney yapmaktan hoşlanır şeklindedir.) Cümle Present Simple Tense (Geniş Zaman ) ve like kalıbı kullanılarak yapılmıştır. Geniş zamanda ‘she’ öznesinden sonra cümle içerisindeki ilk fiile ‘-s’ takısı eklenir. Bu nedenle cümle ‘’She likes doing experiments’’ şeklindedir.

4) They _________ India.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)are from
B)are for
C)is from
D)am from
Doğru Cevap: A (They are from India.)
Cümlenin Türkçe çeviri ‘Onlar Hindistanlılar.’ şeklindedir. Cümple Present Simple Tense (Geniş Zaman) ile yapılmıştır. Geniş zamanda ‘they’ öznesinden sonra ‘are’ yardımcı fiili gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’They are from India.’’ şeklindedir.

5) __________ languages do you speak?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)How
B)How many
C)Many
D)How much
Doğru Cevap: B ( How many languages do you speak?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Kaç tane dil konuşabiliyorsun?’ şeklindedir. Languages (dil) kelimsesi sayılabilen bir kelimedir. Bu nedenle cümle ‘’How many languages do you speak?’’ şeklinde olmalıdır.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Likes- Dislikes Kullanımı

İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir.

5.Sınıf 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Like
Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir.

• I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.)

2. Love
Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.)

3. Enjoy
Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.)

5.Sınıf 1. Ünite Hello ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:

1. Don’t like (Dislike)
Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili ‘don’t like’ fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.)

2. Hate
Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. )

SORU KALIBI
Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz.

I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?)

He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi?

Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t.

NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.)

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız.
İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.
Can
Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil
Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
• I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
• He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
• They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)
Can’t (Can not)
Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil
Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
• You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
• She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
• It can’t jump. (O zıplayamaz.)

Soru Cümleleri
Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
• Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
• Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin

Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
• Yes, you can. / No, you can’t.
• Yes she can. / No, she can’t.

5. Sınıf İngilizce Hello Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi 5. Sınıf İngilizce konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
• İnsanlarla tanışmayı ve kendini tanıtmayı öğretir.
• Ülkeleri, milletleri ve onlara ait dilleri öğretir.
• Favorilerinden bahsetmeyi öğretir.
• Önceki sınıflarda öğrendikleri Present Simple Tense (Geniş Zaman) konusunu tekrarlar.
• Okuldaki öğretilen derslerin İngilizce karşılıklarını öğretir.
• İngilizce ders programı (timetable) hazırlamayı ve okumayı öğretir.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi, yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir, insanlarla tanışırken kullanılan kalıplar ve kelimeler, ülkeler, milletler ve dillerin İngilizce karşılıkları ve favori derslerden bahsedebilme ifadeleri etrafında kurulmuştur. Bu ünitede like, love, hate, enjoy, can ve good at üzerine yoğunlaşılmıştır.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları kendimizi tanıtırken ve favorilerimizden bahsederken kullandığımız isimler, fiiller ve kalıplardır.
Tüm Dünya üzerinde gittiğimiz her yerde kullanabileceğimiz kelimeler 5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde gösterilmektedir. Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır.
Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda çokça kullanabiliriz.
1. Speak (Konuşmak) : I can speak three different languages.
(Ben 3 farklı dil konuşabilirim.)
2. History (Tarih) : My favorite lesson is History at the school.
(Benim, okuldaki favori dersim Tarih.)
3. Learn (Öğrenmek) : She wants to learn all the languages in the world.
(O dünyadaki bütün dilleri öğrenmek istiyor.)
4. Enjoy (Keyif Almak) : They enjoy going to the seaside as a holiday.
(Onlar tatil olarak deniz kıyısına gitmekten keyif alıyorlar.)
5. Good at ( Bir şeyde iyi olmak) : I am good at doing experiments in the classroom.
(Ben sınıfta deney yapmakta iyiyimdir.)
6. Hate (Nefret Etmek) : He hates eating hamburger in a restaurant.
( O bir restoranda hamburger yemekten nefret eder.)
7. Favorite (Favori) : Which one is your favorite movie?
(Hangisi senin favori filmin?)
8. Art ( Sanat) : Our Art course is tomorrow.
(Bizim sanat kursumuz yarın.)
9. Solve (Çözmek) : I need to solve this problem for my family.
(Bu sorunu ailem için çözmem gerekiyor.)
10. Love (Sevmek) : I love running in the forest for being healthy.
(Sağlıklı olmak için ormanda koşmayı seviyorum.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir