5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Konu Anlatımı - Wordly

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Konu Anlatımı


Beyaz plan üstünde hobilerin yer aldığı küçük resimler

5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunları, yaptıkları hobileri ve bunları tanımlamayı öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler ve bunların tanımını yapabilirler.

5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde aynı zamanda öğrenciler like, dislike, hate, enjoy ve can gibi kalıpları da öğrenmektedirler.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yeteneklerinden ve hobilerinden rahatlıkla bahsedebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi mekân isimleri, dükkân isimleri ve yer-yön edatları gibi günlük hayatta adres tariflerinde kullanabileceğimiz kelimeler içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.
1. chess : satranç
2. collecting stamps : pul toplamak
3. hide and seek : saklambaç
4. blind man’s buff : körebe
5. table tennis : masa tenisi
6. play : oynamak
7. take photos : fotoğraf çekmek
8. camping : kamp yapmak
9. climb : tırmanmak
10. count : saymak

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve like, dislike, hate, enjoy ve can gibi kalıpları uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1. _________ you know these activities?
A)Does
B)Do
C)Is
D)Are
DOĞRU CEVAP: B ( Do you know these activities?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Bu aktiviteleri biliyor musun?’ şeklindedir. Cümlede Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanılmıştır. Geniş zamanda soru formu yaparken ‘do’ yardımcı fiili başa gelir. Bu nedenle cümle ‘’ Do you know these activities?’’ şeklinde hazırlanmalıdır.

2. I love ice ________.
A)like
B)collect
C)skating
D) skate
DOĞRU CEVAP: C (I love ice skating.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben buz patenini severim’ şeklindedir. İngilizcede love fiilinden sonra tekrar bir fiil gelirse, 2. fiile –ing takısı ekleriz. Bu nedenle cümle ‘’ I love ice skating.’’ şeklinde olmalıdır.

3. _______ she like swimming?
A)Does
B)Do
C)Is
D) Are
DOĞRU CEVAP: A (Does she like swimming?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘O yüzmeyi sever mi?’ şeklindedir. İngilizcede, like fiili ile soru soraraken ‘do’ yardımcı fiilini kullanırız. Bu cümlede öznemiz ‘she’ olduğu için Present Simple Tense (Geniş Zaman) kuralına göre çekimlediğimizde ‘does’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bu nedenle cümle ‘’ Does she like swimming?’’ şeklinde yazılmalıdır.
4. I enjoy ________ chess.
A)love
B)climbing
C)taking
D) playing
DOĞRU CEVAP: D (I enjoy playing chess.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben satranç oynamaktan keyif alırım şeklindedir. İngilizede ‘oynamak’ fiili ‘play’ fiiline denk gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’ I enjoy playing chess.’’ şeklinde yazılmalıdır.
5. I _______ swim well.
A)love
B)can
C)like
D)hate
DOĞRU CEVAP: B ( I can swim well.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘İyi yüzebilirim.’ şeklindedir. Sorudaki diğer şıklar yanlıştır çünkü bu fillerden sonra ‘swim’ fiiline –ing gelmeliydi. Bu nedenle cümle ‘’ I can swim well.’’ şeklinde yazılmalıdır.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Likes- Dislikes Kullanımı

İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir.
5.Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Like
Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir.
• I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
• They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
• She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
• He likes Math. (O matematikten hoşlanır.)
2. Love
Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
• We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
• He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.)
3. Enjoy
Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
• I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
• She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.)
5.Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
1. Don’t like (Dislike)
Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
• I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
Dislike fiili don’t like fiilinin yerine kullanılabilir.
• I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
• He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
2. Hate
Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
• I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
• She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. )
SORU KALIBI
Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. I, you, we, they özneleri için;
Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
• Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?)
He, she, it özneleri için;
Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
• Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
• Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi?
Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
• Yes, I do. / No, I don’t.
• Yes she does. / No, she doesn’t.
NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
• I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
• She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
• They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
• He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
• We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.)

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız. İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.
Can
Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil

Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
• I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
• He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
• They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)
Can’t (Can not)
Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil

Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
• You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
• She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
• It can’t jump. (O zıplayamaz.)
Soru Cümleleri
Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
• Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
• Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin
Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
• Yes, you can. / No, you can’t.
• Yes she can. / No, she can’t.

5. Sınıf İngilizce Games and Hobbies Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi 5.sınıf konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
• Öğrencilerin oynadıkları oyunlar ve hobileri hakkında konuşabilmesini öğretir.
• Yetenekler hakkında soru sorma ve cevap verebilmeyi öğretir.
• Oyunlar ve hobilerin isimlerini öğretir.
• Oyunlar ve hobileri tanımlamayı öğretir.
5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir. Öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunlar ve yaptıkları hobiler hakkında konuşabilmelerini hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler sevdikleri ve sevmedikleri aktiviteleri belirtip tanımlayabilirler.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları oyunlardan ve hobilerden bahsederken kullandığımız isimler ve fiillerdir.
Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.
1. blind man’s buff (Körebe) : Children are playing blind man’s buff. (Çocuklar körebe oynuyor.)
2.camping (kamp yapmak) : We want to camping. (Kamp yapmak istiyoruz.)
3.chess (satranç ) : I am good at chess. (Ben satrançta iyiyim.)
4.climb (tırmanmak) : The cat is climbing the tree. (Kedi ağaca tırmanıyor.)
5.hangman (adam asmaca) : We played hangman at school. (Biz okulda adam asmaca oynadık.)
6.hide and seek (saklambaç) : I love playing hide and seek. (Saklambaç oynamayı severim.)
7.origami (origami) : I hate doing origami. (Ben origami yapmaktan nefret ederim.)
8.take photos (fotoğraf çekmek) : She is taking nature photos. (O doğa fotoğrafları çekiyor.)
9.table tennis (masa tenisi ) : The don’t like playin table tennis. (Onlar masa tenisi oynamaktan hoşlanmaz.)
10.Chinese whispers (kulaktan kulağa) : We want to play Chinese whispers. (Kulaktan kulağa oynamak istiyoruz.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir