5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) Konu Anlatımı - Wordly

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) Konu Anlatımı


My Routine başlığı altında saatler ve saatlerin üzerinde günlük rutin cümleleri

5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler günlük rutinleri hakkında konuşabilir, ailelerinin ve arkadaşlarının günlük rutinlerini anlatabilir, saatleri söyleyebilir ve 1-100 arası sayıları söyleyip anlayabilirler. Aynı zamanda ünite Present Simple Tense (Geniş Zaman) kalıbını işlemektedir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken öğrenciler günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf Ünite 4 My Daily Routine (Günlük Rutinim) ünitesi gün içerisinde yaptığımız aktiviteleri ve bunları ne zaman, nasıl yaptığımızı belirtmemize yardımcı olacak kelimeler içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.
1. daily routine : günlük rutin
2. get up : kalkmak
3. leave : ayrılmak
4. early : erkenden
5. wake up : uyanmak
6. wash : yıkamak
7. watch : izlemek
8. weekend : haftasonu
9. read: okumak
10. online: çevrimiçi
5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Testi

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.
Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1. I ______ to school by bus.
A)go
B)have
C)make
D)play
DOĞRU CEVAP : A (I go to school bu bus.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben okula otobüsle giderim. ‘ şeklindedir. Present Simple Tense (Geniş Zaman) da I öznesinde fiil yalın haldedir ve ‘go’ fiili ‘gitmek’ anlamına gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’ I go to school bu bus.’’ şeklinde yazılmalıdır.

2. I _______ books at eight o’clock every evening.
A)listen
B)read
C)drink
D)see
DOĞRU CEVAP : B ( I read books at eight o’clock every evening.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben her akşam 8’de kitap okurum. ‘ şeklindedir.’read’ kelimesi ‘okumak’ anlamına gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’ I read books at eight o’clock every evening.’’ şeklinde olmalıdır.

3. Do you _____ breakfast?
A)can
B)does
C)have
D)has
DOĞRU CEVAP : C (Do you have breakfast?)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Kahvaltı yaptın mı? ‘ şeklindedir. ‘have breakfast’ kalıp olarak ‘kahvaltı yapmak’ anlamına gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’ Do you have breakfast?’’ şeklinde olmalıdır.

4. After school, I__________ back home and do my homework.
A)does
B)do
C)have
D)get
DOĞRU CEVAP : D ( After school, I get back home and do my homework.)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Okuldan sonra, eve gelirim ve ödevlerimi yaparım. ‘şeklindedir. ‘get home’ kalıp olarak ‘eve gelmek’ anlamını kazanır. Bu nedenle cümle ‘’After school, I get back home and do my homework.’’ şeklinde olmalıdır.

5.It is twelve__________ (12:00)
A)half
B)past
C)quarter
D)o’clock
DOĞRU CEVAP : D ( It is twelve o’clock)
Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Saat 12. ‘ şeklindedir. Saatin tam ‘00’ olduğunu belirtmek için o’clock kullanırız. Bu nedenle cümle ‘’ It is twelve o’clock’’ şeklinde olmalıdır.

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Simple Present Tense Kalıbı ve Kullanımı

Simple Present Tense İngilizce’ de en çok kullanılan zaman ve en temel dilbilgisi kurallarından birisidir. En çok kullanılan zaman olmasının nedenleri cümle kuruluşunun basit ve en temel düzeyde olmasıdır.
Simple Present Tense’in Türkçe karşılığı geniş zamandır. Günlük hayatta yaptığımız eylemlerden, hobilerimizden, alışkanlıklarımızdan, herkes tarafından onaylanmış ve doğruluğu değişmeyecek olan durumlardan, talimatlardan, saat çizelgelerinden ve hikayelerden bahsederken kullanırız.
Örneğin;
‘I go to school.’ yani ‘Ben okula giderim.’ dediğimizde yüklemimiz olan ‘go’ yani ‘gitmek’ fiili ‘er-ar’ geniş zaman ekleriyle çekimlenerek ‘giderim’ halini alıyor. Bu cümleyi okuduğumuzda benim her zaman okula gittiğimi, bunu bir alışkanlık boyutunda yaptığımı ve sürekliliği olduğunu anlıyoruz.
Present Simple Tense Olumlu Cümleler Nelerdir?

Simple Present Tense ile cümle kurmak basittir ancak olumlu bir cümle kurarken aşağıdaki kurallara dikkat etmemiz gerekir;
1-I, You, We, They öznelerinde fiil hiçbir ek almaz.

I wake up at 7 every morning. (Ben her sabah 7’de uyanırım.)
We never drink milk. (Biz asla süt içmeyiz.)
They visit their grandmothers once a week. (Onlar haftada 1 kez büyükannelerini ziyaret ederler.

2-He, She, It yani 3.tekil öznelerinde fiile ‘-s’ takısı gelir.

She goes to lake every weekend. (O her haftasonu göle gider.)

He runs every day. (O her gün koşar.)

Not: Fiillere eklenen ‘-s’ takısı farklılık gösterebilir.
· Swim, play, speak, look gibi normal fiiller sadece -s takısı alırlar. (Swims, plays, speaks, looks)
· Sonu -y harfi ile biten cry, try gibi bazı fiillerde sondaki -y harfi düşerek yerine -ies takısı gelir. (cries, tries)
· Sonu -ch, -ss, -sh, -o gibi eklerle biten watch, go gibi bazı fiillerin sonuna -es takısı gelir. (watcheses, goes)

Present Simple Tense Olumsuz Cümleler Nelerdir?

Simple Present Tense ile olumsuz cümle yaparken özneden sonra yardımcı fiil ‘do’ ya da ‘does’, ardından da olumsuzluk anlamını bize veren ‘not’ eki gelir.

I, you, we, they özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir.

Subject + Do + not + Verb + Object ( Özne + Do + not + Yüklem + Nesne)

I, You,We, They öznelerinden sonra ‘don’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir.

• I don’t play basketball. (Ben basketbol oynamam.)
• We don’t want to go. (Biz gitmek istemeyiz.)
• They don’t eat pasta. (Onlar makarna yemez.)

Simple Present Tense cümlelerini olumsuz hale getirirken 3. tekil şahıslarda (He / She / It) yine ”-s” takısını kullanmamız gerekir. Fakat cümle olumsuz olunca “-s” takısını fiile değil, “do” yardımcı fiiline getiririz ve “does” haline dönüştürürüz. Cümlede ‘does’ yardımcı fiili olduğu için fiile tekrar ”-s” takısı eklenmez.
He, she, it özneleri için formülümüz aşağıda verilmiştir.

Subject + Does + not + Verb + Object ( Özne + Does + not + Yüklem + Nesne)
He, She, It öznelerinden sonra ‘doesn’t’ kelimesi eklenip ardından fiil gelir.
• She doesn’t listen music. ( O müzik dinlemez.)
• He doesn’t like me. (O benden hoşlanmaz.)
Not:Öznelere göre çekimlendiği için “do” ve “does” kullanımına dikkat etmeliyiz.

Present Simple Tense Soru Cümleleri Nelerdir?
Simple Present Tense ile soru cümlesi yaparken özneden önce ‘do’ ya da ‘does’ yardımcı fiili gelmektedir. Hiçbir öznede fiil ek almaz.
Soru cümlesi formülü aşağıda verilmiştir.
Do/Does + Subject + Verb + Object? / Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne?
• Do you drink water every day? (Her gün su içer misin?)
• Does she take her medicine daily? (O her gün ilacını alır mı?)
• Do I look like a student? (Ben bir öğrenciye benziyor muyum?)

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Telling the Time Kullanımı

İngilizcede saatin kaç olduğunu sorarken özellikle 2 tane soru kullanırız.
What time is it?
What is the time?

Bu iki sorunun da anlamı ‘Saat kaç?’ demektir.
Saatin kaç olduğunu söylemenin ise 2 yolu vardır. Bunlardan ilki dijital saatdir. Saati, ekranda görüldüğü şekilde sırasıyla saat ve dakika şeklinde söyleriz.
03:30 – It is three thirty. (Saat üç otuz.)
17:20 – It is seventeen twenty. (Saat on yedi yirmi)
Saati söylemenin bir diğer yolu ise şu şekildedir;
1- Saat tam ‘00’ olduğunda o’clock ifadesini kullanırız.
09:00 – It is nine o’clock. (Saat 9)
15:00 – It is fifteen o’clock. (Saat 15)
2- Saat buçuğu (30) gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.
09:30 – It is half past nine. (Saat 9:30)
15:30 – It is half past fifteen. (Saat 15:30)
3- Saatin çeyrek geçe (15) olduğunu ifade etmek için quarter past kullanırız.
09:15 – It is quarter past nine. (Saat 9:15)
15:15 – It is quarter past fifteen. (Saat 15:15.)
4- Saatin çeyrek kala (45) olduğunu ifade etmek için quarter to kullanırız.
09:45 – It is quarter to ten. (Saat 9:45)
15:45 – It is quarter to sixteen. (Saat 15:15.)
NOT: İngilizce saatlerde geçen dakikayı söylerken PAST , kalan dakikayı söylerken TO kullanırız. Dikkat etmemiz gereken İngilizcede saatleri söylerken geçen ya da kalan dakika önce söylenir ardından saat gelir. Buçuğa kadar olan zaman diliminde PAST (geçe) , buçuktan sonra ise TO (kala) kullanmamız gerekir.
04:25 = It is twenty five past four. (Saat dördü yirmi beş geçiyor.)
08:18 = It is eighteen past eight. (Saat sekizi on sekiz geçiyor.)
10:47 = It is thirteen to eleven. (Saat on bire on üç var.)
12:55 = It is five to thirteen. (Saat on üçe beş var.)

5. Sınıf İngilizce My Daily Routine Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi 5.sınıf konularında önemli bir ünitesidir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
• Öğrencilerin gün içinde yaptıkları aktiviteler hakkında konuşabilmelerini öğretir.
• Aile üyelerinin ve arkadaşlarının gün rutinleri hakkında konuşabilmeyi öğretir.
• Saatleri söyleyebilmeyi öğretir.
• 1-100 arası sayıları tanımayı ve tanımlamayı öğretir.
5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir. Öğrencilerin günlük hayatta yaptıkları aktiviteleri, zamanı söylemeyi (telling the time) ve 1-100 arası sayıları öğretmeyi hedeflemektedir.
Ünitede ki kelimeler sayesinde öğrenciler günlük rutinleri hakkında konuşabilir, ailelerinin ve arkadaşlarının günlük rutinlerini anlatabilir, saatleri söyleyebilir ve 1-100 arası sayıları söyleyip anlayabilirler.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları gün içerisinde yapılan aktiviteleri tanımlayan isimler ve fiillerdir.
Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Benim Günlük Rutinim) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.
1.arrive (ulaşmak) : The train arrives at 8. ( Tren 8 de geliyor.)
2.early (erken) : I wake up early in the morning. (Ben sabah erkenden uyanırım.)
3.get up (kalkmak) : They get up at 9. (Onlar 9’da kalkar.)
4.read (okumak) : I am reading a book right now. (Şu anda bir kitap okuyorum.)
5.sleep ( uyumak) : I am going to sleep. (Ben uyumaya gidiyorum.)
6.watch (izlemek) : I love watching TV. (Televizyon izlemeyi severim.)
7.weekend (haftasonu) : He goes to the beach every weekend. (O her haftasonu sahile gider.)
8.shopping (alışveriş) : We are going to shopping. ( Biz alışveriş yapmaya gidiyoruz.)
9.have a shower (duş almak) : He is having a shower. (O duş alıyor.)
10.every day (her gün) : I brush my teeth every day. (Her gün dişlerimi fırçalarım.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir