Adjective Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri - Wordly

Adjective Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri


Adjective Clause Konu Anlatımı ve Örnekleri

Adjective clause, bir diğer ismi ile relative clause, İngilizce dil bilgisi konuları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Başlarda, İngilizce öğrenmek isteyen kişilere biraz zor gelebiliyor olsa da, konuyu öğrendikçe ne kadar eğlenceli bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Yazının devamında sizler için Adjective clause tanımı, kullanım yerleri, İngilizcede neden önemli olduğu ve nasıl öğrenebileceği gibi bilgileri özetledik. Dilerseniz çalışmamıza başlayalım. 

Adjective Clause Nedir?

İncelememize ‘adjective clause’ kalıbının etimolojik kökeni ile başlayalım. Bu kalıp Türkçe’ye ‘sıfat tamlaması / sıfat tümceciği’ olarak çevrilmektedir. Adjective kelimesinin Türkçe karşılığı ‘sıfat’tır. Clause ise, ‘cümlecik, tümce’ anlamlarında kullanılmaktadır.

Adjective kelimesinin etimolojisi:

[ a-jik-tiv also a-j& ] (adjective.) 14. yüzyılda eski Fransızcada sıfat anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Latince’den gelmektedir. adiectīvum, from ad (“next to”) + -iect-, perfect passive participle of iaciō (“throw”) + -īvus, adjective ending; hence, a word “thrown next to” a noun, modifying it.

Yukarıda da görüldüğü gibi, ad yani (yanında) + -iect-, yani iaciō (“throw”) fiilinin üçüncü hali + -īvus, yani sıfatlarda görülen bir bitişten oluşmaktadır. Sonuç olarak, kabaca bir ismin ‘yanına atılan kelime’ olarak tanımlanabilir. Bu kelimenin görevi, o ismi nitelemektedir.

Clause kelimesinin etimolojisi:

[ kloz ] (noun.) 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

Middle English Medieval Latin clausa (Latin diminutive clausula (“a clause, close of a period”)) Latin clausus, past participle of claudere (“to shut, close”)

Yukarıda da inceleyebileceğiniz üzere, ‘close’ yani kapatmak fiilinden gelmektedir. Latince kökenli bir kelimedir.

Adjective clause tanımı ile devam edelim

‘Relative clause’ olarak da bilinen adjective clause, bir cümledeki ismi tanımlamaya çalışan bir bağımlı cümle türüdür. Tek bir kelime yerine bir grup kelimeden oluşmasına rağmen bir sıfat işlevi görür. Adjective clause yapısı söz konusu olduğunda, tüm kelimeler, ismi veya zamiri nitelemek için birlikte çalışır.

Tüm adjective clause’lar, yani sıfat cümlecikleri, bağımlı cümleciklerdir. Bağımlı cümle, bir özne ve bir fiilden oluşan bir kelime grubudur, ancak tek başına durabilen tam bir cümle değildir. Sıfat cümleleri, onları tanımladıkları kelimeye bağlayan bir relative clause ile başlar, örneğin:

 • that
 • where
 • when
 • who
 • whom
 • whose
 • which
 • why

Relative pronoun’ları hatırladıktan sonra, cümle içinde bir sıfat cümlesini seçmek oldukça kolaydır:

 • Mantı, which many people adore, is not a healthy food. (Mantı, ki insanlar onu çok sever, sağlıklı bir yiyecek değildir.)
 • People who are stupid do not follow the rules. (Kurallara uymayan insanlar salaktır.)
 • He can remember the time when people walk without masks. (O, insanların maskesiz yürüdüğü zamanları hatırlıyor.)
 • Remziye has a friend whose son moves to Italy. (Remziye’nin, oğlu İtalya’ya taşınan bir arkadaşı var.)

Yukarıdaki listede gördüğünüz gibi, adjective clause’lar, bir relative pronoun ile başlıyor. Adjective clause, bu sayede, relative pronoun’dan önce gelen ismi nitelemektedir.

Yukarıdaki her adjective clause, aynı zamanda, nitelenen orijinal ismi tanımlamak için birlikte çalışan bir özne ve bir fiil içerir. Örneğin, ‘birçok insanın taptığı’ / ‘which many people adore’ yapısı, “insanlar” öznesini ve “tapar” fiilini içerir, ancak kendi başına tam bir cümle değildir. Bunun yerine, işi “mantı” ismini tanımlamak için daha fazla bilgi sağlamaktır.

Bazı durumlarda, relative pronoun aynı zamanda cümlenin nesnesi olarak hizmet eder. Örneğin, ‘who are stupid’ yapısında, ‘who’ relative clause’u aynı zamanda ‘stupid’ öznesi olarak da iş görmektedir.

Adjective Clause ve Noun Clause Farkı Nedir?

Bu iki yapının farkını, her iki yapının da tanımını vererek görelim.

Adjective clause, diğer adı ile relative clause, Türkçede ‘sıfat tümceciği’ olarak anılmaktadır. Genellikle anlatımın daha akıcı olması amacı ile kullanılan bu yapılar, iki cümleyi birleştirme görevini üstlenirler.

Burada bilinmesi gereken bir başka terim, ‘relative pronoun’dur. Who, which ve that gibi relative pronoun’lar, adjective clause’da, yan cümleyi ana cümleye bağlayan kelimelerdir.

Who: Kim

The man is very handsome. (Adam çok yakışıklı.)

He broke up with his girlfriend. (O, kız arkadaşından ayrıldı.)

The man who broke up with his girlfriend is very handsome. (Kız arkadaşından ayrılan adam, çok yakışıklı.)

Who yapısı, kişileri nitelemek için kullanılmaktadır. Yerine bazı durumlarda that yapısı kullanılabilir. Yazının devamında konunun detaylı açıklamasına yer verilecektir.

Kişileri nitelemek için “who” veya “that” kullanırız. “that” resmi olmayan bağlamlarda kullanılır.

Whose: Kimin

Do you know the boy? (Oğlanı tanıyor musun?)

His bicycle was stolen. (Onun bisikleti çalındı.)

Do you know the boy whose bicycle was stolen? (Bisikleti çalınan oğlanı tanıyor musun?)

Whose: şeylerin, kime ait olduğunu belirtmek için kullandığımız bir yapı.

Whom: Kime

The man is a doctor (Adam bir doktordur..)

My father is shouting at him. (Babam ona bağırıyor.)

The man to whom my father is shouting at is a doctor. (Babamın bağırdığı adam bir doktor.)

Why: Neden

We didn’t ask him the reason why he was that angry. (Ona neden o kadar sinirli olduğunu sormadık.)

When: Ne zaman

May is the month when the weather is usually the warmest. (Havanın en sıcak olduğu ay genellikle Mayıs’tır.)

Devamı…

Which: Hangi

Nesneler için kullanılmaktadır. Yerine zaman zaman that yapısı da kullanılabilir. Yazının devamında, konu ile ilgili detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.

Can she borrow the pen which you told her about? (Bahsettiğin kalemi senden ödünç alabilir mi?)

Of which

He listens to songs. ( O şarkılar dinler.)

Most of them are in Italian.(Onların çoğu İtalyanca’dır.)

He listens to songs, most of which are in Italian. (Çoğu İtalyanca olan pek çok şarkı dinler.)

Ufak bir adjective clause özeti ardından, bir de noun clause’u inceleyelim;

Noun clause ise, cümlede, isim görevi gören cümleciktir. Cümlede özne veya nesne görevini üstlenebilir.

That

He knows that I love him. (Onu sevdiğimi biliyor.)

That he brokes my heart was not a good experience. (Onun kalbimi kırması, iyi bir deneyim değildi.)

Yukarıda gördüğünüz kullanım, İngilizcede yaygın bir kullanım değildir. That – clause ifadeleri, genellikle cümle başında bulunmaz. Daha ziyade, cümleye it ile başlanır ve yapı cümle sonuna eklenir.

It was not a good experience that he broke my heart. (Kalbimi kırması, iyi bir deneyim değildi.)

Who: Kim

Can you tell me who is in the episode? (Bölümde kimler olduğunu bana söyleyebilir misin?)

Where: Nerede

We do not know where Remziye is. (Remziye’nin nerede olduğunu bilmiyoruz.)

Which: Hangi

Should we decide which lawyer is better? (Hangi avukatın daha iyi olduğuna karar vermeli miyiz?)

Whose: Kimin

He must tell whose pen is lost. (Kimin kaleminin kayıp olduğunu söylemeli.)

What: Ne

I don’t know what to say. It is a really hard situation. (Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu oldukça zor bir durum.)

When: Ne zaman

May I ask when the wedding is? (Düğünün ne zaman olduğunu sorabilir miyim?)

Why: Neden

He has no idea why she is that sad. (Neden o kadar üzgün olduğunu bilmiyor.)

Örneklerde de görüldüğü üzere, her iki yapı da birbirine oldukça benzer. Fakat, burada önemli olan fark, noun clause’lar, ismin yerini alabiliyorken, adjective clause’ların böyle bir kullanıma sahip olmamasıdır. Adjective clause, ismi nitelemek amacı ile kullanılmaktadır. Yan cümleciği cümleden çıkardığımızda, cümlenin anlamında bir daralma oluşmaktadır.

Adjective Clause ve Relative Clause Farkı Nedir?

Adjective clause ve relative clause, temelde aynı şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Fakat aralarında, ufak da olsa farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları inceleyelim;

 • Bir ‘relative pronoun’, fiilin öznesi veya nesnesi veya bir fiilin nesnesi olarak işlev görebilir, ancak bir adjective clause, bu şekilde kullanılamaz.

Örneğin:

Özne olarak kullanımı:

Trust nobody who does not respect themselves. (Kendine saygısı olmayan hiçbir insana güvenmeyin.)

Fiilin nesnesi olarak kullanımı:

The cat, which I could not pet, escaped into the house. (Sevemediğim kedi, evin içine kaçtı.)

Preposition’ın nesnesi olarak kullanımı:

There is no event in this party which I can occupy. (Bu partide benim karşılayabileceğim hiçbir etkinlik yok.)

 • Relative clause, altı adet relative pronoun ile başlayabilir. bunlar, who, which, that, what, as ve but’tır. Daha fazlası ile kullanılamaz ya da başlayamaz. Adjective clause ise, relative clause’a oranla daha fazla bağlaç ile başlayabilir.

Konu relative pronoun ise, adjective clause da who, which, that, but, as gibi yapılar ile beraber kullanılabilir. Bu konu ile ilgili örnekleri yazıda bulabilirsiniz.

Adjective clause, aynı zamanda where, why ve when gibi relative adverbsler ile de başlayabilmektedir.

Örneğin:

At the time when Susan’s wedding took place I was in Berlin. (Susan’ın düğünü olurken ben Berlin’deydim.)

This is the reason why I called you. (Seni aramamın nedeni buydu.)

 • Relative clause’da Restrictive Clauses ve Nonrestrictive Clauses in Relative Clauses gibi iki farklı durum bulunmaktadır. Adjective clause’da ise böyle bir durum söz konusu değildir.

Bazı durumlarda bir ‘relative clause’ veya zard cümleden anlam olarak çıkartılabilir ve ifade edilmeyebilir. Adjective clause’da ise, böyle bir durum söz konusu değildir. Yazının devamında, that ile adjective clause kullanımı ile ilgili kısımda, konunun detayını bulabilirsiniz.

Adjective Clause Gramer Formülü Nedir?

Yukarıda adjective clause ile ilgili farklı cümle örnekleri verilmekle birlikte, adjective clause gramer formülü bu başlık altında açıklanmıştır. Aşağıda, ilgili cümle örneklerini ve açıklamalı gramer formülünü inceleyebilirsiniz:

The dog (subject / özne) that (relative pronoun) Ashley fed last week (adjective clause) was (verb / fiil) a very big dog. (Geçen hafta Ashley’nin beslediği köpek, çok büyük bir köpekti.)

The teacher will call  the names who passed the exam successfully. (Öğretmen, sınavı başarı ile geçen isimleri çağıracak.)

Gramer yapısı:

Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne) + Relative Clause

The girl who ate all the bananas threw up. (Tüm muzları yiyen kız, kustu.)

Gramer yapısı:

Subject (Özne) + Relative Clause + Verb (Fiil)

Adjective Clause YDS Soruları

YDS yani, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan bir sınavdır. YDS sınavına girmeyi planlıyorsanız, bu sınav sırasında karşılaşabileceğiniz adjective clause sorularının örneklerini incelemeniz önerilir. Aşağıda, daha önce YDS’de çıkmış on adet soruyu ve cevaplarını inceleyebilirsiniz.

1. Holding a yellow umbrella in his hand he said he didn’t know ____ it was, and added that it was not ____ .

 • which / him
 • whose / his
 • who / her
 • whom / us
 • that / theirs

2. The most devastating human impact on environments can be seen on islands —- settlers have introduced new animals and plants.

 • which
 • to whom
 • what
 • to which
 • whom

3. The telephone is at the centre of innovative technologies ____ may alter forever ____ we receive and use information.

 • which / but
 • so that / since
 • that / how
 • as / although
 • whereas / in case

4. Recently he’s had a novel published, the title of ____ I can’t recall at the moment.

 • which
 • whom
 • whose
 • what
 • that

5. Students ……. haven’t yet collected their student identification cards are reminded that they have to do so before the end of the month.

 • where
 • when
 • who
 • why
 • whose

Devamı… 

6. It’s estimated that in the 21st century seventy-five percent of the world’s population will be living within one hundred kilometres of the sea, ………. is frightening, especially when we consider the environmental effects.

 • what
 • which
 • where
 • that
 • when

7. Have you seen the display of the books written by the visiting professor ____ is going to talk this afternoon on the future of the European Community?

 • whose
 • whom
 • who
 • which
 • what

8. I couldn’t help admiring the professional manner in ____ he dealt with the crisis.

 • whose
 • that
 • whom
 • which
 • what

9. She is one of those rare critics ____ judgements have a common sense basis.

 • what
 • which
 • whom
 • whose
 • that

10. Music educators give us many good reasons for playing. It is said to feed our intelligence and raise our self-esteem. It removes us from the anxieties of daily life, placing us in the curious world of self expression, —- the linear passage of time seems

 • wherever
 • which
 • where
 • how
 • whom

Cevaplar:

1. whose / his

2. to which

3. that / how

4. which

5. who

6. which

7. who

8. which

9. whose

10. where

Adjective Clause ile Cümle Örnekleri

Bu başlık altında, hem adjective clause türleri hakkında bilgi sahibi olabilir, hem de konu ile ilgili cümle örneklerine göz atabilirsiniz. Adjective clause, bir başka deyişle relative clause defining adjective clause ve non defining adjective clause olarak ikiye ayrılır.

Defining Adjective Clause

Adjective clause’un bu türü, bir cümlede kullanıldığında belirlediği isim hakkında açıklayıcı ve gerekli bilgileri sağlamaktadır. “who, whom, that, which, whose, where, when, why” yapıları ile kullanılır. Bu yapıda, relative clause, ana cümleden virgül ile ayrılmaz. Defining adjective clause, isimleri niteleme görevi üstlenir. İlgili cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • The man who stole the money, was so excited. (Parayı çalan adam, çok heyecanlıydı.)

Cümlenin gramer yapısı:

Subject / Özne + adjective clause + verb / fiil

Bir başka örnek:

 • You are face to face with the man who sold the world. (Dünyayı satan adam ile yüz yüzesin / karşı karşıyasın.)
 • The woman who texted me last night is my doctor. (Dün gece bana mesaj atan kadın, benim doktorum.)

Non- Defining Adjective Clause

Adjective clause, bize bahsedilen kişi veya şey hakkında bilgi verir. Non defining adjective clause ise, bize birisi veya bir şey hakkında ekstra bilgi verir. Bu ekstra bilgilere kimden ya da neyden bahsedildiğini anlamak için ihtiyaç yoktur. Fakat ek bilgiler sunarlar. Bu yapılar, iki virgül arasında konumlandırılmaktadır. İlgili cümle örneklerini beraberce inceleyelim;

 • My girlfriend, who is twenty, goes cycling every week. (Kız arkadaşım, ki o yirmi yaşındadır, her hafta bisiklet sürmeye gider.

Cümlenin gramer yapısını inceleyecek olursak, non defining relative clause’un iki virgül arasında kullanıldığını görebiliriz.

Bir başka örnek:

 • Belgrad Forest, which we love, is always really busy on the weekends. (Belgrad Ormanı, ki biz oraya bayılırız, hafta sonları her zaman çok yoğun olur.)

Gramer yapısı:

Özne + non defining adjective clause + cümlenin geri kalanı

Adjective Clause ile Olumlu Cümle Örnekleri

Adjective clause yapısı ile hem olumlu hem de olumsuz yapıda cümleler kurulabiliyor. Ayrıca yapıyı soru cümlelerinde de kullanmak mümkün. Konu ile ilgili olumlu yapıdaki cümle örneklerini inceleyelim;

 • Alicia knows exactly whom to give her keys. (Alicia, anahtarlarını kime vereceğini tam olarak bilir.)
 • The project which you attended me in last week was really exhausting. (Geçen hafta beni dahil ettiğin proje, oldukça yorucuydu.)
 • Tobias is the person who was my first boyfriend. (Tobias, benim ilk erkek arkadaşımdı.)
 • The little girl whom Alicia was calling was my daughter. (Alicia’nın seslendiği küçük kız, benim kızımdı.)
 • The song that I listened to all day, is my medicine in these times. (Tüm gün dinlediğim şarkı, bu zamanlarda benim ilacım.)

Adjective Clause ile Olumsuz Cümle Örnekleri

Yukarıda olumlu örnekleri inceledik. Bu cümleleri olumsuz yapıda yapmak için izlenen adımlara bir göz atalım. İçerisinde adjective clause yapısına yer verilmiş olumsuz cümle örneklerini inceleyelim;

 • Alicia does not know exactly whom to give her keys. (Alicia, anahtarlarını kime vereceğini tam olarak bilmiyor.)
 • The project which you attended me in last week was not really exhausting. (Geçen hafta beni dahil ettiğin proje, pek yorucu değildi)
 • Tobias is not the person who was my first boyfriend. (Tobias, benim ilk erkek arkadaşım değildi.)
 • The little girl whom Alicia was calling was not my daughter. (Alicia’nın seslendiği küçük kız, benim kızım değildi.)
 • The song that I listened to all day, is not my medicine in these times. (Tüm gün dinlediğim şarkı, bu zamanlarda benim ilacım değil.)

Adjective Clause ile Soru Cümlesi Örnekleri

Son olarak konu ile ilgili soru cümlesi örneklerini inceleyelim;

 • What song did they choose to dance? (Dans etmek için hangi şarkıyı seçtiler?)
 • Which teacher did get fired on Friday? (Cuma günü hangi öğretmen kovuldu?)
 • Which topics are more important for the meeting tomorrow? (Yarınki toplantıda hangi konular daha önemli?)
 • Which nailpolish do they recommend you for that day? (O gün için sana hangi ojeyi tavsiye ettiler?)
 • Which team scored the highest last time? (En son hangi takım en yüksek puanı yaptı?)

Which ile Adjective Clause Cümleleri

Which, İngilizcede ‘hangi’ anlamında kullanılan bir ‘relative pronoun’dur. Cümlede tanımlanması, nitelendirilmesi gereken kelime, isim ise, genellikle ‘which’ relative pronoun’u kullanılır. Örnekleri inceleyelim;

a. Leyla received the worksheet. (Leyla, çalışma kağıdını aldı.)

a. Remzi had sent the worksheet. (Remzi, çalışma kağıdını gönderdi.)

Bu iki cümleyi, eğer arada bir ilişki var ise, which yapısı ile bağlayabiliriz.

 • Leyla received the worksheet which Remzi had sent. (Leyla, Remzi’nin gönderdiği çalışma kağıdını aldı.)

Bu cümlede görüldüğü üzere, yukarıdaki iki ayrı cümleyi birleştirirken, ikinci kısımda tekrar ‘worksheet’ kelimesini kullanmak yerine which yapısı kullandık. Bu sayede, which yapısı, iki cümle arasında birleştirici bir görev üstlendi.

b. Leyla saw the note. (Leyla, notu gördü.)

b. The note was important. (Not, önemliydi.)

Bu iki ayrı cümleyi, yine arada ilişki olduğu için, araya bir ‘which’ ekleyerek birleştirebiliriz.

 • Leyla saw the note, which was important. (Leyla, önemli olan notu / önemli notu gördü.)

Gramer yapısını inceleyecek olursak, en başa özneyi, sonra relative pronoun’u en sona da fiili koyduğumuzu görebiliriz.

Konu ile ilgili farklı cümle örnekleri:

1.

He had to get up and workout on that day too. (Onun kalkıp bugün de egzersiz yapması gerekiyordu.)

It is not easy with a tired body. (Bu yorgun bir bedenle çok da kolay değildi.)

Birleştirilmiş hali:

He had to get up and workout on that day too, which isn’t easy with a tired body. (Onun kalkıp bugün de egzersiz yapması gerekiyordu, ki bu yorgun bir bedenle çok da kolay değildi.)

2.

There is going to be a new event in October. (Ekim’de yeni bir etkinlik olacak.)

It is exciting.(bu çok heyecan verici.)

Birleştirilmiş hali:

There is going to be a new event in October, which is exciting. (Ekim’de yeni bir etkinlik olacak ki bu da çok heyecan verici.)

3.

The ferry goes to Kadıköy. (Deniz otobüsü Kadıköy’e gidiyor.)

The ferry departs from the Beşiktaş station at 19.45. (Deniz otobüsü, Beşiktaş istasyonundan 19.45’te kalkıyor.)

Birleştirilmiş hali:

The ferry which goes to Kadıköy departs from the Beşiktaş station at 19.45. (Kadıköy’e giden deniz otobüsü, Beşiktaş istasyonundan 19.45’te kalkıyor.)

Which zamirinin önünde mutlaka bir isim olur ve ‘which’ bu ismi niteler. Yapının sıfat olarak kullanıldığında ise, isimden önce kullanılmalıdır. Which yapısının isim ve zamir olarak kullanımındaki gramer farkı budur.

Who ile Adjective Clause Örnekleri

Şimdi de, who sözcüğü ve adjective clause ile ilişkisine bir göz atalım. Who kelimesi, Türkçe’ye ‘kim’ olarak çevrilmektedir. Elimizde iki cümle olduğunu düşünelim, bu iki cümlede de ortak bir özne bulunuyor ise, bu iki cümleyi who yapısı yardımı ile birbirine bağlayabiliriz. İlgili cümle örnekleri ile konuyu pekiştirelim;

Tarkan is my cousin. (Tarkan benim kuzenimdir.)

He is from Bangladesh. (Tarkan Bangladeş’lidir.)

Bu iki cümleyi who ile bağlayacak olursak;

 • Tarkan, who is from Bangladesh is my cousin. (Bangladeş’li olan Tarkan, benim kuzenimdir.)
 • Tarkan, who is my cousin, is from Bangladesh. (Benim kuzenim olan Tarkan, Bangladeş’lidir.)

Yukarıda görldüğü gibi, who’dan sonra gelen kısım cümlenin vurgulandığı kısımdır. Cümlede asıl verilmek istenen bilgi odur. İlk cümlede Tarkan’ın Bangladeş’li olması, ikinci cümlede ise, cümleyi kuranın kuzeni olması vurgulandığından, cümlelerin gramer yapısı da buna uygun olarak şekillendirilmiştir.

Diğer cümle örneklerini inceleyelim;

1.

This is Reyhan. (Bu Reyhan.)

You met Reyhan at the concert last night. (Sen, Reyhan ile, dün akşam konserde tanıştın.)

Birleştirilmiş hali:

This is Reyhan, who you met at the concert last night. (Bu, dün akşam konserde tanıştığın Reyhan.)

2.

Your best friend was born in Berlin. (Senin en iyi arkadaşın Berlin’de doğdu.)

Your best friend is now thirty years old. (Senin en iyi arkadaşın şu an otuz yaşında.)

Birleştirilmiş hali:

Your best friend, who was born in Berlin, is now thirty years old. (Berlin’de doğmuş olan en iyi arkadaşın, şu an otuz yaşında.)

3.

Cindy is a model. (Cindy bir model.)

She is my classmate and I like her. (Cindy benim sınıf arkadaşım ve onu severim.)

Cindy ,who is a model, is my classmate and I like her. (Bir model olan Cindy, benim sınıf arkadaşım ve onu severim.)

That ile Adjective Clause Örnekleri

İncelememize, that yapısı ve adjective clause ile kullanımı ile devam edelim. Adjective clause’da bazı durumlarda, who ya da which yerine that yapısı da kullanılabilir. Fakat bu, her zaman mümkün değildir. Örneğin, cümlede, relative pronoun’un sol tarafında virgül ya da bir preposition (in, on, at gibi) var ise, who ve which yerine that kullanımı yanlış olacaktır. Bir cümlede who ya da which yerine that yapısını kullanabilmemiz için, yapının sol tarafında virgüle ya da preposition’a yer verilmediğine dikkat etmemiz gerekir.

Örnekleri inceleyelim;

 • His girlfriend who likes listening to music a lot writes lyrics weely for our school band’s songs. (Onun müzik dinlemeyi çok seven kız arkadaşı, okul grubunun şarkıları için haftalık şarkı sözü yazar.).

Yukarıda gördüğünüz cümlede who yerine that kullanılabilir. Çünkü relative pronoun yani who’nun sol tarafında virgül ya da preposition bulunmamaktadır.

 • Your shirt which you bought two years ago still seems like new. (İki sene önce satın aldığın tişört, hala yeni gibi görünüyor.).

Bu cümlede de which yerine that yapısı kullanılabilir, çünkü yine aynı şekilde, relative pronounun sol tarafında virgül veya preposition bulunmamaktadır.

Diğer ilgili cümle örnekleri:

 • Today is the anniversary day that I am married. (Bugün benim evlendiğim günün yıl dönümü)
 • The reason that you are so hungry is that you skip lunch. (Çok aç olmanın nedeni, öğle yemeğini atlamış olman.)
 • The movie that he likes is a romantic movie. (Onun sevdiği film, romantik bir film.)

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi, adjective pronoun’dan önce virgül ya da preposition’a yer verilmediğinden, cümlelerde that yapısı kullanılmıştır.

Bazı durumlarda ise, cümlelerde kullanılan which ve who yapıları cümleden tamamen çıkarılsa bile anlam aynı kalabilmektedir. İlgili cümle örneklerini inceleyelim;

1.

The workers who want to get a raise, should work really hard. (Zam isteyen çalışanlar, gerçekten sıkı çalışmalılar.)

The workers wanting a raise, should work really hard. (Zam isteyen çalışanlar, gerçekten sıkı çalışmalılar.)

Yukarıda görüldüğü gibi, who relative pronounu cümleden atılmış ve fiile –ing takısı getirilerek anlam korunmuştur.

2.

I am the only doctor who also studies philosophy in our hospital. (Bizim hastanede, aynı zamanda felsefe okumuş olan tek doktor benim.)

I am the only doctor to also study philosophy in our hospital. (Bizim hastanede, aynı zamanda felsefe okumuş olan tek doktor benim.)

Bu örnekte ise, ilk cümlede yer alan relative pronoun cümleden atılmış ve fiilin başına –to eki getirilerek anlam korunmuştur.

3.

The competition which was presented by our team last week became the winner. (Bizim grubumuz tarafından geçen hafta sunulan yarışma birinci oldu.)

The competition presented by our group last week became the winner. (Bizim grubumuz tarafından geçen hafta sunulan yarışma birinci oldu.)

Son olarak, bu örnek ile vermek istediğimiz bilgi ise, passive yani edilgen yapıdaki cümlelerde de, relative pronoun’un cümleden atılmasının bir problem yaratmadığı ve anlamı koruduğudur.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir