"Pull" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Pull” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Pull feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “çəkmək, dartmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Pull” şəklindədir.

Pull feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Pull” feilinin ikinci forması olan “Pulled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Tom pulled out some necklaces from his bag and told Mary to choose the one she liked -Tom çantasından bir neçə boyunbağı çıxardı və Mary-e xoşuna gələn birini seçməsini dedi.
 • She pulled her car up at the gate -o, maşını qapıdan yuxarı çəkdi.
 • The car pulled up in front of the bank -maşın bankın qarşısında dayandı.
 • Jennifer pulled out his notebook and pencil -Jennifer dəftərini və qələmini çıxardı.
 • Mary pulled her wallet out of her purse -Mary cüzdanını çantasından çıxardı.

Pull feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “çəkmək, dartmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Pulled” şəklindədir.

Pull feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Pull” feilinin üçüncü forması olan “Pulled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Tom has pulled out some necklaces from his bag and told Mary to choose the one she liked -Tom çantasından bir neçə boyunbağı çıxarıb və Mary-e xoşuna gələn birini seçməsini deyib.
 • She has pulled her car up at the gate -o, maşını qapıdan yuxarı çəkib.
 • The car has pulled up in front of the bank -maşın bankın qarşısında dayanıb.
 • Jennifer has pulled out his notebook and pencil -Jennifer dəftərini və qələmini çıxarıb.
 • They have pulled their wallet out of her purse -Onlar cüzdanlarını çantalarından çıxarıblar.

 Pull Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Pull feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Pull” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Pull Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Pull” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I pull a piece of paper out of my pocket usually -mən adətən cibimdən bir parça kağız çıxarıram.
 • You pull a piece of paper out of your pocket usually -sən adətən cibindən bir parça kağız çıxarırsan.
 • He/she pulls a piece of paper out of his/her pocket usually -o, adətən cibindən bir parça kağız çıxarır.
 • We pull a piece of paper out of our pocket usually -biz adətən cibimizdən bir parça kağız çıxarırıq.
 • You pull a piece of paper out of your pocket usually -siz adətən cibinizdən bir parça kağız çıxarırsınız.
 • They pull a piece of paper out of their pocket usually -onlar adətən ciblərindən bir parça kağız çıxarırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you pull a piece of paper out of your pocket usually? – sən adətən cibindən bir parça kağız çıxarırsan?
 • Does Jennifer pull a piece of paper out of her pocket usually? -Jennifer adətən cibindən bir parça kağız çıxarır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter pulls a piece of paper -Peter bir parça kağız çıxarır.
 • Passive Voice: A piece of paper is pulled by Peter -bir parça kağız Peter tərəfindən çıxarılır.

Pull Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Pull” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have pulled a piece of paper out of my pocket for five years -mən beş ildir ki, cibimdən bir parça kağız çıxarıram.
 • You have pulled a piece of paper out of your pocket for five years -sən beş ildir ki, cibindən bir parça kağız çıxarırsan.
 • He/she has pulled a piece of paper out of his/her pocket for five years -o, beş ildir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarır.
 • We have pulled a piece of paper out of our pocket for five years -biz beş ildir ki,  cibimizdən bir parça kağız çıxarırıq.
 • You have pulled a piece of paper out of your pocket for five years -siz beş ildir ki, cibinizdən bir parça kağız çıxarırsınız.
 • They have pulled a piece of paper out of their pocket for five years -onlar beş ildir ki,  ciblərindən bir parça kağız çıxarırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you pulled a piece of paper out of your pocket for five years? -sən beş ildir ki, cibindən bir parça kağız çıxarırsan?
 • Has Jennifer pulled a piece of paper out of your pocket for five years? -Jennifer beş ildir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has pulled a piece of paper for five years -Peter beş ildir ki, cibindən bir parça kağız çıxarır.
 • Passive Voice: A piece of paper has been pulled for five years by Peter – kağız parçası beş ildir ki, Peter tərəfindən çıxarılır.

Pull Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am pulling a piece of paper out of my pocket now -mən indi cibimdən bir parça kağız çıxarıram.
 • You are pulling a piece of paper out of your pocket now -sən indi cibindən bir parça kağız çıxarırsan.
 • He/she is pulling a piece of paper out of his/her pocket now -o, indi cibindən bir parça kağız çıxarır.
 • We are pulling a piece of paper out of our pocket now -biz indi cibimizdən bir parça kağız çıxarırıq.
 • You are pulling a piece of paper out of your pocket now -siz indi cibinizdən bir parça kağız çıxarırsınız.
 • They are pulling a piece of paper out of their pocket now -onlar indi ciblərindən bir parça kağız çıxarırlar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are pulling a piece of paper out of my pocket now? -sən indi cibindən bir parça kağız çıxarsan?
 • Is Jennifer pulling a piece of paper out of my pocket now? -Jennifer indi cibindən bir parça kağız çıxarır?

Pull Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been pulling a piece of paper out of my pocket for two minutes -mən iki dəqiqədir ki, cibimdən bir parça kağız çıxarmaqdayam.
 • You have been pulling a piece of paper out of your pocket for two minutes -sən iki dəqiqədir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarmaqdasan.
 • He/she has been pulling a piece of paper out of his/her pocket for two minutes -o, iki dəqiqədir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarmaqdadır.
 • We have been pulling a piece of paper out of our pocket for two minutes -biz iki dəqiqədir ki,  cibimizdən bir parça kağız çıxarmaqdayıq.
 • You have been pulling a piece of paper out of your pocket for two minutes -siz iki dəqiqədir ki, cibinizdən bir parça kağız çıxarmaqdasınız.
 • They have been pulling a piece of paper out of their pocket for two minutes -onlar iki dəqiqədir ki, ciblərindən bir parça kağız çıxarmaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been pulling a piece of paper out of my pocket for two minutes? – sən iki dəqiqədir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarmaqdasan?
 • Has Jennifer been pulling a piece of paper out of my pocket for two minutes? -Jennifer o, iki dəqiqədir ki,  cibindən bir parça kağız çıxarmaqdadır?

Pull Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I pulled a piece of paper out of my pocket yesterday -mən dünən cibimdən bir parça kağız çıxardım.
 • You pulled a piece of paper out of your pocket yesterday -sən dünən cibindən bir parça kağız çıxardın.
 • He/she pulled a piece of paper out of his/her pocket usually -o, dünən cibindən bir parça kağız çıxardı.
 • We pulled a piece of paper out of our pocket yesterday -biz dünən cibimizdən bir parça kağız çıxardıq.
 • You pulled a piece of paper out of your pocket yesterday -siz dünən cibinizdən bir parça kağız çıxardınız.
 • They pulled a piece of paper out of their pocket yesterday -onlar dünən ciblərindən bir parça kağız çıxardılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer pull a piece of paper out of his/her pocket usually -Jennifer dünən cibindən bir parça kağız çıxardı?
 • Did you pull a piece of paper out of his/her pocket usually -sən dünən cibindən bir parça kağız çıxardın?

 Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter pulled a piece of paper out of their pocket yesterday -Peter dünən rüblük bank çıxarışlarını aldı.
 • Passive Voice: A piece of paper pulled out yesterday by Peter -rüblük bank çıxarışları dünən Peter tərəfindən alındı.

 Pull Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was pulling a piece of paper out of my pocket yesterday -mən dünən cibimdən bir parça kağız çıxarırdım.
 • You were pulling a piece of paper out of your pocket yesterday -sən dünən cibindən bir parça kağız çıxarırdınız.
 • He/she was pulling a piece of paper out of his/her pocket yesterday -o, dünən cibindən bir parça kağız çıxarırdı.
 • We were pulling a piece of paper out of our pocket yesterday -biz dünən cibimizdən bir parça kağız çıxarırdıq.
 • You were pulling a piece of paper out of your pocket yesterday -siz dünən cibinizdən bir parça kağız çıxarırdınız.
 • They were pulling a piece of paper out of their pocket yesterday -onlar dünən ciblərindən bir parça kağız çıxarırdılar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer pulling a piece of paper out of his/her pocket yesterday? -Jennifer dünən cibindən kağız parçası çıxarmışdı?
 • Were we pulling a piece of paper out of his/her pocket yesterday? -biz dünən cibimizdən kağız parçası çıxarmışdıq?

Pull Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had pulled a piece of paper out of my pocket when they arrived -onlar çatanda mən cibimdən bir parça kağız çıxarmışdım.
 • You had pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda sən cibindən bir parça kağız çıxarmışdınız.
 • He/she had pulled a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda o, cibindən bir parça kağız çıxarmışdı.
 • We had pulled a piece of paper out of our pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmışdıq.
 • You had pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda siz cibinizdən bir parça kağız çıxarmışdınız.
 • They had pulled a piece of paper out of their pocket when Jennifer arrived – Jennifer çatanda onlar ciblərindən bir parça kağız çıxmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived? – onlar çatanda Jennifer cibindən bir parça kağız çıxarmışdı?
 • Had we pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived? – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Jennifer had pulled a piece of paper -Jennifer bir kağız parçası çıxarmışdı.
 • Passive Voice: A piece of paper had been pulled by Jennifer – kağız parçası Jennifer tərəfindən çıxarılmışdı.

Pull Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been pulling a piece of paper out of my pocket when they arrived -onlar çatanda mən cibimdən bir parça kağız çıxarmışdım.
 • You had been pulling a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda sən cibindən bir parça kağız çıxarmışdınız.
 • He/she had been pulling a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda o, cibindən bir parça kağız çıxarmışdı.
 • We had been pulling a piece of paper out of our pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmışdıq.
 • You had been pulling a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda siz cibinizdən bir parça kağız çıxarmışdınız.
 • They had been pulling a piece of paper out of their pocket when Jennifer arrived – Jennifer çatanda onlar ciblərindən bir parça kağız çıxmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been pulling a piece of paper out of her pocket when they arrived? – onlar çatanda Jennifer cibindən bir parça kağız çıxarmışdı?
 • Had we been pulling a piece of paper out of our pocket when they arrived? – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmışdıq?

Pull Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will pull a piece of paper out of my pocket tomorrow -mən sabah cibimdən bir parça kağız çıxaracağam.
 • You will pull a piece of paper out of your pocket tomorrow -sən sabah cibindən bir parça kağız çıxaracaqsan.
 • He/she will pull a piece of paper out of his/her pocket tomorrow -o, sabah cibindən bir parça kağız çıxaracaq.
 • We will pull a piece of paper out of our pocket tomorrow -biz sabah cibimizdən bir parça kağız çıxaracağıq.
 • You will pull a piece of paper out of your pocket tomorrow -siz sabah cibinizdən bir parça kağız çıxaracaqsınız.
 • They will pull a piece of paper out of their pocket tomorrow -onlar sabah ciblərindən bir parça kağız çıxaracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you pull a piece of paper out of your pocket tomorrow? – sən sabah cibindən bir parça kağız çıxaracaqsan?
 • Will Jennifer pull a piece of paper out of your pocket tomorrow? -Jennifer sabah cibindən bir parça kağız çıxaracaq?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will pull a piece of paper tomorrow -Peter sabah cibindən kağız parçası çıxaracaq.
 • Passive Voice: A piece of paper will be pulled tomorrow by Peter – kağız parçası sabah Peter tərəfindən çıxarılacaq.

Pull Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be pulling a piece of paper out of my pocket when they arrived -onlar çatanda mən cibimdən bir parça kağız çıxarmaqda olacağam.
 • You will be pulling a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda sən cibindən bir parça kağız çıxarmaqda olacaqsan.
 • He/she will be pulling a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda o, cibindən bir parça kağız çıxarmaqda olacaq.
 • We will be pulling a piece of paper out of our pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmaqda olacağıq.
 • You will be pulling a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda siz cibinizdən bir parça kağız çıxarmaqda olacaqsınız.
 • They will be pulling a piece of paper out of their pocket when they arrived -Jennifer çatanda onlar ciblərindən bir parça kağız çıxarmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be pulling a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda Jennifer cibindən bir parça kağız çıxarmaqda olacaq?
 • Will we be pulling a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmaqda olacağıq?

Pull Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have pulled a piece of paper out of my pocket when they arrived -onlar çatanda mən cibimdən bir parça kağız çıxarmış olacağam.
 • You will have pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda sən cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaqsan.
 • He/she will have pulled a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda o, cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaq.
 • We will have pulled a piece of paper out of our pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmış olacağıq.
 • You will have pulled a piece of paper out of your pocket when they arrived – onlar çatanda siz cibinizdən bir parça kağız çıxarmış olacaqsınız.
 • They will have pulled a piece of paper out of their pocket when they arrived -Jennifer çatanda onlar ciblərindən bir parça kağız çıxarmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have pulled a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda Jennifer cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaq?
 • Will we have pulled a piece of paper out of his/her pocket when they arrived – onlar çatanda biz cibimizdən bir parça kağız çıxarmış olacağıq?

Pull Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been pulling a piece of paper out of my pocket for two minutes when they arrived -onlar çatanda mən iki dəqiqədir ki, cibimdən kağız parçası çıxarmış olacağam.
 • You will have been pulling a piece of paper out of your pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda sən iki dəqiqədir ki, cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaqsan.
 • He/she will have been pulling a piece of paper out of his/her pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda o, iki dəqiqədir ki, cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaq.
 • We will have been pulling a piece of paper out of our pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, cibimizdən bir parça kağız çıxarmış olacağıq.
 • You will have been pulling a piece of paper out of your pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda siz iki dəqiqədir ki, cibinizdən bir parça kağız çıxarmış olacaqsınız.
 • They will have been pulling a piece of paper out of their pocket for two minutes when they arrived -Jennifer çatanda onlar iki dəqiqədir ki, ciblərindən bir parça kağız çıxarmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been pulling a piece of paper out of his/her pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda Jennifer iki dəqiqədir ki, cibindən bir parça kağız çıxarmış olacaq?
 • Will we have been pulling a piece of paper out of his/her pocket for two minutes when they arrived – onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, cibindən bir parça kağız çıxarmış olacağıq?

Pull – Pulled – Pulled – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Pull” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. Will we _______ a piece of paper out of his/her pocket for two minutes when they arrived
 • A) have been pulling
 • B) has been pulling
 • C) have pull
 1. Will Jennifer ________ a piece of paper out of his/her pocket for two minutes when they arrived?
 • A) have been pulling
 • B) has been pulling
 • C) to pull
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Pull”?
 • A) am/is/are pulling
 • B) will pulling
 • C) am/is/are Pull
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Pull”?
 • A) am/is/are pull
 • B) was/were pull
 • C) pulled
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Pull”?
 • A) pull/pulls
 • B) will pull
 • C) pulled
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Pull”?
 • A) will pulling
 • B) will be pulling
 • C) will been pulled
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Pull”?
 • A) has pulled
 • B) had pulled
 • C) had been pulled
 1. They ______ a table.
 • A) had pulled
 • B) has pulled
 • C) pulls
 1. Please _____ up a chair and join the conversation.
 • A) have pulls
 • B) has pulls
 • C) pull
 1. I helped _____ him out of the water.
 • A) pull
 • B) pulls
 • C) pulling

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Pull – Pulled – Pulled – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir