"Prefer" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Prefer” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Prefer feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Prefer feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “üstünlük vermək” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Prefer” şəklindədir.

Prefer feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Prefer” feilinin ikinci forması olan “Prefered” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • I preferred to see a woman doctor -mən qadın həkiminə müraciət etməyi üstünlük verdim.
 • Personally, I preferred the second option -şəxsən mən ikinci varianta üstünlük verdim.
 • I preferred milk chocolate to dark chocolate -mən qara şokoladdansa südlü şokolada üstünlük verirəm.
 • I preferred tea rather than coffee -mən kofedən çox çaya üstünlük verdim.
 • I preferred to work in natural daylight -mən təbii gün işığında işləməyə üstünlük verdim.

Prefer feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “üstünlük vermək” mənalarına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Preferred” şəklindədir.

Prefer feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Prefer” feilinin üçüncü forması olan “Prefered” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • I have prefered to see a woman doctor -mən qadın həkiminə müraciət etməyi üstünlük vermişəm.
 • Personally, I have preferred the second option -şəxsən mən ikinci varianta üstünlük vermişəm.
 • I have preferred milk chocolate to dark chocolate -mən qara şokoladdansa südlü şokolada üstünlük vermişəm.
 • I have preferred tea rather than coffee -mən kofedən çox çaya üstünlük vermişəm.
 • I have preferred to work in natural daylight -mən təbii gün işığında işləməyə üstünlük vermişəm.

Prefer Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Prefer feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Prefer” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Prefer Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Prefer” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I prefer coffee in the morning usually -mən səhər adətən kofeyə üstünlük verirəm.
 • You prefer coffee in the morning usually -sən səhər adətən kofeyə üstünlük verirsən.
 • He/she prefer coffee in the morning usually -o, səhər adətən kofeyə üstünlük verir.
 • We prefer coffee in the morning usually -biz səhər adətən kofeyə üstünlük veririk.
 • You prefer coffee in the morning usually -siz səhər adətən kofeyə üstünlük verirsiniz.
 • They prefer coffee in the morning usually -onlar səhər adətən kofeyə üstünlük verirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you prefer coffee in the morning usually? – sən səhər adətən kofeyə üstünlük verirsən?
 • Does Jennifer coffee in the morning usually? -Jennifer səhər adətən kofeyə üstünlük verir?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter prefer coffee in the morning -Peter səhər kofe içməyə üstünlük verir.
 • Passive Voice: The coffee is prefered by Peter in the morning -səhər kofeyə Peter tərəfindən üstünlük verilir.

Prefer Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Prefer” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have preferred coffee in the morning for five years -mən beş ildir ki, səhər kofeyə üstünlük verirəm.
 • You have preferred coffee in the morning for five years -sən beş ildir ki, səhər kofeyə üstünlük verirsən.
 • He/she has preferred coffee in the morning for five years -o, beş ildir ki, səhər kofeyə üstünlük verir.
 • We have preferred coffee in the morning for five years -biz beş ildir ki, səhər kofeyə üstünlük veririk.
 • You have preferred coffee in the morning for five years -siz beş ildir ki, səhər kofeyə üstünlük verirsiniz.
 • They have preferred coffee in the morning for five years -onlar beş ildir ki,  səhər kofeyə üstünlük verirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you Prefered back the sheet to display the new sculpture for five years? -sən beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan?
 • Has Jennifer Prefered back the sheet to display the new sculpture for five years? -Jennifer beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has prefered coffee for five years -Peter beş ildir ki, səhər kofe içməyə üstünlük verir.
 • Passive Voice: The coffee has been prefered by Peter for five years -beş ildir ki, səhər kofeyə Peter tərəfindən üstünlük verilir.

Prefer Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am preferring coffee in the morning now -mən indicə səhər kofe içməyə üstünlük verirəm.
 • You are preferring coffee in the morning now -sən indicə səhər kofe içməyə üstünlük verirsən.
 • He/she is preferring coffee in the morning now -o, indicə səhər kofe içməyə üstünlük verir.
 • We are preferring coffee in the morning now -biz indicə səhər kofe içməyə üstünlük veririk.
 • You are preferring coffee in the morning now -siz indicə səhər kofe içməyə üstünlük verirsiniz.
 • They are preferring coffee in the morning now -onlar indicə səhər kofe içməyə üstünlük verirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you preferring coffee in the morning now? -sən indicə səhər kofe içməyə üstünlük verirsən?
 • Is Jennifer preferring coffee in the morning now? -Jennifer indicə səhər kofe içməyə üstünlük verir?

Prefer Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been preferring coffee for two minutes -mən iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdəyəm.
 • You have been preferring coffee for two minutes -sən iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdəsən.
 • He/she has been preferring coffee for two minutes -o, iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdədir.
 • We have been preferring coffee for two minutes -biz iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdəyik.
 • You have been preferring coffee for two minutes -siz iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdəsiniz.
 • They have been preferring coffee for two minutes -onlar iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been preferring coffee for two minutes? -sən iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdəsən?
 • Has Jennifer preferring coffee for two minutes? -Jennifer iki dəqiqədir ki, kofeyə üstünlük verməkdədir?

Prefer Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I prefered coffee in the morning yesterday -mən səhər kofe içməyə üstünlük verdim.
 • You prefered coffee in the morning yesterday -sən dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdin.
 • He/she prefered coffee in the morning yesterday -o, dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdi.
 • We prefered coffee in the morning yesterday -biz dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdik.
 • You prefered coffee in the morning yesterday -siz dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdiniz.
 • They prefered coffee in the morning yesterday -onlar dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer coffee in the morning yesterday? -Jennifer dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdi?
 • Did you prefer coffee in the morning yesterday? -sən dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdin?

Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter prefered coffee in the morning yesterday -Peter dünən səhər kofe içməyə üstünlük verdi.
 • Passive Voice: The coffee preferred by Peter in the morning yesterday -dünən səhər kofeyə Peter tərəfindən üstünlük verildi.

Prefer Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was preferring coffee in the morning yesterday -mən səhər kofe içməyə üstünlük verirdim.
 • You were preferring coffee in the morning yesterday -sən dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdin.
 • He/she was preferring coffee in the morning yesterday -o, dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdi.
 • We were preferring coffee in the morning yesterday -biz dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdik.
 • You were preferring coffee in the morning yesterday -siz dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdiniz.
 • They were preferring coffee in the morning yesterday -onlar dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer preferring coffee in the morning yesterday? -Jennifer dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdi?
 • Were we preferring coffee in the morning yesterday? -biz dünən səhər kofe içməyə üstünlük verirdik?

Prefer Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had prefered coffee in the morning when they arrived -onlar çatanda mən səhər kofe içməyə üstünlük vermişdim.
 • You had prefered coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda sən səhər kofe içməyə üstünlük vermişdin.
 • He/she had prefered coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda o, səhər kofe içməyə üstünlük vermişdi.
 • We had prefered coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda biz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdik.
 • You had prefered coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda siz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdiniz.
 • They had prefered coffee in the morning when they arrived -Jennifer çatanda səhər kofe içməyə üstünlük vermişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer prefer coffee in the morning when they arrived? – onlar çatanda Jennifer səhər kofe içməyə üstünlük vermişdi?
 • Had we prefer coffee in the morning when they arrived? – onlar çatanda biz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdik?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had prefered coffee -Peter kofe içməyə üstünlük vermişdi.
 • Passive Voice: The coffee had been prefered by Peter -kofeyə Peter tərəfindən üstünlük verilmişdi.

Prefer Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been preferring coffee in the morning when they arrived -onlar çatanda mən səhər kofe içməyə üstünlük vermişdim.
 • You had been preferring coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda sən səhər kofe içməyə üstünlük vermişdin.
 • He/she had been preferring coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda o, səhər kofe içməyə üstünlük vermişdi.
 • We had been preferring coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda biz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdik.
 • You had been preferring coffee in the morning when they arrived – onlar çatanda siz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdiniz.
 • They had been preferring coffee in the morning when they arrived -Jennifer çatanda səhər kofe içməyə üstünlük vermişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been preferring coffee in the morning when they arrived? – onlar çatanda Jennifer səhər kofe içməyə üstünlük vermişdi?
 • Had we been preferring coffee in the morning when they arrived? – onlar çatanda biz səhər kofe içməyə üstünlük vermişdik?

Prefer Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will prefer coffee in the morning tomorrow – mən sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəyəm.
 • You will prefer coffee in the morning tomorrow – sən sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəksən.
 • He/she will prefer coffee in the morning tomorrow – o, sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcək.
 • We will prefer coffee in the morning tomorrow – biz sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəyik.
 • You will prefer coffee in the morning tomorrow – siz sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəksiniz.
 • They will prefer coffee in the morning tomorrow – onlar sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you prefer coffee in the morning tomorrow? – sən sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcəksən?
 • Will Jennifer prefer coffee in the morning tomorrow? – Jennifer sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcək?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will prefer coffee in the morning tomorrow -Peter sabah səhər kofe içməyə üstünlük verəcək.
 • Passive Voice: The coffee will be preferred by Peter in the morning tomorrow -sabah səhər kofeyə Peter tərəfindən üstünlük veriləcək.

Prefer Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be preferring coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda mən kofe içməyə üstünlük verməkdə olacağam.
 • You will be preferring coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda sən kofe içməyə üstünlük verməkdə olacaqsan.
 • He/she will be preferring coffee in the morning when they arrived –sabah səhər onlar çatanda o, kofe içməyə üstünlük verməkdə olacaq.
 • We will be preferring coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda biz kofe içməyə üstünlük verməkdə olacağıq.
 • You will be preferring coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda siz kofe içməyə üstünlük verməkdə olacaqsınız.
 • They will be preferring coffee in the morning when Jennifer arrived –sabah səhər Jennifer çatanda onlar kofe içməyə üstünlük verməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be preferring coffee in the morning when they arrived –sabah səhər onlar çatanda Jennifer kofe içməyə üstünlük verməkdə olacaq?
 • Will we be preferring coffee in the morning when they arrived –sabah səhər onlar çatanda biz kofe içməyə üstünlük verməkdə olacağıq?

Prefer Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have prefered coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda mən kofe içməyə üstünlük vermiş olacağam.
 • You will have prefered coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda sən kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqsan.
 • He/she will have prefered coffee in the morning when they arrived –sabah səhər onlar çatanda o, kofe içməyə üstünlük vermiş olacaq.
 • We will have prefered coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda biz kofe içməyə üstünlük vermiş olacağıq.
 • You will have prefered coffee in the morning when they arrived – sabah səhər onlar çatanda siz kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqsınız.
 • They will have prefered coffee in the morning when Jennifer arrived –sabah səhər Jennifer çatanda onlar kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have prefered coffee in the morning when they arrived? –sabah səhər onlar çatanda Jennifer kofe içməyə üstünlük vermiş olacaq?
 • Will we have prefered coffee in the morning when they arrived? –sabah səhər onlar çatanda biz kofe içməyə üstünlük vermiş olacağıq?

Prefer Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived – sabah səhər onlar çatanda mən iki dəqiqədir ki, kofe içməyə üstünlük vermiş olacağam.
 • You will have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived – sabah səhər onlar çatanda sən iki dəqiqədir ki,  kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqsan.
 • He/she will have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived –sabah səhər onlar çatanda o, iki dəqiqədir ki,  kofe içməyə üstünlük vermiş olacaq.
 • We will have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived – sabah səhər onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, kofe içməyə üstünlük vermiş olacağıq.
 • You will have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived – sabah səhər onlar çatanda siz iki dəqiqədir ki,  kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqsınız.
 • They will have been preferring coffee in the morning for two minutes when Jennifer arrived –sabah səhər Jennifer çatanda onlar iki dəqiqədir ki, kofe içməyə üstünlük vermiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived? – sabah səhər onlar çatanda Jennifer iki dəqiqədir ki, kofe içməyə üstünlük vermiş olacaq?
 • Will we have been preferring coffee in the morning for two minutes when they arrived? – sabah səhər onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, kofe içməyə üstünlük vermiş olacağıq?

Prefer – Prefered – Prefered – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Prefer” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. Do you _______ checks or stripes?
 • A) prefer
 • B) has been prefers
 • C) have prefer
 1. I think I’d ______ something a little less energetic.
 • A) prefer
 • B) has been preferring
 • C) to prefer
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Prefer”?
 • A) am/is/are prefering
 • B) will prefering
 • C) am/is/are prefer
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Prefer”?
 • A) am/is/are prefer
 • B) was/were prefer
 • C) preferred
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Prefer”?
 • A) prefer/prefers
 • B) will prefer
 • C) preferred
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Prefer”?
 • A) will preferring
 • B) will be preferring
 • C) will been preferred
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Prefer”?
 • A) has preferred
 • B) had preferred
 • C) had been preferred
 1. Would you _____ rice or noodles?
 • A) prefer
 • B) has prefer
 • C) prefers
 1. Many mothers ______ flexible working hours.
 • A) prefers
 • B) has prefers
 • C) refer
 1. I ______ playing singles to doubles.
 • A) prefer
 • B) prefers
 • C) preferring

 Düzgün cavablar:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Prefer – Prefered – Prefered – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir