"Follow" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Follow” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Follow feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Follow feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “izləmək” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Followed” şəklindədir.

Follow feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Follow” feilinin ikinci forması olan “Followed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • We followed his tracks through the snow -biz qarın arasından onların izlərini izlədik.
 • We followed the path along the clifftops -biz cəngəlliklər boyunca yolu izlədik.
 • The boy followed his father out -uşaq atasının ardınca çölə çıxdı.
 • Sons followed their fathers’ trade with a high degree of regularity -oğulları atalarının ticarətini yüksək dərəcədə bir qanunauyğunluqla izlədilər.
 • I followed him down the stairs -mən pilləkənlərlə aşağı düşdüm.

Follow feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “izləmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Followed” şəklindədir.

Follow feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Follow” feilinin üçüncü forması olan “Followed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • We have followed his tracks through the snow -biz qarın arasından onların izlərini izləmişik.
 • We have followed the path along the clifftops -biz cəngəlliklər boyunca yolu izləmişik.
 • The boy has followed his father out -uşaq atasının ardınca çölə çıxmışdı.
 • Sons have followed their fathers’ trade with a high degree of regularity -oğulları atalarının ticarətini yüksək dərəcədə bir qanunauyğunluqla izləmişdilər.
 • I have followed him down the stairs -mən pilləkənlərlə aşağı düşmüşdüm.

Follow Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. eçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Follow feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Follow” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Follow Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Follow” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I follow Jennifer to the kitchen usually -mən adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirəm.
 • You follow Jennifer to the kitchen usually -sən adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsən.
 • He/she follows Jennifer to the kitchen usually -o, adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyir.
 • We follow Jennifer to the kitchen usually -biz adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirik.
 • You follow Jennifer to the kitchen usually -siz adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsiniz.
 • They follow Jennifer to the kitchen usually -onlar adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you follow Jennifer to the kitchen usually? -sən adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsən?
 • Does Peter follow Jennifer to the kitchen usually? -Peter adətən Jenniferi mətbəxə qədər izləyir?

Follow Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Follow” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have followed Jennifer to the kitchen -mən Jenniferi mətbəxə qədər izləmişəm.
 • You have followed Jennifer to the kitchen -sən Jenniferi mətbəxə qədər izləmisən.
 • He/she has followed Jennifer to the kitchen -o, Jenniferi mətbəxə qədər izləyib.
 • We have followed Jennifer to the kitchen -biz Jenniferi mətbəxə qədər izləyiblər.
 • You have followed Jennifer to the kitchen -siz Jenniferi mətbəxə qədər izləmisiniz.
 • They have followed Jennifer to the kitchen -onlar Jenniferi mətbəxə qədər izləyiblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you followed Jennifer to the kitchen? -sən Jenniferi mətbəxə qədər izləmisən?
 • Has Peter followed Jennifer to the kitchen? -Peter Jenniferi mətbəxə qədər izləyib?

Follow Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am following Jennifer to the kitchen now -mən indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirəm.
 • You are following Jennifer to the kitchen now -sən indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsən.
 • He/she is following Jennifer to the kitchen now -o, indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyir.
 • We are following Jennifer to the kitchen now -biz indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirlər.
 • You are following Jennifer to the kitchen now -siz indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsiniz.
 • They are following Jennifer to the kitchen now -onlar indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you following Jennifer to the kitchen now? -sən indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyirsən?
 • Is Peter following Jennifer to the kitchen now? -Peter indi Jenniferi mətbəxə qədər izləyir?

Follow Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdəyəm.
 • You have been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdəsən.
 • He/she has been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdədir.
 • We have been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -biz 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdədirlər.
 • You have been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdəsiniz.
 • They have been following Jennifer to the kitchen for 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdasan?
 • Has Jennifer been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdadır?

Follow Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I followed Jennifer to the kitchen yesterday -mən dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədim.
 • You followed Jennifer to the kitchen yesterday -sən dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədin.
 • He/she followed Jennifer to the kitchen yesterday -o, dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədi.
 • We followed Jennifer to the kitchen yesterday -biz dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədilər.
 • You followed Jennifer to the kitchen yesterday -siz dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədiniz.
 • They followed Jennifer to the kitchen yesterday -onlar dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did you follow Jennifer to the kitchen yesterday? -sən dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədin?
 • Did Peter follow Jennifer to the kitchen yesterday? -Peter dünən Jenniferi mətbəxə qədər izlədi?

Follow Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was following Jennifer to the kitchen yesterday -mən dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdim.
 • You were following Jennifer to the kitchen yesterday -sən dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdin.
 • He/she was following Jennifer to the kitchen yesterday -o, dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdi.
 • We were following Jennifer to the kitchen yesterday -biz dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdilər.
 • You were following Jennifer to the kitchen yesterday -siz dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdiniz.
 • They were following Jennifer to the kitchen yesterday -onlar dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Peter following Jennifer to the kitchen yesterday? -Peter dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdi?
 • Were we following Jennifer to the kitchen yesterday? -biz dünən Jenniferi mətbəxə qədər izləyirdik?

Follow Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -mən Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdim.
 • You had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -sən Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdin.
 • He/she had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -o, Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdi.
 • We had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -biz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdik.
 • You had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -siz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdiniz.
 • They had followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived -onlar Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived? -Peter Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdi?
 • Had we followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived? -biz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdik?

Follow Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -mən Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdim.
 • You had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -sən Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdin.
 • He/she had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -o, Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdi.
 • We had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -biz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdik.
 • You had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -siz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdiniz.
 • They had been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived -onlar Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived? -Peter Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdi?
 • Had we been following Jennifer to the kitchen when Jack arrived? -biz Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmişdik?

Follow Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -mən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəm.
 • You will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -sən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəksən.
 • He/she will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -o, sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcək.
 • We will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -biz sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəyik.
 • You will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -siz sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəksiniz.
 • They will follow Jennifer to the kitchen tomorrow -onlar sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you follow Jennifer to the kitchen tomorrow? -sən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcəksən?
 • Will Peter follow Jennifer to the kitchen tomorrow? -Peter sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləyəcək?

Follow Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -mən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacam.
 • You will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -sən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqsan.
 • He/she will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -o, sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaq.
 • We will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -biz sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacağıq.
 • You will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -siz sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqsınız.
 • They will be following Jennifer to the kitchen tomorrow -onlar sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be following Jennifer to the kitchen tomorrow? -sən sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqsan?
 • Will Peter be following Jennifer to the kitchen tomorrow? -Peter sabah Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaq?

Follow Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -mən Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacam.
 • You will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -sən Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacaqsan.
 • He/she will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -o, Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacaq.
 • We will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -biz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacağıq.
 • You will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -siz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacaqsınız.
 • They will have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived -onlar Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have followed Jennifer to the kitchen when Jack arrived? -Peter Jack çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacaq?
 • Will we have followed Jennifer to the kitchen when Peter arrived? -biz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləmiş olacağıq?

Follow Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -mən Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacam.
 • You will have following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -sən Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqsan.
 • He/she will have following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -o, Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaq.
 • We will have following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -biz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacağıq.
 • You will have following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -siz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqsınız.
 • They will have following Jennifer to the kitchen when Peter arrived -onlar Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jack have been following Jennifer to the kitchen when Peter arrived? – Peter çatanda Jack Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacaq?
 • Will we have been following Jennifer to the kitchen when Peter arrived? -biz Peter çatanda Jenniferi mətbəxə qədər izləməkdə olacağıq?

Follow – Followed – Followed – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Follow” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. He ______ her up a rickety staircase to a squalid bedsit.
 • A) have followed
 • B) followed
 • C) have follows
 1. We followed his tracks in the snow to a hut.
 • A) is follow
 • B) are follow
 • C) followed
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Follow”?
 • A) am/is/are diving
 • B) will diving
 • C) am/is/are follow
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Follow”?
 • A) am/is/are follow
 • B) was/were follow
 • C) follow
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Follow”?
 • A) follow/follows
 • B) will follow
 • C) follow
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Follow”?
 • A) will diving
 • B) will be diving
 • C) will been follow
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Follow”?
 • A) has follow
 • B) had follow
 • C) had been follow
 1. Sons _______ their fathers ‘trade with a high degree of regularity.
 • A) has follows
 • B) followed
 • C) has followed
 1. We _______ his tracks in the snow to a hut.
 • A) to follow
 • B) followed
 • C) was followed
 1. We ________ your instructions through to the last detail.
 • A) to follow
 • B) was followed
 • C) have followed

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. C

Follow – Followed – Followed – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir