"Once" istifadəsi - Wordly

“Once” istifadəsi


Adverbial Clauses: "Once" istifadəsi

Zərflik hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən ikinci dərəcəli üzvdür. Zərfliklər, əsasən, cümlənin feli xəbərlərinə aid olur və yanaşma əlaqəsi ilə onlara bağlanır. Zərflik quruluşca sadə və mürəkkəb olur.  Zərflik budaq cümlələri ( Adverbial Clauses )  mürəkkəb cümlədə müxtəlif zərfliklərin rolunu oynayır. Zərflik budaq cümlələri baş cümlədən həm əvvəl, həm də sonra işlənə bilər.

 Zərflik budaq cümlənin  növləri

1. Tərzi-hərəkət  budaq cümləsi

2. Zaman budaq cümləsi

3. Yer  budaq cümləsi

4. Kəmiyyət budaq cümləsi

5. Səbəb  budaq cümləsi

6. Məqsəd budaq cümləsi

 Zaman budaq cümləsi ( The Adverbial Clause of Time ) tabeli mürəkkəb cümlədə zaman zərfliyi funksiyasını daşıyır və baş cümlədəki hərəkətin zamanını bildirir. Zaman budaq cümləsinin bağlayıcıları bunlardır: When, till, until, while, as soon as, as long as, after, before, since, whenever, once

“Once”  2 istifadə qaydası var;

1) “Once” bağlıyıcı olarak

2) “Once” zərf olarak

1) Cümlədə  “once” bağlıyıcı olaraq istidafə edildiyində,

Once + cümlə = When / After / As soon as mənasında olur.

Məsələn;

Once interest rates rise, almost all factors in the economy become affected.

Faiz dərəcələri artdıqca, demək olar ki, iqtisadiyyatdakı bütün amillər təsirlənir.

Once we encounter a problem, we look for a solution  to overcome it.

Bir problemlə qarşılaşınca  onu aradan qaldırmaq üçün bir həll yolu axtarırıq.

Once I’ve picked Megan up, I’ll call you.

Meganı yığdıqdan sonra sənə zəng edəcəm.

2) “Once” – bir dəfə mənasında zərf kimi istifadə edilə bilər.

I’ve only met Jane’s husband once.

Janenin əri ilə yalnız bir dəfə tanış olmuşam.  ( bir dəfə mənasında istifadə olunub )

They go for dinner together once a month.

Ayda bir dəfə birlikdə yeməyə gedirlər.

“Once”  cümlədə  bir zamanlar , əvvəllər mənasın zərf olaraq istifadə edilə bilər.

There was once a cinema here. 

Bir vaxtlar burada bir kinoteatr var idi.

There were once many people in that street.

Bir vaxtlar həmin küçədə çox adam vardı.

” Once “istifadə qaydaları:

1) Cümlədə ” bir dəfə ” mənasında olanda Present Simple ( İndiki zaman ) olarak istifadə edilir.

The party members convene once a month.

Partiya üzvləri ayda bir dəfə toplanır.

Fortune knocks once at least at every man’s door.

Şans hər insanın qapısını ən azı bir dəfə döyür.

A man can only die once.

İnsan yalnız bir dəfə ölə bilər.

2) Cümlədə “bir zamanlar, bir vaxtlar” mənasında olanda Past Simple ( Keçmiş Sadə zaman ) olarak istifadə edilir.

We once lived in this small town.

Bir vaxtlar bu kiçik şəhərdə yaşayırdıq.

I once lived in Roma.

Bir zamanlar Romada yaşadım.

The once famous athlete is now delivering pizzas.

Bir vaxtlar məşhur  olan  idmançı indi pizza paylayır.

The once homeless person is now a homeowner.

Bir vaxtlar evsiz qalan şəxs indi ev sahibidir.

3) ” – ence, – anca, – dığında, – dığı zaman ” + SV ( O)

Once he arrives, we can start the meeting.

 O gəldikdən sonra iclasa başlaya bilərik.

He apologized once he realized his mistake.

Səhvini başa düşdükdən sonra üzr istədi.

The once abandoned building is now a luxury mansion.

Bir zamanlar tərk edilmiş bina indi lüks bir malikanədir.

To hear a hundred times is not so good as to see once.

Yüz dəfə eşitmək bir dəfə görmək qədər yaxşı deyildir.

4)  Cümlədə “əvvəlki” + isim  kimi  işlənə bilir.

The once president of the club stepped down due to various allegations.

Bir dəfə klub prezidenti müxtəlif iddialara görə vəzifəsindən istefa etti.

5) ” Once” ilə “as soon as” eyni mənani verir. Cumlədə  bir-birini əvəzləyə bilər və əvəzlədikdə cümlədə heç bir məna dəyişmir.

 As soon as she opened the door, a cat ran out. 

Once she opened the door, a cat ran out.

Qapını açan kimi bir pişik qaçdı.

As soon as I get my degree certificate, I will apply for many jobs.

Once I get my degree certificate, I will apply for many jobs.

Diplom sertifikatımı əldə edən kimi bir çox iş üçün müraciət edəcəm

As soon as she finished that project, she started working on the next.

Once she finished that project, she started working on the next.

Bu layihəni bitirdikdən sonra növbəti layihə üzərində işləməyə başladı.

“Once”  ilə nümünə cümlələr

Once I make make up my mind, nothing can stop me.

Bir dəfə qərar verdikdən sonra heç nə mənə mane ola bilməz.

Once I’ve found somewhere to stay I’ll send you my address.

Qalmaq üçün bir yer tapdıqdan sonra adresimi sizə göndərəcəm.

Remember that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed.

Unutmayın ki, müqaviləni imzaladıqdan sonra ləğv edə bilməyəcəksiniz.

Once I get him a job, he’ll be fine.

Bir dəfə ona iş tapsam, yaxşı olar.

Meditation is an ancient art that is once more gaining a following in a world in which busy lives lead to increasing stress.

Meditasiya,  həyatının artan stresə səbəb olduğu bir dünyada bir daha özünə yer qazandıran qədim bir sənətdir.

Acupuncture is an example of a therapy once considered bizarre which has some scientific basis.

Akupunktur bir müddət əvvəl qəribə hesab edilən bir terapiyanın nümunəsidir və hansısa elmi əsaslara malikdir.

Most of us are unaware of the fact that the Celts once dominated the breadth of Europe from the Black Sea to the Atlantic.

Bir çoxumuz Keltlərin bir vaxtlar Qara dənizdən Atlantikadək Avropanın genişliyini idarə etməsindən xəbərsizdik.

Fossils of certain plants support the theory that southern Australia may once have had a tropical climate.

Bəzi bitkilərin qalıqları Avstraliyanın cənubunda bir zamanlar tropik iqlimə sahib ola biləcəyi nəzəriyyəsini dəstəkləyir.

Reading is the kind of habit that once acquired is never lost.

Okuma, bir kez kazanılan bir alışkanlıktır ve asla kaybolmaz.

I know that it is highly unlikely that you’d ever want to go out with me, but I still need to ask at least once.

Bilirəm ki, mənimlə heç vaxt çıxmaq istəməyəcəyiniz ehtimalı azdır, amma yenə də ən azı bir dəfə soruşmaq lazımdır.

Once the work is done, usually around half past five, I come home to have dinner.

Iş bitdikdən sonra, ümumiyyətlə, saat beşin yarısından sonra evə nahar etmək üçün gəlirəm.

I have a terrible toothache. You’d better see a dentist at once.

Dəhşətli bir diş ağrım var. Dərhal diş həkiminə getsəm yaxşı olacaq.

All the people of the world were once Egyptians.

Bütün dünya xalqları bir vaxtlar misirlilər idilər.

Let me know at once when you will start.

Mənə nə vaxt başlayacağınızı dərhal bildirin.

Over this Land I ruled in peace for many years, until I grew old and longed to see my native city once again.

Yaşlandıqca və doğma şəhərimi bir daha görməyə can atana qədər bu torpaq üzərində mən uzun illər sülh içində hökm sürdüm.

My parents at once determined to take me to Baltimore to see if anything could be done for my eyes.

Valideynlərim dərhal gözlərimə nəsə edilə biləcəyini görmək üçün məni Baltimor şəhərinə aparmağa qərar verdi.

Once she wouldn’t have thought him capable of something so unfair.

Heç vaxt belə bir haqsız bir şey edə biləcəyini düşünməmişdi.

In England there was once a famous abbey, called Whitby.

İngiltərədə bir vaxtlar Whitby adlı məşhur monastır var idi.

I once knew a famous movie star.

Bir zamanlar məşhur bir film ulduzunu tanıyırdım.

I once helped the police catch a thief.

Bir dəfə polisə oğru tutmaqda kömək etdim.

Diğər Adverbial Clauses Nümünələri

“As Soon As” ilə nümünə cümlələr

As soon as they saw we had guns, they turned tail and ran away.

Silahlarımızın olduğunu görən kimi quyruğa dönüb qaçdılar.

As soon as she finished that project, she started working on the next.

Bu layihəni bitirdikdən sonra növbəti layihə üzərində işləməyə başladı.

As soon as I get my degree certificate, I will apply for many jobs

Diplom sertifikatımı əldə edən kimi bir çox iş üçün müraciət edəcəm.

Before”  ilə  nümünə cümlələr

You can check in online but you have to do it at least four hours before your flight.

Onlayn olaraq yoxlaya ( check in) bilərsiniz, ancaq uçuşdan ən azı dörd saat əvvəl bunu etməlisiniz.

We fasten your seatbelts before the plane takes off.

Təyyarə qalxmazdan  əvvəl təhlükəsizlik kəmərlərini bağlayırıq.

Before you leave, you should turn off the lights.

Ayrılmadan əvvəl işıqları söndürməlisiniz.

I need to have the letter before Friday.

Məktubu cümə öncəsi almalıyam.

“After” ilə nümünə cümlələr

After he left, she lifted one of the suitcases and placed it on the bed.

O, getdikdən sonra çamadanlardan birini qaldırıb çarpayının üstünə qoydu.

Soon/shortly after we joined the motorway, the car started to make a strange noise.

Magistral yola daxil olduqdan dərhal sonra avtomobil qəribə səs çıxarmaya  başladı.

After I have finished my work, I will accompany you to the park.

İşlərimi bitirdikdən sonra sizə parka qədər müşayiət edəcəyəm.

After you have written three or four words, you can put them together, can you not? 

Üç-dörd söz yazdıqdan sonra onları bir yerə yığa bilərsən ya yox?

“When” ile Nümünə Cümlələr

When the clock strikes midnight, she doesn’t have to leave.

Saat gecə yarısına çatdıqda, o, ayrılmaq məcburiyyətində deyil.

I’ll give him your message when I see will see him tomorrow.

Sabah onu görəndə mesajını ona çatdıracağam.

Do not disturb me when I am busy with my work.

İşimlə məşğul olduğum zaman məni narahat etməyin.

When it began to rain, I stood under a tree.

Yağış yağmağa başlayanda mən  ağacın altında durdum.

If Clause Nümünə Cümlələr

If you drink cold water, you get sick 

Soyuq su içsən xəstələnərsən.

If we have worked hard, wecan finishthe Project

Çox işləsək proyekti bitirə bilərik.

If you lend him some money,He may not give it back to you

Ona biraz borc versəniz, O sizə qaytarmayacaq.

If I have enough strawberries, I willbake a strawberry cake for you 

Əgər kifayət qədər çiyələk varsa, sənin üçün bir çiyələk tort bişirəcəyəm.

While  ilə nümünə cümlələr

While I was living in India, there was a big earthquake 

mən Hindistanda yaşayarkən böyük bir zəlzələ oldu.

While I was making a birthday cake, a bee flew in the kitchen through the open window 

 Mən ad günü tortu hazırlayarkən, mətbəxdə açıq pəncərədən arı uçdu.

While I was making the birthday cake, I poured a glass of salt instead of sugar into it 

Mən ad günü tortu hazırlayarkən onun içinə şəkər əvəzinə bir stəkan duz tökdüm.

Flight attendants were checking our tickets while we were gazing at the control panels in front of us

Uçuş işçiləri qarşımızdakı idarəetmə panellərinə baxarkən biletlərimizi yoxlayırdılar.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir