"Bet" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Bet” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Bet feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Bet feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “mərc gəlmək” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Bet” şəklindədir.

Bet feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Bet” feilinin ikinci forması olan “Bet” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He bet on that horse -o, bu at üçün bəhsə girdi.
 • She bet me 20 that I wouldn’t do it -o, 20 pounda mənim bunu etməyəcəyimə bəhsə girdi.
 • He bet $50 that his horse would win -o, atının qazanacağına 50 dollar ilə bəhsə girdi.
 • She bet a month’s salary on the team -o, bir aylıq maaşı ilə bu komanda üçün bəhsə girdi.
 • He bet them 500 pounds they would lose -o, onların 500 pound itirəcəklərinə bəhsə girdi.

Bet feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “mərc gəlmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Bet” şəklindədir.

Bet feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Bet” feilinin üçüncü forması olan “Bet” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He has bet on that horse -o, bu at üçün bəhsə girib.
 • She has bet me 20 that I wouldn’t do it -o, 20 pounda mənim bunu etməyəcəyimə bəhsə girib.
 • He has bet $50 that his horse would win -o, atının qazanacağına 50 dollar ilə bəhsə girib.
 • She has bet a month’s salary on the team -o, bir aylıq maaşı ilə bu komanda üçün bəhsə girib.
 • He has bet them 500 pounds they would lose -o, onların 500 pound itirəcəklərinə bəhsə girib.

Bet Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Bet feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Bet” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Bet Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Bet” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I bet you twenty cents on his winning usually -mən adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirəm.
 • You bet you twenty cents on his winning usually -sən adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirsən.
 • He/she bets you twenty cents on his winning usually -o, adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlir.
 • We bet you twenty cents on his winning usually -biz adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirik.
 • You bet you twenty cents on his winning usually -siz adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirsiniz.
 • They bet you twenty cents on his winning usually -onlar adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do I bet you twenty cents on his winning usually? -mən adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirəm?
 • Does Jennifer bet you twenty cents on his winning usually? -Jennifer adətən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlir?

Bet Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Bet” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have bet you twenty cents on his winning -mən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişəm.
 • You have bet you twenty cents on his winning -sən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmisən.
 • He/she has bet you twenty cents on his winning -o, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlib.
 • We have bet you twenty cents on his winning -biz onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişik.
 • You have bet you twenty cents on his winning -siz onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmisiniz.
 • They have bet you twenty cents on his winning -onlar onun qazandığına 20 sentə mərc gəliblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have I bet you twenty cents on his winning? -mən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişəm?
 • Has Jennifer bet you twenty cents on his winning? -Jennifer onun qazandığına 20 sentə mərc gəlib?

Bet Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am betting you twenty cents on his winning now -mən indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirəm.
 • You are betting you twenty cents on his winning now -sən indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirsən.
 • He/she is betting you twenty cents on his winning now -o, indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlir.
 • We are betting you twenty cents on his winning now -biz indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirik.
 • You are betting you twenty cents on his winning now -siz indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirsiniz.
 • They are betting you twenty cents on his winning now -onlar indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are we betting you twenty cents on his winning now? -biz indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirik?
 • Is Jennifer betting you twenty cents on his winning now? -Jennifer indi onun qazandığına 20 sentə mərc gəlir?

Bet Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been betting you twenty cents on his winning 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdəyəm.
 • You have been betting you twenty cents on his winning 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdəsən.
 • He/she has been betting you twenty cents on his winning5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdədir.
 • We have been betting you twenty cents on his winning 5 minutes -biz 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdəyik.
 • You have been betting you twenty cents on his winning 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdəsiniz.
 • They have been betting you twenty cents on his winning 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been betting you twenty cents on his winning 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdəsən?
 • Has Jennifer been betting you twenty cents on his winning 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdədir?

Bet Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I bet you twenty cents on his winning yesterday -mən dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldim.
 • You bet you twenty cents on his winning yesterday -sən dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldin.
 • He/she bets you twenty cents on his winning yesterday -o, dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldi.
 • We bet you twenty cents on his winning yesterday -biz dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldik.
 • You bet you twenty cents on his winning yesterday -siz dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldiniz.
 • They bet you twenty cents on his winning yesterday -onlar dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did they bet you twenty cents on his winning yesterday? -onlar dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldilər?
 • Did Jennifer bet you twenty cents on his winning yesterday? -Jennifer dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəldi?

Bet Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was betting you twenty cents on his winning yesterday -mən dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdim.
 • You were betting you twenty cents on his winning yesterday -sən dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdin.
 • He/she was betting you twenty cents on his winning yesterday -o, dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdi.
 • We were betting you twenty cents on his winning yesterday -biz dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdik.
 • You were betting you twenty cents on his winning yesterday -siz dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdiniz.
 • They were betting you twenty cents on his winning yesterday -onlar dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Peter betting you twenty cents on his winning yesterday? -Peter dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdi?
 • Were we betting you twenty cents on his winning yesterday? -biz dünən onun qazandığına 20 sentə mərc gəlirdik?

Bet Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -mən Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdim.
 • You had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -sən Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdin.
 • He/she had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -o, Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdi.
 • We had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -biz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdik.
 • You had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -siz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdiniz.
 • They had bet you twenty cents on his winning when Jack arrived -onlar Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter bet you twenty cents on his winning when Jack arrived? -Peter Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdi?
 • Had we bet you twenty cents on his winning when Jack arrived? -biz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdik?

Bet Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -mən Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdim.
 • You had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -sən Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdin.
 • He/she had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -o, Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdi.
 • We had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -biz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdik.
 • You had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -siz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdiniz.
 • They had been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived -onlar Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived? -Peter Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdi?
 • Had we been betting you twenty cents on his winning when Jack arrived? -biz Jack çatanda onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmişdik?

Bet Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will bet you twenty cents on his winning tomorrow -mən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəm.
 • You will bet you twenty cents on his winning tomorrow -sən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəksən.
 • He/she will bet you twenty cents on his winning tomorrow -o, sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcək.
 • We will bet you twenty cents on his winning tomorrow -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəyik.
 • You will bet you twenty cents on his winning tomorrow -siz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəksiniz.
 • They will bet you twenty cents on his winning tomorrow -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will they bet you twenty cents on his winning tomorrow? -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcəksən?
 • Will Peter bet you twenty cents on his winning tomorrow? -Peter sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gələcək?

Bet Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -mən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacam.
 • You will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -sən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqsan.
 • He/she will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -o, sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaq.
 • We will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacağıq.
 • You will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -siz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqsınız.
 • They will be betting you twenty cents on his winning tomorrow -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will they be betting you twenty cents on his winning tomorrow? -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqlar?
 • Will Peter be betting you twenty cents on his winning tomorrow? -Peter sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaq?

Bet Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -mən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacam.
 • You will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -sən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacaqsan.
 • He/she will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -o, sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacaq.
 • We will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacağıq.
 • You will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -siz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacaqsınız.
 • They will have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived? -Peter sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacaq?
 • Will we have bet you twenty cents on his winning when Peter arrived? -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlmiş olacağıq?

Bet Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -mən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacam.
 • You will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -sən sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqsan.
 • He/she will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -o, sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaq.
 • We will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacağıq.
 • You will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -siz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqsınız.
 • They will have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived -onlar sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jack have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived? -Jack sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacaq?
 • Will we have been betting you twenty cents on his winning when Peter arrived? -biz sabah onun qazandığına 20 sentə mərc gəlməkdə olacağıq?

Bet – Bet – Bet – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Bet” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 

 1. He had a _____ on the horses.
 • A) have bet
 • B) bet
 • C) have bets
 1. I _______ that car cost him a packet.
 • A) is bet
 • B) are bet
 • C) bet
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Bet”?
 • A) am/is/are diving
 • B) will diving
 • C) am/is/are bet
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Bet”?
 • A) am/is/are bet
 • B) was/were bet
 • C) bet
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Bet”?
 • A) bet/bets
 • B) will bet
 • C) betting
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Bet”?
 • A) will bet
 • B) will be bet
 • C) will been bet
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Bet”?
 • A) has bet
 • B) had bet
 • C) had been bet
 1. My ______ is that Liverpool will win.
 • A) has bets
 • B) bet
 • C) have bet
 1. She jumped in the fountain for a ____.
 • A) to bet
 • B) bet
 • C) were bet
 1. I _______ they’ll taste out of this world.
 • A) were never bet
 • B) was never been bet
 • C) will bet

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. C

Bet – Bet – Bet – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir