"Build" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Build” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Build feilinin ikinci və üçüncü forması ilə cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Build feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “tikmək” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “build” şəklindədir.

Build feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “build” feilinin ikinci forması olan “built” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She’d told him the truth, because she wanted them to have a relationship built on trust and love -ona həqiqəti söylədi, çünki inam və sevgi üzərində qurulmuş bir münasibət qurmalarını istədi.
 • It was built on high ground, and the forest sloped downward and away from the fortress -o yüksək bir yerdə tikilmişdi və meşə aşağıya doğru və qaladan uzağa meylli idi.
 • This doesn’t seem like something you built the past few weeks -bu, son bir neçə həftə qurduğunuz bir şey kimi görünmür.
 • David dropped to a chair and built himself a sandwich -David stula oturdu və özünə bir sendviç düzəltdi.
 • He built him a little hut for shelter at night and in stormy weather -onun üçün gecə və fırtınalı havalarda sığınacaq üçün kiçik bir daxma tikdirdi.

Build feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “tikmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “built” şəklindədir.

Build feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “build” feilinin üçüncü forması olan “built” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • We’d built up a library of recorded sessions but became concerned about properly securing them -qeydə alınmış sessiyaların kitabxanasını yaratdıq, lakin onları düzgün şəkildə təmin etməklə bağlı narahatlıq keçirdik.
 • Read on to see how that momentum has built over time, and continues to build -bu impulsun zamanla necə qurduğunu və qurmağa davam etdiyini görmək üçün oxuyun.
 • We still have people in boring, dead-end jobs only because we haven’t built a machine to do the work -hələ də darıxdırıcı işlərdə işləyən insanlar var, çünki işi görmək üçün maşın düzəltməmişik.
 • We have built for this world a family mansion, and for the next a family tomb -bu dünya üçün bir ailə malikanəsi, sonrakı dünya üçün isə ailə məzarı tikdik.
 • A considerable number of new railways, including the Siberian, have been built with money obtained from that source -Sibir də daxil olmaqla xeyli sayda yeni dəmir yolu bu mənbədən əldə edilən pulla tikilmişdir.

Build Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Build feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “build” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Build Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “build” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I build computer systems for large companies -mən böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qururam.
 • You build computer systems for large companies -sən böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qurursunuz.
 • He/She builds computer systems for large companies -o, böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qurur.
 • We build computer systems for large companies -biz böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qururuq.
 • You build computer systems for large companies -siz böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qurursunuz.
 • They build computer systems for large companies -onlar böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qururlar.

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter builds a house -Peter ev tikir.
 • Passive Voice: A house is built by Peter -ev Peter tərəfindən tikilir.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Does Jennifer builds computer systems for large companies? -Jennifer böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qurur.
 • Do you build computer systems for large companies? -sən böyük şirkətlər üçün kompüter sistemləri qurursunuz.

Build Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “build” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have already built two shopping centres this year -mən bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikmişəm.
 • You have already built two shopping centres this year -sən bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikmisən.
 • He/ She has already built two shopping centres this year -o, bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikdi.
 • We have already built two shopping centres this year -biz bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikmişik.
 • You have already built two shopping centres this year -siz bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikmisiniz.
 • They have already built two shopping centres this year -onlar bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikdilər.

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has built a house-Peter iki ev tikib.
 • Passive Voice: A house has been built by Peter -iki ev Peter tərəfindən tikilib.

Sual cümləsi nümunələri:

 • Have you already built two shopping centres this year? -sən bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikmisən?
 • Has Jennifer already built two shopping centres this year? -Jennifer bu il artıq iki ticarət mərkəzi tikdi?

Build Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • It’s Monday morning and I’m building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və mən divar tikirəm.
 • It’s Monday morning and you are building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və sən divar tikirsən.
 • It’s Monday morning and he/ she is building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və o divar tikir.
 • It’s Monday morning and we are building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və bir divar tikirik.
 • It’s Monday morning and you are building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və siz divar tikirsiniz.
 • It’s Monday morning and they are building a wall -bu gün bazar ertəsi səhəridir və onlar divar tikirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you building a wall? -sən divar tikirsən?
 • Is Jennifer building a wall?  -Jennifer divar tikir?

Build Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been building this shopping centre since we won the contract -mən müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini inşa edirəm.
 • You have been building this shopping centre since we won the contract -biz bu müqaviləni qazandığımızdan bəri sən bu ticarət mərkəzini inşa edirsən.
 • He/ She has been building this shopping centre since we won the contract -o, müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini inşa edir.
 • We have been building this shopping centre since we won the contract -biz bu ticarət mərkəzini müqaviləni qazandığımızdan bəri tikirik.
 • You have been building this shopping centre since we won the contract -siz müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini inşa edirsiniz.
 • They have been building this shopping centre since we won the contract -onlar müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini tikirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been building this shopping centre since we won the contract? -sən müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini inşa edirsiniz?
 • Has Jennifer been building this shopping centre since we won the contract? -Jennifer müqaviləni qazandığımızdan bəri bu ticarət mərkəzini inşa etdirir?

Build Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I built a new garage last month -mən keçən ay yeni bir qaraj tikdim.
 • You built a new garage last month -sən keçən ay yeni bir qaraj tikdin.
 • He/She built a new garage last month -o, keçən ay yeni bir qaraj tikdi.
 • We built a new garage last month -biz keçən ay yeni bir qaraj tikdik.
 • You built a new garage last month -siz keçən ay yeni bir qaraj tikdiniz.
 • They built a new garage last month -onlar keçən ay yeni bir qaraj tikdilər.

Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter built a house -Peter ev tikdi.
 • Passive Voice: A house was built by Peter -ev Peter tərəfindən tikilib.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did you built a new garage last month -sən keçən ay yeni bir qaraj tikdin?
 • Did Jennifer built a new garage last month -Jennifer keçən ay yeni bir qaraj tikdi?

Build Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was building a wall yesterday -mən dünən bir divar tikirdim.
 • You were building a wall yesterday -sən dünən bir divar tikirdin.
 • He/She was building a wall yesterday -o, dünən bir divar tikirdi.
 • We were building a wall yesterday -biz dünən bir divar tikirdik.
 • You were building a wall yesterday -siz sən dünən divar tikirdiniz.
 • They were building a wall yesterday -onlar dünən bir divar tikirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Were you building a wall yesterday? -sən dünən bir divar tikirdin?
 • Was Jennifer building a wall yesterday? -Jennifer dünən bir divar tikirdi?

Build Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • By the time my last company went bust I had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdim.
 • By the time my last company went bust you had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda sən artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdin.
 • By the time my last company went bust he/ she had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda o, artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdi.
 • By the time my last company went bust we had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda biz yeni ticarət mərkəzini artıq tikmişdik.
 • By the time my last company went bust you had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda siz artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdiniz.
 • By the time my last company went bust they had already built the new shopping centre -mənim son şirkətimin bünövrəsi qoyulanda onlar artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdilər.

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had built a house -Peter ev tikib.
 • Passive Voice: A house had been built by Peter -ev Peter tərəfindən tikilib.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had you already built the new shopping centre? – sən artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdin?
 • Had Jennifer already built the new shopping centre? -Jennifer artıq yeni ticarət mərkəzini tikmişdi?

Build Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə mən 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdin.
 • You had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə sən 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdin.
 • He/ she had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə o, 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdin.
 • We had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə biz 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdik.
 • You had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə siz 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdiniz.
 • They had been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə onlar 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had you been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy? –biz iflas barədə xəbəri eşidəndə sən 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdin?
 • Had Jennifer been building the new shopping centre for 2 months when we heard about the bankruptcy? -biz iflas barədə xəbəri eşidəndə Jennifer 2 aydır yeni alış-veriş mərkəzini tikirdi?

Build Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I think I’ll build my own house when I can afford to -mən imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürəm.
 • You think you will build my own house when I can afford to -sən imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürsən.
 • He/ she think he/ she will build my own house when I can afford to -o, imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünür.
 • We think we will build my own house when I can afford to -biz imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürük.
 • You  think you will build my own house when I can afford to -siz imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürsünüz.
 • They think they will build my own house when I can afford to -onlar imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürlər.

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will build a house -Peter ev tikəcək.
 • Passive Voice: A house will be built by Peter -ev Peter tərəfindən tikiləcək.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will I build my own house when I can afford to? -sən imkanım çatanda öz evimi tikəcəyimi düşünürsən?
 • Will Jennifer build her own house when she can afford to? -Jennifer imkanı çatanda öz eviтi tikəcəyimi düşünür?

Build Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be building a new garage tomorrow -mən sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacağam.
 • You will be building a new garage tomorrow -sən sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacaqsan.
 • He/she will be building a new garage tomorrow -o, sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacaq.
 • We will be building a new garage tomorrow -biz sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacağıq
 • You will be building a new garage tomorrow -siz sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacaqsınız.
 • They will be building a new garage tomorrow -onlar sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be building a new garage tomorrow? –Jennifer sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacaq?
 • Will we be building a new garage tomorrow? -biz sabah yeni bir qaraj tikməkdə olacağıq?

Build Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda bu zaman formasındakı “build” feilininin şəxs əvəzliklərinə görə dəyişilməsinə aid nümunələr verilmişdir:

 • I hope I will have already built my own house by the time I am 40 -mən ümid edirəm ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.
 • You hope you will have already built my own house by the time I am 40 -sən ümid edirsən ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.
 • He/ she hope he/ she will have already built my own house by the time I am 40 -o, ümid edir ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.
 • We hope we will have already built my own house by the time I am 40 -biz ümid edirik ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.
 • You hope you will have already built my own house by the time I am 40 -siz ümid edirsiniz ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.
 • They hope they will have already built my own house by the time I am 40 -onlar ümid edirlər ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you have already built my own house by the time I am 40? -sən ümid edirsən ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam?
 • Will Jennifer have already built my own house by the time I am 40? -Jennifer ümid edir ki, 40 yaşımda artıq öz evimi tikmiş olacağam?

Build Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • This time next week I will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyim iki ay olacaq.
 • This time next week you will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyin iki ay olacaq.
 • This time next week he/ she will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyi iki ay olacaq.
 • This time next week we will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyimiz iki ay olacaq.
 • This time next week you will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyiniz iki ay olacaq.
 • This time next week they will have been building this shopping centre for two months -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdikləri iki ay olacaq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you have been building this shopping centre for two months? -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyin iki ay olacaq?
 • Will Jennifer have been building this shopping centre for two months? -gələn həftə bu vaxt bu ticarət mərkəzini inşa etdirdiyi iki ay olacaq?

Build – Built – Built – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilmək üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “to build” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırmağınız tövsiyə edilir.

They are trying to ____ long-term relationships.

 • A) build
 • B) built
 • C) building
 • D) have build

We designed our house, but we didn’t ______________ it ourselves.

 • A) built
 • B) build
 • C) have build
 • D) has build

I want to _____ a sandcastle like the one we _____ last year.

 • A) Built, build
 • B) Building, build
 • C) Build, built
 • D) Build, have build

To _____ her sandcastle, Arya looked at how her brother _____his sandcastle after he ____ up so much anticipation.

 • A) Build, built, had built
 • B) Built, build, had built
 • C) Build, built, have built
 • D) Built, build, have built

Jennifer ______ this shopping center since we won the contract.

 • A) had been building
 • B) has build
 • C) build
 • D) has been building

Jack _______ computer systems for large companies.

 • A) Has been building
 • B) Built
 • C) Has built
 • D) Builds

It’s Monday morning and I’m _____ a wall.

 • A) Build
 • B) Built
 • C) Building
 • D) Have built

I ________ this shopping center since we won the contract.

 • A) have built
 • B) have been building
 • C) build
 • D) built

You hope you will have already _____ my own house by the time I am 40.

 • A) Built
 • B) Build
 • C) Have been building
 • D) Have built

David ______ computer systems for large companies.

 • A) Built
 • B) Builds
 • C) Has built
 • D) Has been building

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. D
 6. D
 7. C
 8. B
 9. A
 10. B

Build – Built – Built – Test sualları PDF

Yuxarıda verilmiş sualları PDF olaraq əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir