"Choose" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Choose” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Choose feili

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Choose feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “seçmək, seçilmək” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Chose” şəklindədir.

Choose feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Choose” feilinin ikinci forması olan “Chose” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • In spite of his size, his steps were light, as if he chose every one carefully -boyuna baxmayaraq, o, addımlarını yüngül, sanki hər birini diqqətlə seçmişdi.
 • She chose a trail that appeared to head in the general direction she wanted to go and began walking -getmək istədiyi istiqamətdə gedirmiş kimi görünən bir cığır seçdi və yeriməyə başladı.
 • You didn’t hate humans so much if you chose me as a mate -əgər məni həyat yoldaşı seçsəydin insanlara bu qədər nifrət etməzdin.
 • Alex must have heard something, but he apparently chose not to share it – even when asked -Alex mütləq bir şey eşitmişdi, amma göründüyü kimi bölüşməməyi seçdi – soruşulanda belə.
 • She wanted to ask him why he chose this spot but was afraid to -ondan niyə bu yeri seçdiyini soruşmaq istədi, amma qorxdu.

Choose feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “seçmək, seçilmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Chosen” şəklindədir.

Choose feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “choose” feilinin üçüncü forması olan “chosen” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Right now he was wondering if he had chosen the right occupation -o, hal-hazırda doğru işi seçib seçmədiyini düşünürdü.
 • The room smelled familiar, and he realized he’d chosen her room -otaqdan tanış qoxu gəldi və onun otağını seçdiyini başa düşdü.
 • The poor kid didn’t even have a real birthday, only the arbitrarily chosen date of January 1st -yazıq uşağın həqiqi bir doğum günü belə yox idi, yalnız elə-belə seçilmiş 1 yanvar tarixi.
 • He couldn’t have chosen a more appropriate song -o, daha uyğun bir mahnı seçə bilməzdi.
 • Jackson had chosen a restaurant with a bar area that had dancing -Jackson rəqs üçün bar sahəsi olan restoran seçmişdi.

Choose Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Choose feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “choose” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Choose Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “choose” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I choose my own destiny -mən öz taleyimi seçirəm.
 • You choose your own destiny -sən öz taleyini seçirsən.
 • He/she choose his/her own destiny -o, öz taleyini seçir.
 • We choose our own destiny -biz öz taleyimizi seçirik.
 • You choose your own destiny -siz öz taleyinizi seçir.
 • They choose their own destiny -onlar öz talelərini seçirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Dou you choose your own destiny? -sən öz taleyimi seçirsən?
 • Does Jennifer choose her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçirsən?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter chooses his own destiny -Peter öz taleyini seçir.
 • Passive Voice: A destiny is chosen by Peter -tale Peter tərəfindən seçilir.

Choose Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “choose” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have chosen my own destiny -mən öz taleyimi seçmişəm.
 • you have chosen your own destiny -sən öz taleyini seçmisən.
 • he/she has chosen his/her own destiny -o, öz taleyini seçib.
 • we have chosen our own destiny -biz öz taleyimizi seçmişik.
 • you have chosen your own destiny -siz öz taleyinizi seçmişiniz.
 • they have chosen their own destiny -onlar öz talelərini seçiblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you chosen your own destiny? -sən öz taleyini seçmisən?
 • Has Jennifer chosen her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçib?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has chosen his destiny -Peter öz taleyini seçib.
 • Passive Voice: A destiny has been chosen by Peter -tale Peter tərəfindən seçilib.

Choose Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am choosing my own destiny -mən öz taleyimi seçirəm.
 • You are choosing your own destiny -sən öz taleyini seçirsən.
 • He/she is choosing his/her own destiny -o, öz taleyini seçir.
 • We are choosing our own destiny -biz öz taleyimizi seçirik.
 • You are choosing your own destiny -siz öz taleyinizi seçirsiniz.
 • They are choosing their own destiny -onlar öz talelərini seçirlər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you choosing your own destiny? -sən öz taleyimi seçirsən?
 • Is Jennifer choosing her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçir?

Choose Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been choosing my own destiny -mən bir müddətdir ki, öz taleyimi seçməkdə idim.
 • You have been choosing your own destiny -sən bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idin.
 • He/she has been choosing his/her own destiny -o, bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idi.
 • We have been choosing our own destiny -biz bir müddətdir ki, öz taleyimizi seçməkdə idik.
 • You have been choosing your own destiny -siz bir müddətdir ki, öz taleyinizi seçməkdə idiniz.
 • They have been choosing their own destiny -onlar bir müddətdir ki, öz talelərini seçməkdə idilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been choosing your own destiny? -sən bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idin?
 • Has Jennifer been choosing your own destiny? -Jennifer bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə idi?

Choose Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I chose my own destiny -mən öz taleyimi seçdim.
 • You chose your own destiny -sən öz taleyini seçdin.
 • He/she chose his/her own destiny -o, öz taleyini seçdi.
 • We chose our own destiny -biz öz taleyimizi seçdik.
 • You chose your own destiny -siz öz taleyinizi seçdiniz.
 • They chose their own destiny -onlar öz talelərini seçdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer chose her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçdi?
 • Did we chose her own destiny? -biz öz taleyimizi seçdik?

Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter chose his own destiny -Peter öz taleyini seçdi.
 • Passive Voice: A destiny was chosen by Peter -tale Peter tərəfindən seçilib.

Choose Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was choosing my own destiny -mən öz taleyimi seçirdim.
 • You were choosing your own destiny -sən öz taleyini seçirdin.
 • He/she was choosing his/her own destiny -o, öz taleyini seçirdi.
 • We were choosing our own destiny -biz öz taleyimizi seçirdik.
 • You were choosing your own destiny -siz öz taleyinizi seçirdiniz.
 • They were choosing their own destiny -onlar öz talelərini seçirdilər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer choosing her own destiny -Jennifer öz taleyini seçməkdə idi?
 • Were we choosing our own destiny? -biz öz taleyimizi seçməkdə idik?

Choose Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had chosen my own destiny -mən öz taleyimi seçmişdim.
 • You had chosen your own destiny -sən öz taleyimi seçmişdin.
 • He/she had chosen his/her own destiny -o, öz taleyini seçmişdi.
 • We had chosen our own destiny -biz öz taleyimizi seçmişdik.
 • You had chosen your own destiny -siz öz taleyinizi seçmişdiniz.
 • They had chosen their own destiny -onlar öz talelərini seçmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer chosen her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçmişdi?
 • Had we chosen our own destiny? -biz öz taleyimizi seçmişdik?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had chosen his own destiny -Peter öz taleyini seçmişdi.
 • Passive Voice: A destiny had been chosen by Peter -tale Peter tərəfindən seçilmişdi.

Choose Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been choosing my own destiny -mən öz taleyimi seçmişdim.
 • You had been choosing your own destiny -sən öz taleyini seçmişdin.
 • He/she had been choosing his/her own destiny -o, öz taleyini seçmişdi.
 • We had been choosing our own destiny -biz öz taleyimizi seçmişdik.
 • You had been choosing your own destiny -siz öz taleyinizi seçmişdiniz.
 • They had been choosing their own destiny -onlar öz talelərini seçmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been choosing her own destiny? – Jennifer öz taleyini seçmişdi?
 • Had we been choosing her own destiny? -biz öz taleyimizi seçmişdik?

Choose Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will choose my own destiny -mən öz taleyimi seçəcəyəm.
 • You will choose your own destiny -sən öz taleyini seçəcəksən.
 • He/she will choose his/her own destiny -o, öz taleyini seçəcək.
 • We will choose our own destiny -biz öz taleyimizi seçəcəyik.
 • You will choose your own destiny -siz öz taleyinizi seçəcəksiniz.
 • They will choose their own destiny -onlar öz talelərini seçəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you choose your own destiny? -sən öz taleyini seçəcəksən?
 • Will Jennifer choose her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçəcək?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will choose his destiny  -Peter öz taleyini seçəcək.
 • Passive Voice: A destiny will be chosen by Peter -tale Peter tərəfindən seçiləcək.

Choose Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

I will be choosing my own destiny -mən öz taleyimi seçməkdə olacağam.

You will be choosing your own destiny -sən öz taleyini seçməkdə olacaqsan.

He/she will be choosing his/her own destiny -o, öz taleyini seçməkdə olacaq.

We will be choosing our own destiny -biz öz taleyimizi seçməkdə olacağıq.

You will be choosing your own destiny -siz öz taleyinizi seçməkdə olacaqsınız.

They will be choosing their own destiny -onlar öz talelərini seçməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be choosing her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçməkdə olacaq?
 • Will we be choosing our own destiny? -biz öz taleyimizi seçməkdə olacağıq?

Choose Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • I will have chosen my own destiny -mən öz taleyimi seçmiş olacağam.
 • You will have chosen your own destiny -sən öz taleyini seçmiş olacaqsan.
 • He/she will have chosen his/her own destiny -o, öz talesini seçmiş olacaq.
 • We will have chosen our own destiny -biz öz taleyimimizi seçmiş olacağıq.
 • You will have chosen your own destiny -siz öz taleyinizi seçmiş olacaqsınız.
 • They will have chosen their own destiny -onlar öz talelərini seçmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have chosen her own destiny? -Jennifer öz taleyini seçmiş olacaq?
 • Will we have chosen her own destiny? -biz öz taleyimizi seçmiş olacağıq?

Choose Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been choosing my own destiny -mən bir müddətdir ki, öz taleyimi seçməkdə olacağam.
 • You will have been choosing my your destiny -sən bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə olacaqsan.
 • He/she will have been choosing his/her own destiny -o, bir müddətdir ki, öz taleyini seçməkdə olacaq.
 • We will have been choosing our own destiny -biz bir müddətdir ki, öz taleyimizi seçməkdə olacağıq.
 • You will have been choosing your own destiny -siz bir müddətdir ki, öz taleyinizi seçməkdə olacaqsınız.
 • They will have been choosing their own destiny -onlar bir müddətdir ki, öz talelərini seçməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • will Jennifer have been choosing her own destiny -Jennifer  taleyiniz özü seçməkdə olacaq?
 • will we have been choosing our own destiny -biz taleyimizi özümüz seçməkdə olacağıq?

Choose – Chose – Chosen – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Choose” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

1. You shouldn’t have bought this car. It was a bad _____.

 • A) have chosen
 • B) choice
 • C) chosen

2. Why did you _____ this college? – Because it was near my town.

 • A) choose
 • B) have chose
 • C) have been chosen

3. I ______ to learn english to improve my English last year. It was a good choice.

 • A) chosen
 • B) chosing
 • C) chose

4. They _____ Patrick for the job ten years ago.

 • A) chose
 • B) chosen
 • C) choice

5. The actor has been ______ to play the role of the cruel king.

 • A) choice
 • B) chosing
 • C) chosen

6. You may stay here if you ______. It is a warm room.

 • A) choose
 • B) chosen
 • C) choice

7. I love you but I’ve ______ freedom. That’s why I can’t marry you.

 • A) chosen
 • B) choice
 • C) choose

8. This man wouldn’t be my ______ as president.

 • A) choose
 • B) choice
 • C) chosen

9. They left their country because they had no _______.

 • A) choice
 • B) choose
 • C) chosen

10. I hope he will be _______. He would be such a good president.

 • A) chosen
 • B) choice
 • C) choose

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. C
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. C

Choose – Chose – Chosen – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir