Determine Felinin İkinci və Üçüncü Formaları - Wordly

Determine Felinin İkinci və Üçüncü Formaları


Determine Felinin İkinci və Üçüncü Formaları

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “Determine” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Determine  feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Determine  feli – təyin etmək, müəyyənləşdirmək, müəyyən etmək, qərar vermək – şəklində tərcümə olunur.

Determine Felinin İkinci Forması

Determine  felinin ikinci halı determined yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Determine Felinin İkinci Forması ilə Nümunələr

 • Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.- Eleanor bir kralın qızı olsa da və ən böyük lüksdə böyüdülsə də, bədbəxtliyi əri ilə bölüşməyə qərar verdi.
 • He was determined to finish the work at any cost.- İşi nəyin bahasına olursa-olsun bitirməyə qərarlı idi.
 • Even if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.- Mənə on il çəksə də, işi yerinə yetirməkdə qərarlıyam.
 • Tom was determined to leave the company.- Tom şirkəti tərk etmək qərarına gəldi.
 • He was determined to go, so I decided to do my best to help him.- Getməyə qərarlı idi, ona görə ona kömək etmək üçün əlimdən gələni etməyə qərar verdim.
 • How long adolescence continues is determined by biological factors.- Yeniyetmənin nə qədər davam etməsi bioloji amillərlə müəyyən edilir.
 • I am determined to put the plan into practice no matter what others may say.- Başqalarının nə deyə biləcəyindən asılı olmayaraq planı tətbiq etməyə qərarlıyam.

Determine Felinin Üçüncü Forması

Determine felinin üçüncü halı determined olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Determine Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 • I was determined to help her at the risk of my life.- Həyatımı təhlükəyə ataraq ona kömək etməyə qərarlı idim.
 • A wanderer who is determined to reach his destination does not fear the rain.- Gedəcəyi yerə çatmağa qərar verən bir sərgərdan, yağışdan qorxmur.
 • England’s World Cup hero is determined to play through the pain barrier.- İngiltərənin Dünya Kuboku qəhrəmanı ağrı bariyerindən oynamağa qərarlıdır.
 • They are determined to erase the bad memories of last year’s defeats.- Keçən ilki məğlubiyyətlərin pis xatirələrini silməyə qərarlıdırlar.
 • The Chinese climbers are determined to bid for the highest mountain in the world.- Çinli alpinistlər dünyanın ən yüksək dağı üçün təklif verməkdə qərarlıdırlar.
 • He looked relaxed and determined as he fended off questions from the world’s Press.- Dünya Mətbuatının suallarını cavablandırarkən rahat və qətiyyətli görünürdü.
 • Researchers have determined that heading a football can cause permanent injury.- Tədqiqatçılar bir futbol başlığının qalıcı zədələnməyə səbəb ola biləcəyini təyin etdilər.
 • Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life.- Yaşayışınız həyatın sizə gətirdiyi şeylə deyil, həyata gətirdiyiniz münasibətlə təyin olunur.

Determine Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Determine  felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə determine felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə determine felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə determine felin üçüncü halı işlədilir.

Determine felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir- birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Determine Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Determine  feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş  determine  felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz

Determine Simple Present Tense İstifadəsi

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

 • I determine
 • you determine
 • he/ she/ it determines
 • we determine
 • you determine
 • they determine

We set out to determine exactly what happened that night.- O gecə tam olaraq nəyin baş verdiyini müəyyənləşdirməyə başladıq.

I determine him to be a fool.- Mən onun axmaq olduğunu təyin edirəm.

They must determine where the conference will take place.- Konfransın harada keçiriləcəyini müəyyənləşdirməlidirlər.

Determine Present Perfect Tense İstifadəsi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub-olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/  have + 3rd form of Verb

 • I have determined
 • you have determined
 • he/ she/ it has determined
 • we have determined
 • you have determined
 • they have determined

Researchers have determined that heading a football can cause permanent injury.-  Tədqiqatçılar bir futbol başlığının qalıcı zədələnməyə səbəb ola biləcəyini təyin etdilər.

You have determined that your AP is malfunctioning.-AP- nizin düzgün işləmədiyini təyin etdiniz.

She has determined on going this afternoon.– Bu günortadan sonra getməyə qərar verdi.

Determine Present Progressive  Tense İstifadəsi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now(indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

 • I am determining
 • you are determining
 • he/ she/ it is determining
 • we are determining
 • you are determining
 • they are determining

My loving parents are determining my future, with only my best interests at heart.- Sevgili valideynlərim gələcəyimi müəyyənləşdirirlər, yalnız ən yaxşı maraqlarımı düşünürlər.

They are determining the serum – protein and cholesterol levels.- Serum – protein və xolesterol səviyyələrini təyin edirlər.

Determine Present Perfect Continuous Tense İstifadəsi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

 • I have been determining
 • you have been determining
 • he/ she/ it has been determining
 • we have been determining
 • you have been determining
 • they have been determining

Determine Simple Past Tense İstifadəsi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

 • I determined
 • you determined
 • he/ she/it determined
 • we determined
 • you determined
 • they determined

He determined to travel no further that night.- O gecə daha irəliləməməyə qərar verdi.

Determine Past Progressive  Tense İstifadəsi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur.Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

 • I was determining
 • you were determining
 • he/ she/ it was determining
 • we were determining
 • you were determining
 • they were determining

The fans in the Curva were determining in our victory in the second half against Brescia.- Curvadakı azarkeşlər Brescia ilə ikinci hissədəki qələbəmizi təyin edirdilər.

Determine Past Perfect Tense İstifadəsi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

 • I had determined
 • you had determined
 • he/ she/ it had determined
 • we had determined
 • you had determined
 • they had determined

Stephen Chase had determined to live up to the expectations of the Company.- Stephen Chase, şirkətin ümidlərini doğrultmağa qərar vermişdi.

If he had determined to persecute her he must take the consequences.- Onu təqib etməyə qərar vermişdisə, nəticələrini almalıdır.

Determine Past Perfect Progressive Tense İstifadəsi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim.  Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been determining
 • you had been determining
 • he/ she/ it had been determining
 • we had been determining
 • you had been determining
 • they had been determining

Determine Simple Future Tense İstifadəsi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

 • I will determine
 • you will determine
 • he/ she/ it will determine
 • we will determine
 • you will determine
 • they will determine

How hard the swimmers work now will determine how they perform in the Olympics.- Üzgüçülərin indi nə qədər çalışdıqları Olimpiadada necə çıxış etdiklərini müəyyənləşdirəcəkdir.

The choice of package, in turn, will determine what hardware platform is going to be most appropriate.- Paket seçimi, öz növbəsində, hansı donanım platformasının ən uyğun olacağını təyin edəcəkdir.

The behaviour of consumer and corporate spending will determine whether this happens without a recession.– İstehlakçı və korporativ xərclərin davranışı bunun tənəzzül olmadan baş verəcəyini təyin edəcəkdir.

Determine Future Progressive  Tense İstifadəsi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur.Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil.Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

 • I will be determining
 • you will be determining
 • he/ she/ it will be determining
 • we will be determining
 • you will be determining
 • they will be determining

Age and experience will be determining factors in our choice of candidate.- Namizəd seçimimizdə yaş və təcrübə müəyyənedici amillər olacaqdır.

Determine Future Perfect Tense İstifadəsi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

 • I will have determined
 • you will have determined
 • he/ she/ it will have determined
 • we will have determined
 • you will have determined
 • they will have determined

An intelligent computer-based agent will have determined that you will be on that flight at that time, in that seat.- Ağıllı bir kompüter əsaslı agent, o zaman o uçuşda o oturacaqda olduğunuzu təyin etmiş olacaq.

Determine Future Perfect Continuous Tense İstifadəsi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been determining
 • you will have been determining
 • he/ she/ it will have been determining
 • we will have been determining
 • you will have been determining
 • they will have been determining

Determine Feili İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. Age and experience ….. factors in our choice of candidate.
 2. The first concern ….. the appropriate earnings to be capitalized. the second is determining the appropriate capitalization rate
 3. The Commerce Department …. earlier that increased numerical accuracy would not affect the distribution of representatives.
 4. He looked relaxed and ….. as he fended off questions from the world’s Press.
 5. The choice of package, in turn, …. what hardware platform is going to be most appropriate.
 6. Your living ….. not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life.
 7. Some people succeed because they are destined to, but most people succeed because they ….. to.
 8. First under the poll tax and now under the council tax, central control has replaced local democracy in ….. spending.
 9. To determine proper order of evaluation, treat the contacts as though they were resistors, and as if you …. total resistance of the series-parallel network formed by them.
 10. An intelligent computer- based agent ….. that you will be on that flight at that time, in that seat.

Cavablar:

 1. will be determining
 2. is determining
 3. had determined
 4. determined
 5. will determine
 6. is determined
 7. are determined
 8. determining
 9. were determining
 10. will have determined

İngilis Dilində  Determine v2 Və Determine v3 Formalarına Aid Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı Determine  birinci, ikinci və üçüncü formları ilə bağlı testi  klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir