"Dive" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Dive” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Dive feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Dive feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “dalmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Dived” və ya “Dove” şəklindədir.

Dive feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Dive” feilinin ikinci forması olan “Dived” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Peter dived from the bridge and rescued the drowning child -Peter körpüdən suya daldı və boğulan uşağı xilas etdi.
 • He dived into the water and kept under for a while -o, suya daldı və bir müddət altında qaldı.
 • The swimmer dived into the water and swam energetically away -üzgüçü suya daldı və çox enerjili formada uzaqlaşdı.
 • The swimmer dived into the river to save the drowning child -üzgüçü boğulan uşağı xilas etmək üçün çaya daldı.
 • Jennifer dived in and bobbed up a few seconds later in the middle of the pool -Jennifer daldı və bir neçə saniyə sonra hovuzun ortasında göründü.

Dive feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “dalmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Dived” şəklindədir.

Dive feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Dive” feilinin üçüncü forması olan “Dived” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Peter has dived from the bridge and rescued the drowning child -Peter körpüdən suya dalıb və boğulan uşağı xilas edib.
 • He has dived into the water and kept under for a while -o, suya dalıb və bir müddət altında qalıb.
 • The swimmer has dived into the water and swam energetically away -üzgüçü suya dalıb və çox enerjili formada uzaqlaşıb.
 • They have dived into the river to save the drowning child -onlar boğulan uşağı xilas etmək üçün çaya dalıblar.
 • Jennifer has dived in and bobbed up a few seconds later in the middle of the pool -Jennifer dalıb və bir neçə saniyə sonra hovuzun ortasında görünüb.

Dive Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980. Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Dive feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Dive” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Dive Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Dive” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I dive in first and test the temperature of the water usually -mən adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayıram.
 • You dive in first and test the temperature of the water usually -sən adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayırsan.
 • He/she dive in first and test the temperature of the water usually -o, adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayır.
 • We dive in first and test the temperature of the water usually -biz adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayırıq.
 • You dive in first and test the temperature of the water usually -siz adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayır.
 • They dive in first and test the temperature of the water usually -onlar adətən əvvəlcə suya dalır və suyun istiliyini yoxlayırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you dve without fear of the future usually? -sən adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsən?
 • Does Jennifer dive without fear of the future usually? -Jennifer adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsən?

Dive Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Dive” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have dived in first and test the temperature of the water -mən əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamışam.
 • You have dived in first and test the temperature of the water -sən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamısan.
 • He/she have dived in first and test the temperature of the water -o, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayıb.
 • We have dived in first and test the temperature of the water –biz əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışıq.
 • You have dived in first and test the temperature of the water -siz əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamısınız.
 • They have dived in first and test the temperature of the water -onlar əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayıblar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you dived without fear of the future? –sən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladın?
 • Has Jennifer dived without fear of the future? -Jennifer əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayıb?

Dive Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am diving in first and test the temperature of the water now -mən indi əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlayıram.
 • You are diving in first and test the temperature of the water now -sən adətən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırsan.
 • He/she is diving in first and test the temperature of the water now -o, adətən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayır.
 • We are diving in first and test the temperature of the water nowbiz adətən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırıq.
 • You are diving in first and test the temperature of the water now -siz adətən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırsınız.
 • They are diving in first and test the temperature of the water now -onlar adətən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you diving without fear of the future now? -sən indi gələcəkdən qorxmadan gülürsən?
 • Is Jennifer diving without fear of the future now? -Jennifer indi gələcəkdən qorxmadan gülür?

Dive Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamaqdayam.
 • You have been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdasan.
 • He/she has been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdadır.
 • We have been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes –biz 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdayıq.
 • You have been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdasınız.
 • They have been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdasan?
 • Has Jennifer been diving in first and test the temperature of the water for 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqdadır?

Dive Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I dived in first and tested the temperature of the water yesterday -mən dünən əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxladım.
 • You dived in first and tested the temperature of the water yesterday -sən dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladın.
 • He/she dived in first and tested the temperature of the water yesterday -o, dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladı.
 • We dived in first and tested the temperature of the water yesterday –biz dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladıq.
 • You dived in first and tested the temperature of the water yesterday -siz dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladınız.
 • They dived in first and tested the temperature of the water yesterday -onlar dünən  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer dive in first and tested the temperature of the water yesterday? -Jennifer dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladı?
 • Did you dive in first and tested the temperature of the water yesterday? -sən dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxladın?

Dive Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was diving in first and tested the temperature of the water yesterday -mən dünən əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlayırdım.
 • You were diving in first and tested the temperature of the water yesterday -sən dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdın.
 • He/she was diving in first and tested the temperature of the water yesterday -o, dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdı.
 • We were diving in first and tested the temperature of the water yesterday –biz dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdıq.
 • You were diving in first and tested the temperature of the water yesterday -siz dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdınız.
 • They were diving in first and tested the temperature of the water yesterday -onlar dünən  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer diving in first and tested the temperature of the water yesterday? -Jennifer dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdı?
 • Were we diving in first and tested the temperature of the water yesterday? -biz dünən əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayırdıq?

Dive Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamışdım.
 • You had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdın.
 • He/she had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdı.
 • We had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived –biz  Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdıq.
 • You had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdınız.
 • They had dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdı?
 • Had we dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdıq?

Dive Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamışdım.
 • You had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdın.
 • He/she had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdı.
 • We had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived –biz  Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdıq.
 • You had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdınız.
 • They had been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? – Jennifer çatanda, Peter əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdı?
 • Had we been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamışdıq?

Dive Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will dive in first and test the temperature of the water tomorrow -mən sabah əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlayacam.
 • You will dive in first and test the temperature of the water tomorrow -sən sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaqsan.
 • He/she will dive in first and test the temperature of the water tomorrow -o, sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaq.
 • We will dive in first and test the temperature of the water tomorrow –biz sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacağıq.
 • You will dive in first and test the temperature of the water tomorrow -siz sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaqsınız.
 • They will dive in first and test the temperature of the water tomorrow -onlar sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you dive in first and test the temperature of the water tomorrow? -sən sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaqsan?
 • Will Jennifer dive in first and test the temperature of the water tomorrow? -Jennifer sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlayacaq?

Dive Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow -mən sabah əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamaqda olacam.
 • You will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow -sən sabah əvvəlcə suya dalıb suyun yoxlamaqda olacaqsan.
 • He/she will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow -o, sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqda olacaq.
 • We will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow –biz  sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqda olacağıq.
 • You will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow -siz sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqda olacaqsınız.
 • They will be diving in first and test the temperature of the water tomorrow -onlar sabah əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be diving in first and test the temperature of the water tomorrow? -sən sabah əvvəlcə suya dalıb suyun yoxlamaqda olacaqsan?
 • Will Peter be diving in first and test the temperature of the water tomorrow? -Peter sabah əvvəlcə suya dalıb suyun yoxlamaqda olacaq?

Dive Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamış olacam.
 • You will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqsan.
 • He/she will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaq.
 • We will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived –biz  Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacağıq.
 • You will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqsınız.
 • They will have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaq?
 • Will we have dived in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacağıq?

Dive Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb, suyun istiliyini yoxlamış olacam.
 • You will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqsan.
 • He/she will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaq.
 • We will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived –biz  Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacağıq.
 • You will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqsınız.
 • They will have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacaq?
 • Will we have been diving in first and tested the temperature of the water when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda, əvvəlcə suya dalıb suyun istiliyini yoxlamış olacağıq?

Dive – Dived – Dived – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Dive” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. We _____ for cover when the storm started.
 • A) has dived
 • B) dived
 • C) have dives
 1. The ducks _____and surfaced again several metres away.
 • A) is dive
 • B) are dive
 • C) dived
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Dive”?
 • A) am/is/are diving
 • B) will diving
 • C) am/is/are dive
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Dive”?
 • A) am/is/are dive
 • B) was/were dive
 • C) dive
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Dive”?
 • A) dive/dives
 • B) will dive
 • C) dive
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Dive”?
 • A) will diving
 • B) will be diving
 • C) will been dive
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Dive”?
 • A) has dive
 • B) had dive
 • C) had been dive
 1. She ______ into the Chinese literature.
 • A) has dives
 • B) has been diving
 • C) have dives
 1. They _______ for sunken treasure.
 • A) to dive
 • B) are diving
 • C) was dived
 1. He hesitated before ______ into the icy water.
 • A) to dive
 • B) were dived
 • C) diving

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. C

Dive – Dived – Dived – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir