Future Tense (Sadə Gələcək Zaman) Mövzu İzahı - Wordly

Future Tense (Sadə Gələcək Zaman) Mövzu İzahı


İngilis dilində, Azərbaycan dilindən  fərqli olaraq, gələcəyi ifadə etmək üçün birdən çox “tense” yəni zaman var. Bunlardan biri bu gün danışacağımız “Simple Future Tense” dır. Gələcəyimizi “acaq, -əcək” kimi tək bir istifadə ilə ifadə etsək də, bu vəziyyət İngilis dilində dəyişir. Bu səbəbdən “Simple Future Tense” – i öyrənmə mərhələsində istifadə edərkən qarışıqlığa səbəb ola bilər. Bu yazıda bu zamanın necə və hansı hallarda istifadə olunduğunu və bütün bu qarışıqlığa səbəb olan təfərrüatları ətraflı şəkildə bölüşəcəyik.

Mündəricat Göstər

Future Tense Nədir?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

Future Simple Tense iki formada düzəlir: “Will” modal sözü və “going to” köməkçi feli vasitəsi ilə. Bu iki qaydanın ümumi strukturu aşağıdakı kimidir:

Subject + Auxiliary verb + main verb

Subject + Will + base or first form of verb

Zamanlar haqqında daha çox mılumat almaq üçün buradan keçid edin.

Future Tense Grammar Qaydaları Nədir?

Simple Future Tense gələcək hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Ancaq bu hadisələrin bəziləri planlandığı kimi bilinir, digərlərinə isə dərhal qərar verilir. Bu ani qərar vermə vəziyyəti gündəlik söhbət zamanı baş verir. Bu iki fərqi bildiyiniz təqdirdə, Sadə Gələcək Zamanını asanlıqla öyrənə və cümlələr qura bilərsiniz.

İngilis dilində Simple Future Tense-ə aid iki əsas anlayış var. Bunlar ‘’will ve be going to’’ anlayışlarıdır.  ‘’Will’’, mübtədadan sonra gəlməklə cümlədəki feli təsir etmir. Feilə təsir etməmək hadisəsi “be going to” üçün də keçərlidir. Bununla birlikdə, “’be” anlayışı Sadə Gələcək Zamanında “am / is / are” kimi tanınır və mövzunun aldığı şəkilçiyə görə bunlardan birini seçərək bir cümlə qurulur.

 1. Danışarkən qısa müddətli gələcək üçün ani qərarlar vermək üçün istifadə olunur
 2. Şəxsin istəyi ilə könüllü olaraq ediləcək bir hərəkət haqqında danışarkən istifadə olunur.
 3. Gələcəkdə baş verəcək bir hadisə haqqında məlumat verilərkən, proqnozlar verilərkən, vədlər verilərkən ifadə edilir.
 4. Söhbət əsnasında birindən bir şey istəməyiniz lazım olan vəziyyətlərdə “will” modelindən istifadə edə bilərsiniz.
 5. “be going to” ifadəsi əvvəlcədən planlaşdırılmış hərəkətləri danışmaq üçün istifadə olunur.

♦ Danışarkən qısa müddətli gələcək üçün ani qərarlar vermək üçün istifadə olunur

Simple Future Tense nitq zamanı düşüncə və fəaliyyətdəki dəyişikliklər üçün istifadə olunur.Lakin, burada “be going to’” dan deyil; yalnız “will’” dən bəhs edilir.

 • I have left the window open, I will close it.- Pəncərəni açıq qoymuşam, bağlayacağam.
 • I am very thirsty. I will drink something. Mən çox susam. Bir şey içəcəyəm.

♦ Şəxsin istəyi ilə könüllü olaraq ediləcək bir hərəkət haqqında danışarkən istifadə olunur.

Bu maddənin  məqsədi iki nəfər arasındakı dialoq zamanı kiminsə könüllü bir iş görməsinə qərar verməkdir.

 • A; The phone is ringing. (Telefon zəng çalır.)
 • B: OK, I will answer it. (Tamam, cavab verəcəm.)

♦ Gələcəkdə baş verəcək bir hadisə haqqında məlumat verilərkən, proqnozlar verilərkən, vədlər verilərkən ifadə edilir.

Gələcəkdə baş verəcək bir hadisə ilə əlaqədar veriləcək məlumat qəti olarsa, “be going to” qəlibi istifadə olunur.Ancaq hadisələrdə əminlik yoxdursa, istifadə edilməli olan model “will’’dir. Bir mövzu haqqında təxmin edərkən, qarşı tərəfə ümid və ya söz verərkən müəyyən ifadələr istifadə edərək cümlənin mənasını gücləndirə bilərsiniz.

♦ Söhbət əsnasında birindən bir şey istəməyiniz lazım olan vəziyyətlərdə “will” modelindən istifadə edə bilərsiniz.

 • Will you carry the suitcase, please?- Xahiş edirəm çamadanı daşıyasınız?
 • Will you open the window, please?-  Zəhmət olmasa pəncərəni açarsınız?

♦ “be going to” ifadəsi əvvəlcədən planlaşdırılmış hərəkətləri danışmaq üçün istifadə olunur.

Dialoqa girdiyiniz zaman, danışacağınız hadisə gələcəkdə baş versə də, planlı və qəti hesab olunarsa, istifadə etməlisiniz ifadəsi “be going to’” deməkdir.

 • She is going to the two courses. She’s going to learn two languages.- İki kursa gedir. İki dil öyrənəcək.

Future Tense  Gramer Qaydaları Cədvəli

 

İngilis dilində Future Tense Suffix Nədir?

Modern İngilis dilində shall istifadəsi kəskin şəkildə azalmışdır. Bu gün daha çox rəsmi yazışmalarda istifadə olunur. “shall’’ köməkçi suffixi təklif və ya tövsiyə kimi vəziyyətlərdə yalnız birinci şəxsin tək və cəmində (I və We) istifadə olunur. Digər şəxslərlə (you, he, she, they) istifadəsi yalnız ədəbi və poetik vəziyyətlərdə keçərlidir.

 • Shall we drink a cup of coffee?- Bir fincan qəhvə içəkmi?
 • I shall go to school.- Mən məktəbə gedəcəyəm.

Simple Future Tense (İngilis Dilində Gələcək Zaman) Cümlə Necə Qurmaq Olar?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

Təsdiq Cümlələr

 • I will send you the information when I get it.- Mən məlumatı əldə edəndə sizə göndərəcəyəm.
 • I will translate the email, so Mr. Smith can read it.- E- poçtu tərcümə edəcəm, ona görə də cənab Smith onu oxuya bilər.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.- Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilsəm, hər kəsin ucuz tibbi sığorta imkanlarına sahib olmasını təmin edəcəyəm.

İnkar cümlələri

Future Simple zamanın inkar formasının düzəldilməsinin ümumi formulu:

Subject + Auxiliary verb + NOT + main verb

Subject + Will + NOT + base form of verb

 • The student will not appear in the exam this year.- Tələbə bu il imtahana girməyəcək.
 • She will not buy a laptop at the end of this month.- O, bu ayın sonunda notebook almayacaq.
 • He will not give me a book as a gift on my birthday.- O, doğum günümdə mənə hədiyyə olaraq bir kitab verməyəcək

Sual cümlələri

Future Simple zamanın sual formasının düzəldilməsinin ümumi formulu:

Auxiliary verb + subject + main verb + object

Will + subject + base form of verb + object

 • Will they send me an offer?- Onlar mənə bir təklif göndərəcəklər?
 • Will you bring some fruit for me?- Mənim üçün bir az meyvə gətirəcəksən?
 • Will they plan about starting a business?- Onlar bir işə başlamağı planlaşdırırlar?

Simple Future Tense  Təsdiq Cümlə Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə müsbət cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir.

 • He is going to spend his vacation in Hawaii. – (O, tətilini Havayda keçirməyə hazırlaşır (keçirəcək).
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. – (əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilsəm, hər kəsin ucuz tibbi sığorta imkanlarına sahib olmasını təmin edəcəyəm.)
 • Michelle is going to begin medical school next year. – (Mişel gələn il tibb məktəbinə başlayacaq.)
 • Sally is going to make a beautiful dinner tonight. – (Sally bu axşam gözəl axşam yeməyi hazırlayacaq.)
 • A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. – (Bu axşam Sally tərəfindən gözəl bir axşam yeməyi hazırlanacaq.)
 • The movie “Zenith” is going to win several Academy Awards. – (“Zenith” filmi bir çox Academy mükafatı qazanacaqdır.)
 • You will help him later. – (Daha sonra ona kömək edəcəksən.)
 • You are going to meet Jane tonight. – (Bu axşam Jane ilə görüşməyə gedəcəksən.)
 • I will send you the information when I get it. – (Mən məlumatı əldə edəndə sizə göndərəcəyəm.)
 • I will translate the email, so Mr. Smith can read it. – (E- poçtu tərcümə edəcəm, ona görə də cənab Smith onu oxuya bilər.)

Simple Future Tense  Mənfi Cümlə Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • We won’t celebrate our anniversary by flying to New York. – (Biz Nyu- Yorka uçaraq ildönümümüzü qeyd etməyəcəyik.)
 • If you don’t finish the bid, the boss won’t give you a raise. – (Əgər təklifi başa çatdırmasan, müdir sənə artım verməyəcəkdir.)
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you. – (Avtobus sizi gözləməyəcəyi üçün sabah vaxtında gələcəyinizdən əmin olun.)
 • We will not work on important projects next month. – (Gələn ay əhəmiyyətli layihələr üzərində işləməyəcəyik.)
 • He will not give me a book as a gift on my birthday. – (O, doğum günümdə mənə hədiyyə olaraq bir kitab verməyəcək.)
 • I will not attend the program because of my busy schedule. – (Məşğul cədvəlim səbəbi ilə proqrama qatılmayacağam.)
 • I promise I will not tell him about the surprise party. – (Söz verirəm ki, sürpriz parti haqqında ona danışmayacağam.)
 • Alice will not help us decorate for the party. – (Ziyafət üçün dekorasiyada Alice bizə kömək etməyəcək.)
 • She will not buy a laptop at the end of this month. – (O, bu ayın sonunda notebook almayacaq.)
 • She will not go to England in the next week. – (O, gələn həftə İngiltərəyə getməyəcək)

Future Tense ilə İngilis dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

İngilis dilində Future Simple  ilə passiv cümlələrin necə qurulacağı, qrammatik quruluşu izah edilərək istifadə sahələri verildiyi bildirilməlidir.

Əvvəlcə Future Simple Tense üçün Active Voice quruluşunu xatırlayaq: [subject] + will + verb without ‘to’.

Future Simple Passive formasını düzəltmək üçün isə [subject] + will be + feilin Past Participle formasından istifadə edilir.

Future Simple Passive formasını düzəltmək üçün adətən ‘going to’ yerinə ‘will’ istifadə edilir.

 • The motorway will be closed for three days – avtomobil yolu üç gün ərzində bağlanacaq.
 • Your room will be cleaned while you are out – xaricdə olduğunuz zaman otağınız təmizlənəcəkdir.
 • Only English will be spoken at the conference – konfransda yalnız ingilis dilində danışılacaqdır.

Future Simple Tense Passive Voice-n şəxslərə görə dəyişməsi:

Təkdə:

 • I will be treated
 • You will be treated
 • He/she/it will be treated

Cəmdə:

 • We will be treated
 • You will be treated
 • They will be treated

Subyektin təkdə və ya cəmdə olmasının heç bir önəmi yoxdur. Cümlənin strukturu dəyişməz qalır.

 • The new university will be opened by the President – yeni universitet Prezident tərəfindən açılacaqdır.
 • The contract will be signed tomorrow – müqavilə sabah imzalanacaq.
 • The documents will all be signed by next week – sənədlər hamısı gələn həftə imzalanacaq.

Future Tense Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Am I going to feel bad about my decision? – (Qərarıma görə pis hiss edəcəyəm?)
 • Is he going to watch the film tonight? – (O bu axşam filmə baxmağa gedəcək?)
 • Are you going to participate in the race tomorrow? – (Sabah yarışa qatılacaqsınızmı?)
 • Are you going to move to Europe? – (Sən Avropaya köçəcəksən?)
 • Will you bring some fruits for me? – (Mənim üçün bir az meyvə gətirəcəksən?)
 • Are you going to participate in the race tomorrow? – (Sabah yarışa qatılacaqsınızmı?)
 • Will you help me move this heavy table?- (Bu ağır masanın yerini dəyişməyə kömək edəcəksən?)
 • Will the pilot be announcing updates during the flight?- (Uçuş zamanı pilot yeniləmələri elan edəcəkmi?)
 • Will they be participating the next congress?- (Onlar növbəti konqresə qatılacaqlar?)
 • Will Aileen complete her novel this October?- (Aileen romanını bu ilin oktyabrında tamamlayacaqmı?)

Future Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Will they go to America the next year?-  (Gələn il Amerikaya gedəcəklər?)
 • Are you going to move to Europe?- (Sən Avropaya köçəcəksən?)
 • Will they send me an offer?- (Onlar mənə bir təklif göndərəcəklər?)
 • Who are you going to invite to the party?- (Ziyafətə kimləri dəvət edəcəksən?)
 • Is he going to watch the film tonight?- (O bu axşam filmə baxmağa gedəcək?)
 • Who is going to make John’s birthday cake?- (John’un doğum günü tortunu kim hazırlayır?)
 • When are we going to meet each other tonight?- (Bu axşam bir- birimizlə nə vaxt görüşəcəyik?)
 • Are you going to participate in the race tomorrow?- (Sabah yarışa qatılacaqsınızmı?)
 • Will you help me move this heavy table?- (Bu ağır masanın yerini dəyişməyə kömək edəcəksən?)
 • Will they plan about starting a business? – ( Onlar bir işə başlamağı planlaşdırırlar?)

Future Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Aren’t you going to do your homework?- Ev tapşırığını yerinə yetirməyə hazırlaşmırsan?
 • Won’t they knock on the door?- Qapını döyməyəcəklərmi?
 • Won’t she be here next morning?- Ertəsi səhər burada olmayacaq?
 • Won’t he change the colour of the walls?- Divarların rəngini dəyişdirməzmi?
 • Will you not have a sandwich?- Sendviç olmayacaq?

Future Tense Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Future Simple Passive Voice sual forması ‘will’ sözü ilə düzəldilir: will + [subject] + be + Past Participle. Nümunə;

 • Will Jane be visited by her relatives from New York? – Jane Nyu Yorkdakı qohumları tərəfindən ziyarət ediləcəkmi?
 • Will the room be cleaned tomorrow? – Sabah otaq təmizlənəcəkmi?

Wh ilə başlayan sual cümlələrində sual sözü “will”-dən əvvəl gəlir:

 • When will the article be published? – Yazı nə vaxt yayımlanacaq?
 • Why will the meeting be held? – Görüş niyə keçiriləcək?
Future Tense ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Will the contract be signed by the lessee next Tuesday?- Müqavilə kirayəçi tərəfindən gələn çərşənbə axşamı imzalanacaqmı?
 • Will I be given some money by your cousin?- Mənə əmiuşağınızdan bir az pul veriləcəkmi?
 • Will I be given a job by the boss?- Sahib mənə iş verəcəkmi?
İngilis dilində Future Tense Mənfi Passive Voice  Sual Cümlələri

İngilis Dilində Gələcək Zaman ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Won’t she be here next morning?- Ertəsi səhər burada olmayacaq?
 • Won’t it be all healthy again?- Yenidən hamısı sağlam olmazmı?

Future Tense ilə Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində –Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 • What: Nə?
 • When: Nə zaman?
 • Who: Kim?
 • Where: Harada?
 • Why: Niyə?
 • How: Necə?

Simple Future Tense ilə sual verərkən bu qəliblərdən  da istifadə edə bilərsiniz.

 • Who are you going to invite to the party?- Gecəyə kimləri dəvət edəcəksən?
 • Will Aileen complete her novel this October? – Aileen romanını bu oktyabrda tamamlayacaqmı?
 • When will they come to Agdash?-  (Onlar nə zaman Ağdaşa gələcəklər?)
 • Will you give all your papers to the teacher?- (Siz bütün kağızları müəllimə verəcəkmisiniz?)
 • Will they come to see us in Spring? – (Onlar yazda bizi görməyə gələcəklər mi?)
 • What will she drink at breakfast? – (O, səhər yeməyində nə içəcək?)
 • Where will they play football on Sunday?-  (onlar bazar günü harada futbol oynayacaqlar?)

Future Tense  Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

 • I will study German.- Alman dilini öyrənəcəyəm.
 • It will rain tomorrow.- Sabah yağış yağacaq.
 • He will go to the cinema.– Kinoteatra gedəcək.

İngilis Dilində Mövcud İşləri Gələcək Zaman ilə Necə Söyləmək Olar?

My dream is becoming a pilot because I am fascinated by the idea of flying and travelling. It is also a very respectable job and the salary is high. I want to travel different countries and meet different people all around the world. To be a pilot, I will get a series of tough training but if the other people can do it, why can’t I?

I will study aerospace engineering as a bachelor’s degree and then apply for a pilot training programme. Once I get the aviation licence, I will apply for a job at respectable, famous and big companies. I especially want to fly long-haul flights.

When I retire, I want to live in a place by the river or the sea and have a peaceful retirement.

Future Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Üçüncü şəxs tək “it” iradəsi köməkçi feli ilə işlədildikdə qısaldılmır.Bunun xaricində, köməkçi fel və bütün  müsbət və mənfi qısaltmaları aşağıdakı kimidir.

 • I will = I’ll
 • You will = you’ll
 • He will = he’ll
 • She will = she’ll
 • They will = they’ll
 • Will not = won’t

To be mövzusu haqqında məumat almaq üçün buradan keçid edin.

İngilis Dilində Gələcək Zaman İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz- üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

 • Gələcək zamanı iş həyatınızda bir çox yerində istifadə edə bilərsiniz.
 • Ticarət mühitində peşəkar ünsiyyət təmin etmək
 • İngilis dilində peşəkar bir təqdimat edə bilmək
 • Rəsmi ingilis dilində hesabat vermək
 • Rəsmi olaraq mail yazmaq və göndərmək bacarığı
 • Telefonla iş dünyası haqqında danışmaq bacarığı
 • İclaslarda özünüzü peşəkarlıqla tanıda bilmək
 • Tez- tez istifadə olunan iş İngilis dili sözlərindən istifadə etmək bacarığı
 • İngilis ifadələrini düzgün tələffüz etmək üçün iş dünyası
 • İngilis dilində iş təklifləri təqdim etmək bacarığı

İngilis Dilində Gelecek Zamanla Yay Tətili Necə İzah Edilir?

I’m going to visit different places with my family. We are going to fly to Portugal. We are going to spend four days in Lisboa. Then, we are going to rent a car and we are going to travel to Galicia. We are going to stay there for five days. We are going to come back to Lisboa. We are going to take an airplane and we are going to Valencia. So we are going to spend three days there. After that, we are going to Elfiel tower. The next day we are going to fly to New York. We are going to visit the most important places in the city and we are going to the statue of Liberty by ship.

I’m going to travel a lot in my summer holiday.

Tərcüməsi:

Ailəmlə birlikdə müxtəlif yerləri ziyarət edəcəyəm. Portuqaliyaya uçacağıq. Dörd günümüzü Lissaboda keçirəcəyik. Sonra bir maşın icarəyə götürəcəyik və Qalisiya’ya gedəcəyik. Beş gün orada qalacağıq. Daha sonra Lissaboya qayıdacağıq. Təyyarə ilə getmək istəyirik və Valensiyaya getməyi planlaşdırırıq. Üç günümüzü orada keçirəcəyik. Bundan sonra Elfiel qalasına gedib, ertəsi gün Nyu- Yorka uçacağıq. Şəhərin ən vacib yerlərini ziyarət edəcəyik və gəmi ilə Azadlıq heykəlinə gedəcəyik.

Mən yay tətilimdə çox səyahət edəcəyəm.

Future Tense Exercise  Nümunələri

Future Tenselə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Future Tense Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Future Tense Boşluq Doldurma Nümunələri

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir.

 1. …. you …. to the graduation dinner? (to go)
 2. … the real Slim Shady please… (to stand up)
 3. There is no wind in the air. It …. (be) a lovely day.
 4. Kendra … to her favourite coffee shop at lunch break tomorrow. (to go)
 5. The teacher …. this test. (to explain)
 6. I know that you …. to go to the new movie. (to ask)
 7. They …. (win) the game. They’re playing really well.
 8. …. this concert …. money for our school? (to raise)
 9. She ….. if you show her the bug. (to scream)
 10. She ….. to the school because she’s sick. (not + to come)

Cavablar:

 1. will, go
 2. will, stand up
 3. will be
 4. will go
 5. will explain
 6. will ask
 7. will win
 8. will, raise
 9. will scream
 10. won’t come

Future Tense  Test Sualları

Aşağıda sizin üçün Future Tense  test ve quiz soruları verilmistir.

 1. Bernard ___ __ to the school tomorrow.
 • a) is go
 • b) will go
 • c) was go
 • d) will goes
 1. I ___________ go to the cinema with my friends.
 • a) will going to
 • b) am to go
 • c) am going to
 • d) am
 1. Look at that clouds.It _______ take your umbrella
 • a)is going to rain
 • b) will rain
 1. Don’t worry. They ______ you.
 • a)are going to help
 • b) will help
 1. We ________ see each other again.
 • a) are not going to
 • b) are going at
 • c) will not be
 • d) isn’t going to
 1. Our son ________ at sea tomorrow morning.
 • a) will swim
 • b) is swimming
 • c) was swim
 • d) will swimmed
 1. It ________ rain this week, the air is too dry.
 • a) will be
 • b) will not
 • c) will isn’t
 • d) will no
 1. Therese and Klara _______ to the theatre tomorrow evening.
 • a) is go
 • b) will go
 • c) are go
 • d) will goes
 1. We ___ meet them my father’s workplace.
 • a) are
 • b) will
 • c) were
 • d) is
 1. There are black clouds in the sky, so it ___________ rain.
 • a) is go to
 • b) will go to
 • c) will be
 • d) is going to

Cavablar:

 1. will go
 2. am going to
 3. is going to rain
 4. are going to help
 5. are not going to
 6. will swim
 7. will not
 8. will go
 9. will
 10. is going to

Simple Future Tense Worksheet

Future Tense  PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız  Future Tense ilə bağlı testi  linkə klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Future Tense  Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması İndiki zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Gələcək Zaman Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Future Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will translate the email, so Mr. Smith can read it.– E- poçtu tərcümə edəcəm, ona görə də cənab Smith onu oxuya bilər.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.- Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilsəm, hər kəsin ucuz tibbi sığorta imkanlarına sahib olmasını təmin edəcəyəm.
 • My parents are going to stay at a hotel the day after tomorrow.- Valideynlərim sabahı bir gün bir oteldə qalacaq.
 • My friend is going to make her boyfriend a cake this weekend.- Rəfiqəm bu həftə sonu sevgilisinə tort hazırlayacaq.
 • The student will not appear in the exam this year.- Tələbə bu il imtahana girməyəcək.
 • We will not work on important projects next month.- Gələn ay əhəmiyyətli layihələr üzərində işləməyəcəyik.

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Gələcək Zaman Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Future Tense cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • We won’t celebrate our anniversary by flying to New York.- Biz Nyu- Yorka uçaraq ildönümümüzü qeyd etməyəcəyik.
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you.- Avtobus sizi gözləməyəcəyi üçün sabah vaxtında gələcəyinizdən əmin olun.
 • When are we going to meet each other tonight?- Bu axşam bir-birimizlə nə vaxt görüşəcəyik?
 • Will you help me move this heavy table?- Bu ağır masanın yerini dəyişməyə kömək edəcəksən?
 • If you don’t finish the bid, the boss won’t give you a raise.- Əgər təklifi başa çatdırmasan, müdir sənə artım verməyəcəkdir.
 • Michelle is going to begin medical school next year.- Mişel gələn il tibb məktəbinə başlayacaq.
 • John Smith will be the next President.- John Smit növbəti prezident olacaq.
 • I will not attend the program because of my busy schedule.- Məşğul cədvəlim səbəbi ilə proqrama qatılmayacağam.
 • The girls are going to sing ‘Amazing Grace’ now.- Qızlar indi ‘Amazing Grace’ mahnısını oxuyacaqlar.

Future Tense-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

İngilis dilində “Future Tense” in dörd fərqli forması vardır:

 • Future Simple
 • Future Continuous
 • Future Perfect
 • Future Perfect Continuous

Future Tense və Simple Present Continous Tense Fərqi Nədir?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Simple Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

Future Tense və Present Perfect Tense Fərqi Nədir?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir .Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur .Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir.” Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Future Tense və Past Perfect Continous Tense Fərqi Nədir?

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir