Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Formaları - Wordly

Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Formaları


Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Formaları

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “Indicate  ” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Indicate  feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Indicate feli – göstərmək, görsətmək, bildirmək, əlamətini bildirmək, ifadə etmək– şəklində tərcümə olunur.

Indicate  Felinin İkinci Forması

Indicate felinin ikinci halı indicated yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Indicate  Felinin İkinci Forması ilə Nümunələr

 • A signpost indicated the right road for us to follow.- Bir tabela bizə getmək üçün doğru yolu göstərdi.
 • Opinion polls indicated a feeling among the public that it was time for a change.- Rəy sorğuları ictimaiyyət arasında bir dəyişiklik vaxtının gəldiyinə dair bir hissi göstərdi.
 • As indicated above, this chapter deals with the practical implications of the research.- Yuxarıda göstərildiyi kimi, bu fəsildə tədqiqatın praktik təsirləri haqqında danışılır.
 • She took out a map and indicated the quickest route to us.- Bir xəritə çıxardı və bizə ən sürətli yolu göstərdi.
 • Their approximate position in the text should be indicated by a note in the margin.- Onların mətndəki təxmini mövqeyi haşiyədəki qeyd ilə göstərilməlidir.
 • In the stop-signal task, this tone indicated that the planned response to the grating should be withheld.- Stop- siqnal tapşırığında bu ton ızgaraya planlı cavabın ləğv edilməli olduğunu göstərdi.
 • He indicated that he was turning right, but then he turned left!- Sağa döndüyünü göstərdi, amma sonra sola döndü!
 • A register indicated the number of people who had gone through.- Bir qeyd dəftərindən keçənlərin sayını göstərirdi.

Indicate  Felinin Üçüncü Forması

Indicate felinin üçüncü halı indicated olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Indicate Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 • A pushed- in window indicated unlawful entry.- Çıxarılan bir pəncərə qanunsuz giriş göstərdi.
 • Initial analysis of the data from the interviews and tapes of the novices also indicated qualitative changes in the nature of expertise as it developed.- Müsahibələrdən və yeni başlayanlar lentlərindən alınan məlumatların ilkin təhlili də təcrübənin inkişaf etdikcə keyfiyyətində keyfiyyət dəyişikliklərini göstərdi.
 • The research indicated that it is helpful for the teachers to focus on pupils’ learning processes rather than only on their learning outcomes.- Tədqiqat müəllimlərin yalnız şagirdlərin öyrənmə nəticələrinə deyil, şagirdlərin öyrənmə proseslərinə diqqət yetirmələrinin faydalı olduğunu göstərdi.
 • Reports have indicated that a growing number of medium-sized firms are under financial pressure.- Hesabatlar getdikcə artan orta ölçülü şirkətlərin maliyyə təzyiqi altında olduğunu göstərdi.
 • Professor Johnson has indicated his intention to retire at the end of next year.- Professor Johnson gələn ilin sonunda təqaüdə çıxmaq niyyətində olduğunu bildirdi.
 • Sales targets are indicated on the graph by a vertical dotted line.- Satış hədəfləri qrafikdə şaquli nöqtə xətti ilə göstərilir.

Indicate Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Indicate felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə indicate felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə indicate felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə indicate felin üçüncü halı işlədilir.

Indicate felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir- birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Indicate Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Indicate  feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş indicate  felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Indicate Simple Present Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

 • I indicate
 • you indicate
 • he/ she/ it indicates
 • we indicate
 • you indicate
 • they indicate

They indicate the relationship of utterances in the mind or in the world and are thus in a way contextual.- Bunlar ağıldakı və ya dünyadakı ifadələrin əlaqəsini göstərir və beləliklə bir şəkildə kontekstualdır.

You indicate in detail how key concepts are identified and measured in actual research settings.- Həqiqi tədqiqat parametrlərində əsas anlayışların necə müəyyənləşdirildiyini və ölçülməsini ətraflı şəkildə göstərirsiniz.

Indicate Simple Present Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub-olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

 • I have indicated
 • you have indicated
 • he/ she/ it has indicated
 • we have indicated
 • you have indicated
 • they have indicated

As we have indicated earlier, though, the dynamic of administrative reform seems to have been fairly arbitrary in terms of central government.- Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, inzibati islahat dinamikası mərkəzi hökumət baxımından kifayət qədər ixtiyari görünür.

The results of research have indicated that there are already too many fast food operators providing meat in burger form.- Araşdırmaların nəticələri burger şəklində ət verən artıq çox sayda fast food operatorunun olduğunu göstərdi.

Research has indicated that narcoleptics have a set of genes that are triggered by unknown factors to cause narcolepsy.- Araşdırmalar narkoleptiklərin bilinməyən faktorlar tərəfindən narkolepsiyaya səbəb olduğu bir sıra genlərə sahib olduğunu göstərdi.

Indicate Present Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now(indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1st form of Verb + ing

 • I am indicating
 • you are indicating
 • he/ she/ it is indicating
 • we are indicating
 • you are indicating
 • they are indicating

Then the numbers start counting UP again except now they are indicating backwards airspeed.- Ardından rəqəmlər yenidən yuxarıya doğru saymağa başlayır, halbuki geri sürəti göstərir.

More directors of trusts are indicating a willingness to draw on these reserves to maintain dividends or meet commitments.- Daha çox güvən direktorları dividendləri qorumaq və ya öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün bu ehtiyatlardan istifadə etmək istəklərini göstərirlər.

Machinist job is indicating the equipment standard of a country and region industry.- Makinist işi bir ölkə və bölgə sənayesinin avadanlıq standartını göstərir.

Indicate Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

has/ have + been + 1st form of Verb + ing

 • I have been indicating
 • you have been indicating
 • he/ she/ it has been indicating
 • we have been indicating
 • you have been indicating
 • they have been indicating

Indicate Simple Past Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2nd form of Verb

 • I indicated
 • you indicated
 • he/ she/ it indicated
 • we indicated
 • you indicated
 • they indicated

Government sources indicated that a compromise might be reached.- Hökumət mənbələri bir uzlaşma əldə edilə biləcəyinə işarə etdilər.

She indicated on the map how to get to the post office.- Xəritədə poçt şöbəsinə necə gedəcəyini göstərdi.

With a nod of his head he indicated to me where I should sit. –Başını sallayaraq mənə harada oturmalı olduğumu göstərdi.

Indicate  Past Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur.Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1st form of Verb + ing

 • I was indicating
 • you were indicating
 • he/ she/ it was indicating
 • we were indicating
 • you were indicating
 • they were indicating

The speedometer was indicating 95 mph.- Sürətölçən 95 mil / saat göstərdi.

Indicate  Past Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

 • I had indicated
 • you had indicated
 • he/ she/ it had indicated
 • we had indicated
 • you had indicated
 • they had indicated

The door that Fenella had indicated was the one with ill- fitting seams that permitted the red glow to seep through.- Fenellanın göstərdiyi qapı, qırmızı parıltıdan sızmağa imkan verən uyğun olmayan tikişli qapı idi.

Officials had indicated that he would not meet the delegation until after a final accord had been signed.- Rəsmilər, son bir razılaşma imzalanana qədər nümayəndə heyəti ilə görüşməyəcəyini bildirmişdilər.

Permission to record the interview was sought after subjects had indicated willingness to participate.- Mövzular iştirak etmək istəyini ifadə etdikdən sonra müsahibəni qeyd etmək üçün icazə istənildi.

Indicate Past Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been indicating
 • you had been indicating
 • he/ she/ it had been indicating
 • we had been indicating
 • you had been indicating
 • they had been indicating

Indicate Simple Future Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

 • I will indicate
 • you will indicate
 • he/ she/ it will indicate
 • we will indicate
 • you will indicate
 • they will indicate

Daily inspections of the tank will indicate a few fry hanging on the tank sides and others hiding in the mops.- Anbarın gündəlik yoxlanışları, yan tərəflərdə bir neçə qızartı asıldığını və digərləri də mopsda gizləndiyini göstərir.

How the different pairs respond will indicate to her whether any of them are mature enough in drama to structure for themselves.- Fərqli cütlərin necə cavab verməsi, onlardan hər hansı birinin özləri üçün qurula biləcək qədər dramatik yetkin olub olmadığını ona göstərəcəkdir.

Its presence will indicate hostility towards religion and make it very difficult for people to take religion seriously.- Mövcudluğu dinə qarşı düşmənçiliyi göstərəcək və insanların dinə ciddi yanaşmalarını çətinləşdirəcəkdir.

Indicate Future Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

 • I will be indicating
 • you will be indicating
 • he/ she/ it will be indicating
 • we will be indicating
 • you will be indicating
 • they will be indicating

Indicate Future Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3rd of Verb

 • I will have indicated
 • you will have indicated
 • he/ she/ it will have indicated
 • we will have indicated
 • you will have indicated
 • they will have indicated

Indicate  Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunə Cümlələr

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been indicating
 • you will have been indicating
 • he/ she/ it will have been indicating
 • we will have been indicating
 • you will have been indicating
 • they will have been indicating

Indicate Feili İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. Both of these subscales are scored so that high scores …. greater psychological well- being and vitality.
 2. Growing evidence …. that abnormalities in brain development play determining roles in the pathophysiology of schizophrenia.
 3. More directors of trusts ….. a willingness to draw on these reserves to maintain dividends or meet commitments.
 4. The door that Fenella ….. was the one with ill- fitting seams that permitted the red glow to seep through.
 5. A survey of retired people ….. that most are independent and enjoying li
 6. The economic analysis of armamentarium financial lease and purchasing …… that the former is clearly superior to the latter.
 7. She ….. by her tone that this was only her private opinion and in no way derogatory of Colonel Ferguson.
 8. Kingston- upon- Thames, as the name ….., is situated on the banks of the Thames.
 9. Exploratory investigations …… large amounts of oil below the sea bed.
 10. Initial analysis of the data from the interviews and tapes of the novices also ….. qualitative changes in the nature of expertise as it developed.

Cavablar:

 1. indicate
 2. indicates
 3. are indicating
 4. had indicated
 5. has indicated
 6. is indicating
 7. indicated
 8. indicates
 9. have indicated
 10. indicated

İngilis Dilində  Indicate v2 Və Indicate  v3 Formalarına Aid Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı Indicate birinci, ikinci və üçüncü formları ilə bağlı testi  klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir