İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, mənaları, oxunuşları və nümunə cümlələr - Wordly

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, mənaları, oxunuşları və nümunə cümlələr


İngilis dilində fellər

Bu dəfəki mövzumuz İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, onların mənaları və oxunuşları ilə bağlıdır. Məlum məsələdir ki, fel, hər bir dilin qrammatikasında önəmli yerə sahibdir. Söz lüğətimizdəki fellərin sayı nə qədər çox olarsa, bir o qədər rahat formada özümüzü ifadə edə bilərik. Odur ki, bu yazımızı məhz adıçəkilən mövzuya həsr etdik. Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı
 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər ilə cümlə nümunələri
 • İngilis dilindəki fellər ilə bağlı digər mövzular nələrdir?
 • İngilis dilində fellərə əlavə edilən şəkilçilər
 • İngilis dilində qaydasız fellər

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

FelOxunuşuMənası
BeBi:Olmaq
exist ɪɡˈzɪstVar olmaq
havehəvMalik olmaq
doduEtmək
makemeɪkDüzəltmək
sayseɪDemək
getgetalmaq
mentionmen.ʃənQeyd etmək
bringbrɪŋGətirmək
containkənˈteɪnTəşkil olmaq
CreatekriˈeɪtYaratmaq
goGoGetmək
seeSi:Görmək
knownoʊBilmək
taketeɪkGötürmək
thinkθɪŋkFikirləşmək
comekʌmGəlmək
giveɡɪvVermək
looklʊkBaxmaq
usejuːzİstifadə etmək
findfaɪndTapmaq
wantwɑːntİstəmək
telltelDemək
put  pʊtQoymaq
meanMi:nMənasına gəlmək
becomebɪˈkʌmolmaq
leaveLi:vTərk etmək
workwɝːkİşləmək
needNi:dEhtiyacı olmaq
feelFi:lHiss etmək
askɑːskSoruşmaq
showʃəʊGöstərmək
trytraɪYoxlamaq
callkɔːlZəng etmək
keepKi:pSaxlamaq
provideprəˈvaɪdTəmin etmək
holdhəʊldTutmaq
turntɜːnÇevirmək
followˈfɒl.əʊİzləmək
beginbɪˈɡɪnBaşlamaq
bringbrɪŋGətirmək
likelaɪkXoşlamaq
helphelpKömək etmək
startstɑːtBaşlamaq
runrʌnQaçmaq
writeraɪtYazmaq
setsetTəyin etmək
movemuːvHərəkət etmək
PlacepleɪYerləşmək
actæktHərəkət etmək
playpleɪOynamaq
paypeɪÖdəmək
hearhɪərEşitmək
includeɪnˈkluːdDaxil olmaq
believebɪˈliːvinanmaq
allowəˈlaʊİcazə vermək
meetmiːtGörüşmək
leadliːdYol açmaq
livelivyaşamaq
StandstændDayanmaq
happenhæp.ənbaş vermək
carryˈkær.iaparmaq
talktɔːkdanışmaq
appearəˈpɪərGörünmək
produceprəˈdʒuːsistehsal etmək
sitsɪtoturmaq
offerˈɒf.ərTəklif etmək
considerkənˈsɪd.ərDüşünmək
expectɪkˈspektGözləmək
suggestsəˈdʒestTəklif etmək
letletİcazə vermək
readriːdOxumaq
requirerɪˈkwaɪərTələb etmək
continuekənˈtɪn.juːDavam etmək
loseluːzİtirmək
addÆdəlavə etmək
changetʃeɪndʒDəyişmək
fallfɔːlDüşmək
remainrɪˈmeɪnQalmaq
rememberrɪˈmem.bərYadda saxlamaq
buyBaialmaq
speakspiːkdanışmaq
stopStopdayanmaq
sendSendGöndərmək
receiverɪˈsiːvQəbul etmək
decidedɪˈsaɪdQərar vermək
winwɪnQalib olmaq
understandʌn.dəˈstændBaşa düşmək
describedɪˈskraɪbİzah etmək
developdɪˈvel.əpİnkişaf etmək
agreeəˈɡriːRazılaşmaq
openˈəʊ.pənAçmaq
reachriːtʃÇatmaq
buildbɪldQurmaq
involveɪnˈvɒlvəhatə etmək
spendspendXərcləmək
returnrɪˈtɜːn/Qayıtmaq
drawdrɔːŞəkil çəkmək
diedaɪÖlmək
hopehəʊpÜmid etmək
createkriˈeɪtyaratmaq
walkwɔːkgəzmək
sellselsatmaq
waitweɪtGözləmək
causekɔːzsəbəb olmaq
passpɑːskeçmək
lielaɪYalan demək
acceptəkˈseptqəbul etmək
watchwɒtʃbaxmaq
raisereɪzqaldırmaq
basebeɪsəsaslanmaq
applyəˈplaɪmüraciət etmək
breakbreɪkfasilə vermək
explainɪkˈspleɪnaçıqlamaq
learnlɜːnöyrənmək
increaseɪnˈkriːsartırmaq
coverkʌv.ərÖrtmək
growɡrəʊ/Böyümək
claimkleɪmİddia etmək
reportrɪˈpɔːtHesabat vermək
supportsəˈpɔːtDəstək olmaq
cutkʌtKəsmək
formfɔːmformalaşdırmaq
staysteɪdayanmaq
reducerɪˈdʒuːsazaltmaq
establishɪˈstæb.lɪʃqurmaq
joindʒɔɪnqoşulmaq
wishwɪʃarzulamaq
achieveəˈtʃiːvnail olmaq
seeksiːkaxtarmaq
choosetʃuːzseçmək
dealdiːlsövdələşmə
facefeɪsÜzə çıxmaq
failfeɪlUğursuz olmaq
servesɜːvxidmət etmək
endendsonlandırmaq
killkɪlöldürmək
occurəˈkɜːrbaş vermək
drivedraɪvsürmək
representrep.rɪˈzenttəqdim etmək
riseraɪzqalxmaq
discussdɪˈskʌsmüzakirə etmək
lovelʌvSevmək
pickpɪkSeçmək
placepleɪsYerləşmək
argueˈɑːɡ.juːmübahisə etmək
provepruːvsübut etmək
wearweərköhnəlmək
catchkætʃtutmaq
enjoyɪnˈdʒɔɪzövq almaq
eatiːtyemək
introduceɪn.trəˈdʒuːstanıtmaq
enteren.tərDaxil olmaq
presentprez.əntTəqdim etmək
arriveəˈraɪvgəlmək
ensureɪnˈʃɔːrtəmin etmək
pointpɔɪntİşarə etmək
planplænPlanlaşdırmaq
pullpʊlçəkmək
referrɪˈfɜːristinad etmək
actækthərəkət etmək
relaterɪˈleɪtaid etmək
affectəˈfekttəsir etmək
closekləʊzbağlamaq
identifyaɪˈden.tɪ.faɪmüəyyənləşdirmək
manageˈmæn.ɪdʒidarə etmək
thankθæŋktəşəkkür etmək
comparekəmˈpeərmüqayisə etmək
announceəˈnaʊnselan etmək
obtainəbˈteɪnəldə etmək
notenəʊtQeyd etmək
forgetfəˈɡetunutmaq
indicate‘ɪn.dɪ.keɪtgöstərmək
wonderˈwʌn.dərTəəccüblənmək
maintainmeɪnˈteɪnqorumaq
publishˈpʌb.lɪʃdərc etmək
sufferˈsʌf.ərəziyyət çəkmək
avoidəˈvɔɪdçəkinmək
expressɪkˈspresifadə etmək
supposesəˈpəʊzGüman etmək
finishˈfɪn.ɪʃbitirmək
determinedɪˈtɜː.mɪnmüəyyənləşdirmək
designdɪˈzaɪnDizayn etmək
listenˈlɪs.əndinləmək
saveseɪvyadda saxlamaq
tendtendmeyl etmək
treattriːtmüalicə etmək
controlkənˈtrəʊlnəzarət etmək
shareʃeərpaylaşmaq
removerɪˈmuːvçıxarmaq
dropdrɒpdamcılamaq
visitvɪz.ɪtziyarət etmək
existɪɡˈzɪstmövcüd olmaq
encourageɪnˈkʌr.ɪdʒtəşviq etmək
Pushpʊʃİtələmək
reflectrɪˈflektəks etdirmək
admitədˈmɪtetiraf etmək
assumeəˈsjuːmfərz etmək
smilesmaɪlgülümsəmək
prepareprɪˈpeərhazırlamaq
replacerɪˈpleɪsəvəz etmək
fillfɪldoldurmaq
improveɪmˈpruːvyaxşılaşdırmaq
referenceˈref.ər.ənsİstinad etmək
fightfaɪtmübarizə aparmaq
intendɪnˈtendniyyət etmək
missmɪsdarıxmaq
discoverdɪˈskʌv.ərkəşf etmək
hithitvurmaq
pushpʊʃitələmək
preventprɪˈventqarşısını almaq
refuserɪˈfjuːzimtina etmək
regardrɪˈɡɑːdnəzərə almaq
layleɪyatmaq
revealrɪˈviːlaşkar etmək
teachtiːtʃöyrətmək
answerˈɑːn.sərCavab vermək
operateˈɒp.ər.eɪtfəaliyyət göstərmək
statesteɪtİfadə etmək
dependdɪˈpendAsılı olmaq
enableɪˈneɪ.bəlimkan vermək
recordrɪˈkɔːdLentə yazmaq
checktʃekyoxlamaq
completekəmˈpliːttamamlanmaq
costkɒstdəyəri olmaq
SoundsaʊndSəsləndirmək  
laughlɑːfgülmək
realiseˈrɪə.laɪzdərk etmək
extendɪkˈstenduzatmaq
ariseəˈraɪzyaranmaq
noticenəʊ.tɪsxəbərdarlıq etmək
definedɪˈfaɪnmüəyyənləşdirmək
examineɪɡˈzæm.ɪnyoxlamaq
fitfitUyğun olmaq
studyˈstʌd.iöyrənmək
bearbeərDözmək
hanghæŋasmaq
recogniseˈrek.əɡ.naɪztanımaq
shakeʃeɪksilkələmək
signsaɪnimzalamaq
attendəˈtendiştirak etmək
flyflaɪUçmaq
gainɡeɪnqazanmaq
performpəˈfɔːmifa etmək
resultriˈzəltnəticə vermək
traveltræv.əlsəyahət etmək
adoptəˈdɒptövladlığa götürmək
confirmkənˈfɜːmtəsdiqləmək
protectprəˈtektqorumaq
demanddɪˈmɑːndtələb etmək
staresteərnəzər salmaq
imagineɪˈmædʒ.ɪntəsəvvür etmək
attemptəˈtemptcəhd etmək
beatbiːtqalib gəlmək
bornbɔːndoğulmaq
associateəˈsəʊ.si.eɪtəlaqələndirmək
carekeərQayğı göstərmək
marrymær.ievlənmək
collectkəˈlekttoplamaq
voicevɔɪssəsləndirmək
employɪmˈplɔɪişə götürmək
issueɪs.juːyayımlamaq
releaserɪˈliːsburaxmaq
emergeɪˈmɜːdʒortaya çıxmaq
aimeɪmməqsədi olmaq
denydɪˈnaɪinkar etmək
markmɑːkişarələmək
shootʃuːtvurmaq
appointəˈpɔɪnttəyin etmək
orderˈɔːdərSifariş etmək
supplysəˈplaɪtəchiz etmək
drinkdrɪŋkiçmək
observeəbˈzɜːvmüşahidə etmək
replyrɪˈplaɪcavab vermək
ignoreɪɡˈnɔːrgözdən salmaq
linklɪŋkbağlamaq
proposeprəˈpəʊztəklif etmək
ringrɪŋZəng çalmaq
settle         ˈset.əlhəll etmək
strike         straɪkvurmaq
presspresyayınlamaq
respondrɪˈspɒnd cavab vermək
arrangeəˈreɪndʒ   təşkil etmək
survivesəˈvaɪv   sağ qalmaq
concentratekɒn.sən.treɪt   qarışmaq
liftlift   qaldırmaq
approachəˈprəʊtʃ   yanaşmaq
crosskrɒs  Kəsişmək
testtest   Test etmək
chargetʃeɪndʒ   şarj etmək
experienceɪkˈspɪə.ri.əns   təcrübə keçmək
touchtʌtʃtoxunmaq
acquireəˈkwaɪərəldə etmek
commitkəˈmɪttörətmək
demonstratedem.ən.streɪtnümayiş etdirmək
grantɡrɑːntTəqaüd almaq
preferprɪˈfɜːrüstünlük verkm
repeatrɪˈpiːttəkrarlamaq
sleepSli:pyuxulamaq
threatenθret.əntəhdid etmək
feedfiːdBəsləmək
insistɪnˈsɪstisrar etmək
launchlɔːntʃbaşlamaq
limitlimitLimitləndirmək
promoteprəˈməʊtTəşviq etmək
deliverdɪˈlɪv.ərçatdırmaq
measuremeʒ.ərÖlçmək
ownəʊnSahib olmaq
retainrɪˈteɪnsaxlamaq
assessəˈsesqiymətləndirmək
attractəˈtræktcəlb etmək
belongbɪˈlɒŋAid olmaq
consistkənˈsɪst ibarət olmaq
contributekənˈtrɪb.juːttöhfə vermək
hidehaɪdgizlətmək
promiseprɒm.ɪsSöz vermək
rejectrɪˈdʒektrədd etmək
crykraɪağlamaq
imposeɪmˈpəʊztətbiq etmək
inviteɪnˈvaɪt/dəvət etmək
singsɪŋoxumaq
varyveə.ridəyişmək
warnwɔːnxəbərdarlıq etmək
addressəˈdresMüraciət etmək
declaredɪˈkleərbildirmək
destroydɪˈstrɔɪməhv etmək
worryˈwʌr.iNarahat olmaq
dividedɪˈvaɪdbölmək
headhedBaşda olmaq
nameneɪmadlandırmaq
stickstɪkKəsdirmək
nodnodMürgüləmək
recognizerek.əɡ.naɪztanıtmaq
traintreɪnYetişdirmək
attackəˈtækHücum etmək
clearklɪəraydınlaşdırmaq
combinekəmˈbaɪnbirləşdirmək
handlehæn.dəlDəstək olmaq
influenceɪn.flu.ənstəsir etmək
realizerɪə.laɪzdərk etmək
recommendrek.əˈmendtövsiyə etmək
shoutʃaʊtqışqırmaq
spreadspredyayılmaq
undertakeʌn.dəˈteɪkgötürmək
accountəˈkaʊntaçıqlamaq
selectsɪˈlektSeçmək
climbklaɪmqalxmaq
contactkɒn.tækəlaqə saxlamaq
recallrɪˈkɔːlYada salmaq
securesɪˈkjʊərTəmin etmək
stepstepaddımlamaq
transfertrænsˈfɜːrköçürmək
welcomeˈwel.kəmbuyurmaq
concludekənˈkluːdbağlamaq
Disappeardɪs.əˈpɪərYoxa çıxmaq
displaydɪˈspleɪGöstərmək
dressdresgeyinmək
illustrate           ɪl.ə.streɪttəsvir etmək
implyɪmˈplaɪTəxmin etmək
organiseɔː.ɡən.aɪztəşkil etmək
directdaɪˈrektYönəltmək
escapeɪˈskeɪpqaçmaq
generateˈdʒen.ə.reɪtyaratmaq
investigateɪnˈves.tɪ.ɡeɪtaraşdırmaq
remindrɪˈmaɪndxatırlatmaq
adviseədˈvaɪzməsləhət vermək
affordəˈfɔːdimkan vermək
earnɜːnqazanmaq
hand     hændəl vurmaq
informɪnˈfɔːmməlumat vermək
relyrɪˈlɑɪetibar etmək
succeedsəkˈsiːdbacarmaq
approveəˈpruːvtəsdiq etmək
burnbɜːnyandırmaq
fearfɪərqorxmaq
VotevəʊtSəs vermək
conductkənˈdʌktdavranmaq
derivedɪˈraɪvəldə etmək
copekəʊpöhdəsindən gəlmək
electiˈlektSeçmək
gatherɡæð.ərtoplamaq
jumpdʒʌmptullanmaq
matchmætʃuyğunlaşmaq
mattermæt.ərÖnəmli olmaq
persuadepəˈsweɪdinandırmaq
rideraɪdSürmək
shutʃʌtbağlamaq
blowbləʊzərbə vurmaq
estimatees.tɪ.meɪtqiymətləndirmək
recoverrɪˈkʌv.ərsağalmaq
scoreskɔːrhesablamaq
slipslɪpsürüşmək
countkaʊntsaymaq
hateheɪtnifrət etmək
attachəˈtætʃəlavə etmək
exerciseek.sə.saɪzməşq etmək
Washwɒʃyumaq
accompanyəˈkʌm.pə.nimüşayiət etmək
restrestistirahət etmək
bindbaɪndbağlamaq
İngilis dilində ən çox istifadə edilən 400 fel

İngilis dilində ən çox istifadə edilən feillər ilə cümlə nümunələri

A hərfi ilə başlayan fellər

 • Accept: I accept your appolozy – mən sənin üzrünü qəbul edirəm.
 • Achieve: She achieved remarkable results – o, diqqət çəkici nəticələr əldə etdi.
 • Acknowledge: She acknowledged receiving assistance – o, kömək aldığını etiraf etdi.
 • Adapt: He adapted himself to his new life – o, yeni həyatına uyğunlaşdı.
 • Add: I added a room to my house – mən evimə bir otaq əlavə etdim.
 • Adjust: You will soon adjust to living in a dormitory – Tezliklə yataqxanada yaşamağa uyğunlaşacaqsınız.
 • Agree: Why did you agree to meet her in the first place? – Niyə əvvəlcə onunla görüşməyə razı oldun?
 • Aim: We aim to increase the speed of delivery – Çatdırılmanın sürətini artırmağı hədəfləyirik.
 • Allow: Swimming isn’t allowed here – burada üzməyə icazə verilmir.
 • Apologize: You don’t have to apologize – üzr istəməyiniz lazım deyil.
 • Appear: Jack appears to be tired today – Jack bu gün yorğun görünür.
 • Apply: Tom applied for a leave of absence – Tom məzuniyyət üçün müraciət etdi.
 • Approve: I don’t think Tom would approve – Tomun təsdiq etməyəcəyini düşünmürəm.
 • Argue: I don’t want to argue with you – Mən sizinlə mübahisə etmək istəmirəm.
 • Arrive: We arrived home late – biz evə gec çatdıq.
 • Ask: Historians frequently ask to consult the collection – Tarixçilər tez-tez kolleksiya ilə tanış olmağı xahiş edirlər.
 • Assume: I assume Tom didn’t show up – Tomun göstərmədiyini güman edirəm.
 • Attach: You need to attach your photo to the application form – Şəkilinizi ərizə formasına əlavə etməlisiniz.
 • Awake: Tom awoke at daybreak – Tom səhər yuxudan oyandı.

B hərfi ilə başlayan fellər

 • Bake: Jack baked some muffins – Jack bir az keks bişirdi.
 • Bathe: I bathe every day – Mən hər gün çimirəm.
 • Beat: You can’t beat me – Məni döyə bilməzsən.
 • Become: John became very sick – John çox xəstə oldu.
 • Begin: The leaves begin to fall when autumn comes – payız gələndə yarpaqlar düşməyə başlayır.
 • Behave: Tom always behaves himself well. However, Mary does not.
 • Believe: I believe you’re right – doğru olduğuna inanıram.
 • Belong: This bicycle belongs to me – Bu velosiped mənə məxsusdur.
 • Bend:  Lie flat and let your knees bend – Düz uzanın və dizlərinizin əyilməsinə icazə verin.
 • Bet: I bet you know French – mərc gələrəm ki, sən Fransız dilini bilirsən.
 • Bind: Do you bind books? – sən kitabları bağlayırsan?
 • Boil: Please boil an egg for me – Xahiş edirəm mənim üçün bir yumurta qaynat.
 • Borrow: I need to borrow your car – sənin maşınını borc almalıyam.
 • Break: We broke up – fasilə verdik.
 • Breed: Rabbits breed quickly – Dovşanlar tez çoxalırlar.
 • Bring: I brought some dessert – bir az şirniyyat gətirdim.
 • Broadcast: We broadcast news on the hour – xəbərləri tam saatında yayımladıq.
 • Build: We need to build a fire – bizim ocaq qurmağa ehtiyacımız var.
 • Burn: The spy burned the papers – Casus sənədləri yandırdı.
 • Buy: I’ll buy a lot of candies for you – sənin üçün çoxlu konfet alacağam.

C hərfi ilə başlayan fellər

 • Calculate: A computer can calculate very rapidly – kompüter çox sürətli hesablaya bilər.
 • Can/Could: Can you give me a ring at about 10? – Saat 10 radələrində mənə zəng edə bilərsən?
 • Care: Would you care to join us for dinner? – Yemək üçün bizə qoşulmağı düşünürsünüz?
 • Carry: I don’t carry cash anymore – artıq nağd pul daşımıram.
 • Catch: Let’s catch a bite – bir tikə yeyək.
 • Celebrate: We’re celebrating Tom’s birthday – Tomun doğum gününü qeyd edirik.
 • Change: I changed my mind – mən fikrimi dəyişdim.
 • Choose: Every day is beautiful if you choose to see it – görmək istəsəniz hər gün gözəldir.
 • Claim: This diet claims to eliminate toxins from the body – bu pəhriz toksinləri bədəndən atacağını iddia edir.
 • Climb: Carlos climbed the mountain – Karlos dağa qalxdı.
 • Contain: This box contains five apples – Bu qutuda beş alma var.
 • Continue: The finance minister will continue to mastermind Poland’s economic reform – Maliyyə naziri Polşanın iqtisadi islahatlarına davam edəcəkdir.
 • Convince: I’m not totally convinced of that – Mən buna tam əmin deyiləm.
 • Cook:  The pizza will then take about twenty minutes to cook – pizzanın bişməyi 20 dəqiqə çəkəcəkdir.
 • Cost: It’ll cost about 10,000 yen – bu təxminən 10.000 yen olacaq.
 • Count: We’re counting on you – sizə arxalanırıq.
 • Crawl: Tom crawled into bed just before midnight. – Tom gecə yarısından əvvəl yatağına iməklədi.
 • Create: I have to create a new website – Yeni bir veb sayt yaratmalıyam.
 • Creep: We crept toward the enemy – biz düşmənə tərəf süründük.
 • Criticize: Tom criticized Mary for not doing the job correctly – Tom Mary-ni düzgün işləmədiyinə görə tənqid etdi.
 • Cry: The baby is crying – Körpə ağlayır.

D hərfi ilə başlayan fellər

 • Dance: I want to dance – Mən rəqs etmək istəyirəm.
 • Dare: He didn’t dare to speak to her – Onunla danışmağa cəsarət etmədi.
 • Deal: I have to dealt with it – Mən bununla məşğul olmalıyam.
 • Decide: He has decided to live in France – o, Fransada yaşamağa qərar verdi.
 • Delay: Big companies often delay paying their bills – Böyük şirkətlər tez-tez ödəmələrini gecikdirirlər.
 • Deliver: Letters are delivered every day – Məktublar hər gün çatdırılır.
 • Demand: I demand to know what’s going on – Nə baş verdiyini bilməyi tələb edirəm.
 • Depend: I can’t depend on you anymore – Artıq səndən asılı ola bilmərəm.
 • Describe: John can’t describe how painful it was – Con bunun nə qədər ağrılı olduğunu təsvir edə bilmir.
 • Deserve: They didn’t deserve to win – onlar qazanmağa layiq deyildilər.
 • Destroy: John’s house was destroyed by a hurricane – Conun evi qasırğa ilə dağıdıldı.
 • Determine: I am determined to carry out this plan – Bu planı həyata keçirmək əzmindəyəm.
 • Develop: Swimming develops our muscles – Üzmək əzələlərimizi inkişaf etdirir.
 • Differ: My opinion differs from yours – Mənim fikrim sizin düşüncənizdən fərqlənir.
 • Disagree: It pains me to disagree with your opinion – fikrinizlə razılaşmamağım məni incidir.
 • Discuss: We briefly discussed buying a second car – biz ikinci avtomobil almaq barədə qısaca müzakirə etdik.
 • Dislike: I dislike being the centre of attention – mən diqqət mərkəzində olmağı xoşlamıram.
 • Distribute: The teacher distributed the leaflets – Müəllim vərəqləri payladı.
 • Dive: John learned to dive when he was five – Con beş yaşında ikən dalmağı öyrəndi.
 • Do: I don’t know – mən bilmirəm.
 • Doubt: I doubt if it’ll snow – Qarın yağacağına şübhə edirəm.
 • Dream: I dreamt about you – sənin haqqında xəyal qurdum.
 • Drink:  Can I have something to drink? – içmək üçün bir şey ala bilərəm?
 • Drive: He drives a truck – o, yük maşını sürür.
 • Drop: I dropped my sandwich – mən sendviçimi atdım.
 • Dry: Raisins are dried grapes – kişmiş qurudulmuş üzümdür.

E hərfi ilə başlayan fellər

 • Earn: He earns three times more than me – o, məndən üç qat çox qazanır.
 • Eat:  You can’t eat your cake – tortunuzu yeyə bilməzsiniz.
 • Emphasize: I want to emphasize this point in particular – bu məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm.
 • Enable: His wealth enables him to do anything – zənginliyi ona hər hansı bir şeyi etməyə imkan verir.
 • Encourage: John encouraged Mary to learn how to speak French. – Con Maryni fransız dilində danışmağı öyrənməyə təşviq etdi.
 • Engage: We used to be engaged – əvvəllər nişanlanmışdıq.
 • Enhance: Can we enhance the image? – Təsviri inkişaf etdirə bilərikmi?
 • Enjoy: I really enjoy talking to you – həqiqətən sizinlə danışmaqdan zövq alıram.
 • Ensure: This medicine will ensure you a good night’s sleep – bu dərman yaxşı gecə yuxunuzu təmin edəcəkdir.
 • Enter: He entered the room – o, otağa girdi.
 • Establish: The school was established in 1650 – Məktəb 1650-ci ildə qurulmuşdur.
 • Examine: The doctor examined the patients – Həkim xəstələri müayinə etdi.
 • Exist: I don’t believe such things to exist – Belə şeylərin olacağına inanmıram.
 • Expand: The workers are expanding the road – İşçilər yolu genişləndirirlər.
 • Expect: What time do you expect to arrive home? – Evə nə vaxt çatmağı təxmin edirsən?
 • Experiment: They’re experimenting with a new car – onlar yeni bir avtomobil ilə sınaq keçirirlər.
 • Explain: I can explain everything – Hər şeyi izah edə bilərəm.
 • Explore: He explored the Amazon jungle – o, Amazon cəngəlliyini araşdırdı.

F ilə başlayan fellər

 • Fail: I fail to comprehend their attitude – Mən onların münasibətini başa düşə bilmirəm.
 • Fall: I fell in the pool – mən hovuzda yıxıldım.
 • Feed: We just fed the baby – biz körpəni qidalandırdıq.
 • Fight: Don’t fight with me – Mənimlə vuruşma.
 • Find: I can find them – Mən onları tapa bilərəm.
 • Finish: He finished cleaning the kitchen – Mətbəxi təmizlədi.
 • Fit: This coat doesn’t fit me – Bu palto mənə yaraşmır.
 • Fly: Tom wishes he could fly – Tom uça bilməyi arzulayır.
 • Fold: Jenny and Jack folded up the flag – Jenny və Jack bayrağı qaldırdı.
 • Follow: We must follow the rules of the game – Oyunun qaydalarına əməl etməliyik.
 • Forget: I’ll never forget visiting them – onları ziyarət etməyi heç vaxt unutmayacağam.
 • Forgive: We have already forgiven you – Artıq səni bağışladıq.
 • Freeze: It’s freezing cold in this country – bu ölkədə dondurucu soyuq olur.
 • Fry: She fried fish in oil – o, balığı yağda qızartdı.

G hərfi ilə başlayan fellər

 • Generate: This machine generates electricity – Bu maşın elektrik istehsal edir.
 • Get: We’ve got to get the economy under control or it will literally eat us up – İqtisadiyyatı nəzarət altına almalıyıq və ya sözün əsl mənasında bizi yeyəcək.
 • Give: The waiter gives me the menu – Ofisiant mənə menyu verir.
 • Go: Let’s go eat – yeməyə gedək.
 • Grind: We grind our coffee by hand – qəhvəmizi əl ilə üyüdürük.
 • Grow: Apples grow on trees – alma ağacda böyüyür.

H hərfi ilə başlayan fellər

 • Happen: You made it happen – Bunu reallaşdırdın.
 • Hate: I hate getting to the theatre late – Teatra gec getməyə nifrət edirəm.
 • Have: I have a car – mənim maşınım var.
 • Hesitate: I hesitate to spend so much money on clothes – Paltara bu qədər pul xərcləməkdən çəkinirəm.
 • Hide: I’m hiding from Tim – Timdən gizləndim.
 • Hope: I hope to see you again soon – Ümid edirəm ki, səninlə tezliklə yenidən görüşəcəyəm.
 • Hug: I really need a hug – Həqiqətən qucaqlanmağa ehtiyacım var.
 • Hurry: It had to hurry to find a home because I was already on to something else. – Ev tapmağa tələsməli idim, çünki artıq başqa bir şeyə də başlamışdım.
 • Hurt: I hurt my elbow – dirsəyimi incitdim.

I və J hərfləri ilə başlayan fellər

 • Identify: She identified him as the murderer – O, onu qatil kimi tanıdı.
 • Ignore: He ignored her advice – onun məsləhətlərinə məhəl qoymadı.
 • Illustrate: The teacher will illustrate how to do it – Müəllim bunu necə edəcəyinizi izah edəcəkdir.
 • Imagine: I can imagine how you felt – necə hiss etdiyinizi təsəvvür edə bilərəm.
 • Imply: Silence implies consent – Sükut razılıq deməkdir.
 • Impress: We’re not impressed – Bizi heyrətləndirmir.
 • Improve: I need to improve my French – mən Fransız dilimi inkişaf etdirməliyəm.
 • Include: Jennifer’s lunch includes a sandwich and an apple – Jenniferin naharına sendviç və alma daxildir.
 • Indicate: The arrow indicates the way to go – ox getmək yolunu göstərir.
 • Inform: I’ll inform John about our decision – qərarımız haqqında Johna məlumat verəcəyəm.
 • Insist: She insisted on going there – o, oraya getməkdə israr etdi.
 • Install: The man tried to install his own antenna – kişi öz antenasını quraşdırmağa çalışdı.
 • Introduce: I’ll introduce you to Jenny – Səni Jenny ilə tanış edəcəyəm.
 • Investigate: I came here to investigate David’s death – Bura Davidin ölümünü araşdırmaq üçün gəldim.
 • Jump:  Can you jump over the river? – Çaydan atlaya bilərsənmi?
 • Justify: My results justify taking drastic action – Nəticələrim kəskin tədbirlər görməyə əsas verir.

K hərfi ilə başlayan fellər

 • Keep: I keep thinking about Joe – Joe haqqında düşünməyə davam edirəm.
 • Knit: She knit him a sweater for his birthday – Ad günü üçün ona bir kofta toxudu.
 • Know: We know him – biz onu tanıyırıq.

L hərfi ilə başlayan fellər

 • Laugh: David is laughing – David gülür.
 • Lay: He laid on his back – o, arxası üstə uzandı.
 • Lead: Tom leads a quiet life – Tom sakit həyat sürür.
 • Leave: Leave me alone! – məni tək burax!
 • Lend: Tom lent Mary his camera – Tom kamerasını Mary-ə verdi.
 • Lift:  He couldn’t lift the table – o, stolu qaldıra bilmədi.
 • Light:  Better to light one candle than to curse the darkness – Qaranlığı lənətləməkdənsə, bir şam yandırmaq daha yaxşıdır.
 • Lie: He hated lying – o, yalana nifrət edirdi.
 • Like: She likes playing tennis – o, tennis oynamağı sevir.
 • Listen: Why won’t you listen? – Niyə qulaq asmırsan?
 • Look: It looks cold outside – çöl soyuq görünür.
 • Lose: She lost a book – o, kitabı itirdi.
 • Love: I love going out to restaurants – mən restoranlara getməyi sevirəm.

M və N hərfləri ilə başlayan fellər

 • Maintain: David maintained eye contact with Mary – David Mary ilə göz təması qurdu.
 • Make: I’m making tea – çay hazırlayıram.
 • Matter: It doesn’t matter, Tom – Fərq etməz, Tom.
 • May: Each nurse may be responsible for up to twenty patients – Hər tibb bacısı iyirmi xəstəyə cavabdeh ola bilər.
 • Meet: We’ve never met – biz heç vaxt görüşmədik.
 • Melt: The snow is melted – qar əriyir.
 • Mention: He mentioned going to that college – O kollecə getdiyini qeyd etdi.
 • Might: Donna might be able to come tomorrow – Donna sabah gələ bilər.
 • Mind: Would you mind repeating what you just said? – Yenə dediklərinizi təkrarlamaqdan çəkinərdiniz?
 • Miss: He had missed being elected by a single vote – O, bir səslə seçilməyi qaçırdı.
 • Mix: If you mix blue and red, you get violet – mavi və qırmızı qarışdırsan, bənövşəyi olur.
 • Must: I really must get some exercise – Həqiqətən bir az məşq etməliyəm.
 • Need: You need to change your eating habits – Yemək vərdişlərinizi dəyişdirməlisiniz.

O hərfi ilə başlayan fellər

 • Observe: You must observe those rules – Bu qaydalara əməl etməlisiniz.
 • Obtain: I obtained the painting at an auction – Rəsmi auksionda aldım.
 • Occur: The accident occurred yesterday morning – Qəza dünən səhər meydana gəldi
 • Offer: She offered to help me move my things to my new house – O, əşyalarımı yeni evimə köçürməyimi təklif etdi.
 • Open: Open the windows – Pəncərələri açın.
 • Operate: I can’t figure out how to operate this machine – Bu maşının necə işlədiyini anlaya bilmirəm.
 • Order:  What do you suggest I order? – Nə sifariş etməyimi təklif edirsən?
 • Organize: They want me to organize the party – Məndən ziyafət təşkil etməyimi istəyirlər.
 • Ought to: You ought to get your watch repaired – Saatı təmir etməlisən.
 • Overcome: We have to overcome many difficulties – Bir çox çətinliyi dəf etməliyik.
 • Overtake: Their car overtook ours – Onların avtomobili bizi keçdi.
 • Owe: David owes me money – David mənə pul borcludur.
 • Own: I own a German car – Alman avtomobilim var.

P hərfi ilə başlayan fellər

 • Paint: She painted the wall pink – Divarı çəhrayı rəngə boyadı.
 • Participate: He participated in the debate – Debatda iştirak etdi.
 • Peel: Anna peeled the apple – Anna almanı soydu.
 • Perform: David performs in a jazz club three nights a week. – David həftədə üç gecə caz klubunda çıxış edir.
 • Persuade: I persuaded Tom to help me – Tomu mənə kömək etməyə inandırdım.
 • Plan: Next year I plan to travel around the world – Gələn il dünyanı gəzməyi planlaşdırıram.
 • Play: I can play tennis – Mən tennis oynaya bilirəm.
 • Point: Tom pointed to the sky – Tom göyə işarə etdi.
 • Possess: The old man possesses great wealth – yaşlı kişi böyük sərvətə sahibdir.
 • Postpone: He postponed returning to Paris – Parisə qayıtmağı təxirə saldı.
 • Pour: She poured tea for me – mənim üçün çay süzdü.
 • Practice: Today we’re going to practice parking – Bu gün parkinqi təcrübə edəcəyik.
 • Prefer: Chantal prefers travelling by train – Chantal qatarla səyahət etməyi üstün tutur.
 • Prepare: The doctor prepared to prescribe a receipt – həkim resept təyin etməyə hazırlaşdı.
 • Prevent: The rain prevented me from coming – Yağış gəlməyimə mane oldu.
 • Proceed: They will proceed to build another laboratory building – Başqa bir laboratoriya binasını tikməyə davam edəcəklər.
 • Propose: We propose to deal with this subject in the following chapter – Bu mövzu ilə aşağıdakı fəsildə məşğul olmağı təklif edirik.
 • Protect: We’re supposed to be protecting John – biz John’u qorumalıyıq.
 • Prove: I’ll prove it to you – Bunu sizə sübut edəcəyəm.
 • Pull: John pulled out a pen – Con qələm çıxartdı.
 • Pursue: The police pursued the murderer – Polis qatilin arxasınca getdi.
 • Push: We had to push our way through the crowd – camaatın arasından keçmək məcburiyyətində qaldıq.
 • Put: I put on my shoes – mən ayaqqabılarımı geyindim.

Q və R hərfləri ilə başlayan fellər

 • Qualify: He is qualified as an English teacher – o, İngilis dili müəllimliyi ixtisasına malikdir.
 • React: Jenny reacted appropriately – Jenny uyğun reaksiya verdi.
 • Read: I read the book – mən kitabı oxudum.
 • Realize: I didn’t realise we were late – mən gecikdiyimizi başa düşmədim.
 • Recall: I don’t recall seeing any cars parked outside – Çöldə park edilmiş avtomobil görməyimi xatırlamıram.
 • Reduce: I think we should reduce the price – Düşünürəm ki, qiyməti azaltmalıyıq.
 • Refer: I often refer to the dictionary – Mən tez-tez lüğətə istinad edirəm.
 • Reflect: She reflected on what she had done – O, etdikləri barədə düşündü.
 • Refuse: She refused to answer questions about her personal finances – Şəxsi maliyyə ilə bağlı sualları cavablandırmaqdan imtina etdi.
 • Regret: I regret leaving school so young – məktəbi çox gənc ikən tərk etdiyim üçün peşmanam.
 • Relate: She is related to him by marriage – Onunla evlilik əlaqəsi var.
 • Relax: We’re supposed to relax – istirahət etməliyik.
 • Rely: You can certainly rely on him – Əlbəttə ona etibar edə bilərsiniz.
 • Remain: He remained poor all his life – Bütün ömrü boyu kasıb qaldı.
 • Remember: He had remembered to bring a pair of gloves, unlike me – məndən fərqli olaraq bir cüt əlcək gətirməyi yadına salmışdı.
 • Remind: It reminds me of the good old days – Yaxşı günləri xatırladır.
 • Repair: He repaired his watch by himself – Saatını özü düzəltdi.
 • Replace: The car replaced the bicycle – Avtomobil velosipedi əvəz etdi.
 • Require: This task requires dexterity – Bu vəzifə çeviklik tələb edir.
 • Resist: She can never resist buying new shoes – O, heç vaxt yeni ayaqqabı almağa qarşı çıxa bilməz.
 • Retain: We had to retain a lawyer – Biz vəkil tutmalı olduq.
 • Retire: I have decided to retire – Mən təqaüdə çıxmaq qərarına gəldim.
 • Rid: You’ve got to get rid of it – Ondan qurtulmalısan.
 • Ride:  Life is a horse, and either you ride it or it rides you. – həyat bir atdır, ya sən onu sürürsən, ya da o səni.
 • Ring: The phone is ringing – Telefon çalır.
 • Roast: He is roasting coffee beans – o, kofe dənələrini qovurur.

S hərfi ilə başlayan fellər

 • Say: No one says that – Heç kim bunu demir.
 • See: Do you see that bird? – Sən o quşu görürsən?
 • Sell: I can’t sell you that – bunu sənə sata bilmərəm.
 • Send: They’re sending help – onlar kömək göndərirlər.
 • Set: I’m going to set the table – mən masa quracağam.
 • Settle: The problem is not settled yet – Problem hələ həll olunmur.
 • Shake: They shook hands when they met at the airport – Hava limanında tanış olarkən əllərini sıxdılar.
 • Shall: Shall I add your name to the list? – Adınızı siyahıya əlavə edimmi?
 • Should: The university should provide more sports facilities – Universitet daha çox idman şəraiti yaratmalıdır.
 • Show: I’ll show you later – Daha sonra sizə göstərəcəm.
 • Sing: She loves to sing – o, mahnı oxumağı sevir.
 • Ski: I like skiing very much – Xizək sürməyi çox sevirəm.
 • Sleep: I slept too much – Çox yatdım.
 • Slide: He slid the money into my pocket – Pulu cibimə atdı.
 • Smell: Something smells bad. What is this? – Bir şey pis qoxuyur. Bu nədir?
 • Solve: He solved the difficult problem – o, çətin problemi həll etdi.
 • Speak: He speaks English – o, İngilis dilində danışır.
 • Spell: I don’t know how to spell the word – Sözü necə yazacağımı bilmirəm.
 • Spend: I spent some time in Boston – Bir müddət Bostonda vaxt keçirdim.
 • Spread:  He spread some strawberry jam on his toast – Tostuna bir az çiyələk mürəbbəsi yaydı.
 • Stand: Can you stand up? – ayağa qalxa bilərsən?
 • Stop: I hoped he would stop asking awkward questions – ümid edirəm ki, yöndəmsiz suallar verməyi dayandıracaq.
 • Study: She studies hard – o, çox çalışır.
 • Submit: I submitted the application myself – Ərizəni özüm təqdim etdim.
 • Succeed: He’ll succeed for sure – Müvəffəqiyyət qazanacaq.
 • Suffer: We suffered a pretty big loss – Olduqca böyük itki verdik.
 • Suggest: Tracey suggested meeting for a drink after work – Tracey işdən sonra içki üçün görüşməyi təklif etdi.
 • Supply: I supplied Tom with everything he needed – Tom-a lazım olan hər şeyi verdim.
 • Suppose: I suppose you’re hungry – güman edirəm ki, acsan.
 • Surprise: She surprised him when she arrived early – onun erkən gəlməyi ona sürpriz oldu.
 • Survive: He survived the plane crash – Təyyarə qəzasından sağ çıxdı.
 • Swim: She swims well – o, yaxşı üzür.

T hərfi ilə başlayan fellər

 • Take: I took a walk – gəzməyə getdim.
 • Talk: Tom talked a lot – Tom çox danışdı.
 • Taste: The soup tastes salty – Şorba duzlu dad verir.
 • Teach: I’ll teach you how to swim – sənə necə üzməyi öyrədəcəyəm.
 • Tear: I tore the picture out of the album – Şəkli albomdan cırdım.
 • Tell: I told him to come – ona gəlməyini dedim.
 • Think: I think that Mr. Peter is a good teacher – Düşünürəm ki, cənab Peter yaxşı müəllimdir.
 • Tolerate: We don’t tolerate smoking in the library – Kitabxanada siqaret çəkməyə dözmürük.
 • Try: We tried to confuse the enemy – Düşməni çaşdırmağa çalışdıq.

U və V hərfləri ilə başlayan fellər

 • Understand: I knew you’d understand – anlayacağınızı bilirdim.
 • Vacuum: Tom vacuumed his bedroom – Tom yataq otağını boşaltdı.
 • Value: We value our customers – Müştərilərimizə dəyər veririk.
 • Vary: The boxes vary in size from small to large – qutuların ölçüləri kiçikdən böyüyə qədər dəyişir.
 • Volunteer: They volunteer to teach introductory courses – Giriş kurslarını öyrətmək üçün könüllü olurlar.

W hərfi ilə başlayan fellər

 • Wait: I can’t wait to see you – sizi görməyi gözləyə bilmirəm.
 • Wake: I have to wake Tom up – Tomu oyatmalıyam.
 • Walk:  Don’t try to walk before you can crawl – iməkləmədən gəzməyə çalışmayın.
 • Want: I want to watch TV – mən televizora baxmaq istəyirəm.
 • Warn: We’ve got to warn Jenny – Jenny-ə xəbər verməliyik.
 • Wash: Lily washed her hands – Lily əllərini yudu.
 • Watch: We watched a movie – biz film izlədik.
 • Wear: Sally wore black pants – Sally qara şalvar geyindi.
 • Will: I don’t think Emma will get the job – Düşünmürəm ki, Emma işə düzələcək.
 • Win: I can win this time – Bu dəfə qalib ola bilərəm.
 • Wish: I wish to insert an advertisement in your newspaper – qəzetinizə reklam vermək istərdim.
 • Write:  Write it down on a piece of paper – onu kağız parçasına yazın.

İngilis dilindəki fellər ilə bağlı digər mövzular nələrdir?

İngilis dilində fel hərəkəti icra edən şəxsə, şəxsin cinsinə, zamana, qaydalı, qaydasız olmasına və bir sıra faktorlara görə dəyişiklik göstərə bilir. Məsələn, indiki zamanda I şəxsin təkində və III şəxsin təkində eyni felə aid nümunə cümlə aşağıda göstərilmişdir.

 • I go to cinema – mən kinoya gedirəm.
 • She goes to cinema – o, kinoya gedir.

Buradan da göründüyü kimi, fel hərəkəti icra edən şəxsə görə dəyişkənlik göstərə bilir. Bir digər qayda isə zamanla bağlıdır.

 • I go to cinema – mən kinoya gedirəm.
 • I went to cinema – mən kinoya getdim.

Burada fel qaydasız olduğu üçün keçmiş zamanda went kimi ifadə edildi. Digər nümunə qaydalı felin keçmiş zaman formasına misaldır:

 • I listen to music – mən musiqiyə qulaq asıram.
 • I listened to music – mən musiqiyə qulaq asdım.

Burada isə fel kökdən dəyişmədi, fel sonuna “-ed” şəkilçisi əlavə edildi.

İngilis dilində fellərə artırılan şəkilçilər

-ing şəkilçisi: Non-stative verbs (action verbs) – hərəkət felləri

Cümlə içərisində mübtədanın nə etdiyini bildirən sözlərə hərəkət felləri deyilir. Simple və Continuous zamanlarda istifadə edilir. Məsələn, I am eating an apple now – hal-hazırda alma yeyirəm.

-ed şəkilçisi: hərəkətin keçmiş zamanda icra edildiyini bildirmək üçün felin sonuna əlavə edilir. Məsələn, I listened to music – musiqiyə qulaq asdım.

İngilis dilində fel düzəldən şəkilçilər

 • -ate: complicate, dominate, irritate
 • -en: harden, soften, shorten
 • -ify: beautify, clarify, identify
 • -ise/-ize: economise, realise, industrialize

İngilis dilində qaydasız fellər

İngilis dilində fellər qaydalı (Regular) və qaydasız (Irregular) olmaqla iki qrupa ayrılır. Qaydalı fellərin keçmiş zamanının, yəni Past Simple və Past Particle formalarının düzəldilmə şəkilləri adından da məlum olduğu kimi ümumi qaydalara tabedirlər və felin sonuna –d, -ed şəkilçilərindən birini artırmaqla düzəldilir. Məsələn, I work, I worked. Qaydasız fellərin isə xüsusi bir düzəldilmə qaydası yoxdur. Bu fellərin həm Past Simple formaları, həmdə Past Particle formaları düzəldilirkən müxtəlif şəkildəyişmələr görünür. Bəziləri kökdən dəyişdiyi halda, bəziləri qaydalı fellər kimi –d, -ed şəkilçiləri ilə düzəldilir. Bir digər hissəsi isə felin hər üç formasında olduğu kimi qalır və heç bir dəyişiklik müşahidə edilmir. Bu səbəbdən də bu felləri yalnız və yalnız əzbərləmək lazımdır.

Qaydasız fellər siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

V1
Base Form
V2
Past Simple
V3
Past Participle
1Awake awokeawoken
2Be was, werebeen
3Bear boreborne/born
4Beat beatbeaten
5Becomebecamebecome
6Beginbeganbegun
7Bend bentbent
8Bet betbet
9Bid bidbid
10Bindboundbound
11Bite bitbitten
12Bleedbledbled
13Blow blewblown
14Break brokebroken
15Breedbredbred
16Bring broughtbrought
17Broadcastbroadcastbroadcast
18Build builtbuilt
19Burn Burned, burntBurned, burnt
20Burstburstburst
21Buy boughtbought
22Castcastcast
23Catch caughtcaught
24Choose chosechosen
25Clingclungclung
26Come camecome
27Cost costcost
28Creepcreptcrept
29Cut cutcut
30Dealdealtdealt
31dig  dugdug
32Divedived/dovedived
33Do diddone
34Draw drewdrawn
35Dream Dreamed, dreamtDreamed, dreamt
36Drive drovedriven
37Drink drankdrunk
38Eat ateeaten
39Fall fellfallen
40Feedfedfed
41Feel feltfelt
42Fightfoughtfought
43Find foundfound
44Fleefledfled
45Flingflungflung
46Fly flewflown
47Forbidforbade, forbadforbidden
48forecastforecastforecast
49Forget forgotforgotten
50Forgive forgaveforgiven
51Forsakeforsookforsaken
52Freeze frozefrozen
53Get gotgot (gotten)
54Give gavegiven
55Grindgroundground
56Go wentgone
57Grow grewgrown
58Hang hunghung
59Have hadhad
60Hear heardheard
61Hide hidhidden
62Hit hithit
63Hold heldheld
64Hurt hurthurt
65Keep keptkept
66Know knewknown
67Lay laidlaid
68Lead ledled
69Learn learned / learntlearned or learnt
72Leave leftleft
71Lend lentlent
72Let letlet
73Lie laylain
74light*litlit
75Lose lostlost
76Make mademade
77Mean meantmeant
78Meet metmet
79Pay paidpaid
80Pproveprovedproven
81Put putput
82Quitquitquit
83Read readread
84Rideroderidden
85Ring rangrung
86Rise roserisen
87Runranrun
88Sawsawedsawed/sawn
89Saysaidsaid
90See sawseen
91Seeksoughtsought
92Sell soldsold
93Send sentsent
94Setsetset
95Sewsewedsewn
96Shakeshookshaken
97shearshearedshorn
98Shedshedshed
99Shineshoneshone
100Shootshotshot
101Show showedshowed or shown
102Shut shutshut
103Sing sangsung
104Sinksanksunk
105Sit satsat
106Slayslewslain
107Sleep sleptslept
108Slideslidslid
109Slink sürüşməkslunkslunk
110Sowsowedsown
111Speak spokespoken
112Spend spentspent
113Spinspunspun
114Spitspat, spitspat, spit
115Splitsplitsplit
116Spreadspreadspread
117Springsprangsprung
118Stand stoodstood
119Stealstolestolen
120Stickstuckstuck
121Stingstungstung
122Stinkstank, stunkstunk
123Stridestrodestridden
124Strikestruckstruck
125Stringstrungstrung
126Strivestrovestriven
127Swearsworesworn
128Sweepsweptswept
129Swellswelledswollen
130Swim swamswum
131Take tooktaken
132Teach taughttaught
133Tear toretorn
134Tell toldtold
135Think thoughtthought
136Thrivethrovethrived
137Throw threwthrown
138Thrustthrustthrust
139Treadtrodtrodden, trod
140Understand understoodunderstood
141Wake wokewoken
142Wear woreworn
143Weavewovewoven
144Weepweptwept
145Wetwetwet
146Win wonwon
147Windwoundwound
148Wringwrungwrung
149Write wrotewritten
İngilis dilində qaydasız fellər

Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman https://www.getwordly.com/ məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin 🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir