İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, mənaları, oxunuşları və nümunə cümlələr - Wordly Danışır ...

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, mənaları, oxunuşları və nümunə cümlələr


İngilis dilində fellər

Bu dəfəki mövzumuz İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər, onların mənaları və oxunuşları ilə bağlıdır. Məlum məsələdir ki, fel, hər bir dilin qrammatikasında önəmli yerə sahibdir. Söz lüğətimizdəki fellərin sayı nə qədər çox olarsa, bir o qədər rahat formada özümüzü ifadə edə bilərik. Odur ki, bu yazımızı məhz adıçəkilən mövzuya həsr etdik. Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı
 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellər ilə cümlə nümunələri
 • İngilis dilindəki fellər ilə bağlı digər mövzular nələrdir?
 • İngilis dilində fellərə əlavə edilən şəkilçilər
 • İngilis dilində qaydasız fellər

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı

İngilis dilində ən çox istifadə edilən fellərin siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

Fel Oxunuşu Mənası
Be Bi: Olmaq
exist  ɪɡˈzɪst Var olmaq
have həv Malik olmaq
do du Etmək
make meɪk Düzəltmək
say seɪ Demək
get get almaq
mention men.ʃən Qeyd etmək
bring brɪŋ Gətirmək
contain kənˈteɪn Təşkil olmaq
Create kriˈeɪt Yaratmaq
go Go Getmək
see Si: Görmək
know noʊ Bilmək
take teɪk Götürmək
think θɪŋk Fikirləşmək
come kʌm Gəlmək
give ɡɪv Vermək
look lʊk Baxmaq
use juːz İstifadə etmək
find faɪnd Tapmaq
want wɑːnt İstəmək
tell tel Demək
put   pʊt Qoymaq
mean Mi:n Mənasına gəlmək
become bɪˈkʌm olmaq
leave Li:v Tərk etmək
work wɝːk İşləmək
need Ni:d Ehtiyacı olmaq
feel Fi:l Hiss etmək
ask ɑːsk Soruşmaq
show ʃəʊ Göstərmək
try traɪ Yoxlamaq
call kɔːl Zəng etmək
keep Ki:p Saxlamaq
provide prəˈvaɪd Təmin etmək
hold həʊld Tutmaq
turn tɜːn Çevirmək
follow ˈfɒl.əʊ İzləmək
begin bɪˈɡɪn Başlamaq
bring brɪŋ Gətirmək
like laɪk Xoşlamaq
help help Kömək etmək
start stɑːt Başlamaq
run rʌn Qaçmaq
write raɪt Yazmaq
set set Təyin etmək
move muːv Hərəkət etmək
Place pleɪ Yerləşmək
act ækt Hərəkət etmək
play pleɪ Oynamaq
pay peɪ Ödəmək
hear hɪər Eşitmək
include ɪnˈkluːd Daxil olmaq
believe bɪˈliːv inanmaq
allow əˈlaʊ İcazə vermək
meet miːt Görüşmək
lead liːd Yol açmaq
live liv yaşamaq
Stand stænd Dayanmaq
happen hæp.ən baş vermək
carry ˈkær.i aparmaq
talk tɔːk danışmaq
appear əˈpɪər Görünmək
produce prəˈdʒuːs istehsal etmək
sit sɪt oturmaq
offer ˈɒf.ər Təklif etmək
consider kənˈsɪd.ər Düşünmək
expect ɪkˈspekt Gözləmək
suggest səˈdʒest Təklif etmək
let let İcazə vermək
read riːd Oxumaq
require rɪˈkwaɪər Tələb etmək
continue kənˈtɪn.juː Davam etmək
lose luːz İtirmək
add Æd əlavə etmək
change tʃeɪndʒ Dəyişmək
fall fɔːl Düşmək
remain rɪˈmeɪn Qalmaq
remember rɪˈmem.bər Yadda saxlamaq
buy Bai almaq
speak spiːk danışmaq
stop Stop dayanmaq
send Send Göndərmək
receive rɪˈsiːv Qəbul etmək
decide dɪˈsaɪd Qərar vermək
win wɪn Qalib olmaq
understand ʌn.dəˈstænd Başa düşmək
describe dɪˈskraɪb İzah etmək
develop dɪˈvel.əp İnkişaf etmək
agree əˈɡriː Razılaşmaq
open ˈəʊ.pən Açmaq
reach riːtʃ Çatmaq
build bɪld Qurmaq
involve ɪnˈvɒlv əhatə etmək
spend spend Xərcləmək
return rɪˈtɜːn/ Qayıtmaq
draw drɔː Şəkil çəkmək
die daɪ Ölmək
hope həʊp Ümid etmək
create kriˈeɪt yaratmaq
walk wɔːk gəzmək
sell sel satmaq
wait weɪt Gözləmək
cause kɔːz səbəb olmaq
pass pɑːs keçmək
lie laɪ Yalan demək
accept əkˈsept qəbul etmək
watch wɒtʃ baxmaq
raise reɪz qaldırmaq
base beɪs əsaslanmaq
apply əˈplaɪ müraciət etmək
break breɪk fasilə vermək
explain ɪkˈspleɪn açıqlamaq
learn lɜːn öyrənmək
increase ɪnˈkriːs artırmaq
cover kʌv.ər Örtmək
grow ɡrəʊ/ Böyümək
claim kleɪm İddia etmək
report rɪˈpɔːt Hesabat vermək
support səˈpɔːt Dəstək olmaq
cut kʌt Kəsmək
form fɔːm formalaşdırmaq
stay steɪ dayanmaq
reduce rɪˈdʒuːs azaltmaq
establish ɪˈstæb.lɪʃ qurmaq
join dʒɔɪn qoşulmaq
wish wɪʃ arzulamaq
achieve əˈtʃiːv nail olmaq
seek siːk axtarmaq
choose tʃuːz seçmək
deal diːl sövdələşmə
face feɪs Üzə çıxmaq
fail feɪl Uğursuz olmaq
serve sɜːv xidmət etmək
end end sonlandırmaq
kill kɪl öldürmək
occur əˈkɜːr baş vermək
drive draɪv sürmək
represent rep.rɪˈzent təqdim etmək
rise raɪz qalxmaq
discuss dɪˈskʌs müzakirə etmək
love lʌv Sevmək
pick pɪk Seçmək
place pleɪs Yerləşmək
argue ˈɑːɡ.juː mübahisə etmək
prove pruːv sübut etmək
wear weər köhnəlmək
catch kætʃ tutmaq
enjoy ɪnˈdʒɔɪ zövq almaq
eat iːt yemək
introduce ɪn.trəˈdʒuːs tanıtmaq
enter en.tər Daxil olmaq
present prez.ənt Təqdim etmək
arrive əˈraɪv gəlmək
ensure ɪnˈʃɔːr təmin etmək
point pɔɪnt İşarə etmək
plan plæn Planlaşdırmaq
pull pʊl çəkmək
refer rɪˈfɜːr istinad etmək
act ækt hərəkət etmək
relate rɪˈleɪt aid etmək
affect əˈfekt təsir etmək
close kləʊz bağlamaq
identify aɪˈden.tɪ.faɪ müəyyənləşdirmək
manage ˈmæn.ɪdʒ idarə etmək
thank θæŋk təşəkkür etmək
compare kəmˈpeər müqayisə etmək
announce əˈnaʊns elan etmək
obtain əbˈteɪn əldə etmək
note nəʊt Qeyd etmək
forget fəˈɡet unutmaq
indicate ‘ɪn.dɪ.keɪt göstərmək
wonder ˈwʌn.dər Təəccüblənmək
maintain meɪnˈteɪn qorumaq
publish ˈpʌb.lɪʃ dərc etmək
suffer ˈsʌf.ər əziyyət çəkmək
avoid əˈvɔɪd çəkinmək
express ɪkˈspres ifadə etmək
suppose səˈpəʊz Güman etmək
finish ˈfɪn.ɪʃ bitirmək
determine dɪˈtɜː.mɪn müəyyənləşdirmək
design dɪˈzaɪn Dizayn etmək
listen ˈlɪs.ən dinləmək
save seɪv yadda saxlamaq
tend tend meyl etmək
treat triːt müalicə etmək
control kənˈtrəʊl nəzarət etmək
share ʃeər paylaşmaq
remove rɪˈmuːv çıxarmaq
drop drɒp damcılamaq
visit vɪz.ɪt ziyarət etmək
exist ɪɡˈzɪst mövcüd olmaq
encourage ɪnˈkʌr.ɪdʒ təşviq etmək
Push pʊʃ İtələmək
reflect rɪˈflekt əks etdirmək
admit ədˈmɪt etiraf etmək
assume əˈsjuːm fərz etmək
smile smaɪl gülümsəmək
prepare prɪˈpeər hazırlamaq
replace rɪˈpleɪs əvəz etmək
fill fɪl doldurmaq
improve ɪmˈpruːv yaxşılaşdırmaq
reference ˈref.ər.əns İstinad etmək
fight faɪt mübarizə aparmaq
intend ɪnˈtend niyyət etmək
miss mɪs darıxmaq
discover dɪˈskʌv.ər kəşf etmək
hit hit vurmaq
push pʊʃ itələmək
prevent prɪˈvent qarşısını almaq
refuse rɪˈfjuːz imtina etmək
regard rɪˈɡɑːd nəzərə almaq
lay leɪ yatmaq
reveal rɪˈviːl aşkar etmək
teach tiːtʃ öyrətmək
answer ˈɑːn.sər Cavab vermək
operate ˈɒp.ər.eɪt fəaliyyət göstərmək
state steɪt İfadə etmək
depend dɪˈpend Asılı olmaq
enable ɪˈneɪ.bəl imkan vermək
record rɪˈkɔːd Lentə yazmaq
check tʃek yoxlamaq
complete kəmˈpliːt tamamlanmaq
cost kɒst dəyəri olmaq
Sound saʊnd Səsləndirmək  
laugh lɑːf gülmək
realise ˈrɪə.laɪz dərk etmək
extend ɪkˈstend uzatmaq
arise əˈraɪz yaranmaq
notice nəʊ.tɪs xəbərdarlıq etmək
define dɪˈfaɪn müəyyənləşdirmək
examine ɪɡˈzæm.ɪn yoxlamaq
fit fit Uyğun olmaq
study ˈstʌd.i öyrənmək
bear beər Dözmək
hang hæŋ asmaq
recognise ˈrek.əɡ.naɪz tanımaq
shake ʃeɪk silkələmək
sign saɪn imzalamaq
attend əˈtend iştirak etmək
fly flaɪ Uçmaq
gain ɡeɪn qazanmaq
perform pəˈfɔːm ifa etmək
result riˈzəlt nəticə vermək
travel træv.əl səyahət etmək
adopt əˈdɒpt övladlığa götürmək
confirm kənˈfɜːm təsdiqləmək
protect prəˈtekt qorumaq
demand dɪˈmɑːnd tələb etmək
stare steər nəzər salmaq
imagine ɪˈmædʒ.ɪn təsəvvür etmək
attempt əˈtempt cəhd etmək
beat biːt qalib gəlmək
born bɔːn doğulmaq
associate əˈsəʊ.si.eɪt əlaqələndirmək
care keər Qayğı göstərmək
marry mær.i evlənmək
collect kəˈlekt toplamaq
voice vɔɪs səsləndirmək
employ ɪmˈplɔɪ işə götürmək
issue ɪs.juː yayımlamaq
release rɪˈliːs buraxmaq
emerge ɪˈmɜːdʒ ortaya çıxmaq
aim eɪm məqsədi olmaq
deny dɪˈnaɪ inkar etmək
mark mɑːk işarələmək
shoot ʃuːt vurmaq
appoint əˈpɔɪnt təyin etmək
order ˈɔːdər Sifariş etmək
supply səˈplaɪ təchiz etmək
drink drɪŋk içmək
observe əbˈzɜːv müşahidə etmək
reply rɪˈplaɪ cavab vermək
ignore ɪɡˈnɔːr gözdən salmaq
link lɪŋk bağlamaq
propose prəˈpəʊz təklif etmək
ring rɪŋ Zəng çalmaq
settle          ˈset.əl həll etmək
strike          straɪk vurmaq
press pres yayınlamaq
respond rɪˈspɒnd  cavab vermək
arrange əˈreɪndʒ    təşkil etmək
survive səˈvaɪv    sağ qalmaq
concentrate kɒn.sən.treɪt    qarışmaq
lift lift    qaldırmaq
approach əˈprəʊtʃ    yanaşmaq
cross krɒs   Kəsişmək
test test    Test etmək
charge tʃeɪndʒ    şarj etmək
experience ɪkˈspɪə.ri.əns    təcrübə keçmək
touch tʌtʃ toxunmaq
acquire əˈkwaɪər əldə etmek
commit kəˈmɪt törətmək
demonstrate dem.ən.streɪt nümayiş etdirmək
grant ɡrɑːnt Təqaüd almaq
prefer prɪˈfɜːr üstünlük verkm
repeat rɪˈpiːt təkrarlamaq
sleep Sli:p yuxulamaq
threaten θret.ən təhdid etmək
feed fiːd Bəsləmək
insist ɪnˈsɪst israr etmək
launch lɔːntʃ başlamaq
limit limit Limitləndirmək
promote prəˈməʊt Təşviq etmək
deliver dɪˈlɪv.ər çatdırmaq
measure meʒ.ər Ölçmək
own əʊn Sahib olmaq
retain rɪˈteɪn saxlamaq
assess əˈses qiymətləndirmək
attract əˈtrækt cəlb etmək
belong bɪˈlɒŋ Aid olmaq
consist kənˈsɪst  ibarət olmaq
contribute kənˈtrɪb.juːt töhfə vermək
hide haɪd gizlətmək
promise prɒm.ɪs Söz vermək
reject rɪˈdʒekt rədd etmək
cry kraɪ ağlamaq
impose ɪmˈpəʊz tətbiq etmək
invite ɪnˈvaɪt/ dəvət etmək
sing sɪŋ oxumaq
vary veə.ri dəyişmək
warn wɔːn xəbərdarlıq etmək
address əˈdres Müraciət etmək
declare dɪˈkleər bildirmək
destroy dɪˈstrɔɪ məhv etmək
worry ˈwʌr.i Narahat olmaq
divide dɪˈvaɪd bölmək
head hed Başda olmaq
name neɪm adlandırmaq
stick stɪk Kəsdirmək
nod nod Mürgüləmək
recognize rek.əɡ.naɪz tanıtmaq
train treɪn Yetişdirmək
attack əˈtæk Hücum etmək
clear klɪər aydınlaşdırmaq
combine kəmˈbaɪn birləşdirmək
handle hæn.dəl Dəstək olmaq
influence ɪn.flu.əns təsir etmək
realize rɪə.laɪz dərk etmək
recommend rek.əˈmend tövsiyə etmək
shout ʃaʊt qışqırmaq
spread spred yayılmaq
undertake ʌn.dəˈteɪk götürmək
account əˈkaʊnt açıqlamaq
select sɪˈlekt Seçmək
climb klaɪm qalxmaq
contact kɒn.tæk əlaqə saxlamaq
recall rɪˈkɔːl Yada salmaq
secure sɪˈkjʊər Təmin etmək
step step addımlamaq
transfer trænsˈfɜːr köçürmək
welcome ˈwel.kəm buyurmaq
conclude kənˈkluːd bağlamaq
Disappear dɪs.əˈpɪər Yoxa çıxmaq
display dɪˈspleɪ Göstərmək
dress dres geyinmək
illustrate            ɪl.ə.streɪt təsvir etmək
imply ɪmˈplaɪ Təxmin etmək
organise ɔː.ɡən.aɪz təşkil etmək
direct daɪˈrekt Yönəltmək
escape ɪˈskeɪp qaçmaq
generate ˈdʒen.ə.reɪt yaratmaq
investigate ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt araşdırmaq
remind rɪˈmaɪnd xatırlatmaq
advise ədˈvaɪz məsləhət vermək
afford əˈfɔːd imkan vermək
earn ɜːn qazanmaq
hand      hænd əl vurmaq
inform ɪnˈfɔːm məlumat vermək
rely rɪˈlɑɪ etibar etmək
succeed səkˈsiːd bacarmaq
approve əˈpruːv təsdiq etmək
burn bɜːn yandırmaq
fear fɪər qorxmaq
Vote vəʊt Səs vermək
conduct kənˈdʌkt davranmaq
derive dɪˈraɪv əldə etmək
cope kəʊp öhdəsindən gəlmək
elect iˈlekt Seçmək
gather ɡæð.ər toplamaq
jump dʒʌmp tullanmaq
match mætʃ uyğunlaşmaq
matter mæt.ər Önəmli olmaq
persuade pəˈsweɪd inandırmaq
ride raɪd Sürmək
shut ʃʌt bağlamaq
blow bləʊ zərbə vurmaq
estimate es.tɪ.meɪt qiymətləndirmək
recover rɪˈkʌv.ər sağalmaq
score skɔːr hesablamaq
slip slɪp sürüşmək
count kaʊnt saymaq
hate heɪt nifrət etmək
attach əˈtætʃ əlavə etmək
exercise ek.sə.saɪz məşq etmək
Wash wɒʃ yumaq
accompany əˈkʌm.pə.ni müşayiət etmək
rest rest istirahət etmək
bind baɪnd bağlamaq
İngilis dilində ən çox istifadə edilən 400 fel

İngilis dilində ən çox istifadə edilən feillər ilə cümlə nümunələri

A hərfi ilə başlayan fellər

 • Accept: I accept your appolozy – mən sənin üzrünü qəbul edirəm.
 • Achieve: She achieved remarkable results – o, diqqət çəkici nəticələr əldə etdi.
 • Acknowledge: She acknowledged receiving assistance – o, kömək aldığını etiraf etdi.
 • Adapt: He adapted himself to his new life – o, yeni həyatına uyğunlaşdı.
 • Add: I added a room to my house – mən evimə bir otaq əlavə etdim.
 • Adjust: You will soon adjust to living in a dormitory – Tezliklə yataqxanada yaşamağa uyğunlaşacaqsınız.
 • Agree: Why did you agree to meet her in the first place? – Niyə əvvəlcə onunla görüşməyə razı oldun?
 • Aim: We aim to increase the speed of delivery – Çatdırılmanın sürətini artırmağı hədəfləyirik.
 • Allow: Swimming isn’t allowed here – burada üzməyə icazə verilmir.
 • Apologize: You don’t have to apologize – üzr istəməyiniz lazım deyil.
 • Appear: Jack appears to be tired today – Jack bu gün yorğun görünür.
 • Apply: Tom applied for a leave of absence – Tom məzuniyyət üçün müraciət etdi.
 • Approve: I don’t think Tom would approve – Tomun təsdiq etməyəcəyini düşünmürəm.
 • Argue: I don’t want to argue with you – Mən sizinlə mübahisə etmək istəmirəm.
 • Arrive: We arrived home late – biz evə gec çatdıq.
 • Ask: Historians frequently ask to consult the collection – Tarixçilər tez-tez kolleksiya ilə tanış olmağı xahiş edirlər.
 • Assume: I assume Tom didn’t show up – Tomun göstərmədiyini güman edirəm.
 • Attach: You need to attach your photo to the application form – Şəkilinizi ərizə formasına əlavə etməlisiniz.
 • Awake: Tom awoke at daybreak – Tom səhər yuxudan oyandı.

B hərfi ilə başlayan fellər

 • Bake: Jack baked some muffins – Jack bir az keks bişirdi.
 • Bathe: I bathe every day – Mən hər gün çimirəm.
 • Beat: You can’t beat me – Məni döyə bilməzsən.
 • Become: John became very sick – John çox xəstə oldu.
 • Begin: The leaves begin to fall when autumn comes – payız gələndə yarpaqlar düşməyə başlayır.
 • Behave: Tom always behaves himself well. However, Mary does not.
 • Believe: I believe you’re right – doğru olduğuna inanıram.
 • Belong: This bicycle belongs to me – Bu velosiped mənə məxsusdur.
 • Bend:  Lie flat and let your knees bend – Düz uzanın və dizlərinizin əyilməsinə icazə verin.
 • Bet: I bet you know French – mərc gələrəm ki, sən Fransız dilini bilirsən.
 • Bind: Do you bind books? – sən kitabları bağlayırsan?
 • Boil: Please boil an egg for me – Xahiş edirəm mənim üçün bir yumurta qaynat.
 • Borrow: I need to borrow your car – sənin maşınını borc almalıyam.
 • Break: We broke up – fasilə verdik.
 • Breed: Rabbits breed quickly – Dovşanlar tez çoxalırlar.
 • Bring: I brought some dessert – bir az şirniyyat gətirdim.
 • Broadcast: We broadcast news on the hour – xəbərləri tam saatında yayımladıq.
 • Build: We need to build a fire – bizim ocaq qurmağa ehtiyacımız var.
 • Burn: The spy burned the papers – Casus sənədləri yandırdı.
 • Buy: I’ll buy a lot of candies for you – sənin üçün çoxlu konfet alacağam.

C hərfi ilə başlayan fellər

 • Calculate: A computer can calculate very rapidly – kompüter çox sürətli hesablaya bilər.
 • Can/Could: Can you give me a ring at about 10? – Saat 10 radələrində mənə zəng edə bilərsən?
 • Care: Would you care to join us for dinner? – Yemək üçün bizə qoşulmağı düşünürsünüz?
 • Carry: I don’t carry cash anymore – artıq nağd pul daşımıram.
 • Catch: Let’s catch a bite – bir tikə yeyək.
 • Celebrate: We’re celebrating Tom’s birthday – Tomun doğum gününü qeyd edirik.
 • Change: I changed my mind – mən fikrimi dəyişdim.
 • Choose: Every day is beautiful if you choose to see it – görmək istəsəniz hər gün gözəldir.
 • Claim: This diet claims to eliminate toxins from the body – bu pəhriz toksinləri bədəndən atacağını iddia edir.
 • Climb: Carlos climbed the mountain – Karlos dağa qalxdı.
 • Contain: This box contains five apples – Bu qutuda beş alma var.
 • Continue: The finance minister will continue to mastermind Poland’s economic reform – Maliyyə naziri Polşanın iqtisadi islahatlarına davam edəcəkdir.
 • Convince: I’m not totally convinced of that – Mən buna tam əmin deyiləm.
 • Cook:  The pizza will then take about twenty minutes to cook – pizzanın bişməyi 20 dəqiqə çəkəcəkdir.
 • Cost: It’ll cost about 10,000 yen – bu təxminən 10.000 yen olacaq.
 • Count: We’re counting on you – sizə arxalanırıq.
 • Crawl: Tom crawled into bed just before midnight. – Tom gecə yarısından əvvəl yatağına iməklədi.
 • Create: I have to create a new website – Yeni bir veb sayt yaratmalıyam.
 • Creep: We crept toward the enemy – biz düşmənə tərəf süründük.
 • Criticize: Tom criticized Mary for not doing the job correctly – Tom Mary-ni düzgün işləmədiyinə görə tənqid etdi.
 • Cry: The baby is crying – Körpə ağlayır.

D hərfi ilə başlayan fellər

 • Dance: I want to dance – Mən rəqs etmək istəyirəm.
 • Dare: He didn’t dare to speak to her – Onunla danışmağa cəsarət etmədi.
 • Deal: I have to dealt with it – Mən bununla məşğul olmalıyam.
 • Decide: He has decided to live in France – o, Fransada yaşamağa qərar verdi.
 • Delay: Big companies often delay paying their bills – Böyük şirkətlər tez-tez ödəmələrini gecikdirirlər.
 • Deliver: Letters are delivered every day – Məktublar hər gün çatdırılır.
 • Demand: I demand to know what’s going on – Nə baş verdiyini bilməyi tələb edirəm.
 • Depend: I can’t depend on you anymore – Artıq səndən asılı ola bilmərəm.
 • Describe: John can’t describe how painful it was – Con bunun nə qədər ağrılı olduğunu təsvir edə bilmir.
 • Deserve: They didn’t deserve to win – onlar qazanmağa layiq deyildilər.
 • Destroy: John’s house was destroyed by a hurricane – Conun evi qasırğa ilə dağıdıldı.
 • Determine: I am determined to carry out this plan – Bu planı həyata keçirmək əzmindəyəm.
 • Develop: Swimming develops our muscles – Üzmək əzələlərimizi inkişaf etdirir.
 • Differ: My opinion differs from yours – Mənim fikrim sizin düşüncənizdən fərqlənir.
 • Disagree: It pains me to disagree with your opinion – fikrinizlə razılaşmamağım məni incidir.
 • Discuss: We briefly discussed buying a second car – biz ikinci avtomobil almaq barədə qısaca müzakirə etdik.
 • Dislike: I dislike being the centre of attention – mən diqqət mərkəzində olmağı xoşlamıram.
 • Distribute: The teacher distributed the leaflets – Müəllim vərəqləri payladı.
 • Dive: John learned to dive when he was five – Con beş yaşında ikən dalmağı öyrəndi.
 • Do: I don’t know – mən bilmirəm.
 • Doubt: I doubt if it’ll snow – Qarın yağacağına şübhə edirəm.
 • Dream: I dreamt about you – sənin haqqında xəyal qurdum.
 • Drink:  Can I have something to drink? – içmək üçün bir şey ala bilərəm?
 • Drive: He drives a truck – o, yük maşını sürür.
 • Drop: I dropped my sandwich – mən sendviçimi atdım.
 • Dry: Raisins are dried grapes – kişmiş qurudulmuş üzümdür.

E hərfi ilə başlayan fellər

 • Earn: He earns three times more than me – o, məndən üç qat çox qazanır.
 • Eat:  You can’t eat your cake – tortunuzu yeyə bilməzsiniz.
 • Emphasize: I want to emphasize this point in particular – bu məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm.
 • Enable: His wealth enables him to do anything – zənginliyi ona hər hansı bir şeyi etməyə imkan verir.
 • Encourage: John encouraged Mary to learn how to speak French. – Con Maryni fransız dilində danışmağı öyrənməyə təşviq etdi.
 • Engage: We used to be engaged – əvvəllər nişanlanmışdıq.
 • Enhance: Can we enhance the image? – Təsviri inkişaf etdirə bilərikmi?
 • Enjoy: I really enjoy talking to you – həqiqətən sizinlə danışmaqdan zövq alıram.
 • Ensure: This medicine will ensure you a good night’s sleep – bu dərman yaxşı gecə yuxunuzu təmin edəcəkdir.
 • Enter: He entered the room – o, otağa girdi.
 • Establish: The school was established in 1650 – Məktəb 1650-ci ildə qurulmuşdur.
 • Examine: The doctor examined the patients – Həkim xəstələri müayinə etdi.
 • Exist: I don’t believe such things to exist – Belə şeylərin olacağına inanmıram.
 • Expand: The workers are expanding the road – İşçilər yolu genişləndirirlər.
 • Expect: What time do you expect to arrive home? – Evə nə vaxt çatmağı təxmin edirsən?
 • Experiment: They’re experimenting with a new car – onlar yeni bir avtomobil ilə sınaq keçirirlər.
 • Explain: I can explain everything – Hər şeyi izah edə bilərəm.
 • Explore: He explored the Amazon jungle – o, Amazon cəngəlliyini araşdırdı.

F ilə başlayan fellər

 • Fail: I fail to comprehend their attitude – Mən onların münasibətini başa düşə bilmirəm.
 • Fall: I fell in the pool – mən hovuzda yıxıldım.
 • Feed: We just fed the baby – biz körpəni qidalandırdıq.
 • Fight: Don’t fight with me – Mənimlə vuruşma.
 • Find: I can find them – Mən onları tapa bilərəm.
 • Finish: He finished cleaning the kitchen – Mətbəxi təmizlədi.
 • Fit: This coat doesn’t fit me – Bu palto mənə yaraşmır.
 • Fly: Tom wishes he could fly – Tom uça bilməyi arzulayır.
 • Fold: Jenny and Jack folded up the flag – Jenny və Jack bayrağı qaldırdı.
 • Follow: We must follow the rules of the game – Oyunun qaydalarına əməl etməliyik.
 • Forget: I’ll never forget visiting them – onları ziyarət etməyi heç vaxt unutmayacağam.
 • Forgive: We have already forgiven you – Artıq səni bağışladıq.
 • Freeze: It’s freezing cold in this country – bu ölkədə dondurucu soyuq olur.
 • Fry: She fried fish in oil – o, balığı yağda qızartdı.

G hərfi ilə başlayan fellər

 • Generate: This machine generates electricity – Bu maşın elektrik istehsal edir.
 • Get: We’ve got to get the economy under control or it will literally eat us up – İqtisadiyyatı nəzarət altına almalıyıq və ya sözün əsl mənasında bizi yeyəcək.
 • Give: The waiter gives me the menu – Ofisiant mənə menyu verir.
 • Go: Let’s go eat – yeməyə gedək.
 • Grind: We grind our coffee by hand – qəhvəmizi əl ilə üyüdürük.
 • Grow: Apples grow on trees – alma ağacda böyüyür.

H hərfi ilə başlayan fellər

 • Happen: You made it happen – Bunu reallaşdırdın.
 • Hate: I hate getting to the theatre late – Teatra gec getməyə nifrət edirəm.
 • Have: I have a car – mənim maşınım var.
 • Hesitate: I hesitate to spend so much money on clothes – Paltara bu qədər pul xərcləməkdən çəkinirəm.
 • Hide: I’m hiding from Tim – Timdən gizləndim.
 • Hope: I hope to see you again soon – Ümid edirəm ki, səninlə tezliklə yenidən görüşəcəyəm.
 • Hug: I really need a hug – Həqiqətən qucaqlanmağa ehtiyacım var.
 • Hurry: It had to hurry to find a home because I was already on to something else. – Ev tapmağa tələsməli idim, çünki artıq başqa bir şeyə də başlamışdım.
 • Hurt: I hurt my elbow – dirsəyimi incitdim.

I və J hərfləri ilə başlayan fellər

 • Identify: She identified him as the murderer – O, onu qatil kimi tanıdı.
 • Ignore: He ignored her advice – onun məsləhətlərinə məhəl qoymadı.
 • Illustrate: The teacher will illustrate how to do it – Müəllim bunu necə edəcəyinizi izah edəcəkdir.
 • Imagine: I can imagine how you felt – necə hiss etdiyinizi təsəvvür edə bilərəm.
 • Imply: Silence implies consent – Sükut razılıq deməkdir.
 • Impress: We’re not impressed – Bizi heyrətləndirmir.
 • Improve: I need to improve my French – mən Fransız dilimi inkişaf etdirməliyəm.
 • Include: Jennifer’s lunch includes a sandwich and an apple – Jenniferin naharına sendviç və alma daxildir.
 • Indicate: The arrow indicates the way to go – ox getmək yolunu göstərir.
 • Inform: I’ll inform John about our decision – qərarımız haqqında Johna məlumat verəcəyəm.
 • Insist: She insisted on going there – o, oraya getməkdə israr etdi.
 • Install: The man tried to install his own antenna – kişi öz antenasını quraşdırmağa çalışdı.
 • Introduce: I’ll introduce you to Jenny – Səni Jenny ilə tanış edəcəyəm.
 • Investigate: I came here to investigate David’s death – Bura Davidin ölümünü araşdırmaq üçün gəldim.
 • Jump:  Can you jump over the river? – Çaydan atlaya bilərsənmi?
 • Justify: My results justify taking drastic action – Nəticələrim kəskin tədbirlər görməyə əsas verir.

K hərfi ilə başlayan fellər

 • Keep: I keep thinking about Joe – Joe haqqında düşünməyə davam edirəm.
 • Knit: She knit him a sweater for his birthday – Ad günü üçün ona bir kofta toxudu.
 • Know: We know him – biz onu tanıyırıq.

L hərfi ilə başlayan fellər

 • Laugh: David is laughing – David gülür.
 • Lay: He laid on his back – o, arxası üstə uzandı.
 • Lead: Tom leads a quiet life – Tom sakit həyat sürür.
 • Leave: Leave me alone! – məni tək burax!
 • Lend: Tom lent Mary his camera – Tom kamerasını Mary-ə verdi.
 • Lift:  He couldn’t lift the table – o, stolu qaldıra bilmədi.
 • Light:  Better to light one candle than to curse the darkness – Qaranlığı lənətləməkdənsə, bir şam yandırmaq daha yaxşıdır.
 • Lie: He hated lying – o, yalana nifrət edirdi.
 • Like: She likes playing tennis – o, tennis oynamağı sevir.
 • Listen: Why won’t you listen? – Niyə qulaq asmırsan?
 • Look: It looks cold outside – çöl soyuq görünür.
 • Lose: She lost a book – o, kitabı itirdi.
 • Love: I love going out to restaurants – mən restoranlara getməyi sevirəm.

M və N hərfləri ilə başlayan fellər

 • Maintain: David maintained eye contact with Mary – David Mary ilə göz təması qurdu.
 • Make: I’m making tea – çay hazırlayıram.
 • Matter: It doesn’t matter, Tom – Fərq etməz, Tom.
 • May: Each nurse may be responsible for up to twenty patients – Hər tibb bacısı iyirmi xəstəyə cavabdeh ola bilər.
 • Meet: We’ve never met – biz heç vaxt görüşmədik.
 • Melt: The snow is melted – qar əriyir.
 • Mention: He mentioned going to that college – O kollecə getdiyini qeyd etdi.
 • Might: Donna might be able to come tomorrow – Donna sabah gələ bilər.
 • Mind: Would you mind repeating what you just said? – Yenə dediklərinizi təkrarlamaqdan çəkinərdiniz?
 • Miss: He had missed being elected by a single vote – O, bir səslə seçilməyi qaçırdı.
 • Mix: If you mix blue and red, you get violet – mavi və qırmızı qarışdırsan, bənövşəyi olur.
 • Must: I really must get some exercise – Həqiqətən bir az məşq etməliyəm.
 • Need: You need to change your eating habits – Yemək vərdişlərinizi dəyişdirməlisiniz.

O hərfi ilə başlayan fellər

 • Observe: You must observe those rules – Bu qaydalara əməl etməlisiniz.
 • Obtain: I obtained the painting at an auction – Rəsmi auksionda aldım.
 • Occur: The accident occurred yesterday morning – Qəza dünən səhər meydana gəldi
 • Offer: She offered to help me move my things to my new house – O, əşyalarımı yeni evimə köçürməyimi təklif etdi.
 • Open: Open the windows – Pəncərələri açın.
 • Operate: I can’t figure out how to operate this machine – Bu maşının necə işlədiyini anlaya bilmirəm.
 • Order:  What do you suggest I order? – Nə sifariş etməyimi təklif edirsən?
 • Organize: They want me to organize the party – Məndən ziyafət təşkil etməyimi istəyirlər.
 • Ought to: You ought to get your watch repaired – Saatı təmir etməlisən.
 • Overcome: We have to overcome many difficulties – Bir çox çətinliyi dəf etməliyik.
 • Overtake: Their car overtook ours – Onların avtomobili bizi keçdi.
 • Owe: David owes me money – David mənə pul borcludur.
 • Own: I own a German car – Alman avtomobilim var.

P hərfi ilə başlayan fellər

 • Paint: She painted the wall pink – Divarı çəhrayı rəngə boyadı.
 • Participate: He participated in the debate – Debatda iştirak etdi.
 • Peel: Anna peeled the apple – Anna almanı soydu.
 • Perform: David performs in a jazz club three nights a week. – David həftədə üç gecə caz klubunda çıxış edir.
 • Persuade: I persuaded Tom to help me – Tomu mənə kömək etməyə inandırdım.
 • Plan: Next year I plan to travel around the world – Gələn il dünyanı gəzməyi planlaşdırıram.
 • Play: I can play tennis – Mən tennis oynaya bilirəm.
 • Point: Tom pointed to the sky – Tom göyə işarə etdi.
 • Possess: The old man possesses great wealth – yaşlı kişi böyük sərvətə sahibdir.
 • Postpone: He postponed returning to Paris – Parisə qayıtmağı təxirə saldı.
 • Pour: She poured tea for me – mənim üçün çay süzdü.
 • Practice: Today we’re going to practice parking – Bu gün parkinqi təcrübə edəcəyik.
 • Prefer: Chantal prefers travelling by train – Chantal qatarla səyahət etməyi üstün tutur.
 • Prepare: The doctor prepared to prescribe a receipt – həkim resept təyin etməyə hazırlaşdı.
 • Prevent: The rain prevented me from coming – Yağış gəlməyimə mane oldu.
 • Proceed: They will proceed to build another laboratory building – Başqa bir laboratoriya binasını tikməyə davam edəcəklər.
 • Propose: We propose to deal with this subject in the following chapter – Bu mövzu ilə aşağıdakı fəsildə məşğul olmağı təklif edirik.
 • Protect: We’re supposed to be protecting John – biz John’u qorumalıyıq.
 • Prove: I’ll prove it to you – Bunu sizə sübut edəcəyəm.
 • Pull: John pulled out a pen – Con qələm çıxartdı.
 • Pursue: The police pursued the murderer – Polis qatilin arxasınca getdi.
 • Push: We had to push our way through the crowd – camaatın arasından keçmək məcburiyyətində qaldıq.
 • Put: I put on my shoes – mən ayaqqabılarımı geyindim.

Q və R hərfləri ilə başlayan fellər

 • Qualify: He is qualified as an English teacher – o, İngilis dili müəllimliyi ixtisasına malikdir.
 • React: Jenny reacted appropriately – Jenny uyğun reaksiya verdi.
 • Read: I read the book – mən kitabı oxudum.
 • Realize: I didn’t realise we were late – mən gecikdiyimizi başa düşmədim.
 • Recall: I don’t recall seeing any cars parked outside – Çöldə park edilmiş avtomobil görməyimi xatırlamıram.
 • Reduce: I think we should reduce the price – Düşünürəm ki, qiyməti azaltmalıyıq.
 • Refer: I often refer to the dictionary – Mən tez-tez lüğətə istinad edirəm.
 • Reflect: She reflected on what she had done – O, etdikləri barədə düşündü.
 • Refuse: She refused to answer questions about her personal finances – Şəxsi maliyyə ilə bağlı sualları cavablandırmaqdan imtina etdi.
 • Regret: I regret leaving school so young – məktəbi çox gənc ikən tərk etdiyim üçün peşmanam.
 • Relate: She is related to him by marriage – Onunla evlilik əlaqəsi var.
 • Relax: We’re supposed to relax – istirahət etməliyik.
 • Rely: You can certainly rely on him – Əlbəttə ona etibar edə bilərsiniz.
 • Remain: He remained poor all his life – Bütün ömrü boyu kasıb qaldı.
 • Remember: He had remembered to bring a pair of gloves, unlike me – məndən fərqli olaraq bir cüt əlcək gətirməyi yadına salmışdı.
 • Remind: It reminds me of the good old days – Yaxşı günləri xatırladır.
 • Repair: He repaired his watch by himself – Saatını özü düzəltdi.
 • Replace: The car replaced the bicycle – Avtomobil velosipedi əvəz etdi.
 • Require: This task requires dexterity – Bu vəzifə çeviklik tələb edir.
 • Resist: She can never resist buying new shoes – O, heç vaxt yeni ayaqqabı almağa qarşı çıxa bilməz.
 • Retain: We had to retain a lawyer – Biz vəkil tutmalı olduq.
 • Retire: I have decided to retire – Mən təqaüdə çıxmaq qərarına gəldim.
 • Rid: You’ve got to get rid of it – Ondan qurtulmalısan.
 • Ride:  Life is a horse, and either you ride it or it rides you. – həyat bir atdır, ya sən onu sürürsən, ya da o səni.
 • Ring: The phone is ringing – Telefon çalır.
 • Roast: He is roasting coffee beans – o, kofe dənələrini qovurur.

S hərfi ilə başlayan fellər

 • Say: No one says that – Heç kim bunu demir.
 • See: Do you see that bird? – Sən o quşu görürsən?
 • Sell: I can’t sell you that – bunu sənə sata bilmərəm.
 • Send: They’re sending help – onlar kömək göndərirlər.
 • Set: I’m going to set the table – mən masa quracağam.
 • Settle: The problem is not settled yet – Problem hələ həll olunmur.
 • Shake: They shook hands when they met at the airport – Hava limanında tanış olarkən əllərini sıxdılar.
 • Shall: Shall I add your name to the list? – Adınızı siyahıya əlavə edimmi?
 • Should: The university should provide more sports facilities – Universitet daha çox idman şəraiti yaratmalıdır.
 • Show: I’ll show you later – Daha sonra sizə göstərəcəm.
 • Sing: She loves to sing – o, mahnı oxumağı sevir.
 • Ski: I like skiing very much – Xizək sürməyi çox sevirəm.
 • Sleep: I slept too much – Çox yatdım.
 • Slide: He slid the money into my pocket – Pulu cibimə atdı.
 • Smell: Something smells bad. What is this? – Bir şey pis qoxuyur. Bu nədir?
 • Solve: He solved the difficult problem – o, çətin problemi həll etdi.
 • Speak: He speaks English – o, İngilis dilində danışır.
 • Spell: I don’t know how to spell the word – Sözü necə yazacağımı bilmirəm.
 • Spend: I spent some time in Boston – Bir müddət Bostonda vaxt keçirdim.
 • Spread:  He spread some strawberry jam on his toast – Tostuna bir az çiyələk mürəbbəsi yaydı.
 • Stand: Can you stand up? – ayağa qalxa bilərsən?
 • Stop: I hoped he would stop asking awkward questions – ümid edirəm ki, yöndəmsiz suallar verməyi dayandıracaq.
 • Study: She studies hard – o, çox çalışır.
 • Submit: I submitted the application myself – Ərizəni özüm təqdim etdim.
 • Succeed: He’ll succeed for sure – Müvəffəqiyyət qazanacaq.
 • Suffer: We suffered a pretty big loss – Olduqca böyük itki verdik.
 • Suggest: Tracey suggested meeting for a drink after work – Tracey işdən sonra içki üçün görüşməyi təklif etdi.
 • Supply: I supplied Tom with everything he needed – Tom-a lazım olan hər şeyi verdim.
 • Suppose: I suppose you’re hungry – güman edirəm ki, acsan.
 • Surprise: She surprised him when she arrived early – onun erkən gəlməyi ona sürpriz oldu.
 • Survive: He survived the plane crash – Təyyarə qəzasından sağ çıxdı.
 • Swim: She swims well – o, yaxşı üzür.

T hərfi ilə başlayan fellər

 • Take: I took a walk – gəzməyə getdim.
 • Talk: Tom talked a lot – Tom çox danışdı.
 • Taste: The soup tastes salty – Şorba duzlu dad verir.
 • Teach: I’ll teach you how to swim – sənə necə üzməyi öyrədəcəyəm.
 • Tear: I tore the picture out of the album – Şəkli albomdan cırdım.
 • Tell: I told him to come – ona gəlməyini dedim.
 • Think: I think that Mr. Peter is a good teacher – Düşünürəm ki, cənab Peter yaxşı müəllimdir.
 • Tolerate: We don’t tolerate smoking in the library – Kitabxanada siqaret çəkməyə dözmürük.
 • Try: We tried to confuse the enemy – Düşməni çaşdırmağa çalışdıq.

U və V hərfləri ilə başlayan fellər

 • Understand: I knew you’d understand – anlayacağınızı bilirdim.
 • Vacuum: Tom vacuumed his bedroom – Tom yataq otağını boşaltdı.
 • Value: We value our customers – Müştərilərimizə dəyər veririk.
 • Vary: The boxes vary in size from small to large – qutuların ölçüləri kiçikdən böyüyə qədər dəyişir.
 • Volunteer: They volunteer to teach introductory courses – Giriş kurslarını öyrətmək üçün könüllü olurlar.

W hərfi ilə başlayan fellər

 • Wait: I can’t wait to see you – sizi görməyi gözləyə bilmirəm.
 • Wake: I have to wake Tom up – Tomu oyatmalıyam.
 • Walk:  Don’t try to walk before you can crawl – iməkləmədən gəzməyə çalışmayın.
 • Want: I want to watch TV – mən televizora baxmaq istəyirəm.
 • Warn: We’ve got to warn Jenny – Jenny-ə xəbər verməliyik.
 • Wash: Lily washed her hands – Lily əllərini yudu.
 • Watch: We watched a movie – biz film izlədik.
 • Wear: Sally wore black pants – Sally qara şalvar geyindi.
 • Will: I don’t think Emma will get the job – Düşünmürəm ki, Emma işə düzələcək.
 • Win: I can win this time – Bu dəfə qalib ola bilərəm.
 • Wish: I wish to insert an advertisement in your newspaper – qəzetinizə reklam vermək istərdim.
 • Write:  Write it down on a piece of paper – onu kağız parçasına yazın.

İngilis dilindəki fellər ilə bağlı digər mövzular nələrdir?

İngilis dilində fel hərəkəti icra edən şəxsə, şəxsin cinsinə, zamana, qaydalı, qaydasız olmasına və bir sıra faktorlara görə dəyişiklik göstərə bilir. Məsələn, indiki zamanda I şəxsin təkində və III şəxsin təkində eyni felə aid nümunə cümlə aşağıda göstərilmişdir.

 • I go to cinema – mən kinoya gedirəm.
 • She goes to cinema – o, kinoya gedir.

Buradan da göründüyü kimi, fel hərəkəti icra edən şəxsə görə dəyişkənlik göstərə bilir. Bir digər qayda isə zamanla bağlıdır.

 • I go to cinema – mən kinoya gedirəm.
 • I went to cinema – mən kinoya getdim.

Burada fel qaydasız olduğu üçün keçmiş zamanda went kimi ifadə edildi. Digər nümunə qaydalı felin keçmiş zaman formasına misaldır:

 • I listen to music – mən musiqiyə qulaq asıram.
 • I listened to music – mən musiqiyə qulaq asdım.

Burada isə fel kökdən dəyişmədi, fel sonuna “-ed” şəkilçisi əlavə edildi.

İngilis dilində fellərə artırılan şəkilçilər

-ing şəkilçisi: Non-stative verbs (action verbs) – hərəkət felləri

Cümlə içərisində mübtədanın nə etdiyini bildirən sözlərə hərəkət felləri deyilir. Simple və Continuous zamanlarda istifadə edilir. Məsələn, I am eating an apple now – hal-hazırda alma yeyirəm.

-ed şəkilçisi: hərəkətin keçmiş zamanda icra edildiyini bildirmək üçün felin sonuna əlavə edilir. Məsələn, I listened to music – musiqiyə qulaq asdım.

İngilis dilində fel düzəldən şəkilçilər

 • -ate: complicate, dominate, irritate
 • -en: harden, soften, shorten
 • -ify: beautify, clarify, identify
 • -ise/-ize: economise, realise, industrialize

İngilis dilində qaydasız fellər

İngilis dilində fellər qaydalı (Regular) və qaydasız (Irregular) olmaqla iki qrupa ayrılır. Qaydalı fellərin keçmiş zamanının, yəni Past Simple və Past Particle formalarının düzəldilmə şəkilləri adından da məlum olduğu kimi ümumi qaydalara tabedirlər və felin sonuna –d, -ed şəkilçilərindən birini artırmaqla düzəldilir. Məsələn, I work, I worked. Qaydasız fellərin isə xüsusi bir düzəldilmə qaydası yoxdur. Bu fellərin həm Past Simple formaları, həmdə Past Particle formaları düzəldilirkən müxtəlif şəkildəyişmələr görünür. Bəziləri kökdən dəyişdiyi halda, bəziləri qaydalı fellər kimi –d, -ed şəkilçiləri ilə düzəldilir. Bir digər hissəsi isə felin hər üç formasında olduğu kimi qalır və heç bir dəyişiklik müşahidə edilmir. Bu səbəbdən də bu felləri yalnız və yalnız əzbərləmək lazımdır.

Qaydasız fellər siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

V1
Base Form
V2
Past Simple
V3
Past Participle
1 Awake  awoke awoken
2 Be  was, were been
3 Bear bore borne/born
4 Beat  beat beaten
5 Become became become
6 Begin began begun
7 Bend  bent bent
8 Bet  bet bet
9 Bid  bid bid
10 Bind bound bound
11 Bite  bit bitten
12 Bleed bled bled
13 Blow  blew blown
14 Break  broke broken
15 Breed bred bred
16 Bring  brought brought
17 Broadcast broadcast broadcast
18 Build  built built
19 Burn  Burned, burnt Burned, burnt
20 Burst burst burst
21 Buy  bought bought
22 Cast cast cast
23 Catch  caught caught
24 Choose  chose chosen
25 Cling clung clung
26 Come  came come
27 Cost  cost cost
28 Creep crept crept
29 Cut  cut cut
30 Deal dealt dealt
31 dig   dug dug
32 Dive dived/dove dived
33 Do  did done
34 Draw  drew drawn
35 Dream  Dreamed, dreamt Dreamed, dreamt
36 Drive  drove driven
37 Drink  drank drunk
38 Eat  ate eaten
39 Fall  fell fallen
40 Feed fed fed
41 Feel  felt felt
42 Fight fought fought
43 Find  found found
44 Flee fled fled
45 Fling flung flung
46 Fly  flew flown
47 Forbid forbade, forbad forbidden
48 forecast forecast forecast
49 Forget  forgot forgotten
50 Forgive  forgave forgiven
51 Forsake forsook forsaken
52 Freeze  froze frozen
53 Get  got got (gotten)
54 Give  gave given
55 Grind ground ground
56 Go  went gone
57 Grow  grew grown
58 Hang  hung hung
59 Have  had had
60 Hear  heard heard
61 Hide  hid hidden
62 Hit  hit hit
63 Hold  held held
64 Hurt  hurt hurt
65 Keep  kept kept
66 Know  knew known
67 Lay  laid laid
68 Lead  led led
69 Learn  learned / learnt learned or learnt
72 Leave  left left
71 Lend  lent lent
72 Let  let let
73 Lie  lay lain
74 light* lit lit
75 Lose  lost lost
76 Make  made made
77 Mean  meant meant
78 Meet  met met
79 Pay  paid paid
80 Pprove proved proven
81 Put  put put
82 Quit quit quit
83 Read  read read
84 Ride rode ridden
85 Ring  rang rung
86 Rise  rose risen
87 Run ran run
88 Saw sawed sawed/sawn
89 Say said said
90 See  saw seen
91 Seek sought sought
92 Sell  sold sold
93 Send  sent sent
94 Set set set
95 Sew sewed sewn
96 Shake shook shaken
97 shear sheared shorn
98 Shed shed shed
99 Shine shone shone
100 Shoot shot shot
101 Show  showed showed or shown
102 Shut  shut shut
103 Sing  sang sung
104 Sink sank sunk
105 Sit  sat sat
106 Slay slew slain
107 Sleep  slept slept
108 Slide slid slid
109 Slink sürüşmək slunk slunk
110 Sow sowed sown
111 Speak  spoke spoken
112 Spend  spent spent
113 Spin spun spun
114 Spit spat, spit spat, spit
115 Split split split
116 Spread spread spread
117 Spring sprang sprung
118 Stand  stood stood
119 Steal stole stolen
120 Stick stuck stuck
121 Sting stung stung
122 Stink stank, stunk stunk
123 Stride strode stridden
124 Strike struck struck
125 String strung strung
126 Strive strove striven
127 Swear swore sworn
128 Sweep swept swept
129 Swell swelled swollen
130 Swim  swam swum
131 Take  took taken
132 Teach  taught taught
133 Tear  tore torn
134 Tell  told told
135 Think  thought thought
136 Thrive throve thrived
137 Throw  threw thrown
138 Thrust thrust thrust
139 Tread trod trodden, trod
140 Understand  understood understood
141 Wake  woke woken
142 Wear  wore worn
143 Weave wove woven
144 Weep wept wept
145 Wet wet wet
146 Win  won won
147 Wind wound wound
148 Wring wrung wrung
149 Write  wrote written
İngilis dilində qaydasız fellər

Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman https://www.getwordly.com/ məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin 🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir