İngilis dilində ən təsirli sözlər - Wordly

İngilis dilində ən təsirli sözlər


İngilis dilində ən təsirli sözlər

İngilis dilində oxuduğunu anlamağı öyrənməyin ən əyləncəli yolu aforizmləri oxumaqdan keçir. Odur ki, bu dəfəki yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • Məşhurlardan İngilis dilində ən təsirli motivasiya edici sözlər
 • İngilis dilində Albert Einstein sözləri
 • İngilis dilində Marilyn Monroe  sözləri
 • İngilis dilində Walt Disney sözləri
 • İngilis dilində William Wallace sözləri
 • İngilis dilində Friedrich Nietzsche sözləri

Məşhurlardan İngilis dilində ən təsirli motivasiya edici sözlər

Bu yazımızda Albert Einstein, Marilyn Monroe, Walt Disney, William Wallace və Friedrich Nietzsche kimi məşhurların ən təsirli sözlərini oxuyacaqsınız.

İngilis dilində Albert Einstein sözləri

 • The only thing that interferes with my learning is my education – Öyrənməyimə mane olan tək şey təhsilimdir.
 • Intellectuals solve problems, geniuses prevent them – Ziyalılar problemləri həll edirlər, dahilər isə onların qarşısını alırlar.
 • If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales – Övladlarınızın ağıllı olmasını istəyirsinizsə, onlara nağıl oxuyun. Onların daha ağıllı olmasını istəyirsinizsə, daha çox nağıl oxuyun.
 • Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts – Öz gözləri ilə görənlər və öz ürəkləri ilə hiss edənlər azdır.
 • Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world – Təsəvvür bilikdən daha vacibdir. Bilik məhduddur. Xəyal dünyanı əhatə edir.
 • I would teach peace rather than war. I would inculcate love rather than hate. – Mən müharibədən çox sülh öyrədərdim. Nifrətdən çox sevgini aşılayardım.
 • Look deep into nature, and then you will understand everything better. – Təbiəti diqqətlə incələyin, sonra hər şeyi daha yaxşı başa düşəcəksiniz.
 • All religions, arts and sciences are branches of the same tree. – Bütün dinlər, sənətlər və elmlər eyni ağacın budaqlarıdır.
 • A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy? – Bir masa, stul, bir qab meyvə və skripka; bir insanın xoşbəxt olması üçün başqa nə lazımdır?
 • A human being is part of a whole called by us “Universe.” – İnsan “Kainat” adlı bütövün bir hissəsidir.
 • Weak people revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore. – Zəif insanlar intiqam alırlar. Güclü insanlar bağışlayır. Ağıllı insanlar məhəl qoymur.
 • Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. – Uğurlu adam olmağa deyil, dəyərli insan olmağa çalışın.
 • The value of achievement lies in the achieving. – Uğurun dəyəri nail olmaqdadır.
 • I love to travel, but I hate to arrive. – Səyahət etməyi sevirəm, amma mənzilə çatmağa nifrət edirəm.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Həyat velosiped sürmək kimidir. Tarazlığınızı saxlamaq üçün daim hərəkət etməlisiniz.
 • I have no special talent. I am only passionately curious. – Xüsusi bacarığım yoxdur. Sadəcə şövqlə araşdırıram.
 • Science can flourish only in an atmosphere of free speech. – Elm yalnız müstəqil şəkildə fikir mübadiləsi edə biləcəyimiz yerdə çiçəklənə bilər.
 • Gravitation is not responsible for people falling in love. – Yerin cazibə qüvvəsi aşiq olan insanlardan cavabdeh deyil.
 • It is harder to crack prejudice than an atom. – Ön düşüncəni qırmaq atomu parçalamaqdan daha çətindir.
 • I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university – Hamı ilə eyni şəkildə danışıram, istər zibilyığan olsun, istərsə də universitet rəhbəri.
 • Genius is 1% talent and 99% hardwork. – Dahi olmanın yolu 1% istedad və 99% çox çalışmaqdır.
 • Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere – Məntiq sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə apara bilər. Xəyal etmək isə hər yerə.
 • If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed – Əgər insanlar sadəcə cəzadan qorxduqları və mükafat gözlədikləri üçün yaxşıdırlarsa, o zaman həqiqətən də qəmginik.
 • The measure of intelligence is the ability to change. – Zəkanın ölçüsü dəyişmə qabiliyyətidir.
 • The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. – Zəkanın əsl əlaməti bilik deyil, xəyaldır.
 • A little knowledge is dangerous – Az bilgi təhlükəlidir.
 • A person who never made a mistake never tried anything new – Heç vaxt səhv etməyən insan heç vaxt yeni şeylər etməyən insandır.
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow – Dünəndən öyrən, bu gün üçün yaşa, sabah üçün ümid et.
 • If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Əgər sadə dil ilə izah edə bilmirsənsə, deməli kifayət qədər anlamamısan.
 • Once we accept our limits, we go beyond them – Limitlərimizi öyrəndiyimiz zaman, onlardan kənara çıxırıq.
 • Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school – Təhsil məktəbdə öyrəndiklərini unutduqdan sonra qalan şeydir.
 • It’s not that I’m so smart. It’s just that I stay with problems longer – Çox ağıllı deyiləm. Sadəcə problemlərə daha çox zaman ayırıram.
 • The idle man does not know what it is to enjoy rest – İşsiz insan istirahətin nə olduğunu bilmir.
 • The only source of knowledge is experience – Biliyin tək mənbəyi təcrübədir.
 • I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right – Düşünürəm və aylarla, illərlə təkrar düşünürəm. Nəticə doqsan doqquz dəfə yanlış çıxır. Yüzüncü dəfə mən haqlı çıxıram.
 • In the middle of difficulty lies opportunity – Çətinliyin ortasında fürsət var.
 • The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive – Bir insanın dəyəri qəbul etdiyi şey ilə yox, verdiyi şey ilə görülməlidir.
 • Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters – Kiçik məsələlərdə həqiqətə etinasız yanaşan insanlara vacib məsələlərdə etibar edilə bilməz.
 • You ask me if I keep a notebook to record my great ideas. I’ve only ever had one – Məndən möhtəşəm fikirlərimi qeyd etmək üçün dəftərlər istifadə edib etmədiyimi soruşursunuz. Mənimsə sadəcə bir dənə dəftərim var.
 • The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind – Sakit bir həyatın monotonluğu və təkliyi yaradıcı zehni stimullaşdırır.
 • I never think of the future. It comes soon enough – Heç vaxt gələcəyi düşünmürəm. Çünki o tezliklə gələcək.
 • Anger dwells only in the bosom of fools – Qəzəb yalnız axmaqların qoynunda yaşayır.
 • The man of science is a poor philosopher – Elm insanı kasıb filosofdur.
 • Weakness of attitude becomes weakness of character – Davranışlardakı zəiflik zaman keçdikcə xarakterik zəifliyə çevrilir.
 • Imagination is the highest form of research – Təsəvvür ən yüksək tədqiqat formasıdır.
 • Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former – Yalnız iki şey sonsuzdur, kainat və insan axmaqlığı. Birincisindən əmin deyiləm.
 • The difference between stupidity and genius is that genius has its limits – Axmaqlıq və dahilik arasındakı fərq ondadır ki, dahiliyin sərhədləri var.
 • The hardest thing to understand in the world is the income tax. – Dünyada başa düşülən ən çətin şey gəlir vergisidir.
 • No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong. – Heç bir sınaq məni haqlı çıxara bilməz. Bircə sınaq məni səhv çıxara bilər.

İngilis dilində Marilyn Monroe sözləri

 • I don’t forgive people because I’m weak, I forgive them because I am strong enough to know people make mistakes – İnsanları bağışlamıram, çünki zəifəm, insanları bağışlayıram, çünki səhv edəcəklərini biləcək qədər güclüyəm.
 • Sometimes good things fall apart so better things can fall together – Bəzən yaxşı şeylər dağılır, buna görə daha yaxşı şeylər bir araya gələ bilər.
 • For those who are poor in happiness, each time is a first time; happiness never becomes a habit – Xoşbəxtlikdən kasıb olanlar üçündür; xoşbəxtlik heç vaxt vərdiş halına gəlmir.
 • A girl doesn’t need anyone who doesn’t need her – Bir qız ona ehtiyacı olmayan birinə ehtiyac duymur.
 • Always remember to smile and look up at what you got in life – Həmişə gülümsəməyi və həyatda əldə etdiyinizə baxmağı unutmayın.
 • Just because you fail once doesn’t mean you’re gonna fail at everything – Bir dəfə uğursuz olduğunuz, hər şeydə uğursuz olacağınız mənasına gəlmir.
 • I don’t stop when I’m tired. I only stop when I’m done – Yorğun olduğum zaman dayanmıram. Yalnız bitirdikdən sonra dayanıram.
 • Dreaming about being an actress, is more exciting then being one – Aktrisa olmağı xəyal etmək, bir nəfər olmaqdan daha maraqlıdır.
 • You believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself – Yalanlara inanırsan, nəticədə özündən başqa heç kimə güvənməməyi öyrənirsən.
 • I live to succeed, not to please you or anyone else – Mən səni və ya başqalarını razı salmaq üçün deyil, uğur qazanmaq üçün yaşayıram.
 • The nicest thing for me is sleep, then at least I can dream – Mənim üçün ən gözəl şey yuxu, o zaman heç olmasa xəyal edə bilirəm.
 • I have feelings too. I am still human. All I want is to be loved, for myself and for my talent – Hisslərim də var. Mən hələ də insanam. İstədiyim yalnız sevilməkdir, özüm üçün və istedadım üçün.
 • A friend tells you what you want to hear; a best friend tells you the truth – Bir dost sizə eşitmək istədiyinizi söyləyir; ən yaxşı dost sizə həqiqəti deyir.
 • I only know I want to be wonderful – Yalnız möhtəşəm olmaq istədiyimi bilirəm.
 • It’s far better to be unhappy alone than unhappy with someone – Biri ilə birlikdə bədbəxt olmaqdansa, tək başına bədbəxt olmaq daha yaxşıdır – bu günə qədər.
 • Keep smiling because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about – Gülümsəyin, çünki həyat gözəl bir şeydir və təbəssüm etmək üçün çox şey var.
 • We are all stars but we must learn how to shine – Biz hamımız ulduzuq, amma parlamağı öyrənməliyik.
 • I think that love and work are the only things that really happen to us – Düşünürəm ki, sevgi və iş həqiqətən başımıza gələn yeganə şeydir.
 • Beneath the makeup and behind the smile I am just a girl who wishes for the world – Makiyajın altında və təbəssümün arxasında mən dünya üçün arzulayan bir qızam.
 • I’m pretty but not beautiful. I sin but I’m not the devil. I’m good but I’m not an angel – Mən olduqca yaraşıqlı deyiləm. Günah edirəm, amma şeytan deyiləm. Mən yaxşıyam amma mələk deyiləm.
 • Always be yourself. Retain individuality; listen to the truest part of yourself – Həmişə özün ol. Fərdiliyi qorumaq; özünüzün ən gerçək hissəsinə qulaq asın.
 • I am not a victim of emotional conflicts. I am human – Mən emosional münaqişələrin qurbanı deyiləm. Mən insanam.
 • Sweetie, if you’re going to be two-faced, at least make one of them pretty – Sevgilim, əgər iki üzlü olsan, heç olmasa onlardan birini yaraşıqlı et.
 • Be real, be yourself, be unique, be true, be honest, be humble, be happy… – Həqiqi olun, özünüz olun, unikal olun, doğru, vicdanlı, təvazökar olun, xoşbəxt olun …
 • I don’t know who invented high heels, but all women owe him a lot! – Dik topuqları kimin icad etdiyini bilmirəm, amma bütün qadınlar ona çox borcludur!
 • If you can’t handle me at my worst you don’t deserve me at my best – Əgər mənim ən pis halımda məni idarə edə bilmirsənsə, mənim ən yaxşısı halıma layiq deyilsən.
 • Everyone’s a star and deserves the right to twinkle – Hər kəs bir ulduzdur və parıldamaq hüququna layiqdir.
 • I want to do the best that I can do in that moment, when the camera starts, until it stops – Kameranın işə salındığı andan dayandığı ana qədər edə biləcəyimin ən yaxşısını etmək istəyirəm.

İngilis dilində Walt Disney sözləri

 • Disneyland is a work of love. We didn’t go into Disneyland just with the idea of making money – Disneyland sevgi əsəridir. Disneyland-a yalnız pul qazanmaq fikri ilə girmədik.
 • I don’t like formal gardens. I like wild nature. It’s just the wilderness instinct in me – Mən rəsmi bağları sevmirəm. Mən vəhşi təbiəti sevirəm. Sadəcə içimdəki səhralıq instinkti.
 • We allow no geniuses around our Studio – Studiyamızın ətrafındakı dahilərə icazə vermirik.
 • If you can dream it, you can do it – əgər xəyal edə bilirsənsə, edə bilərsən.
 • I do not like to repeat successes, I like to go on to other things – Uğurları təkrarlamağı xoşlamıram, başqa işlərə davam etməyi sevirəm.
 • I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter – Mən həmişə həyatın nikbin tərəfinə baxmağı sevirəm, amma həyatın mürəkkəb bir məsələ olduğunu bilmək üçün kifayət qədər realistəm.
 • The way to get started is to quit talking and begin doing – İşə başlamağın yolu danışmağı dayandırmaq və etməyə başlamaqdır.
 • Laughter is America’s most important export – Gülüş Amerikanın ən vacib ixracatıdır.
 • People still think of me as a cartoonist, but the only thing I lift a pen or pencil for these days is to sign a contract, a check, or an autograph – İnsanlar hələ də məni cizgi filmi kimi düşünürlər, amma bu günlər qələm qaldırdığım tək şey müqavilə, bir çek və ya avtoqraf imzalamaqdır.
 • Your dead if you aim only for kids. Adults are only kids grown up, anyway – Yalnız uşaqlar üçün məqsəd qoysan ölürsən. Böyüklər  hər halda yalnız böyüdülmüş uşaqlardır.
 • I only hope that we don’t lose sight of one thing – that it was all started by a mouse – Yalnız bir şeyi gözdən itirməyəcəyimizə ümid edirəm – hamısı siçan tərəfindən başladı.
 • A man should never neglect his family for business – Kişi heç vaxt iş üçün ailəsinə laqeyd olmamalıdır.
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them – Bütün arzularımız gerçəkləşə bilər, əgər onları həyata keçirmək üçün cəsarət tapsaq.
 • When you believe in a thing, believe in it all the way, implicitly and unquestionable – Bir şeyə inandığınızda, ona tamamən, qəti və şübhəsiz şəkildə inanın.

İngilis dilində William Wallace sözləri

 • Here is no choice but either do or die – yaşamaq və ölməkdən başqa seçim yoxdur.
 • Everyone dies but not everyone lives – Hamı ölür, amma hamı yaşamır.
 • Truth is truth, even when told by a liar – Həqiqət həqiqətdir, hətta yalançı desə belə.
 • It’s better to die than to never really have lived – Əsla həqiqətən yaşamamaqdansa ölmək daha yaxşıdır.
 • We all end up dead, it’s just a question of how and why – Hamımız ölürük, sadəcə bir sual var: necə və nə üçün.
 • I cannot be a traitor, since I never swore fealty to the English king – Mən xain ola bilmərəm, çünki İngilis kralına heç vaxt sədaqət sözü verməmişəm.
 • I tell ye true, liberty is the best of all things; never live beneath the noose of a servile halter – Düz deyirəm, azadlıq hər şeyin ən yaxşısıdır; əsla köləlik bağı altında yaşamayın.
 • We come here with no peaceful intent, but ready for battle, determined to avenge our wrongs and set our country free – Biz buraya heç bir dinc məqsədlə gəlmirik, döyüşə hazırıq, səhvlərimizin qisasını almaq və ölkəmizi azad etmək əzmindəyik.

İngilis dilində Friedrich Nietzsche sözləri

 • That which does not kill us makes us stronger – Bizi öldürməyən şey bizi daha güclü edir.
 • He who has a why to live can bear almost any how – Yaşamağı üçün bir səbəbi olan adam, demək olar ki, hər şeyə dözə bilər.
 • There are no facts, only interpretations – Faktlar yoxdur, yalnız təfsirlər var.
 • Convictions are more dangerous enemies of truths than lies – ittihamlar  yalanlardan daha təhlükəli düşmənlərdir.
 • No price is too high to pay for the privilege of owning yourself – Özünüzə sahib olmaq imtiyazını ödəmək üçün qiymət çox yüksək deyil.
 • Thoughts are the shadows of our feelings-always darker, emptier and simpler – Düşüncələr hisslərimizin kölgəsidir – həmişə daha qaranlıq, boş və sadə.
 • In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations, and epochs, it is the rule – Fərdlərdə dəlilik nadir haldır; ancaq qruplarda, partiyalarda, millətlərdə və dövrlərdə bu qaydadır.
 • He who cannot obey himself will be commanded. That is the nature of living creatures – Özünə itaət etməyənə əmr veriləcəkdir. Canlıların təbiəti budur.
 • There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness – Sevgidə hər zaman bir dəlilik var. Ancaq dəlilikdə həmişə bir səbəb var.
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by those who couldn’t hear the music – musiqini eşitməyənlər rəqs edənlərin dəli olduqlarını düşünürdülər.
 • The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently – Bir gəncliyi pozmağın ən dəqiq yolu, ona oxşar düşünənlərə ondan fərqli düşünənlərdən daha çox hörmət etməyi öyrətməkdir.
 • The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously – Ən böyük məhsuldarlığın və həyatdan ən böyük ləzzətin bəxş edilməsinin sirri təhlükəli yaşamaqdadır.
 • No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone – Heç kəs sizin üçün həyat axıntısını keçmək üçün körpü tikə bilməz, heç kim, sadəcə siz varsınız.
 • A sedentary life is the real sin against the Holy Spirit. Only those thoughts that come by walking have any value – Oturaq bir həyat Müqəddəs Ruha qarşı əsl günahdır. Sadəcə gəzərək gələn düşüncələrin dəyəri var.
 • Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed – Bəzən insanlar xəyallarının məhv edilməsini istəmədikləri üçün həqiqəti eşitmək istəmirlər.
 • You must be ready to burn yourself in your own flame. How could you rise anew if you have not first become ashes? – Öz alovunda özünü yandırmağa hazır olmalısan. İlk əvvəl kül olmadan, küllərinizdən yenidən necə yüksələ bilərsiniz?

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman https://www.getwordly.com/ məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir