İngilis Dilində As İstifadəsi və As As Mövzu İzahı - Wordly

İngilis Dilində As İstifadəsi və As As Mövzu İzahı


İngilis Dilində As İstifadəsi və As.....As Mövzu İzahı

İngilis dilindəki bir çox qrammatik quruluş kimi, ‘’as … as’’ istifadə edilə bilən fərqli yerlər və qaydalar var. Bu yazıda, “as … as’’ və “as” qəlibinin  nə olduğu və hansı vəziyyətdə istifadə edildiyi barədə danışacağıq. “As” İngilis dilində müxtəlif mənalarda işlənən və bəzən bağlayıcı, bəzən də ədat vəzifəsində yerinə yetirən bir sözdür.

İngilis Dilində  “AS ”  İstifadəsi

“As” İngilis dilində müxtəlif mənalarda işlənən və bəzən bağlayıcı, bəzən də ədat vəzifəsində yerinə yetirən bir sözdür. Ən çox istifadə olunan mənalardan biri “kimi” dir.

As : Edat kimi istifadə edilməsi

Bir şəxsin və ya bir şeyin roluna və ya məqsədinə istinad etmək üçün bir isim kimi istifadə edirik. Tabe cümlələrin əvvəlində “zamanı”, “ərzində”, “çünki” (bu səbəbdən) mənasını verir.

Məsələn:

I worked as a waiter when I was a student.

Tələbə vaxtı ofisiant işləyirdim.

He used to work as a police officer.

Vaxtilə polis işçisi işləyirdi.

Biofuels have recently become popular as an alternative to fossil fuels.

Biyoyakıtlar son zamanlarda fosil yanacaqlara alternativ olaraq populyarlaşdı.

As : Bağlayıcı kimi istifadə edilməsi

“As” birləşməsi bir neçə fərqli məna daşıyır. Bir hadisə baş verərkən digər hadisə baş verdiyi zaman istifadə edirik (bu müddət ərzində). Bu vəziyyətdə, fel ümumiyyətlə davamlı formada olur:

Məsələn:

I went to bed at 9 pm as I had a plane to catch at 6 am.

Səhər saat 6-da uçuşum olduğu üçün axşam 9-da yatdım.

The building looks exactly as it did when it was built in 1950.

Bina tam olaraq 1950-ci ildə tikildiyi kimi görünür.

He’s my uncle, as my father is his brother.

Mənim əmimdir, çünki atam onun qardaşıdır.

As he was tired, he went to bed early.

Yorğun olduğu üçün erkən yatmağa getdi.

As : The same as (oxşar) kimi istifadəsi edilməsi

Your jacket is the same colour as mine.

Sənin gödəkçənin rəngi mənimki ilə eynidir.

“As” ilə cümlələr

As the problem is too complicated, it takes long time to solve.

Problem çox mürəkkəb olduğundan həll edilməsi çox vaxt tələb edir.

As he has no driving licence, he goes everyday to work by bus. 

Sürücülük vəsiqəsi olmadığı üçün hər gün işə avtobusla gedir.

As I was getting into the bus, I noticed a lot of money on the seat. 

Avtobusa minərkən oturacaqda çox pul olduğunu gördüm.

He bored more and more as time passed. 

Vaxt keçdikcə daha çox darıxırdı.

As you know, I read many books. 

Bildiyiniz kimi çox kitab oxuyuram.

They live in the central town as my parents.

Valideynlərim kimi şəhərin mərkəzində yaşayırlar.

İngilis dilində As…As istifadəsi

İngilis dilindəki bir çox qrammatik quruluş kimi, ‘’as … as’’ istifadə edilə bilən fərqli yerlər və qaydalar var. ‘’As … as’’ 3 fərqli şəkildə rast gəlmək olar.

Bərabərlik – as + adj. / adv. + as

Müqayisə etdiyimiz şeylər bir-birinə bərabər olduqda, müqayisə üçün As+ (sifət / zərf) + As istifadə edirik:

Məsələn:

İki kitab haqqında danışacaqsınız və eyni qalınlıqda olan kitablardır. Bu vəziyyətdə cümləni “As + sifət + As” ifadəsi ilə istifadə etmək düzgün olardı.

This book is as thick as the other one.

Bu kitab o biri kitab qədər qalındır

Bir imtahan verəcəksən və dostuna çox diqqətli olması lazım olduğunu söyləmək istəyirsən. Bu vəziyyətdə cümləni “as + zərf + as” ifadəsi ilə istifadə edə bilərsiniz.

You should make the exam as carefully as you can.

İmtahanı bacardığınız qədər diqqətlə etməlisiniz.

As…As ilə Cümlələr

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks.

Bu yay hava keçən il olduğu kimi pisdir. Həftələrdir yağış dayanmır.

Jane works as hard as Gwen, but she has a problem with her style of working.

Jane Gwen qədər çox işləyir, amma iş tərzi ilə bağlı bir problemi var.

You didn’t try as hard as you should.

Lazım olduğu qədər çalışmadın.

My friend’s hands are as small as my hands.

Dostumun əlləri mənim əllərim qədər kiçikdir.

Mümkünlük – as … as + possibility

Ümumiyyətlə ehtimal və ya qabiliyyət ifadələrini as … as + possibilty ifadəsi ilə istifadə edirik və bu qaydanın 2 fərqli istifadəsi vardır:

Ehtimal  mənası üçün “as … as + possibilty” kimi istifadə olunur.

Məsələn:

You need to write examples as many as possible.

Mümkün qədər çox nümunə yazmalısınız.

He will stay with her as long as possible.

Mümkün qədər uzun müddət onun yanında qalacaq.

You should deliver the posts as soon as possible.

Yazıları mümkün qədər tez çatdırmalısınız.

You should come here as soon as possible.

Ən qısa zamanda buraya gəlməlisən.

Edilə bilər mənası üçün “as … as” modal fellər (can / could …) ifadəsindən istifadə olunur.

Məsələn:

He did his homework as detailed as he could.

Ev tapşırığını bacardığı qədər təfərrüatı ilə yerinə yetirdi.

She cried all night as quietly as she could.

Bütün gecəni bacardığı qədər sakitcə ağladı.

He should go to work as early as he can.

Bacardığı qədər işə tez  getməlidir.

Can you come as soon as possible?

Ən qısa müddətdə gələ bilərsinizmi?

İngillis Dilində “As much as / As many as” İstifadəsi

Miqdarı ilə müqayisə etmək istədiyimizdə, sayılmayan isimlərlə ‘’as much as’’ və cəm isimlərlə ‘’as many as’’ ifadəsini istifadə edirik:

Məsələn:

The government tries to give people as much freedom as they can.

Hökumət insanlara bacardıqları qədər sərbəstlik verməyə çalışır.

I know that he loves you as much as I do.

Bilirəm ki, səni də mənim kimi sevir.

Özgür wants to gain as much money as his friend Kemal does.

Özgür, dostu Kamalın qazandığı qədər pul qazanmaq istəyir.

He thought that this job has not as many advanteges as the other one.

Bu işin digərinin qədər üstünlükləri olmadığını düşündü.

Ahmet doesn’t work as many hours as I do.

Ahmet mənim kimi çox saat işləmir.

There are not as many apples as we need to make this recipe.

Bu resepti hazırlayacağımız qədər alma yoxdur.

İngilis Dilində “as long as” İstifadəsi

Bir planın və ya ideyanın nəzərdə tutulan müddətinə istinad etmək üçün istifadə edirik, ən çox gələcəyə istinad edirik. “As long as” cümlənin əvvəlində istifadə olunur və ikinci cümlə birinci cümlədən sonra yazılır.

Məsələn;

As long as you love me, I love you.

Məni sevdiyin müddətcə mən də səni sevirəm.

I love you as long as you love me.

Məni sevdiyin müddətcə səni sevirəm.

Gördüyünüz kimi yuxarıdakı nümunə cümləsində “səni sevirəm” və “sən məni sevirsən” cümlələri  “as long as” bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanıb. “as long as” iki cümlənin ortasında iki cümlə arasında işlətməyə  məcbur deyilsiniz. İstəsəniz, cümləni yuxarıdakı misal cümləsindəki kimi bir bağlayıcı ilə başlayıb sonra ardıcıl olaraq iki cümlə yaza bilərsiniz. Bu vəziyyətdə bir-birinin ardınca yazdığınız cümlələr arasında bir vergül qoymalısınız.

Məsələn:

As long as you work, you can make money.

İşlədiyiniz müddətdə pul qazana bilərsiniz.

As long as I try, I can success.

Nə qədər çalışsam, uğur qazana bilərəm.

They can catch the lesson as long as they run fast.

Sürətlə qaçdıqları müddətdə dərsə çata bilərlər.

Yuxarıdakı nümunə cümlələri araşdırarkən “bir şərtin yerinə yetirilməsi başqa bir şərtdən asılıdır”, bu kimi hallarda “as long as” istifadə etmək olduqca praktikdir.

As long as I am sick, I won’t go to the school.

Xəstə olduğum müddətdə məktəbə getməyəcəm.

I told you that you can’t find the book as long as you don’t search it in your room.

Sənə dedim ki, kitabı otağında axtarmadıqca tapa bilməyəcəksən.

As long as you act like that, I don’t think that you will give your examination that is to be held tomorrow.

Belə davrandığınız müddətcə sabah keçiriləcək müayinənizi verəcəyinizi düşünmürəm.

As long as you don’t listen your wife,  you can not be happy together with her.

Həyat yoldaşınızı dinləmədiyiniz müddətcə onunla birlikdə xoşbəxt ola bilməzsiniz.

As long as it’s rainy, looks like it’s hard to go out.

Yağışlı olduğu müddətdə bayıra çıxmaq çətindir.

Yuxarıdakı nümunə cümlələrində başa düşdüyümüz kimi  “as long as” ki fərqli şəkildə istifadə edilə bilər.

1. Versiya

as long as + cümlə + cümlə

As long as she is ambitious, she can obtain anything she want.

İddialı olduğu müddətdə istədiyi hər şeyi əldə edə bilər.

2. Versiya

cümlə + as long as + nəticə

She will be good girl as long as you behave her affectionately.

Onu şəfqətlə apardığınız müddətdə yaxşı qız olacaq.

Hər iki halda da “as long as” ” şərt” mənasına gəldiyini düşünün, lakin bu şərt elə olmalıdır ki, bir hərəkəti yerinə yetirə bilmə  vəziyyəti başqa bir hərəkətin edilə biləcəyi vəziyyətlə əlaqəli olsun.

Məsələn:

As long as it is raining like that, I can’t go to the school.

Nə qədər ki, belə yağış yağır, məktəbə gedə bilmirəm.

Yuxarıdakı cümləni araşdırdığımızda “məktəbə getmək” hərəkətinin “yağış yağmaq”  hərəkəti ilə əlaqəli olduğunu görürük.

Nəticədə, bir hərəkətin icrasının başqa bir hərəkətdən asılı olduğunu bildirmək üçün “as long as”  ilə istifadə etmək idealdır.

İngilis Dilində “Just As” İstifadəsi

Əvvəla, “just as” məna olaraq “…ikən, olacaq ikən və s.” tərcüməsini özündə daşıyır. Yəni bir cümlədə 2 hərəkət olmalıdır və bir hərəkət tam icra edilərkən digər bir hərəkətin icra edilməsini bizə qeyd edir.  “Just as” qəlibi ilə cümlədə tam istədiyiniz mənanı verə bilərsiniz. İkinci məna olaraq, “dediyim kimi, təxmin etdiyim kimi, düşündüyüm kimi, … kimi və s.” demək üçün də “just as” qəlibi istifadə olunur. Ümumilikdə, “just as” qəlibinin istifadə olunduğu cümlələrdə iki müstəqil fikir, hərəkət mövcud olur və bunlar “just as” bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanır. “Just as” qəlibinin istifadə olunduğu birinci qisimdə Past Continuouns (Keçmiş Davamedici) zamanında istifadə olunur. (was + fel+ing) İkinci qisimdə isə Past Simple (Sadə Keçmiş) zaman istifadə olunur. “Just as” qəlibi sadəcə cümlənin başında deyil, cümlənin ortasında da görməyiniz mümkündür.

Just as + Past Continuouns (Keçmiş Davamedici) + Past Simple (Sadə Keçmiş)

Just as I was entering the house, the baby started to cry.

Mən tam evə girərkən uşaq ağlamağa başladı.

It is just as I imagined.

Eynilə təsəvvür etdiyim kimidir.

Just As ilə Cümlələr

Just as I was watching tv, electricity went off.

Televizora baxarkən elektrik kəsildi.

Just as she was about to leave, she remembered to lock the door.

Tam gedərkən qapını kilidləməsi gərəkdiyini xatırladı.

Just as I was solving the test, I dropped some water on it.

Tam testi həll edərkən üstünə su töküldü.

Just as I was getting on the bus, my friend shouted to me.

Elə mən avtobusa minəndə dostum mənə bağırdı.

The events unfolded just as she predicted.

Hadisələr onun əvvəlcədən söylədiyi kimi baş verdi.

He’s just as handsome as his brother.

O da qardaşı qədər yaraşıqlıdır.

İngilis Dilində “As Far As” İstifadəsi

Bir bağlayıcı olaraq istifadə edildiyi təqdirdə, “o dərəcədə və ya dərəcədə” deməkdir. Bu səbəbdən, yalnız müəyyən şərtlər altında tətbiq olunan ifadələrə cavab verir. Diqqət yetirin ki, ifadə ikincil bağlayıcı rolunu oynayır. “as far as” ikincil bir bağlayıcı olduğundan, həmişə asılı cümləni müstəqil cümləyə birləşdirir. “as far as” cümlənin başında və ortasında işlənə bilər.

As Far As ilə Cümlələr

We plan to go as far as we can.

Bacardığımız qədər getməyi planlaşdırırıq.

We ran on as far as the station.

Stansiyaya qədər qaçmağa davam etdik.

As far as I can tell, Tom isn’t lying.

Bildiyim qədəri ilə Tom yalan danışmır.

The experiment poses no risk as far as we know.

Təcrübə bildiyimiz qədər heç bir risk yaratmır.

As far as I know, he is honest and reliable.

Bildiyim qədər dürüst və etibarlıdır.

İngilis Dilində “As Soon As” İstifadəsi

As soon as – kimi deməkdir.  “As soon as”  hadisənin dərhal sonra baş verəcəyini vurğulayır. As soon as, iki cümlənin birləşməsinə kömək edən bir bağlayıcı rolunu oynayır. İki hərəkət cümləsinin arasında müəyyən bir zaman dilimi vardır. As soon As, bir hadisənin baş verməsinin arxasınca gələn digər bir hadisənin olduğunu və ya olacağını ifadə etmək üçün istifadə edilir. Hər iki hərəkət arasında zaman vardır və olur olmaz, gedər getməz və s. kimi tərcümə oluna bilər.

As Soon As ilə Cümlələr

As soon as she saw me, she burst out crying.  

Məni görən kimi ağladı.

As soon as I have enough money, I will buy a car.

Pulum çatan kimi bir maşın alacağam.

I`ll buy a bookshelf as soon as you buy a book for home. 

Sən evə kitab alan kimi mən kitab rəfi alacağam.

We will eat as soon as the children come.

Uşaqlar gələn kimi yeməyə başlayacağıq.

As soon as I get my degree certificate, I will apply for many jobs.

Diplom sertifikatımı əldə edən kimi bir çox iş üçün müraciət edəcəm.

As soon as she finished that project, she started working on the next.

Bu layihəni bitirdikdən sonra növbəti layihə üzərində işləməyə başladı.

İngilis Dilində  ” As well as” İstifadəsi

“As well as”  həm də,….də mənasında işlənir. “As well as” ifadəsi bir bağlayıcıdır. İki söz və ya iki cümləni birləşdirən sözlərə və ya söz qruplarına bağlayıcı deyilir. İki söz və ya iki cümləni birləşdirən sözlərə və ya söz qruplarına bağlayıcı deyilir. “As well as bir bağlayıcı olduğundan bu ifadənin əsas vəzifəsi iki kəlmə və ya iki cümləni bir-birinə bağlamaqdır.

Məsələn:

Maria likes to watch love movies. Maria likes to watch horror movies.

Maria likes to watch love movies as well as  horror movies.

(Maria qorxu filmlərinin yanında sevgi filmlərinə də baxmağı sevir.)

Texniki cəhətdən “and” bağlayıcısı yerinə “as well as”  bağlayıcısı istifadə edilə bilər, çünki hər ikisi eyni qrupa aid olan bağlayıcıdır.

Məsələn:

Maria is looking at you and drinking something.

Maria sənə baxır və bir şey içir.

Bu cümlədə “and” bağlayıcısısnı silək yerinə  “as well as” istifadə edək.

Maria is looking at you as well as drinking something.

Maria həm sənə baxır, həm də bir şey içir.

Gördüyünüz kimi “and” və “as well as” bir-birinin yerinə işlənə bilən bağlayıcılardı. Bunun səbəbi, daha öncə də dediyim kimi, bu bağlayıcıların eyni qrupda olmasıdır.

As well as İlə Cümlələr

Maria is beautiful as well as smart.

Maria həm ağıllı həm də gözəldir.

I love music as well as sports.

İdmanla yanaşı musiqini də sevirəm.

They were rich as well as happy.

Həm zəngin, həm də xoşbəxt idilər.

She gave him money as well as food.

Ona yeməklə yanaşı pul da verdi.

Tom can ski as well as his brother.

Tom da qardaşı kimi xizək sürə bilir.

Bərabərlik( mənfi) – not as + adj. / adv. + as

Qeyri-bərabər şeylər arasında müqayisə etmək üçün “not as + adj. / adv. + as” istifadə edirik. Müqayisə edəcəyimiz şeylər isimdirsə, “not as … as” arasına sifətlər əlavə edirik. Bir hərəkəti təsvir etmək istədikdə, “not as + zarf + as’’ ifadəsindən istifadə etməliyik.

Məsələn:

This book is not as thick as the other one.

Bu kitab digəri qədər qalın deyil.

You made the exam not as carefully as you should do.

İmtahanı lazım olduğu qədər diqqətlə etmədiniz.

Not as ilə Cümlələr

When they go to Austria, they like walking as well as skiing.

Avstriyaya gedəndə gəzməklə yanaşı xizək sürməyi də sevirlər.

You are not singing as as loudly as you should.

Gərək olduğu qədər yüksək səslə oxumursan.

Ayşe’s hair is not as tall as yours.

Ayşənin saçları səninki qədər uzun deyil.

Your hands are not as cold as my hands.

Sənin əllərin mənim əllərim kimi soyuq deyil.

Your bag is not as well as my bag.

Çantanız mənim çantam qədər gözəl deyil.

İngilis Dilində As ilə Cümlələr

He is as tall as Pelin.

O Pelin kimi uzunboyludur.

I can run just as fast as you.

Mən də sizin kimi sürətli qaça bilərəm.

I had never seen him looking so miserable as he did that day.

Onu bugünkü kimi heç kədərli görməmişəm.

He may need some help as he is new.

Yeni olduğu için yardıma ihtiyacı olabilir.

As a student you need to go school.

Bir şagird  olaraq məktəbə getməlisən.

As I go to school I saw you.

Məktəbə gedəndə səni gördüm.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir