İngilis dilində bağlayıcılar: İngilis dilində bağlayıcı siyahısı və istifadəsi - Wordly

İngilis dilində bağlayıcılar: İngilis dilində bağlayıcı siyahısı və istifadəsi


İngilis dilində bağlayıcılar

İngilis dilinin qrammatik qaydalarını öyrənərkən bir çox yeni şeylə qarşılaşırıq: zamanlar, feillər, passiv və aktiv cümlələr, sifətlər, zərflər, bağlayıcılar və s. Bunlar ağlımıza ilk gələn mövzulardır və bunlarla yanaşı çox sayda başqa mövzular da mövcuddur.

İngilis dilində ən düzgün formada danışa bilmək üçün bütün qaydaları öyrənməyə çalışırıq, ancaq bəzən bəzi mövzular geri planda qalır və bu mövzulara yetəri qədər diqqət göstərmirik. Buna görə də xüsusən zərf, ədat, bağlayıcı kimi qəliblər, bir-birinə çox qarışdırılır və ya istifadə forması və mənaları asanlıqla unudulur. Ancaq bu qəliblər cümlələrə məna vermə, bütünlük yaratma və birləşdirmə xüsusiyyətləri olduqca vacibdir. Bu səbələ də İngilis dilində bağlayıcılar və mənalarının üzərində də dayanmaq lazımdır.

Təxmin etdiyinizdən daha çox işinizə yarayacaq olan bağlayıcıların hər birinin nə mənaya gəldiyini və haralarda istifadə edildiyini birlikdə öyrənək.

Mündəricat Göstər

İngilis dilində bağlayıcıların növləri

Bağlayıcılar iki sözü və iki ayrı cümləni bir-birinə bağlamağa kömək edən və cümlələrə məna  bütünlüyü qazandıran qəliblərə deyilir. Azərbaycan dilində olduğu kimi İngilis dilində də bu istifadə bəzi avantajlar verir. Bağlayıcılardan istifadə etməklə bir-biri ilə əlaqəli iki ayrı cümləni bir-birinə bağlaya bilir, sözləri sıralaya bilir və bir-birindən ayrı iki cümlə arasında bir məna bütünlüyü yarada bilir. Mənasına və bağlayıcılığına görə bu qəliblər cümlənin əvvəlinə, ortasına və ya hər ikisinə birdən əlavə edilə bilir. İngilis dilində ‘Conjuctions’ olaraq adlandırılan bağlayıcılar istifadə formasına görə müəyyən siniflərə ayrılır.

 1. Coordinating Conjuctions (koordinasiya yaradan bağlayıcılar)

Bu bağlayıcılar iki cümlə, iki isim, iki feil, iki sifət və ya iki zərf arasında koordinasiyanı təmin etməyə kömək edir. İki cümlənin arasına girdiyi zaman özündən əvvəlki cümlənin bitdiyi yerdə vergüldən istifadə edilir. Eyni zamanda zidlik bildirmək və ya seçim vermək üçün də istifadə edilir. Bunlara misal olaraq and, or, but, so, yet, for, nor göstərilə bilər. İki cümləni bir-birinə bağladığı əksər zamanlarda bu bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur.

 • And, Azərbaycan dilindəki kimi siyahının son maddəsindən əvvəl istifadə edilir. Bu istifadədə and-dan əvvəl vergülün istifadəsi istəyə bağlıdır. Xüsusən də son iki maddənin bitişik bir isim (fish and chips kimi) olmadığını bildirmək lazım gələrsə, o zaman and-dan əvvəl vergüldən istifadə edilir.
 • But, fəqət, amma mənasında işləndiyi zaman ziddiyyət bildirir, yəni ilk ifadəyə nəzərən gözlənilməz bir şeyi ifadə edərkən istifadə edilir. Əksər hallardan but-dan əvvəl vergül qoyulur.
 • So, bu səbəbdən, buna görə mənasında və nəticə bitdirmək üçün istifadə edilir.
 • For, çünki mənasında cümlənin əvvəlində istifadə edilmir və özündən əvvəl vergül qoyulur.
 • Nor-dan sonrakı ifadə sual strukturlarında olduğu kimi köməkçi feil işlə başlayır. Nor isə inkar məna verir.

İki cümlə arasındakı əlaqəni təmin etmək üçün bağlayıcılardan istifadə edilir. Mübahisəli olmasına baxmayaraq adətən sayları 7 olaraq qəbul edilir.

 • And: və – paralellik bildirən bağlayıcıdır
 • But: amma, ancaq, fəqət – ziddiyyət bildirən bağlayıcıdır
 • Or: və ya – iki alternativdən birini seçmək üçün istifadə edilən bağlayıcıdır
 • Nor: nə də – or-n inkar forması olub iki alternativdən heç biri mənasındadır
 • So: bundan dolayı – nəticəyə aparan bağlayıcıdır
 • For: ədat olaraq “üçün”, bağlayıcı olaraq isə iki cümlə arasında “üçün” mənasındadır
 • Yet: zərf olaraq “hələ ki” mənasında, bağlayıcı olaraq isə “halbuki” anlamındadır.

Bu bağlayıcıların istifadəsində 3 əsas xüsusiyyət var. Aşağıda mövzu ilə bağlı bilməli olduğunuz bir neçə qayda qeyd edilib

Coordinating Conjunction bağlayıcıları mütləq iki cümlə arasında istifadə edilir. Bəs bu xüsusiyyətin mənası nədir? Əgər imtahanda cümlənin əvvəlində və ya sonunda bir boşluq varsa və bağlayıcı yerləşdirmək lazımdırsa, bu bağlayıcı iki cümlə arasında olmadığı üçün mütləq ki, bu yeddi bağlayıcıdan biri ola bilməz.

Coordinating Conjunction bağlayıcılarından əvvəl vergül qoyulur (,). Bu xüsusiyyəti bilməyin faydası nədən ibarət olacaq? Əgər imtahanda boşluq buraxılmış bir cümlə varsa və bağlayıcının nə olacağı soruşulursa, boşluqdan əvvəl vergül yoxdursa, o zaman bu 7 bağlayıcıdan biri ola bilməz.

Coordinating Conjunction bağlayıcılarının olduğu cümlələr cümlənin əvvəlindən sonuna doğru tərcümə edilir. Bunun faydası nədən ibarətdir? Cümlə tam tərcümə edilə bilməsə belə ən azından tərcümənin başdan sona doğru olduğunu bilsək sualı həll etmək daha asan olacaqdır.

Coordinating Conjuctions (koordinasiya bağlayıcıları) İngilis dilində cümlə nümunələri

Aşağıdakı mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • You can eat your dish with a spoon or fork -yeməyinizi bir qaşıq və ya çəngəl ilə yeyə bilərsiniz.
 • My pet enjoys being bathed but hates getting his nails trimmed -mənim ev heyvanım çimməkdən zövq alır, amma dırnaqlarını düzəltməyə nifrət edir.
 • Jennifer refuses to eat peas, nor will she touch carrots -Jennifer noxud yeməkdən imtina edir və yerkökünə də toxunmaz.
 • Jennifer hates to waste a drop of gas, for it is very expensive these days -Jennifer bir damla qaz israf etməyə nifrət edir, çünki bu günlərdə qaz çox bahadır.
 • Would you rather have cheese or bologna on your sandwich? -sən sendviçində pendir və ya kolbasa istərdin?
 • I wanted to go to the beach but Jennifer refused -mən çimərliyə getmək istəyirdim, amma Jennifer imtina etdi.
 • Jennifer is allergic to cats, yet she has three of them -Jenniferin pişiklərə qarşı allergiyası var, buna baxmayaraq onlardan üçü var.
 • David will be late to work, for he has a dental appointment -David işə gecikəcək, çünki bir diş təyinatı var.
 • Jennifer does not like to swim, nor does she enjoy cycling -Jennifer üzməyi sevmir, velosiped sürməyi də sevmir.
 • David wanted to eat another piece of cake, but he was on a diet -David başqa bir parça tort yemək istədi, amma pəhrizdə idi.
 1. Subordinating Conjuctions (Zərf bağlayıcıları)

İngilis dilində budaq cümləni əsas cümləyə bağlamaq üçün istifadə edilən bağlayıcılara subordinating conjunctions yəni budaq cümlə bağlayıcıları deyilir. Nümunələrlə bu vəziyyəti açıqlayaq.

Əgər baş cümlədən əvvəl gəlsə, o zaman baş cümlənin sonunda vergül istifadə edilir və ardınca budaq cümlə gəlir. Əsas cümlədən sonra, yəni budaq cümlənin əvvəlində gəlsə, o zaman vergüldən qoyulmur.

Zərf bağlayıcıları (subordinating) şərt, səbəb-nəticə, zaman, məqsəd, vəziyyət formasında qruplandırıla bilir. Because, although, as soon as, when, however, just as, even if, by the time, while, in order that, whereas və s. bunlara nümunədir.

Bir zərf sözünün gördüyü işi bir cümlə də görə bilər. Bu halda iki cümlə yaranır və bir-birinə bağlamaq üçün də bir bağlayıcıya ehtiyac yaranır. Bu bağlayıcılar “adverbial conjunction” adlanır.

 • I saw him last year -mən onu keçən il gördüm. Burada “last year” zərfinin gördüyü işi bir cümlə də görə bilir.
 • I saw him when I was at university -mən universitetdə ikən onu gördüm.

After -sonra, although -baxmayaraq, as -kimi, as soon as -tezliklə, because -çünki, before -əvvəl, by the time -zamana görə, even if -hətta əgər, even though -baxmayaraq ki, every time -hər zaman, if -əgər, in case -hər halda, in order that -bunun üçün, in the event that -bu halda,  just in case -hər ehtimala qarşı, now that -indi ki, once -bir dəfə, only if -yalnız əgər, provided that -bir şərtlə, rather than -daha çox, since -bəri, so that -belə ki, than -daha,  that -ki,  though -baxmayaraq, until -qədər, when -nə vaxt, whenever -hər zaman, where -harada, whereas –halbuki, wherever -harada olursa olsun, whether -olub-olmadığı, whether or not -ya yox, while -isə, why -niyə

Subordinating Conjuctions (Zərf bağlayıcıları) İngilis dilində cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David inspires me always because he believes in me -David mənə həmişə inandığı üçün ilham verir.
 • David works so hard that he can provide everything we need -David o qədər çalışır ki, bizə lazım olan hər şeyi təmin edə bilsin.
 • I trust David because he is a trustworthy person -Davida etibar edirəm, çünki o, etibarlı bir şəxsdir.
 • My life will be blessed if I fulfill David’s dreams -Davidin xəyallarını reallaşdırsam həyatım mübarək olacaq.
 • Jennifer did not feel good about it as she was always an introvert -Həmişə introvert olduğu üçün Jennifer bu barədə xoş hiss etmirdi.
 • I did not have so many friends until I was admitted to college -Kollecə qəbul olunana qədər bu qədər dostum yox idi.
 • Jennifer used to sit alone and think about many things while others played on the ground -Jennifer tək oturub başqaları yerdə oynayarkən çox şey haqqında düşünürdü.
 • Did they come to talk to her as soon as Jennifer entered the classroom? -Jennifer sinfə girən kimi onunla danışmağa gəldilər?
 • Was It a long time since someone had come to talk with Jennifer on their own? -Birinin Jenniferlə təkbaşına danışmağa gəlməsindən çoxdandı?
 • Jennifer begins to sneeze whenever she opens the window to get a breath of fresh air -Jennifer təmiz nəfəs almaq üçün pəncərəni nə vaxt açırsa asqırmağa başlayır.
 1. Correlative Conjunctions (əlaqə yaradan bağlayıcılar)

Correlative Conjuctions “əlaqəni təmin edən bağlayıcılar” mənasına gəlir. Ən rahat öyrənilən və imtahanda ən rahat həll edilən bağlayıcılardır. Çünki iki sözdən ibarətdir və hər iki cümlədə birdən işlənir. Əvvəllər imtahanlarda bu bağlayıcıların bir sözü boş buraxılıb, digər sözün nə olduğu soruşulurdu. Ancaq artıq hər iki söz boş buraxılır və daha çətin formada suallar hazırlanır.

Buna oxşar bağlayıcılar iki obyekti, mübtədanı, feili və ya cümləni bağlayır. İkili qəliblərdən meydana gəlir və hər iki cümlədə də olurlar.

Bunlara nümunə olaraq Neither .. nor.., not only … but also .., either … or …, both … and … göstərilə bilər.

 • Not only ……….but also: sadəcə … yox, eyni zamanda …
 • Both ……….and: həm …, həm də …
 • Either ……….or: ya …, ya da …  – iki alternativdən biri
 • Neither ……….nor: nə o, nə də bu -iki alternativdən heç biri
 • Whether ……….or: istər…, istərsə də …

“Not only ……….but also” və “Both ……….and” bağlayıcıları məna olaraq bir-birinə yaxındır. Əgər bağlayıcılar ilə bağlı suallarda bu variantların hər ikisi verilibsə, böyük ehtimal ki, cavablardan heç biri doğru deyil.

“Not only …. but also” bağlayıcısının istifadəsində “but also” hissəsində bəzi istisnalar vardır. Yalnızca “but” və ya sadəcə “also” ola bilər. Yəni bu bağlayıcı “not only ……….but” və ya “not only ………..also” formasında da istifadə edilə bilər.

Bu bağlayıcının başqa bir istifadəsi də mövcuddur. “also” -da2 mənasındadır. Bu mənaya gələn “as well” sözü də “also” əvəzinə istifadə edilə bilər. Ancaq bu istifadədə önəmli bir xüsusiyyət də var. “as well” sözü “but”-dan ayrılır və cümlənin sonuna yazılır. Çünki “as well” sözü daim cümlənin sonunda yazılır. Bu nümunələr cümlə daxilində daha yaxşı başa düşüləcəkdir.

Correlative Conjuctions (əlaqə yaradan bağlayıcılar) İngilis dilində cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer wants either the cheesecake or the chocolate cake -Jennifer ya cheesecake, ya da şokoladlı tort istəyir.
 • They’ll have both the cheesecake and the chocolate cake -Həm cheesecake, həm də şokoladlı tortları olacaq.
 • Jennifer is both intelligent and beautiful -Jennifer həm ağıllı, həm də gözəldir.
 • Jennifer is neither rich nor famous -Jennifer nə zəngin, nə də məşhurdur.
 • David is not only intelligent but also very funny -David təkcə ağıllı deyil, həm də çox gülməlidir.
 • Jennifer will either go for a hike or stay home and watch TV -Jennifer ya gəzintiyə çıxacaq, ya da evdə qalacaq və televizora baxacaq.
 • Would Jennifer rather go shopping or spend the day at the beach? -Jennifer alış-verişə getmək və ya günü çimərlikdə keçirmək istərmi?
 • Have they made a decision about whether to go to the movies or not? -Kino çəkib-çəkilməməsi barədə qərar verdilər?
 • There are as many curtains as there are Windows -Pəncərələr qədər pərdələr var.
 • This dish is both delicious and healthy -Bu yemək həm ləzzətli, həm də faydalıdır.

İngilis dilində bağlayıcılar və Azərbaycan dilindəki mənaları

Hadisələri izah edərkən cümlələr arasında əlaqəni qura bilmək üçün İngilis dilində bağlayıcıları başa düşmək vacibdir. Ancaq bağlayıcılar mövzusu çətin olduğu qədər, sistemli öyrənildiyi zaman olduqca asan olacaqdır. Bu səbəblə də, bu qəlibləri öyrənərkən Azərbaycan dilindəki mənaları ilə birlikdə istifadə yerlərinə görə sinifləndirmək daha məntiqlidir. Bu halda bağlayıcılar mövzusu daha yaxşı yadda qalacaqdır.

 1. Coordinating Conjunctions

 • And: və. Paralellik bildirir
 • But: amma, ancaq, fəqət. Ziddlik bildirir
 • Or: və ya, ya da. Seçim
 • Yet: halbuki, ancaq, yenə də
 • So: bu səbəbdən. Nəticə bildirir
 • For: çünki
 • Nor: nə də. İnkarlıq bildirir
 1. Zaman bildirən bağlayıcılar

 • After: sonra, -dan sonra, olduqdan sonra
 • After that: bunun sonrasında
 • As: ikən, olduğu kimi
 • As long as: əgər, -sə, müddətcə
 • As soon as: dərhal, -unca, edər-etməz, ən qısa müddətdə
 • Before: əvvəl, -dan əvvəl
 • By the time: -a qədər, -duğu zaman
 • During: boyunca, ərzində, müddətində
 • Henceforth: bundan belə, bundan sonra
 • Immediately: dərhal
 • Meanwhile: bu arada, eyni anda
 • No sooner.. then: gəlməsi ilə getməsi bir oldu
 • Now: indi
 • Once: olur olmaz
 • Since: bəri
 • Till: -ə qədər
 • The moment: anında
 • Then: sonra
 • When: olduğu zaman, olduğu zaman
 • Whenever: olduğunda, olduğu zaman
 • While: ikən, sırasında, buna qarşı
 • Until: olana qədər
 1. Səbəb-nəticə bildirən bağlayıcılar

 • As: baxmayaraq
 • As a result of: nəticə olaraq
 • Because: çünki, dolayı, səbəblə
 • Because of: səbəbi ilə
 • Concequently: bu səbəblə, nəticə olaraq
 • Due to the fact that: dolayı, buna görə
 • Eventually: nəticədə, nəhayət, sonunda
 • Finally: sonunda, en sonunda, nəhayət
 • For: səbəbi ilə, dolayı
 • For that reason: o səbəbdən
 • In that case: elə isə, o halda
 • In the event: nəticədə
 • Now that: olduğundan, madam
 • On account of: ona görə, uğruna
 • Owing to: sayəsində, dolayı, səbəbi ilə
 • Seeing that: madam ki
 • Since: o vaxtdan bəri
 • So: bu səbəbdən, deyə, yəni, dolayısı ilə
 • That’s why: bu səbəblə, bundan dolayı
 • Therefore: onun üçün, bu səbəblə, bundan dolayı
 • Thus: beləliklə
 1. Vəziyyət-şərt bildirən bağlayıcılar

Bu başlıq altında vəziyyət-şərt bildirən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • As if: sanki, imiş kimi
 • As long as: müddətdə
 • As much as: qədər
 • As though: sanki, imiş kimi
 • But for: olmasaydı
 • Even if: olsa belə
 • If: əgər, isə
 • If only: kaşki
 • Indeed: əslində, həqiqətən, doğurdan
 • In case: olsa deyə
 • In fact that: aslında, doğrusu, hətta
 • In the case of: olması halında, vəziyyətində
 • In the event of: olursa, olduğu təqdirdə
 • Just as: -dığında, ikən
 • Just in case: olması halında
 • On condition that: şərti ilə
 • Only if: sadəcə, ancaq
 • Providing: şərti ilə
 • Rather than: olmaqdansa
 • So as to: olmaq üzrə
 • So long as: müddətdə, əgər
 • Suppose (that): hesab edək ki
 • Supposing that: hesab edildiyi zaman
 • Unless: olmazsa, olmadıqca
 • Whereas: buna qarşı, olmasına qarşı)
 • Without: olmadıqca
 1. Məkan bildirən bağlayıcılar

Bu başlıq altında məkan bildirən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • As far as: mümkün olduğu qədər uzağa
 • Where: olduğu yerdə
 • Wherever: harada olursa olsun
 1. Ziddiyyət bildirən bağlayıcılar

Bu başlıq altında ziddiyyət bildirən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • Although: buna baxmayaraq, -ə qarşı
 • Conversely: tərsinə, əksinə
 • Despite: buna qarşı, rəğmən
 • Even so: olsa belə
 • Even though: (olsa belə
 • However: hər nə formada, ..olsa da..
 • In contrast to: -ın əksinə
 • In spite of: baxmayaraq
 • Nevertheless: bununla bərabər, yenə də, buna qarşı
 • Nonetheless: hər şeyə rəğmən
 • No matter: vacib olmasa da
 • Otherwise: yoxsa, əks halda
 • Though: -duğu halda
 • Unless: olmadığı müddətdə
 • Unlike: əksinə, fərqli olaraq
 • Whether or not: olub-olmadığını
 1. Eyni fikir bildirən bağlayıcılar

Bu başlıq altında eyni fikir bildirən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • Additionally: budan başqa, bundan əlavə
 • Along: müddətində, boyunca
 • Also: bundan əlavə
 • As well as: -a əlavə olaraq, birlikdə, bərabər
 • Besides: əlavə, üstəlik, onsuz da, bir də
 • Further more: bundan əlavə
 • In addition: həm də, əlavə, üstəlik
 • Moreover: bundan əlavə
 1. İstisna hallarda istifadə edilən bağlayıcılar

Bu başlıq altında istisna hallarda istifadə edilən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • Apart from: -dan əlavə, başqa
 • Aside from: -dan başqa
 • Except that: xaricində, əlavə
 1. Məqsəd bildirən bağlayıcılar

Bu başlıq altında məqsəd bildirən bağlayıcıların siyahısı və onların Azərbaycan dilində mənaları verilmişdir.

 • For the purpose that: bunun məqsədi ilə
 • In order that: olması üçün, olsun deyə
 • So that: məntiqi ilə, onun üçün, olması üçün, olsun deyə

İngilis dilində bağlayıcılara aid cümlə nümunələri

Aşağıdakı başlıqların hər birində hər bir bağlayıcı növü ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilindəki tərcümələri verilmişdir.

İngilis dilində zaman bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer can pass after the green light is on -Jennifer yaşıl işıq yandıqdan sonra keçə bilər.
 • Since David was ill for two months, he lost my job -David iki ay xəstələndiyindən işimi itirdi.
 • As soon as David went the home, he started to work -David evə gedən kimi işə başladı.
 • Jennifer can go as long as he is good -Jennifer yaxşı olduğu müddətdə gedə bilər.
 • You can come whenever you want -İstədiyiniz vaxt gələ bilərsiniz.

İngilis dilində səbəb-nəticə bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer usually eats at home, because she likes cooking -Jennifer ümumiyyətlə evdə yemək yeyir, çünki yemək bişirməyi xoşlayır.
 • Jennifer was too late so that she could not apply for the job -Jennifer işə müraciət edə bilməməsi üçün çox gec idi.
 • That is why Jennifer locks her doors when you leave home -Bu səbəbdən Jennifer evdən çıxarkən qapılarını kilidləyir.
 • David sustained severe injuries and, consequently, spent the rest of his life in a wheelchair -David ağır zədələr aldı və nəticədə ömrünün qalan hissəsini əlil arabasında keçirdi.
 • It is partly for this reason that David is refusing to rush any recruitment moves -Davidin hər hansı bir işə qəbul üçün tələsməkdən imtina etməsi qismən bu səbəbdəndir.

İngilis dilində vəziyyət-şərt bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • You can borrow the book provided that you promise to give it back in time -Kitabı vaxtında qaytaracağına söz verdiyiniz təqdirdə borc ala bilərsiniz.
 • Just as I was watching the basketball match on TV, the electricity went off -Televiziyada basketbol matçına baxarkən elektrik kəsildi.
 • Jennifer goes to the theater weekly rather than monthly -Jennifer teatra aylıq deyil həftəlik gedir.
 • Supposing you had a pet, what would you do with it? -Bir ev heyvanınız olduğunu düşünsəniz, onunla nə edərdiniz?
 • Jennifer is very funny whereas he is boring -Jennifer çox gülməlidir, halbuki darıxdırıcıdır.

İngilis dilində məkan bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • We can meet you wherever Jennifer wants -Jenniferin istədiyi yerdə sizinlə görüşə bilərik.
 • Jennifer was eating in the kitchen, where there was a table -Jennifer masanın olduğu mətbəxdə yemək yeyirdi.
 • Jennifer got as far as the airport before the dying words of her husband came back to haunt her -Jennifer, ərinin ölüm sözləri onu təqib etmək üçün qayıtmadan hava limanına çatdı.
 • There were also fields where the pattern was a mix of three or more of those systems -Nümunənin bu sistemlərin üç və ya daha çoxunun qarışığı olduğu sahələr də var idi.
 • And, as far as I see it, the older photo of Jennifer was used as a reference point, as that is how most remember the woman -Gördüyüm qədəri ilə, Jennifer’in daha yaşlı fotoşəkili istinad nöqtəsi olaraq istifadə edildi, çünki qadını ən çox xatırlayan belədir.

İngilis dilində ziddiyyət bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer will go to the supermarket unless it is very crowded -Jennifer çox sıx olmadığı təqdirdə supermarketə gedəcək.
 • Although Jennifer speaks seldom, she says meaningful words -Jennifer nadir hallarda danışsa da, mənalı sözlər deyir.
 • David can answer the question however hard it is -David suala nə qədər çətin olsa da cavab verə bilər.
 • Jennifer was very tired, nevertheless, she kept on working -Jennifer çox yoruldu, buna baxmayaraq çalışmağa davam etdi.
 • Jennifer’s heels gave her the height she otherwise lacked -Jenniferin topuqları ona əksinə olmayan boyu verdi.

İngilis dilində eyni fikir bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David could find himself making enemies as well as friends unless he proceeds with the utmost caution -David son dərəcə ehtiyatla getmədiyi təqdirdə özünə həm düşmən, həm də dostluq edə bilər.
 • In addition to giving a general introduction to the technology, the course also provides practical experience -Kurs texnologiyaya ümumi giriş verməklə yanaşı praktiki təcrübə də verir.
 • Do you play any other sports besides football and volleyball? -Futbol və voleyboldan başqa başqa idman növləri ilə məşğul olursunuz?
 • Additionally, many pupils have brought with them to school the chaos that surrounds their life outside school -Bundan əlavə, bir çox şagird məktəbdən kənarda həyatlarını əhatə edən xaosu məktəbə gətirdi.
 • Jennifer knew the painting was a forgery. Moreover, they knew who had painted it -Jennifer, tablonun saxta olduğunu bilirdi. Üstəlik, kimin boyadığını bilirdilər.

İngilis dilində istisna hallar bildirən bağlayıcılar ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • The movie was a bit long, but apart from that, it was really worth seeing -Film bir az uzun idi, amma bunun xaricində həqiqətən görməyə dəyər idi.
 • I have a little headache, but except for that, I feel good -Biraz başım ağrıyır, amma bunun xaricində özümü yaxşı hiss edirəm.
 • All of my friends were at the party except for Jennifer -Jennifer xaricində bütün dostlarım məclisdə idilər.
 • Jennifer is excluded from the list of people present at the party -Gökhan, məclisdə iştirak edənlər siyahısından çıxarıldı.
 • Apart from a pet, I also have a dog and a hamster -Ev heyvanından başqa bir köpəyim və bir hamsterim var.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir