İngilis dilində dostluq sözləri - Wordly

İngilis dilində dostluq sözləri


İngilis dilində dostluq sözləri

Danışıq dili, hər bir mədəniyyətin öz daxilində sahib olduğu bir sıra zənginliklər sayəsində formalaşır. Bu çeşidliliyin ən başında isə deyimlər, ifadələr və atalar sözləri gəlir.

Əsrlər əvvəl deyilsə də, nəsildən-nəslə keçən bəzi aforizmlər və sözlər ilə önəmli şəxslərin, yazarların və ya filosofların paylaşdıqları bəzi cümlələr də bu qəliblərin arasında yer alır. Bu sayədə, gündəlik danışıqlarda çox zəngin dil istifadə edilmiş olur. Bundan əlavə, bu sözlərin altında yatan mənalara görə şəxslər həyat fəlsəfələrini formalaşdırır və özlərini motivasiya edirlər. Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində məşhur dostluq sözləri
 • İngilis dilində filosofların dostluq sözləri
 • İngilis dilində şairlərin dostluq sözləri
 • İngilis dilində elm insanlarının dostluq sözləri

İngilis dilində məşhur dostluq sözləri

Hər dildə olduğu kimi İngilis dilində də bu formada istifadə edilən bir sıra söz və cümlələr vardır. Xüsusən də dil öyrənərkən ən çox istifadə edilən sözlər və onların mənaları maraqlı gəlir. Ancaq bu ifadələri əzbər metodla yox, məhz aforizmləri oxumaqla öyrənmək daha əyləncəlidir və yorucu deyil.

Dialoqlarda, sosial media hesabınızda, Whatsapp statusunuzda və ya sevdiklərinizlə mesajlaşarkən paylaşmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz İngilis dilində dostluq sözlərinə aid bəzi nümunələr:

 • Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one. – Dostluq bir insanın digərinə ‘Nə! Sən də? Mən tək olduğumu düşünmüşdüm deməsidir. C.S. Lewis
 • Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up. –Birlikdə olarkən rahat olduğunuz dostları seçməyin. Sizi yuxarıya çıxmağa məcbur edəcək dostları seçin. – Thomas J. Watson
 • A loyal friend laughs at your jokes when they’re not so good, and sympathizes with your problems when they’re not so bad. –Sadiq dost zarafatlarınız o qədər yaxşı olmayan zamanlarda da gülür və problemləriniz çox böyük olmasa da,  simpatiya duyur -Arnold H. Glasgow
 • Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. –Dostluq dünyadakı izah olunması ən çətin şeydir. Məktəbdə öyrəndiyiniz bir şey deyil. Ancaq dostluğun mənasını öyrənməmisinizsə, həqiqətən heç bir şey öyrənməmisiniz -Muhammad Ali
 • One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention. – Dostluğun ölçüsü dostların müzakirə edə biləcəkləri mövzuların sayından yox, artıq bəhs etmək məcburiyyətində olmadıqları şeylərin sayından ibarətdir -Clifton Fadiman

İngilis dilində filosofların dostluq sözləri

Bu başlıq altında Plutarch, Seneca, Epictetus, Carus, Pifaqor kimi məşhur filosoflar tərəfindən deyilmiş dostluq sözləri və onların Azərbaycan dilinə olan tərcümələri ilə tanış olacağıq:

 • I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better. –Dəyişdiyim zaman dəyişən və başımı salladığım zaman başını tərpədən bir dostuma ehtiyacım yoxdur; kölgəm bunu daha yaxşı edir. -Plutarch.
 • Prosperity is no just scale; adversity is the only balance to weigh friends. Plutarch – Rifah tək ölçü deyil; Bəla dostluğu ölçmək üçün yeganə balansdır. -Plutarch.
 • To the Dolphin alone, beyond all other, nature has granted what the best philosophers seek: friendship for no advantage – Təbiət sadəcə Delfinə ən yaxşı filosofların axtardıqlarını bəxş etdi: avantajsız dostluq. -Plutarch.
 • When the strong box contains no more both friends and flatterers shun the door. Güclü qutuda artıq dostlar və yaltaqlar yoxdursa, qapını bağla. -Plutarch.
 • Friendship requires a steady, constant, and unchangeable character, a person that is uniform in his intimacy – Dostluq səmimiyyətində sabit olan insanlar üçün sabit, davamlı və dəyişməz xarakterə ehtiyac duyur. -Plutarch.
 • Friendship is the most pleasant of all things, and nothing more glads the heart of man. – Dostluq hər şeyin ən xoş olanıdır və bundan daha artıq heç nə insanın ürəyini sevindirmir. -Plutarch.
 • We advise a man to regard his friends as highly as himself, to reflect that an enemy may become a friend, to stimulate love in the friend, and to check hatred in the enemy. Bir insana, dostlarını özü kimi qiymətləndirməsini, bir düşmənin dost ola biləcəyini düşünməsini, dostdakı sevgini oyatmağı və düşməndəki nifrəti yoxlamağı məsləhət görürük. -Seneca
 • The necessity of circumstances proves friends and detects enemies. Vəziyyətlərin zəruriliyi dostları sübut edər və düşmənləri müəyyən edər.-Epictetus
 • One who seeks friendship for favourable occasions, strips it of all its nobility. Əlverişli günlər üçün dostluq axtaran, onu bütün nəcibliyindən məhrum edir. -Seneca
 • In prosperity it is very easy to find a friend; but in adversity it is the most difficult of all things. Epictetus – Rifah içində bir dost tapmaq çox asandır; ancaq bu çətin zamanlarda hər şeyin ən çətindir.
 • Nothing, however, delights the mind as much as loving and loyal friendship. –Heç bir şey, zehni sevən və sadiq dostluq qədər sevindirmir. –Seneca
 • With the exception of wisdom, I’m inclined to believe that the immortal gods have given nothing better to humanity than friendship. –Müdriklik istisna olmaqla, ölməz tanrıların insanlığa dostluqdan daha yaxşı bir şey vermədiyinə inanmağa meylliyəm. -Cicero
 • A friend is, as it were, a second self. – Bir dost sanki ikinci bir mənlikdir. -Cicero
 • Friends show their love in times of trouble, not in happiness – Dostlar sevgilərini xoşbəxtlikdə yox, çətin anlarda göstərirlər. – Euripides
 • Life has no blessing like a prudent friend. -Həyatın ehtiyatlı bir dost kimi xeyir-duası yoxdur – Euripides
 • We are each of us angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another. – Hər birimiz yalnız bir qanadla mələyik və yalnız bir-birimizi qucaqlayaraq uça bilərik. – Carus
 • Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend. – Cənnətin özündən başqa bir şey, həqiqətən dost olan bir dostdan yaxşı deyil. – Plautus
 • Friends are as companions on a journey, who ought to aid each other to persevere in the road to a happier life. –Dostlar xoşbəxt həyat yolunda davam etmək üçün bir-birlərinə kömək etməli olan bir səyahət yoldaşı kimidirlər. – Pifaqor
 • Friendship always benefits; love sometimes injures. – Dostluq həmişə fayda gətirir; sevgi bəzən incidir. -Seneca
 • A friend is another self.- Dost başqa bir mənlikdir. –Zeno
 • My best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake – Mənim ən yaxşı dostum mənim xətrim üçün xoş arzular edən şəxsdir  -Aristotel.
 • A friend to all is a friend to none – Hamı üçün dost olan heç kimə dost deyil.
 • Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit. – Dost olmağı istəmək sürətli işdir, amma dostluq yavaş bir yetişən meyvədir. –Aristotel.
 • Perfect friendship is the friendship of men who are good, and alike in excellence; for these wish well alike to each other qua good, and they are good in themselves –Mükəmməl dostluq – yaxşı və mükəmməllikdə oxşar olan insanların dostluğudur; Çünki bunlar bir-birlərinə yaxşılıq diləyirlər və öz içlərində də yaxşıdırlar –Aristotel.
 • Without friends no one would choose to live, though he had all other goods – Dostları olmadan heç kim bütün başqa hər şeyi olsa da, yaşamağı seçməzdi. –Aristotel.

İngilis dilində ədəbiyyatçılardan dostluq sözləri

Bəlkə də dostluq və digər dəyərli sözlərin böyük bir hissəsi İngilis ədəbiyyatında öz sözünü demiş və dünyada hər kəs tərəfindən tanınan bu ustadlar tərəfindən deyilmişdir. Bu başlıq altında məşhur ədəbiyyatçılar tərəfindən deyilmiş dostluq sözləri və onların Azərbaycan dilinə olan tərcümələri ilə tanış olacağıq:

 • But where there is true friendship, there needs none – Ancaq əsl dostluğun olduğu yerdə heç kimə ehtiyac yoxdur – Shakespeare.
 • The band that seems to tie their friendship together will be the very strangler of their amity – Dostluqlarını bir-birinə bağlayan qrup, mehribanlığın ən qəribəsi olacaq – Shakespeare.
 • Friendship is constant in all other things – Dostluq bütün başqa işlərdə daimidir – Shakespeare.
 • Patience Is Important to Friendships – Səbir Dostluq üçün vacibdir. -Othello
 • Love, friendship, charity, are subjects all To envious and calumniating time – Sevgi, dostluq, xeyriyyəçilik, hamısına həsəd aparan və çaşdıran zamandır. – Shakespeare.
 • A friend should bear his friend’s infirmities –Bir dostun, dostunun qərarsızlıqlarına (gücsüzlük, xəstəlik) qatlanması lazım olur.  – Shakespeare.
 • They spoke very little of their mutual feeling; pretty phrases and warm expressions being probably unnecessary between such tried friends – Qarşılıqlı hisslərindən çox az danışdılar; olduqca sınanmış dostlar arasında yəqin ki, gözəl sözlər və isti ifadələr lazımsızdır. -Thomas Hardy
 • There’s a friendly tie of some sort between music and eating – Musiqi ilə yemək arasında dostca bir bağ var -Thomas Hardy.
 • Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship – Kişilərlə qadınlar arasında dostluq mümkün deyil. Ehtiras, düşmənçilik, ibadət, sevgi var, amma dostluq yoxdur. -Oscar Wilde
 • Laughter is not at all a bad beginning for a friendship, and it is far the best ending for one – Gülüş bir dostluq üçün heç də pis başlanğıc deyil və bir dənəsinin ən yaxşı sonu budur. -Oscar Wilde
 • An excellent man; he has no enemies; and none of his friends like him – mükəmməl insan: onun düşmənləri yoxdur, amma dostları tərəfindən çox sevilmir. -Oscar Wilde
 • Friendship is far more tragic than love. It lasts longer – Dostluq sevgidən daha faciəlidir. Daha uzun sürür. -Oscar Wilde
 • Friendship never forgets. That is the wonderful thing about it – Dostluq heç vaxt unutmur. Bu, bununla bağlı ən gözəl şeydir. -Oscar Wilde
 • Friends are good, -good, if well chosen – Dostlar yaxşıdır, yaxşıdır, əgər yaxşı seçilmişsə – Daniel Defo.
 • Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love –Dostluq, şübhəsiz ki, məyus sevginin ağrıları üçün ən yaxşı məlhəmdir -Jane Austen.
 • You meet people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people you can’t forget. Those are your ‘friends – Səni unudan insanlarla görüşürsən. Görüşdüyün insanları unudursan. Ancaq bəzən unuda bilməyəcəyin insanlarla görüşürsən. Bunlar sənin dostlarındır. -Mark Twain
 • Every murderer is probably somebody’s old friend – Hər qatil yəqin ki, kiminsə köhnə dostudur. -Agatha Christie
 • Unbroken friendships is the greatest accumulations of cheerful recollections and affections on earth, and heaven for us all – Sarsılmaz dostluq, yer üzündə şən xatırlama və sevgi hisslərinin, hamımız üçün cənnətin ən böyük toplusudur –Dickens.
 • I have lost friends, some by death…others by sheer inability to cross the street – Dostlarımı itirmişəm, bəziləri ölümlə … digərləri küçəni keçə bilməməsi ilə – Virginia Woolf.
 • Some people go to priests; others to poetry; I to my friends – Bəzi insanlar kahinlərin yanına gedirlər; digərləri şeirə; mən isə dostlarımın yanına -Virginia Woolf.
 • Each had his own business to think of. Each had his past shut in him like the leaves of a book known to him by heart; and his friends could only read the title – Hər birinin düşünmək üçün öz işi var idi. Hər biri keçmişini əzbərdən bildiyi bir kitabın vərəqləri kimi bağlamışdı və dostları yalnız başlığı oxuya bilirdilər -Virginia Woolf.
 • There is nothing I wouldn’t do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves; it is not my nature. – Həqiqətən dostum olan insana edə bilməyəcəyim heç nə yoxdur. İnsanları yarımçıq sevmək kimi anlayışım yoxdur, bu mənim təbiətim deyil -Jane Austen
 • A man’s growth is seen in the successive choirs of his friends. – Bir insanın böyüməsi dostlarının ardıcıl xorlarında görülür. -Emerson
 • Friendship is a sheltering tree. – Dostluq sığınacaq ağacıdır. – Coleridge
 • Sympathy constitutes friendship; but in love there is a sort of antipathy, or opposing passion. Each strives to be the other, and both together make up one whole. – Simpatiya dostluğu yaradır; amma sevgidə bir növ antipatiya, ya da qarşı olan ehtiras var. Hər biri digəri olmağa çalışır və hər ikisi birlikdə bütövdür. -Coleridge
 • Friendship however is a plant which cannot be forced — true friendship is no gourd spring up in a night and withering in a day. – Ancaq dostluq məcbur edilə bilməyən bir bitkidir – əsl dostluq bir gecədə yaranmaz, bir gündə quruyar. -Charlotte Bronte
 • Perhaps the most delightful friendships are those in which there is much agreement, much disputation, and yet more personal liking. –Bəlkə də ən yaxşı dostluqlar çox razılaşmanın, çox mübahisənin və daha çox şəxsi bəyənilərin olduğu dostluqlardır.–George Eliot
 • Friendship is the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words. –Dostluq, nə düşüncələri, nə də sözləri çəkmək (ölçmək) məcburiyyətində olmadan bir insanla özünüzü etibarlı hiss etməyin izaholunmaz rahatlığıdır –George Eliot.

İngilis dilində elm insanlarının dostluq sözləri

Bu başlıq altında isə məşhur elm insanları tərəfindən deyilən və yaddaşlara həkk olan, bizə yön verən dostluq sözləri və onların Azərbaycan dilinə olan tərcümələri ilə tanış olacağıq:

 • I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world. Dünya padşahlarının xeyrinə dəyişdirməyəcəyim dostlarım var. -Thomas A. Edison
 • It’s always good to marry your best friend. Marie Curie – Ən yaxşı dostunuzla evlənmək həmişə yaxşıdır.
 • I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by the inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success… such emotions make a man forget food, sleep, friends, love, everything. – Düşünmürəm ki, insanın ürəyindən keçə biləcək heç bir həyəcan yoxdur, ixtiraçı beynin bəzi yaradılışlarını müvəffəqiyyətə qədər uzatdığını görəndə hiss edir … bu cür duyğular insanın yemək, yuxu, dost, sevgi, hər şeyi unutmasına səbəb olur. . -Nikola Tesla
 • A man’s friendships are one of the best measures of his worth. – İnsanım dostluğu onun dəyərinin ən yaxşı ölçülərindən biridir. -Charles Darwin
 • Plato is my friend; Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth. – Platon mənim dostumdur; Aristotel mənim dostumdur, amma ən böyük dostum həqiqətdir. -Isaac Newton
 • Science will never be able to reduce the value of a sunset to arithmetic. Nor can it reduce friendship or statesmanship to a formula. – Elm heç bir gün batımının dəyərini arifmetikaya endirə bilməyəcəkdir. N’ dostluq, nə də dövlətçilik münasibətlərini bir düstura endirə bilməz. -DR. Louis Orr
 • A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship. Yaxşı bir alim tənqidi dostluqdan daha yüksək qiymətləndirir: Xeyr, elm tənqidində dostluğun hündürlüyü və ölçüsü vardır. -Francis Crick
 • Friendship is born at that moment when one person says to another: “What!” You Too? I thought I was the only one. – Dostluq bir insanın digərinə” Nə! Sən də?” dediyi an doğulur. Mən tək olduğumu düşünürdüm. -Lewis
 • Friendship is unnecessary, like philosophy, like art, like the universe itself (for God did not need to create). It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival. – Dostluq lazımsızdır, fəlsəfə, sənət kimi, kainatın özü kimi (çünki Tanrı yaratmağa ehtiyac duymurdu). Bunun yaşamaq dəyəri yoxdur; əksinə yaşamağa dəyər verən şeylərdən biridir.Lewis

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir