İngilis Dilində Duyğular (Hisslər) - Wordly

İngilis Dilində Duyğular (Hisslər)


İngilis Dilində Duyğular (Hisslər)

İnsan ətraf aləmdə baş verən hadisələri yalnız duyub qavramaqla, yadda saxlamaqla kifayətlənmir. O, həm də dərk etdiklərinə müəyyən münasibət göstərir. Ona görə də insan idrak prosesləri vasitəsilə ətraf aləmi öz beynində əks etdirir, hiss və emosiyaların köməyi ilə isə onlara münasibətini bildirir. Deməli, hisslər insanın münasibəti ilə bağlıdır. Münasibət isə şüurla bağlı olan psixi faktdır. Cisim və hadisələrə bəslənilən münasibətlərin beyində əks etdirilməsindən ibarət olan psixi fəaliyyət psixologiyada hiss və emosiya adı ilə ifadə edilir. Dilimizdə «hiss» termini müxtəlif mənalarda işlədilir. Adətən, «hiss» dedikdə, duyma, qavramaq, hiss etmək, dərk etmək anlamı başa düşülür. «Hiss» termini ilə «emosiya» termini arasında da həm oxşar, həm də fərqli cəhətlər var. Emosiya həm insana, həm də heyvana xasdır. Hisslər isə yalnız insana xas olan psixi keyfiyyətdir. Hisslər insan cəmiyyətinin inkişafı prosesində formalaşmışdır.Emosiyaların başlıca ifadə vasitələri nitq, mimika, pantomimika, jestikulyasiya, vokalizasiyadır. Təməl emosiyaların sayı 10-dur: qəzəb, ikrah, nifrət, dərd-iztirab, qorxu, günah, maraq, sevinc, utanma, təəccüb.

Mündəricat Göstər

İngilis dilində ən çox istifadə edilən Xoş (Pleasent) duyğu sözləri

 • happy – xoşbəxt
 • good – yaxşı
 • strong – güclü
 • reliable – etibarlı
 • interested – maraqlı
 • kind – mehriban
 • great – əla
 • lucky – şanslı
 • thankful – minnətdar
 • love – sevgi, məhəbbət
 • satisfied – məmnun, razı
 • glad – şad, sevindirici
 • cheerful – şən
 • energetic – enerjili
 • optimistic optimist, nikbin
 • wonderful – ecazkar
 • calm – sakit, dinc
 • peaceful – dinc, sülhsevər
 • comfortable – rahat
 • pleased – mənnun
 • clever – ağıllı
 • surprised – təəccübləndi
 • content – məzmun
 • quiet – sakit, səssiz
 • delightful – heyran, məftun
 • relaxed – rahat
 • loving – sevən, sevgi
 • sensitive – həssas, kovrək
 • tender – zərif, incə
 • close – yaxın
 • loved – sevmək
 • eager – istəkli
 • keen – iti, kəskin
 • determined – qətiyyətli, əzmli
 • awed –  hörmətkar, ehtiramlı
 • excited – həyəcanlı
 • optimistic – optimist
 • confident – inamlı
 • understanding – anlayışlı
 • easy – asan
 • amazed – heyran, heyrətli
 • free – sərbəst, azad, pulsuz
 • dreamy -xəyalpərəst
 • sympathetic – simpatik
 • satisfied – razı, məmnun
 • joyous – sevincli, şad
 • fortunate – uğurlu
 • delighted – asıq, sevincli
 • overjoyed – çox sevindi
 • ecstatic – ecazkar
 • merry – şad, şən
 • elated – sevinmiş
 • jubilant – sevindirici
 • playful – oynaq, nadinc
 • courageous – cəsarətli, mərd, cəsur
 • liberated – azad etmək
 • impulsive – impulsiv, qeyri – iradi

İngilis dilində ən çox istifadə edilən Xoş Olmayan  (Unpleasant) duyğu sözləri

 • unhappy – bədbəxt
 • sad – kədərli
 • alone – yalnız
 • hateful – nifrət dolu
 • unpleasant – xoşagəlməz
 • disappointed – məyus
 • terrible – dəhşətli, qorxunc, qorxulu
 • bad – pis
 • confused – qarışıq, dolaşıq
 • upset – kədərləndi, dilxor
 • shy – utancaq
 • angry – hirsli, acıqlı
 • bored – cansıxıcı
 • afraid – qorxmuş, ürkmüş
 • fearful – qorxunc, qorxulu
 • terrified – dəhşətə gəlmək, vəhşətə salmaq
 • hurt – incitmək, zərər
 • nervous – əsəbi, sinir
 • scared – qorxmuş
 • worried – narahat, nigaran
 • lonely – tənha, kimsəsiz
 • aggressive – aqressiv, təcavüzkar
 • depressed – məzlum, depressiyaya düşmək, məyus
 • discouraged – ruhdan düşmək
 • ashamed – xəcalətli
 • guilty – günahkar, təqsirkar
 • dissatisfied – narazı, gileyli
 • miserable – yazıq, acınacaqlı
 • doubtful – şübhəli
 • uncertain – qeyri-müəyyən
 • indecisive – qərarsız, qətiyyətsiz
 • embarrassed – xəcalətli, çaşqın
 • hesitant – tərəddüdlü
 • unsure – əmin olmamaq, etibarsız
 • uneasy – narahat,həyəcanlı,nigaran
 • pessimistic – bədbin
 • tense – gərgin

İngilis Dilində Ən Çox İstifadə Olunan Duyğu İfadələri

Duyğular müsbət və ya mənfi ola bilər. Hər gün müsbət və mənfi duygular yaşıyırıq. Bəzən həyəcanlı, sevincli, bəzən də qəmgin duyğularla günlərimizi idarə edirik. Bu duyğular, istər müsbət, istərsə də mənfi, bizi canlı hiss etdirir.

Mixed feelings (Qarışıq hisslər)

Bu ifadəni eyni anda birdən çox sensasiya yaşadığımız vəziyyətləri təsvir etmək üçün istifadə edirik. Məsələn, xoşbəxt, eyni zamanda kədərli, stresli və ya narahatdır.

Məsələn:

I had mixed feelings about moving to another city.

Başqa bir şəhərə köçmək barədə qarışıq hisslər keçirirdim.

I was excited about my new job, but sad to be leaving all my friends.

Yeni işim məni həyəcanlandırdı, amma dostlarımdan ayrıldığım üçün üzüldüm.

No hard feelings ( İncimədən)

Bu ifadə “incimədən, əsəbləşmədən” deməkdir. Bunu deyildikdən sonra hirslənmək istəmədiyimiz bir düşüncə və ya istəyi ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Məsələn:

No hard feelings, man! That’s life.

İncimək yoxdur dostum! Bu həyatdır.

Be as hard as nails (Daş ürəkli)

Bu ifadə amansız, həssas olmayan və empati qurabilməyən  insanlar üçün istifadə olunur.

Məsələn:

Jessica will be great in this new business because she is as hard as nails.

Jessica bu işdə uğurlu olacaq çünki daş ürəkli birisidir.

Chip on your shoulder (Küsəyən olmaq, həssas olmaq)

Bu ifadəni  inciyən, bədbəxt olan və ya onlara layiq olduqları kimi davranılmadığını düşünən birini təsvir etmək üçün istifadə edə bilərik.

Go to pieces  (Dünyası başına yıxılmaq)

Bu  ifadə “dərin bir kədər və hüzün hiss etmək, həyatda çox vacib olan birinin və ya bir şeyin itkisinə görə mənəvi və ya emosional bir qəza yaşamaq” deməkdir.

Məsələn:

Candy went to pieces after she heard about his death.

Ölümünü eşidən Candy dünyası başına yıxıldı.

To be in a stew (Stresə girmək, ayaqları tutuldu, ayaqları esdi)

Görəsən stresli həyatımızı daha yaxşı təsvir etmək üçün bir deyim varmı?

Bu ifadə  “bir mövzuda çox narahat olmaq və ya stresli olmaq” mənasında istifadə olunur.

Məsələn;

I am in a stew! My son is not back home yet!

Mən stres içindəyəm. Oğlum hələ evə qayıtmayıb!

To be hopping mad  (Dəli kimi əsəbləşmək)

Bu ifadə “son dərəcə hirslənmək” mənasını verir.

Məsələn;

Bill is hopping mad because his wife borrowed his credit card and bought an expensive dress without first asking his permission.

Bill hirsləndi, çünki həyat yoldaşı Bil’ə məlumat vermədən kredit kartından çox bahalı bir paltar almışdı.

Flying high (Sevincdən yüksəklərə uçmaq)

Məsələn;

She’s flying high after the successful product launch.

Uğurlu məhsul lansmanından sonra sevincdən göylərə uçdu.

Grief-stricken (Kədərlənmək, yaslı olmaq)

Məsələn:

After his partner died in a car accident, he was left grief-stricken.

Yoldaşı yol qəzasında öldükdən sonra kədərləndi.

Feel out of it (Özünü yad hiss etmək)

Məsələn;

He just woke up from a night of heavy drinking and felt so out of it.

Bütün gecə içdikdən sonra səhər oyandıqda hər şey onun üçün yad kimi görünürdü.

İngilis Dilində  Yorğun (Tired ) Duyğusu  İlə Cümlə Nümunələri

I’m tired of watching TV. Let’s do something else.  Like what?

Televiziya izləməkdən bezdim. Başqa bir şey edək. Ne kimi?

People do stupid things when they’re tired.

İnsanlar yorğun olduqda axmaq şeylər edirlər.

Many of you must be feeling a bit tired right now.

Bir çoxunuz bu anda biraz yorğun hiss edirsiniz.

I slept a little during lunch break because I was so tired.

Yorğun olduğum üçün nahar fasiləsində bir az yatdım.

I’m too tired to think about this problem now.

İndi bu problemi düşünməyəcək qədər yorğunam.

Qorxu  (Afraid) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Don’t be afraid to make mistakes when speaking English.

İngilis dilində danışarkən səhv etməkdən çəkinməyin.

Children are sometimes afraid of the dark.

Uşaqlar bəzən qaranlıqdan qorxurlar.

I have a hammer, and I’m not afraid to use it!

Bir çəkicim var və onu istifadə etməkdən qorxmuram!

In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he’s not afraid to take it.

Bəzi cəhətlərdən ona həsəd aparıram; nə istədiyini dəqiq bilir və onu almaqdan çəkinmir.

I watched the film named “Texas Chainsaw Massacre” with my girlfriend yesterday. She was very afraid.

Dünən sevgilimlə birlikdə “Texas Chainsaw Massacre” adlı bir filmə baxdım. Çox qorxdu.

Kədərli ( Sad) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

After hearing the sad news, she broke down in tears.

Kədərli xəbəri eşidəndən sonra göz yaşlarına boğuldu.

I am feeling sad about it.

Bu mövzuya görə kədərlənirəm.

I like to feel sad. I know that most people try to avoid any kind of sad feeling. But I think that is wrong.

Kədərlənməyi sevirəm. Bilirəm ki, insanların çoxu hər cür kədərli hisslərdən çəkinməyə çalışırlar. Ancaq bunun səhv olduğunu düşünürəm.

It is rather sad to see people who can’t even use their mother tongue correctly.

Ana dilindən düzgün istifadə edə bilməyən insanları görmək olduqca kədərlidir.

It is sad not to be loved, but it is much sadder not to be able to love.

Sevilməmək kədərlidir, amma sevə bilməmək çox kədərlidir.

Xoşbəxt (Happy) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

It is worthwhile considering what it is that makes people happy.

İnsanları xoşbəxt edən şeyin nə olduğunu düşünməyə dəyər.

If you want your workers to be happy, you need to pay them a decent wage.

İşçilərinizin xoşbəxt olmasını istəyirsinizsə, onlara layiqli əmək haqqı ödəməlisiniz.

The children were happy to see their grandfather and grandmother, whom they hadn’t seen for some time.

Uşaqlar bir müddətdir görmədikləri babalarını və nənələrini görməkdən xoşbəxt idilər.

I will make you happy.

Mən səni xoşbəxt edəcəyəm.

I remember the happy days we spent together.

Birlikdə keçirdiyimiz xoşbəxt günləri xatırlayıram.

Nifrət (Hate) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

What I hate most about living in Istanbul is always getting stuck in traffic.   

İstanbulda yaşamaqdan ən çox nifrət etdiyim şey həmişə tıxacda qalmaqdır.

I like broccoli, but I hate cauliflower.

Brokkoli xoşlayıram, amma gül kələmindən nifrət edirəm.

I hate when other people make me wait a long time.

Başqaları məni uzun müddət gözləməyə məcbur etdikdə nifrət edirəm.

I hate football.

Futboldan nifrət edirəm.

If you do that, everyone’s going to hate you.

Bunu etsən, hamı səndən nifrət edəcək.

Sevgi (Love) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

I love walking barefoot on the grass.

Çəmənlikdə ayaqyalın gəzməyi sevirəm.

Children, as well as adults, crave love and attention.

Uşaqlar böyüklər qədər sevgi və diqqət istəyirlər.

Love isn’t a game, so you can’t just cherry pick the best bits!

Sevgi bir oyun deyil, buna görə yalnız ən yaxşı parçaları seçə bilməzsən!

Aşk dostluktan daha önemli midir?

Sevgi dostluqdan daha vacibdir?

I love the sound of rain on the roof.

Damdakı yağış səsini sevirəm.

It isn’t easy to write a love letter in English.

İngilis dilində bir sevgi məktubu yazmaq asan deyil.

Sıxıntı (Boredom) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Boredom is the beginning of all vices.

Sıxıntı bütün pisliklərin başlanğıcıdır.

I distracted myself from the boredom of my long journey by reading mysteries.

Sirlər oxuyaraq özümü uzun səyahətimin cansıxıcılığından yayındırdım.

The boredom, routine and lack of curiosity are the major enemies of our brain.

Sıxıntı, rutin və maraqsızlıq beynimizin əsas düşmənləridir.

This sentence was born from indecisiveness and the ensuing boredom.

Bu cümlə qərarsızlıqdan və sonrakı cansıxıcılıqdan doğdu.

Boredom is the feeling that everything is a waste of time.

Sıxıntı hər şeyin vaxt itkisi olduğunu hiss etməkdir.

Sevgi (Affection) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

She has a great affection for her parents.

Valideynlərinə qarşı böyük bir sevgisi var.

The girl squeezed her doll affectionately.   

Qız körpəsini mehribanlıqla qucaqladı.

He sent me an affectionate letter.

Mənə sevgi dolu bir məktub göndərdi.

To maintain a friendship, there must be mutual affection.

Dostluğun qorunması üçün qarşılıqlı sevgi olmalıdır.

She has a great affection for her little brothers.

Kiçik qardaşlarına qarşı böyük bir sevgisi var.

Depressiya (Depressed) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

She was depressed by all her problems.

Bütün problemlərindən depressiyaya düşdü.

I get depressed by the slightest things.

Ən kiçik şeylərdən depressiyaya düşürəm.

Tom always feels depressed during the cold winter months.

Tom həmişə soyuq qış aylarında depresif hiss edir.

I’ve been feeling depressed recently.

Son vaxtlar depressiya hiss edirdim.

Help me, please. I’m feeling depressed.

Xahiş edirəm mənə kömək edin. Depressiya hiss edirəm.

İnamsızlıqla (Distrust) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Racism has its roots in the distrust and scorn for people who differ in their appearance and their culture.

Irqçilik kökləri ilə xarici görünüşlərinə və mədəniyyətlərinə görə fərqlənən insanlara inamsızlıq və rişxənddən qaynaqlanır.

Distrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.

Nifrət demirəm, insanlara inamsızlıq insan əzabının mənbəyidir.

Why do you distrust me?

Niyə mənə inanmırsan?

The bank manager distrusted one of the cashiers.

Bank meneceri kassirlərdən birinə etibar etmədi.

Her father’s constant disappearances made her distrustful around men.

Atasının daim yoxa çıxması onu kişilərə qarşı inamsız etdi.

İnam, Güvən (Confidence) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Americans have lost their confidence in Toyota.

Amerikalılar Toyota-ya olan inamlarını itirdilər.

Because of his bravery, I had confidence in him.

Cəsarəti sayəsində ona güvəndim

John has confidence in his ability.

Johnun qabiliyyətinə inamı  var.

Self confidence is the key to success.

Özünə inam uğurun açarıdır.

Şübhə (Doubt) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

He will without doubt succeed in the exam.

Şübhəsiz ki, imtahanda uğurlu olacaq.

I very much doubt it.

Buna çox şübhə edirəm.

Ask him if you have any doubt.

Şübhə edirsinizsə, ondan soruşun.

I doubt if he is a lawyer.

Vəkil olub-olmamasına şübhə edirəm.

I doubt whether he is honest.

Dürüst olub-olmadığına şübhə edirəm.

Kədər (Grief) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

War doesn’t bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides.

Müharibə barışıq gətirmir; əksinə hər iki tərəfə ağrı və kədər gətirir.

Time tames the strongest grief.

Zaman ən güclü kədəri yumşaldır.

He was in deep grief at the death of his wife.

Həyat yoldaşı öləndə dərin kədər içində idi.

This will bring you to grief.

Bu sizə kədər gətirəcəkdir.

She went nearly mad with grief after the child died.

Uşağı öldükdən sonra kədərindən az qala dəli oldu.

Melankoli, Həzin  (Melancholy) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

It’s a unique device able to make stress and melancholy vanish.

Stres və melankoliyi itirə bilən unikal bir cihazdır.

Hence, loathed melancholy.

Buna görə melankoliya nifrət edir.

Her words were filled with melancholy.

Sözləri melankoliya ilə dolmuşdu.

Nikbinlik (Optimism) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Optimism is merely a lack of information.

Nikbinlik sadəcə məlumat çatışmazlığıdır.

I like your optimism.

Mən sizin nikbinliyinizi sevirəm.

If you pretend to be good, the world takes you very seriously. If you pretend to be bad, it doesn’t. Such is the astounding stupidity of optimism

Yaxşı olduğunuzu iddia etsəniz, dünya sizi çox ciddi qəbul edəcəkdir. Özünüzü pis göstərsəniz, bu olmaz. Bu nikbinliyin təəccüblü axmaqlığıdır.

I’m not sure I share your optimism.

Nikbinliyinizi bölüşdüyümdən əmin deyiləm

Çaşqınlıq  (Perplexity) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

The situation left him perplexed.

Vəziyyət onu təəccübləndirdi.

Tom looked perplexed.

Tom çaşqın göründü.

Her tears perplexed him.

Göz yaşları onu çaşdırdı.

Ümid  (Hope) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

I hope your efforts will bear fruit.

Ümid edirəm səyləriniz bəhrəsini verəcəkdir.

I hope that your parents will allow us to marry.

Ümid edirəm valideynləriniz evlənməyimizə icazə verəcəklər.

I hope you will be quite well again before long.

Ümid edirəm çox keçmədən yenidən yaxşı olacaqsınız.

I hope to be engaged in the export business after graduating from college.

Kolleci bitirdikdən sonra ixracat işi ilə məşğul olmağı ümid edirəm.

Təlaş  (Panic) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

There’s no need to panic. There’s plenty of time.

Təlaşa ehtiyac yoxdur. Çox vaxt var.

There was widespread panic after the earthquake.

Zəlzələdən sonra geniş təlaş yaşandı.

The fire caused a panic in the theater.

Yanğın teatrda təlaşa səbəb oldu.

Yalnızlıq  (Loneliness) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Loneliness is the fate of all outstanding people.

Yalnızlıq bütün görkəmli insanların taleyidir.

I don’t handle loneliness well.

Mən yalnızlığı yaxşı idarə etmirəm.

Loneliness is the ultimate poverty.

Yalnızlıq son yoxsulluqdur.

Əhval  (Mood) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

You seem to be in a bad mood today.

Bu gün pis əhval-ruhiyyəniz var kimi görünürsünüz.

She helped him get over his bad mood.

Ona pis əhval-ruhiyyəsini aşmasına kömək etdi.

I’m in a really bad mood.

Mənim əhvalım həqiqətən pisdir.

Zəriflik, Həssaslıq (Tenderness) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Tenderness is an important element in a person’s character.

Zəriflik insanın xarakterindəki vacib bir ünsürdür.

She said her prayers, her heart full of love and tenderness.

Dua etti, yüreği sevgi ve şefkatle dolu.

She said with deepest tenderness, “Are you all right”?

Dərin bir həssaslıqla “Yaxşısan” dedi?

Düşüncəli (Thoughtfulness) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

“Thoughtfulness” is a long word in English.

“Düşüncə” İngilis dilində uzun bir sözdür.

I appreciate your thoughtfulness.

Düşünceliğin üçün təşəkkür edirəm.

A steady gaze reflects thoughtfulness.

Davamlı bir baxış düşüncəni əks etdirir.

Şok (Shock) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

In a foreign country most of us go through culture shock.

Çoxumuz xarici bir ölkədə mədəniyyət şoku yaşayırıq.

I’m in shock right now.

Mən hazırda şokdayam.

The news of the accident was a great shock to me.

Qəza xəbəri mənim üçün böyük bir şok oldu.

Sevinc (Joy) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

Fine weather added to the joy of our trip.

Gözəl hava səyahətimizin sevincini daha da artırdı.

Neither joy nor sorrow can last forever.

Nə xoşbəxtlik, nə də kədər sonsuza qədər davam edə bilməz.

His joy showed on his face.

Sevinci üzündə əks olundu.

Rədd etmək (Rejection) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri\

Every successful writer has a drawer full of rejection letters.

Hər uğurlu yazarın rədd məktubları ilə dolu bir çekmecəsi var.

By the fiftieth heartbreak, rejection becomes much easier to handle.

Əllinci ürək qırıqlığı ilə rədd edilmənin  öhdəsindən gəlmək çox asan olur.

Əyləncəli (Fun) Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

People really knew how to have fun in those days.

İnsanlar həqiqətən o günlərdə necə əylənəcəyini bilirdilər.

It is a lot of fun to drive a car.

Avtomobil sürmək çox əyləncəlidir.

It is fun to play baseball.

Beysbol oynamaq əyləncəlidir.

Münasibət (Relationship)  Duyğusu İlə Cümlə Nümunələri

I’m not interested in a serious relationship.

Ciddi münasibətlər məni maraqlandırmır.

I thought we had a great relationship.

Mükəmməl münasibətlərimiz olduğunu düşünürdüm.

I don’t think I’m ready for a relationship.

Bir münasibətə hazır olduğumu düşünmürəm.

 

 

 

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir