İngilis dilində Either və Neither - Wordly

İngilis dilində Either və Neither


İngilis dilində Either və Neither

İstər gündəlik, istərsə də rəsmi danışıqlarda, yazışmalarda istifadə edilən və bir sıra fərqli mənalara malik olan Either və Neither İngilis dilində ən vacib mövzulardan biridir. Odur ki, bu dəfəki mövzumuzda Either, Either… or, Neither, Neither… nor şəklində yazıla bilən və müxtəlif mənalara malik olan bu sözlərlə daha geniş şəkildə tanış olacağıq.

Bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində Either, Neither, Nor və Or
 • İngilis dilində Either və Neither istifadəsinin məqsədi
 • Either və Neither – Zərf olaraq istifadəsi
 • Either və Neither – Təyin olaraq istifadəsi
 • Either və Neither – Bağlayıcı olaraq istifadəsi
 • Either və Neither – Əvəzlik olaraq istifadəsi

İngilis dilində Either, Neither, Nor və Or

Either və neither arasında bir sıra fərqlər mövcuddur. Adətən either…or və neither…nor şəklində istifadə edilən bu sözlərin bundan başqa istifadə yerləri də mövcuddur. Aşağıda either və neither arasındakı fərqlə tanış ola bilərsiniz.

“Either”-in mənası hər ikisi, ikisindən biri olsa da, “neither” heç biri, nə o, nə də bu mənasına gəlir.

 • Either inkar cümlələrində işlənsə də, neither təsdiq cümlələrində işlənir.
 • – I don’t like cricket. – Neither do I – – Mən kriketi sevmirəm. – Mən də.
 • – I have never been to Spain. I have also never been to Spain – – Mən heç İspaniyada olmamışam. – Mən də heç vaxt İspaniyada olmamışam.
 • This guy hates Americans, and he doesn’t like French people either – Bu oğlan amerikalılara nifrət edir və fransız insanlarını da sevmir.
 • Either Larry or the Wilson boys hold the record – Ya Larry, ya da Uilson bu rekordu əlində tutur.
 • Neither the accountant nor his clients know the combination – Nə mühasib, nə də müştəriləri birləşməni bilmirlər.
 • Neither the horses nor the jockeys have ever raced on that particular track – Nə atlar, nə də jokeylər bu xüsusi yolda heç yarışmadılar.

İngilis dilində Either və Neither istifadəsinin məqsədi

Bu başlıq altında Either…or və Neither…nor arasındakı fərqləri öyrənəcək, bu qaydalara aid cümlə nümunələri ilə tanış olacaqsınız.

Either…Or (biri və ya digəri) təsdiq cümlələrində iki mümkün hal arasında seçim təklif etmək üçün istifadə edilir.

 • I can serve you either a hot chocolate, or a glass of chilled white wine – Sizə ya isti şokolad, ya da bir stəkan soyudulmuş ağ şərab verə bilərəm.
 • Either you tell me everything you know, or I’ll take you to court – Ya bildiyin hər şeyi mənə söylə, ya da səni məhkəməyə aparacağam.

Neither… Nor (nə o, nə də bu) neqativ konstruksiyalara aid edilir.

 • I have neither the time nor the patience to listen to your stories – Hekayələrinizi dinləməyə nə vaxtım, nə də səbrim var..
 • Neither one nor the other – Nə biri, nə də digəri.
 • Neither Italy nor France got to the quarter finals last year – Keçən il nə İtaliya, nə də Fransa dörddəbir finala yüksələ bilmədilər.

Either və neither biri və ya digəri, ikisindən hansı, nə bu, nə də digəri və ya ikisindən heç biri mənalarında ola bilir. Aşağıda bununla bağlı verilmiş nümunə cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz:

 • There are boats on either side of the river = There are boats on both sides of the river – Çayın hər iki tərəfində qayıqlar var = Çayın hər iki tərəfində gəmilər var.
 • Neither of my daughters is single = Both my (two) daughters are married – Qızlarımın heç biri subay deyil = Hər iki (iki) qızım ailəlidir.
 • I can stay, or I can go. Either way, I’ll be happy = I can stay, or I can go. I’ll be happy whichever option I decide – Mən qala bilərəm, ya da gedə bilərəm. Hər iki halda da xoşbəxt olacam = Mən qala bilərəm, ya da gedə bilərəm. Verəcəyim hər iki qərardan məmnun olacam.

Remember: neither is conjugated in the singular:

 • Neither Kevin nor Philip is student = Kevin is not student. Philip is also not student – Nə Kevin, nə də Filip tələbə deyil =  Kevin tələbə deyil. Filip də tələbə deyil.
 • Neither of us has to go to work tomorrow = I do not have to go to work tomorrow. You also do not have to go to work tomorrow – Heç birimiz sabah işə getməli deyilik = Sabah işə getmək məcburiyyətində deyiləm. Sən də sabah işə getməli deyilsən.

Either… Or: iki mümkün hal arasında seçim etmək üçün istifadə edilir. Aşağıda bununla bağlı verilmiş nümunə cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz:

 • Either Mike or Lisa will be there – Ya Mayk, ya da Lisa orada olacaq.
 • Either you leave me alone or I will call the police – Ya məni tərk et, ya da polisə zəng edəcəm.
 • We should bring either coffee or tea – Ya qəhvə ya da çay gətirməliyik.
 • You can either help us or go to your room – Ya bizə kömək edə bilər ya da otağına gedə bilərsən.
 • Either he or she cooks dinner – Ya o (kişi c), ya da o (qadın c) axşam yeməyi bişirir.
 • He either washes the clothes himself or asks her to wash them. – o ya paltarı yuyur, ya da yuyulmasını xahiş edir.

“Either”-dən sonra one, one + of və ya one  of + group of two ifadələri gələ bilər:

 • Either one could do it – biri bunu edə bilər.
 • Either one of us could do it – bizdən birimiz bunu edə bilərdik.
 • Either of us could do it – Hər ikimiz bunu edə bilərdik.
 • Either one should know – Birisi bilməlidir.
 • Either one of you should know – sizdən biriniz bilməlisiniz.
 • Either of you should know – Hər ikiniz bilməlisiniz.

Neither… Nor: Neither… nor məna olaraq not… either… or – a bərabərdir. Aşağıda bununla bağlı verilmiş nümunə cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz:

 • Neither Mike nor Lisa will be there – Nə Mayk, nə də Lisa orada olmayacaq.
 • He speaks neither English nor French – o, nə ingilis, nə də fransız dillində danışır.
 • We brought neither coffee nor tea – biz nə qəhvə, nə də çay gətirdik.
 • I will neither help you nor go to my room – Nə sənə kömək edəcəyəm, nə də otağıma gedəcəyəm.
 • He will neither come here nor send a representative – o, nə buraya gələcək, nə də bir nümayəndə göndərəcək.
 • He neither came nor called – o, nə gəldi, nə də zəng etdi.
 • Neither my mother nor my father went to university – Nə anam, nə də atam universitetə getmədi.

Not… either… or hər iki ehtimalı rədd etmək üçün istifadə edilir:

 • I don’t think either Mike or Lisa will be there – Düşünmürəm ki, ya Mayk, ya da Lisa orada olacaq.
 • He doesn’t speak either English or French – o,İngilis və ya Fransız dillərində danışmır.
 • Not… either neqativ cümlə quruluşunda istifadə edilir. Daha doğrusu cümlə quruluşunu inkara çevirir.
 • I don’t speak French. You don’t either. – Mən fransız dilində danışmıram. Sən də.
 • He isn’t ready to go. – We aren’t either. – “O, getməyə hazır deyil ”. “Biz də deyilik”

Neither özündən sonra one, one + of, one + of + group of two söz və ifadələrindən birini qəbul edə bilər.

 • Neither one is ready – Heç biri hazır deyil.
 • Neither one of them is ready – Onlardan heç biri hazır deyil.
 • Neither of them is ready – Onların heç biri hazır deyil.
 • Neither one has any money – Heç birinin pulu yoxdur.
 • Neither one of us has any money – Heç birimizdə pul yoxdur.
 • Neither of us has any money – Heç birimizdə pul yoxdur.

“Neither” mənaca “not… either”-ə oxşayır.

 • I don’t speak French. -Neither do I – “mən Fransızca danışmıram”. “mən də”.
 • (informal): Me neither –  (qeyri-rəsmi): Mən də.
 • He isn’t ready to go. – Neither are we – “o, getməyə hazır deyil”. “Biz də”.

Either və Neither – Zərf olaraq istifadəsi

Zərf olaraq either adətən bir inkar quruluşun digərini izlədiyi zamanlarda istifadə edilir və, and it is placed at the end of the second negative sentence in place of too and also.

 • I can’t lend him money and I can’t lend you either – Mən ona da, sənə də borc da verə bilmərəm.
 • He said he didn’t like me, and his wife said she didn’t either – O, məni sevmədiyini söylədi və onun həyat yoldaşı da məni sevmədiyini dedi.
 • “I can’t spell very well.” “I can’t either.”  – “Çox yaxşı yaza (hərfləyə) bilmirəm.” “Mən də edə bilmirəm.”

Neither zərf olaraq əvvəldən bilinən bir fikrə yeni fikir əlavə etmək üçün istifadə edilir.

 • “I don’t like hairy spiders.” “Neither do I.” – “Mən tüklü hörümçəkləri sevmirəm.” “Mən də.”
 • “I have never won much in a lottery.” “Neither have we.” – “Heç vaxt lotereyada çox şey qazanmamışam.” “Biz də”.

inkar ifadələrdən sonra istifadə olunan bir hiss və ya vəziyyətin əvvəllər qeyd olunana bənzədiyini bildirmək üçün istifadə edilir: Peter can’t go and I can’t either – Peter gedə bilməz, mən də gedə bilmərəm.

either… or… zərf olaraq da iki şeydən və ya yerdən birini seçmək üçün istifadə edilir.

 • Well, I think she’s either Czech or Slovak – Düşünürəm ki, o ya çexdir, ya da slovak.
 • I’m going to buy either the blue one or the red one — I can’t decide – Göy və ya qırmızıdan birini almaq fikrindəyəm – qərar verə bilmərəm.
 • Either he could not come or he did not want to – O, ya gələ bilmirdi, ya da istəmirdi.

ifadəyə əlavə məna vermək üçün istifadə edilir: I know a good Italian restaurant. It’s not far from here, either – Yaxşı bir İtalyan restoranını tanıyıram. Həm də buradan uzaq deyil.

Either və Neither – Təyin olaraq istifadəsi

Either iki seçim və mümkün halı təyin edir. İki seçim və mümkün hallara istinad etmək üçün isimdən əvvəl Either işlənir. Either sonrasında işlənən isim təkdə olan və sayılan isim olmalıdır. Bununla bağlı cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Personally, I don’t like either jacket – Şəxsən mən hər iki jaketi xoşlamıram.
 • Not: … I don’t like either jackets – yuxarıdakı cümlənin bu formada istifadəsi səhvdir.
 • Either restaurant will be okay, as they both serve vegetarian food – Hər iki restoran yaxşı olacaq, hər ikisi vegetarian yeməyi servis edir.
 • I don’t mind which fish. Just give me either one, please – Hansı balığın olmasına fikir vermirəm. Sadəcə mənə hər hansı birini verin, xahiş edirəm.
 • You can take either road; both roads will lead you there – Sən hər iki yolu da seçə bilərsən, hər iki yol da ora aparacaqdır.
 • You may use either hand to hold it – Onu tutmaq üçün hər iki əldən istifadə edə bilərsiniz.
 • You can choose either piece, and I will take the other one – Sən hər hansl birini seçə bilərsən, mən digərini götürəcəm.
 • He was punched hard on the nose, but neither nostril was bleeding – Buruna bərk yumruq vuruldu, ancaq burun dəliklərinin heç biri qanamırdı.
 • Neither parent came to meet the teacher – Valideynlərin heç biri müəllimlə görüşməyə gəlməmişdi.
 • Neither dress fitted her – Paltarların heç biri ona yaraşdı.
 • Neither sweater you bought for me fits me. – mənim üçün aldığın koftaların heç biri mənə uyğun deyil.
 • Neither coin he found is foreign – iki qəpik də xarici deyil.

Neither of əvəzlik və my, his, the kimi təyinedicisi olan və eyni zamanda həm cəmdə, həm də sayılabilən isimlərdən əvvəl işlənir.

 • Neither of us went to the concert – Heç birimiz konsertə getmədik.
 • Neither of the birthday cards was suitable – Ad günü kartlarının heç biri uyğun deyildi.

Either və Neither – Bağlayıcı olaraq istifadəsi

Bağlayıcı olaraq either, or ilə birlikdə iki clause-u bir-birinə bağlamaq üçün istifadə edilir. Bağlayıcı olaraq either neither vasitəsi ilə iki isim bir-birinə bağlanır. Qrammatik olaraq either vasitəsi ilə iki söz, ifadə və ya clause birlikdə istifadə edilə bilər. Adətən ayrı alternativləri bildirən ehtimal edilən iki variantdan əvvəl gəlir. Neither isə mümkün olmayan iki vəziyyəti və ya hərəkəti bildirmək üçün istifadə edilir və nor vasitəsi ilə ayrılır.

 • Neither Brian nor his wife mentioned anything about moving house – Nə Brian, nə də həyat yoldaşı evi köçürməklə bağlı heç nə demədi.
 • Neither Italy nor France got to the quarter finals last year – Keçən il nə İtaliya, nə də Fransa dörddəbir finala yüksələ bilmədilər.
 • Either we go by train or we rent a car. Which do you prefer? – Ya qatarla gedirik, ya da maşın kirayələyirik. Hansına üstünlük verirsən?
 • That underwater creature was either a fish or some unknown creature – Bu sualtı məxluq ya balıq, ya da naməlum bir varlıq idi.
 • Relatives of the dying patient will decide soon either burial or cremation.. – Ölən xəstənin yaxınları ya dəfn edilməsinə, ya da yandırılmasına qərar verəcək.
 • We’ll have a drinking session either this week or next – bizim ya bu həftə, ya da növbəti həftə içki seansımız olacaq.
 • She has a nice shape as is neither fat nor skinny – Nə kök, nə də cılız olmadığı üçün gözəl bir formaya sahibdir.
 • Our cat chases neither rats nor mice – Pişiyimiz nə siçovulları, nə də siçanları qovur.
 • He neither smiled at nor bowed to the people applauding his magic tricks – sehr nömrələrini alqışlayan insanlara nə gülümsədi, nə də əyildi.

Either və neither cümlənin əvvəlində istifadə edilə bilir:

 • Either we leave for the airport now or we may miss the flight – Ya indi hava limanına gedirik, ya da uçuşu qaçıra bilərik.
 • Neither her father nor her mother will help her with her homework. – Nə atası, nə də anası ona ev tapşırıqlarında kömək etməz.

either … or və ya neither … nor ilə bağlanan iki subyektin feili özünə daha yaxın olan subyekt ilə uzlaşır. Aşağıda bununla bağlı verilmiş nümunə cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz:

 • Either you come early or he goes without you – Ya tez gəl, ya da o sənsiz gedir.
 • Either he or you are telling a lie – Ya o, ya da sən yalan danışırsan.
 • I believe neither Heaven nor Hell exists – Nə Cənnətin, nə də Cəhənnəmin olduğuna inanmıram.
 • Neither the gorilla nor the chimpanzee has a tail – Nə qorilla, nə də şimpanzenin bir quyruğu yoxdur.
 • Neither my sister nor I am going to wash my father’s car – Nə bacım, nə də mən atamın maşınını yumaq fikrində deyilik.

Neither əksər hallarda mənfi ifadəni bildirmək üçün istifadə edilir. Clause-da isə Neither cümlənin əvvəlində işlənir.

 •  “I don’t believe his grandmother story.” “Neither do I.” – “Mən onun nənəsinin hekayəsinə inanmıram.” “Mən də inanmıram”.
 • He will never say anything to annoy her, and neither will I – O onu əsəbiləşdirmək üçün heç vaxt heç nə deməyəcək, mən də deməyəcəəym.

Either və Neither – Əvəzlik olaraq istifadəsi

Əvəzlik olaraq either iki nəfərin və ya əşyaların ikisinin də, ya da ən azından birini seçmək mənasına gəlir. Neither isə əvəzlik olaraq biri deyil, digəri mənasına gəlir.

Either və Neither onu izləyən cəmdə olan isimdən əvvəl işlənir. Either və Neither –n əvəzlik olaraq istifadəsinə dair nümunələr aşağıda verilmişdir:

 • A: Which sweater do you like, the green one or the blue one? – Hansı sviteri sevirsən, yaşıl və ya mavi?
 • B: I don’t like either – Heç birini xoşlamıram.
 • A: What colour paper do you want, white or cream? – Hansı rəngli kağız istəyirsən, ağ və ya krem?
 • B: Either. It doesn’t matter –  İkisi də. Fərq etməz.
 • I am going to have a tattoo on either of my arms – Qollarımın hər ikisinə bir döymə edəcəyəm.
 • You can have either of these buns; one is for your brother – bu çörəklərdən biri sənin ola bilər, digəri qardaşın üçündür.
 • Neither of her parents approves of her staying out late night after night – Onun valideynlərindən heç biri gecə gec saatlarda çöldə olmağı təsdiqləmir.
 • Those are twin sisters. Neither of them wants to be away from the other – Bunlar əkiz bacıdır. Onların heç biri digərindən uzaqda olmaq istəmir.

Either və neither cəmdə olan isimdən və ya əvəzlikdən əvvəl “of” sözönü olmadan işlənməməlidir. Aşağıda bununla bağlı verilmiş nümunə cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz:

 • She’s angry with both of us or either of us – O ikimizə də, ya da bizdən birimizə əsəbidir.
 • Not: She’s angry with both of us or either us.
 • The scream came from neither of the houses across the road – Qışqırıq yolun üstündəki evlərin heç birindən gəlmədi.
 • Not: The scream came from neither houses across the road.

Either və Neither təkdədirlər

Either və neither təkdə olan subyektlərdirlər. Dolayısı ilə, onlara aid olan feillər də təkdə olmalıdır. Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • Police are questioning the two suspects as either of them is the real killer – Polis, şübhəlilərin ikisinin həqiqi qatil olaraq sorğu-sual edir.
 • Either of the twin brothers has a big mole on the chest – Əkiz qardaşların hər ikisinin sinəsində böyük bir xal var.
 • Neither of the two small donkeys is ready to carry heavy loads – iki kiçik eşşəyin heç biri ağır yük daşımağa hazır deyil.
 • Neither of the buses plying this route carries many passengers at this time of night – Bu marşrutla hərəkət edən avtobusların heç biri gecənin bu vaxtında çox sayda sərnişin daşımır.

Either və Neither tək istifadəsi

either və neither əvəzlik olaraq da istifadə edildiyi üçün tək istifadə edilər bilirlər. Aşağıda nümunə cümlələr verilmişdir:

 • These two? I don’t want either – Bu ikisi? Heç birini istəmirəm.
 • Which of your shoes is missing? Neither, I have found the missing one – Ayaqqabılarından hansı itib? Heç biri, əskik olanını tapmışam.
 • Do you want a coffee or a tea? Neither. Thanks – Sən kofe, yoxsa çay istəyirsən? Heç biri. Təşəkkür edirəm.

İngilis dilində önəmli hesab edilən mövzulardan birinin də sonuna gəldik. Əgər bu növ qrammatik qaydaları oxumağın sizin üçün yetərli olmadığını düşünürsünüzsə və daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz.

Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir