İngilis dilində eşq sözləri və mənaları - Wordly

İngilis dilində eşq sözləri və mənaları


İngilis dilində eşq sözləri və mənaları

İngilis dilində elə mövzular vardır ki, həmin mövzuları oxuyarkən həm oxuma qabiliyyətimiz, həm oxuduğunu başa düşmə qabiliyyətimiz, həm də tərcümə qabiliyyətimiz inkişaf edir. Eşq isə elə mövzudur ki, özündə bütün bunları saxlamaqla yanaşı, İngilis dilini əylənərək öyrənməyimizi təmin edir. Bu mövzudakı aforizmləri oxumaq yorulmadan, sıxılmadan, bezmədən dilimizi təkmilləşdirməyə imkan verir. Bu mövzuda tanış olacağınız İngilis dilində gözəl sözləri whatsapp statusları kimi müxtəlif məqsədlərlə istifadə edə biləcəksiniz.

Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində eşqi izah edən sözlər
 • İngilis dilində sevgiliyə deyilə biləcək sözlər
 • İngilis dilində eşq şeirləri
 • İngilis dilində qısa eşq sözləri
 • Whatsapp statusu üçün İngilis dilində eşq sözləri

İngilis dilində eşqi izah edən sözlər

 • Love is like a virus. It can happen to anybody at any time – Sevgi bir virus kimidir. İstənilən vaxt kiminsə başına gələ bilər.
 • Love is not love that alters when it alteration finds – Dəyişiklik tapdığı zaman dəyişən sevgi deyil.
 • Love is the beauty of the soul – Sevgi ruhun gözəlliyidir.
 • Love is the capacity to take care, to protect, to nourish – Sevgi qayğı, qorumaq, qidalandırmaq qabiliyyətidir.
 • Love is space and time measured by the heart – Sevgi ürəklə ölçülən məkan və zamandır.
 • Love is a reciprocal torture – Sevgi qarşılıqlı işgəncədir.
 • Love is the most important thing in the world. Hate, we should remove from the dictionary – Sevgi dünyada ən vacib şeydir. Nifrət sözünü lüğətdən çıxartmalıyıq.
 • Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another – Sevgi əsl taleyimizdir. Həyatın mənasını yalnız özümüz tapmırıq – bunu başqası ilə tapırıq.
 • Love is really the only thing we can possess, keep with us, and take with us – Sevgi həqiqətən sahib ola biləcəyimiz, yanımızda saxlayacağımız və özümüzlə aparacağımız yeganə şeydir.
 • Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses – Sevgi bütün ehtiraslardan güclüdür, çünki eyni vaxtda baş, ürək və hisslərə hücum edir.
 • Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend – Eşq düşməni dosta çevirməyə qadir olan yeganə qüvvədir.
 • Passion is momentary; love is enduring – Ehtiras bir anlıqdır; sevgi daimidir.
 • Love begins in a moment, grows over time, and lasts for eternity – Sevgi bir anda başlayır, zamanla böyüyür və sonsuza qədər davam edir.
 • Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own – Sevgi, başqa bir insanın xoşbəxtliyinin sənin üçün vacib olmasıdır.
 • Love is the only game never postponed due to darkness – Sevgi, qaranlıq səbəbiylə təxirə salınmayan yeganə oyundur.
 • True Love = No doubts + No jealousy + No worries! – Əsl sevgi = Şübhə yoxdur + Qısqanclıq yoxdur + Narahatlıq yoxdur.
 • Love is not what the mind thinks, but what the heart feels – Sevgi ağlın düşündüyü deyil, ürəyin hiss etdiyi şeydir.
 • Love is a friendship set to music – Sevgi musiqi ilə qurulmuş bir dostluqdur.
 • Love is a game that two can play and both win – Sevgi, iki nəfərin oynaya biləcəyi və hər ikisinin də qazana biləcəyi bir oyundur.
 • Love is like a friendship caught on fire. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable – Sevgi atəşə tutulan bir dostluq kimidir. Sevgi böyüdükcə qəlblərimiz böyüyür və sevgimiz kömür kimi, dərin yanan və sönməz olur.
 • Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred – Sevginin ən böyük hədiyyəsi, toxunduğu hər şeyi müqəddəs etmək bacarığıdır.
 • Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us – Sevgi bəşəriyyətin ən cəlbedici lütfü, ruhun ən müqəddəs hüququ, bizi bağlayan qızıl əlaqədir.
 • Love is when the other person’s happiness is more important than your own – Sevgi, digər insanın xoşbəxtliyinin özününkündən daha vacib olmasıdır.
 • Love isn’t something you find. Love is something that finds you – Sevgi tapdığın bir şey deyil. Sevgi səni tapan bir şeydir.
 • Love makes your soul crawl out from its hiding place – Sevgi ruhunuzu gizləndiyi yerdən çıxmağa məcbur edir.
 • Love is the magician that pulls man out of his own hat – Sevgi insanı öz şapkasından çıxaran sehrbazdır.
 • Love is composed of a single soul inhabiting two bodies – Eşq, iki bədəndə yaşayan tək ruhdur.
 • Love has no age, no limit; and no death – Sevginin yaşı, həddi yoxdur və ölümü yoxdur.
 • Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it –  Sevgi insanları – həm onu verənləri, həm də onu qəbul edənləri müalicə edir.

İngilis dilində sevgiliyə deyilə biləcək sözlər

 • And in her smile I see something more beautiful than the stars.- və mən onun təbəssümündə ulduzlardan daha gözəl bir şey görürəm.
 • It’s one thing to fall in love. It’s another to feel someone else fall in love with you, and to feel a responsibility toward that love – Aşiq olmaq bir şeydir. Başqasının sənə aşiq olduğunu hiss etmək və bu sevgiyə görə məsuliyyət hiss etmək başqa bir şeydir.
 • I love you the way a drowning man loves air – Mən səni boğulan bir insanın havanı sevməsi kimi sevirəm.
 • Sometimes I can’t see myself when I’m with you. I can only just see you – Bəzən yanımda olduğum zaman özümü görə bilmirəm. Mən yalnız səni görə bilirəm.
 • There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment – Əsl sevgi üçün vaxt və ya yer yoxdur. Bu, təsadüfən, ürək döyüntüsündə, tək yanan, titrəyən bir dəqiqə içində baş verir.
 • But you’ve slipped under my skin, invaded my blood and seized my heart – Ancaq sən mənim dərimin altına sürüşdün, qana bulaşdın və ürəyimi ələ keçirdin. ”
 • I don’t care how hard being together is, nothing is worse than being apart. – Birlikdə olmağın nə qədər çətin olmasına baxmıram, ayrı olmaqdan daha pis bir şey yoxdur. “
 • You’re my favorite way to pass the time. But time stands still when you’re on my mind. – Sən vaxt keçirtməyin ən sevdiyiniz yolusan. Ancaq sən mənim ağlımda olduğun zaman vaxt dayanır.
 • And I’ve realized that the Beatles got it wrong. Love isn’t all we need—love is all there is. – Və Beatles-in səhv etdiyini başa düşdüm. Sevgi bizə lazım olan şeylərdə deyil – sevgi hər şeydə var.
 • I want everyone to meet you. You’re my favorite person of all time. – hamının səninlə tanış olmasını istəyirəm. Sən bütün müddət ərzində ən sevdiyim insansan.
 • I love you. Remember. They cannot take it – Mən səni sevirəm. Unutma. Onu bunu ala bilməzlər.
 • I am catastrophically in love with you. – Mən sənə katastrofik olaraq aşiqəm.
 • I love you and that’s the beginning and end of everything – Mən səni sevirəm, bu hər şeyin başlanğıcı və sonudur.
 • You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart – Sən mənim sevincimin mənbəyisən, dünyamın və bütün ürəyimin mərkəzisən.
 • The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. – Həyatdakı ən önəmli şey sevgini necə verəcəyini öyrənmək və onun ürəyinizə girməsinizə icazə verməkdir..
 • You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning – Yuxuya getməzdən əvvəl ağlıma gələn son və hər səhər oyananda ağlıma gələn ilk düşüncəsən.
 • If I had to dream up the perfect woman, she wouldn’t even come close to you – Əgər mükəmməl qadını xəyal etməli olsaydım, sənin yanından belə keçməzdi.
 • Sometimes I look at you and I wonder how I got to be so damn lucky – Bəzən sənə baxıram və necə şanslı olduğumu düşünürəm.
 • If I know what love is, it is because of you – Sevginin nə olduğunu bilirəmsə, səbəbkarı sənsən.
 • I’ve fallen in love many times…always with you – mən bir neçə dəfə aşiq oldum, hamısında da sənə.
 • I can’t stop thinking about you, today… tomorrow… always – Səni düşünməyi dayandıra bilmirəm, bu gün… sabah… hər zaman”.
 • I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be. – Səni olduğun və olacağın hər şey üçün sevirəm
 • I’ve fallen in love many times…always with you – Bir neçə dəfə aşiq oldum, hamısında da sənə.

İngilis dilində eşq şeirləri

The meaning of Love

To love is to share life together, to build special plans just for two, to work side by side and then smile with pride, as one by one, dreams all come true.

To love is to help and encourage with smiles and sincere words of praise, to take time to share, to listen and care in tender, affectionate ways.

To love is to have someone special, one on whom you can always depend to be there through the years, sharing laughter and tears, as a partner, a lover, a friend.

To love is to make special memories of moments you love to recall, of all the good things that sharing life brings. Love is the greatest of all.

I’ve learned the full meaning of sharing and caring and having my dreams all come true; I’ve learned the full meaning of being in love by being and loving with you.

Tərcüməsi:

Sevmək – həyatı birlikdə bölüşmək, yalnız iki üçün xüsusi planlar qurmaq, yan-yana işləmək, sonra qürurla gülümsəmək, bir-bir xəyalların hamısı gerçəkləşir.

Sevmək kömək etmək və təşviq etməkdir gülümsəmə və səmimi tərif sözləri ilə, bölüşmək üçün vaxt ayırmaq, incə, mehriban yollarla qulaq asmaq və qayğı göstərmək.

Sevmək, xüsusi birinə sahib olmaqdır, həmişə asılı ola biləcəyiniz biri illər boyu orada olmaq, gülüş və göz yaşlarını bölüşmək, tərəfdaş, aşiq, dost kimi.

Sevmək xüsusi xatirələrdir xatırlamağı sevdiyin anların, yaşamı paylaşmağın gətirdiyi bütün yaxşı şeylərin

Sevgi hər şeyin ən böyüyüdür. Tam mənasını öyrəndim – paylaşma və qayğıdır. xəyallarımın hamısının gerçəkləşməsinin Tam mənasını öyrəndim – aşiq olmaq Səninlə olmaq və sevmək.

Every time I say I love you

Every time you say I love you, my heartbeat goes insane.

The sensation of your love for me is almost like a pain.

And the sparkle in your eyes, every time we speak,

It sends shivers down my spine and makes my body weak.

And when you kiss me softly, my lips quiver at the touch.

I am overwhelmed with joy that you love me very much.

My whole being surrenders with everything you do,

And all because those precious words

You say …. are …. I LOVE YOU.

Tərcüməsi:

Hər dəfə sən sənii sevirəm deyəndə, ürəyim döyünür.

Sənin mənə olan sevginin duyğusu

Demək olar ki, bir ağrı kimidir.

Hər dəfə danışanda gözlərində parıldamaq

Onurğama titrəmə göndərir və vücudumu zəiflədir.

Məni yumşaqca öpəndə, dodaqlarım toxunanda titrəyir.

Sevincdən coşuram

Sən məni çox sevirsən.

Bütün varlığım təslim olur, etdiyin hər şeylə

Və hamısı o qiymətli sözlər üçündür

SƏNİ SEVİRƏM.

İngilis dilində qısa eşq sözləri

 • I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you – Mən səni yalnız sən olduğuna görə deyil, səninləykən özümün olduğu şey üçün sevirəm.
 • To love and be loved is to feel the sun from both sides – Sevmək və sevilmək, günəşi hər iki tərəfdən hiss etməkdir.
 • You can’t blame gravity for falling in love – Aşiq olmağa görə cazibə qüvvəsini günahlandırmaq olmaz.
 • We are born of love; Love is our mother – Biz sevgidən doğulmuşuq; Sevgi anamızdır.
 • Sometimes the heart sees what is invisible to the eye – Bəzən ürək gözə görünməyən şeyləri görür.
 • True love is eternal, infinite, and always like itself – Əsl sevgi əbədidir, sonsuzdur və həmişə özü kimidir.
 • Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love – Hər zaman bir-birimizi təbəssümlə qarşılayaq, çünki təbəssüm sevginin başlanğıcıdır.
 • If I know what love is, it is because of you – Sevginin nə olduğunu bilirəmsə, bunun səbəbi sənsən.
 • A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea – Bir qadın dənizçinin dənizi tanıdığı kimi sevdiyi kişinin üzünü tanıyır.
 • I look at you and see the rest of my life in front of my eyes – Sənə baxıb ömrümün qalan hissəsini gözlərimin önündə görürəm.
 • Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing – Sevgi, onun sənə heç vaxt əskik olduğunu bilmədiyin ruhunun bir hissəsini verəndə olur.
 • A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love – Bir çiçək günəş işığı olmadan çiçəklənə bilməz və insan sevgisiz yaşaya bilməz.
 • We love but once, for once only are we perfectly equipped for loving – Biz ancaq bir dəfə sevirik, yalnız bir dəfə sevmək üçün mükəmməl təchiz olunmuşuq.
 • The greatest happiness of life is the conviction that we are loved – Həyatın ən böyük xoşbəxtliyi sevildiyimizə olan inamdır.
 • When we are in love we seem to ourselves quite different from what we were before – Aşiq olduğumuz zaman özümüzə əvvəlkindən tamamilə fərqli görünürük.
 • Where there is love there is life – Sevginin olduğu yerdə həyat da var.
 • Life without love is like a tree without blossoms or fruit –  Sevgisiz həyat, çiçəyi və meyvəsi olmayan bir ağac kimidir.

Whatsapp statusu üçün İngilis dilində eşq sözləri

 • Being unique is my style, that’s why i love you – Unikal olmaq mənim üslubumdur, buna görə də səni sevirəm.
 • My love for you never expires; it just gets stronger day and night – Sənə olan sevgim heç vaxt bitmir; o gecə-gündüz güclənir.
 • Talking to you is like a therapy for me to forget all my worries – Sizinlə danışmaq mənim bütün narahatlıqlarımı unutmaq üçün bir terapiya kimidir.
 • Being in love with you is the only thıng i know to do correctly – Sənə aşiq olmaq düzgün etməyi bildiyim tək şeydir.
 • My eyes twinkle like a star when i see your face – üzünü görəndə gözlərim ulduz kimi parıldayır.
 • Our bond of love is so strong that it can break any walls that come between us – Sevgi bağlarımız o qədər güclüdür ki, aramıza gələn hər hansı bir divarları qıra bilər.
 • Falling for you was an unexpected decision, and i am proud of my decision – sənə aşiq olmaq gözlənilməz bir qərar idi və mən qərarımla fəxr edirəm.
 • Your smile is the most dangerous weapon that kills me – Sənin təbəssümün məni öldürən ən təhlükəli silahdır.
 • Half of the times fly by thinking about you only – Vaxtın yarısı yalnız səni düşünərək uçur.
 • When we talk, the world around us stops moving suddenly – Danışarkən ətrafımızdakı dünya birdən hərəkət etməyi dayandırır.
 • Love is the feeling that you cannot describe it with words – Sevgi, onu sözlərlə təsvir edə bilmədiyiniz hissdir.
 • One heart is not enough for me to carry my love for you – Sənə olan sevgimi daşımağa bir ürək yetməz.
 • I love watching my reflection in your eyes – Gözlərindəki əksini seyr etməyi sevirəm.
 • I fall in love with you all over again when I looked into your eyes – Gözlərinəbaxanda yenidən sənə aşiq oluram.
 • An intelligent man and fool have no difference when they fall in love – aşiq olduqları zaman ağıllı adamla axmaq adam arasında fərq olmur.
 • When the heart takes over, the mind can’t do a thing – Ürək ələ keçəndə ağıl heç nə edə bilməz.
 • Insomnia can be a blessing if you have someone to talk with, the whole night. – Bütün gecə danışacaq birinə sahibsinizsə, yuxusuzluq faydalı ola bilər.
 • I don’t know if I like you or love you, want you or need you, all I know is I love the feeling I get when I’m near you – səni sevib sevmədiyimi, səni istəyib istəmədiyimi və ya ehtiyacımın olub olmadığını bilmirəm.Bütün bildiyim odur ki, sənin yanında olanda hiss etdiyim şeyi sevirəm.
 • True love is when she or he talks non- stop and you are still interested in listening to her or him – Əsl sevgi odur ki, o, dayanmadan danışdıqda belə ona qulaq asmaqla maraqlanacaqsan.
 • I want you. Your flaws. Your mistakes. I want you, and only you – Mən səni istəyirəm. Qüsurlarını. Səhvlərini. Qüsursuzluqlarınız. Mən səni istəyirəm və yalnız səni.
 • When I look into your eyes, I know I have found the mirror of my soul – Gözlərinizə baxanda bilirəm ki, ruhumun aynasını tapmışam.
 • And in the end, the love you take, is equal to the love you make.. – Sonda aldığınız sevgi, etdiyiniz sevgiyə bərabərdir .
 • If I know what love is, it is because of you – Sevginin nə olduğunu bilirəmsə, bunun səbəbi sənsən.
 • The meeting of two personalities like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed – İki şəxsin görüşü iki kimyəvi maddənin təmasına oxşayır: hər hansı bir reaksiya varsa, ikisi də dəyişilir.
 • If It Is Real, It Will Never Be Over – əgər realdırsa, heç vaxt qurtarmayacaq.
 • Love is like a rubber band, when both can stretch ,and then one can release then it can heart the other! – Sevgi rezin bant kimidir, ikisi də uzana bilirr, sonra biri sərbəst buraxılıb digərinə ürəyini verə bilər!
 • Love is like the sun which coming out from the clouds and warming your soul. – Sevgi buludların arxasından çıxan və ruhunuzu isidən günəş kimidir.
 • There is only one happiness in this life, to love and be loved – Bu həyatda yalnız bir xoşbəxtlik var – sevmək və sevilmək.
 • A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous – Öpüş, sözlər yetərsiz qaldığı zaman danışmağı saxlamaq üçün təbiət tərəfindən yaradılmış xoş hiylədir.

Bu mövzumuzu da burada sonlandırırıq. Bəs siz bu aforizmlərdən hansılarını bilirdiniz? Yeni tanış olduğunuz hansı aforizmi daha çox bəyəndiniz? Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, odur ki, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir