İngilis dilində Have To mövzu izahı - Wordly

İngilis dilində Have To mövzu izahı


İngilis dilində Have To mövzu izahı

İngilis dilində ən çox qarışdırılan nöqtələrdən biri olan “must” və “have to” ifadələri arasındakı fərqlərdir. Bu strukturların hər ikisi də “-malı2” mənalarına gəldiyi üçün ana dili Azərbaycan dili olan  tələbələr bu iki quruluş arasındakı fərqləri başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Bu fərqləri dərin formada izah etməyə keçməzdən əvvəl bilməlisiniz ki, “must və have to” arasında çox da böyük bir fərq yoxdur. Əksər hallarda hər iki quruluş da bir-birinin yerinə istifadə edilə bilir. Ancaq aralarında bəzi fərqlər də mövcuddur.

 • İngilis dilində Have To və Must fərqi
 • Have To və Should fərqi
 • İngilis dilində Have To ilə cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Have To ilə İnkar cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Had To cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Had To sual cümlələri və mənaları
 • İngilis dilində Had To inkar cümlə nümunələri

İngilis dilində Have To və Must fərqi

“have to” daha geniş istifadə edilir, gələcək zamanda etməli olduğumuz bir hadisədən bəhs edərkən “must” ifadəsi istifadə edilə bilməz. Buna bənzər formada, keçmiş zamanda etmək məcburiyyətində olduğumuz bir hadisədən bəhs edilərkən də istifadə edilməli olan “have to” ifadəsinin keçmiş zaman formasıdır. Çünki “must” ifadəsinin keçmiş zamanda istifadəsi yoxdur.

Fərq 1: “Must” və “have to” ifadələrinin hər ikisi lazımlılıq bildirən sözlərdir. Aralarındakı əsas fərq isə lazımlılığın yarandığı mənbə ilə bağlıdır. “Must” ifadəsi ilə bildirilən lazımi hallarda hər hansı bir qaydadan bəhs edilməz. “Must” ilə qurulan cümlələr hər hansı bir şəxsin şəxsi fikrindən yaranan lazımi səbəbi bildirir.

Məsələn, “çox dərs oxumalıyam” cümləsində hər hansı qaydadan bəhs etmir. Bunun yerinə, şəxsin mövzu haqqındakı şəxsi fikrini bildirir. “Dərs oxumaq” bir qayda deyil. Ancaq şəxs bunun lazım olduğunu düşünməkdədir. Dolayısı ilə, bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edərkən istifadə etməli olduğumuz söz “must” modal sözü olacaqdır.  

“Have to” ifadəsi isə, hər hansı rəsmi mənbə tərəfindən müəyyən edilmiş lazımi hallar haqqında danışarkən istifadə edilir. Bu ifadənin istifadə edildiyi cümlələr, hər hansı bir qayda ilə bağlı fikir bildirməkdən əlavə bir qaydanı bildirir. Məsələn; “insanlar kitabxanada səssiz olmalıdırlar” cümləsi heç kimin fikrini bildirmir. Əksinə, kitabxana ilə bağlı qaydanı bildirir. Deməli, bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edərkən istifadə etməli olduğumuz quruluş “have to” strukturu olmalıdır. İndi isə bu iki cümləni İngilis dilinə tərcümə edək.

 • I must study very hard -Çox dərs oxumalıyam.
 • Students have to be quiet at library -Tələbələr kitabxanada sakit olmalıdır.

Ancaq bəzi hallarda bu iki ifadə bir-birinin yerinə istifadə edilə bilir. Xüsusən də “have to” modal sözü istifadə edilərək bildirilən bir qaydaya danışan şəxsin özünün də düşüncəsi də əlavə edilirsə, bu vəziyyətdə “have to” modal sözü yerinə “must” istifadə edilir. Məsələn, “tələbələr kitabxanada səssiz olmalıdır” qaydasına qatılırsınızsa, yəni bu qayda sizin də şəxsi fikrinizdirsə, o zaman bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edərkən “must” istifadə edilir: Students must be quiet at library.

Fərq 2: İşin vacibliyinə görə yaranan fərqlər

Vacib olaraq edilməli olan vəziyyətlərdən bəhs edərkən “must” ifadəsindən istifadə edilir. “Have to” isə daha çox ümumi məcburiyyətlərdən bəhs edərkən istifadə edilir. Məsələn, “iş yerində kostyum geyinməliyəm” ifadəsi o anda tətbiq edilməli olan bir hərəkətdən çox, ümumi qaydadır. Ancaq “müdiri görməliyəm” cümləsi bütün vəziyyətlərdə keçərli olan qaydalardan yox, o anda edilməli olan bir hərəkətdən bəhs edir. Bu cümlələri İngilis dilinə tərcümə edək.

 • I have to wear a suit at work -mən iş yerində kostyum geyinməliyəm.
 • I must see the manager -mən müdiri görməliyəm.

Fərq 3: Zaman ifadələrində Have to və Must arasındakı fərqlər

“Must” modal sözünün keçmiş zamanda və ya gələcək zaman istifadəsi yoxdur. Beləliklə, keçmişdə etmək məcburiyyətində qaldığımız və ya gələcəkdə etmək məcburiyyətində olacağımız hal və hərəkətlərdən bəhs edərkən “have to” istifadə edilir. Məsələn; “Onu unutmalı idim” cümləsi, keçmişdə keçmişdə edilmək məcburiyyətində olan işdən bəhs edir. Bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edərkən “have to” istifadə edilməlidir. Eyni formada, “onu unutmaq məcburiyyətində qalacağam” cümləsi də gələcəkdə edilməli olan hadisədən bəhs edir. Yenə də “have to” ilə qurulmalıdır. Bu iki cümləni İngilis dilinə tərcümə edək:

I had to forget about him -mən onu unutmalı idim.

Bu cümlədə “have to” keçmiş zamana görə formalaşır və “had to” formasında istifadə edilir. Ancaq quracağımız cümlə inkarda olsaydı, o zaman “did’t have to” ifadəsindən istifadə edərdik. Bununla bağlı daha ətraflı məlumat üçün zamanlar mövzumuzu oxuya bilərsiniz.

I will have to forget about him –Onu unutmaq məcburiyyərində qalacağam mənasına gələn bu cümlədə də “will” ilə “have to” strukturunu birlikdə istifadə etdik. Ancaq “must” ilə “have to” birlikdə istifadə edilməz.

Fərq 4: İnkar cümlələrində must və have to arasındakı fərqlər.

“Must” və “Have to” arasındakı ən vacib fərq inkar cümlələrində ortaya çıxır. Bu iki modal sözün inkar cümlələrdə mənaları tamamən fərqlidir və əsla qarışdırılmamalıdır. Əgər səhv istifadə edilərsə, çox böyük məna fərqi meydana gələr.

“have to”; inkar cümlələrində “don’t have to” və ya “doesn’t have to” formasında istifadə edilir. Mənası isə “etmək məcburiyyətində olmamaq” kimi tərcümə edilir və “edilsə də problem olmaz” mənasına gəlir. Məsələn; “sən məni sevmək məcburiyyətində deyilsən” cümləsi etmək məcburiyyətində olmadığımız hadisədən bəhs edir. Ancaq bu cümlə eyni zamanda da “sevməndə hər hansı problem yoxdur, istəsən sevə bilərsən” mənasına da gəlir. Bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edək.

You don’t have to love me -sən məni sevmək məcburiyyətində deyilsən.

“Must” ifadəsi inkar cümlələrdə istifadə edildiyi zaman isə “edilməməli olan” hərəkətləri bildirir. Məsələn, “sən məni sevməməlisən” cümləsi edilməməli olan bir hadisədən bəhs edir. Yəni bu hadisə reallaşırsa, demək ki, hər hansı bir qayda ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu növ cümlələri İngilis dilinə tərcümə edərkən “must” ifadəsinə “not” inkar şəkilçisi əlavə etməliyik. Bu cümləni İngilis dilinə tərcümə edək;

You mustn’t love me -sən məni sevməməlisən.

İngilis dilində Have To və Should fərqi

İndiki zamanda hər hansı bir məsləhət, fikir və s. vermək üçün “should” modal sözündən istifadə edilir.

 • You have a terrible stomachache. You should go to the doctor’s -Dəhşətli bir mədə ağrın var. Sən həkimə getməlisən.
 • You haven’t heard from your father. You should call him -Sən atandan xəbər almadın. Ona zəng etməlisən.
 • She’s not happy with the salary offered. She shouldn’t accept the job -O, təklif olunan maaşdan məmnun deyil. İşi qəbul etməməlidir.
 • You should study harder -Daha çox oxumalısan.
 • The weather is cold, you should wear a coat -Hava soyuqdur, paltonu geyinsən yaxşı olar.

“Have to” isə bir insanın bir şey etmək məcburiyyətində olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur.

 • You have to show your passport at passport control -Pasportunuzu pasport nəzarətində göstərməlisiniz. (Qanun)
 • Jenny has to do homework every evening -Jenny hər axşam ev tapşırıqlarını yerinə yetirməlidir. (Valideynləri ona ev tapşırığını etməsini dedi.)
 • Tom had to work late last night -Tom dünən gec saatlara qədər işləməli oldu. (İşini bitirməmişdi)
 • You have to tell him! -sən ona deməlisən! (Bu şəxsi fikirdir)
 • You don’t have to eat that if you don’t like it -əgər xoşlamadınsa, yemək məcburiyyətində deyilsən. (mən səni yemək yeməyə məcbur etmirəm)

İngilis dilində Have To ilə təsdiq cümləsi nümunələri

Təsdiq cümlələrində “have to” quruluşu aşağıdakı kimi olur və şəxs əvəzliyindən asılı olaraq have (has) to seçilir:

 • The present simple of “have” + “to” + infinitive (without “to”) və ya
 • The past simple of ‘have’ + to + infinitive (without to)
 • It’s a long way to drive from Fayetteville, and then they’d have to bring you back in the morning -Fayetteville-dən maşınla getmək üçün uzun bir yol var, sonra sizi səhər geri gətirməli olacaqlar.
 • It looks like I’ll have to accept your invitation to spend the night, but I’ll pay you as soon as I get my things -Görünür gecələmək üçün dəvətinizi qəbul etməliyəm, amma əşyalarımı əldə edən kimi sizə pul ödəyəcəyəm.
 • I know it won’t last forever but as long as we can, we have to do everything in our power to keep it alive -Bilirəm ki, bu əbədi olmayacaq, amma bacardığımız qədər onu qorumaq üçün əlimizdən gələni etməliyik.
 • I know you well enough to know you would have to find out – no matter what the risk -Risk hər nə olursa olsun, səni öyrənməli olduğunu biləcək qədər yaxşı tanıyıram.
 • She folded her arms across her stomach and walked closer to him so she didn’t have to yell -Qollarını qarnının üstünə qatladı və qışqırmağa məcbur olmaması üçün ona daha da yaxınlaşdı.
 • Whatever she couldn’t get into it, she would simply have to leave behind -İçinə girə bilmədiyi hər şeyi, o sadəcə geridə qoymalı idi.
 • It’s a part of me, and if we’re going to have anything together, you’re going to have to accept it -Bu mənim bir hissəmdir və əgər birlikdə bir şeyə sahib olacağıqsa, sən bunu qəbul etmək məcburiyyətindəsən.
 • Someone will have to pick her up at the airport, but she can stay with Jonathan at the house -Kimsə onu hava limanında götürməli olacaq, ancaq Jonathan ilə evdə qala bilər.
 • If his family wanted him to come back, they would have to get rid of his current responsibilities -Əgər ailəsi onun geri qayıtmasını istəsəydi, onlar hazırkı məsuliyyətlərindən yaxa qurtarmalı idilər.
 • She has to read four books for this literature class -Bu ədəbiyyat dərsi üçün dörd kitab oxumalı idi.
 • She will have to finish the other books before the final exam -Sonuncu imtahandan əvvəl digər kitabları bitirməli olacaq.
 • I have to be a member of your group, and I have to stay here so the bad guys don’t get me -Mən sizin qrupunuzun üzvü olmalıyam və pis adamlar məni qəbul etmədikləri üçün burada qalmalıyam.
 • But that’s the way it was inside; you always have to find somebody lower than you -Ancaq içəridəki yol bu idi, hər zaman səndən daha aşağıda olan birini tapmalısan.
 • You’ve got four or five days before you have to look over your shoulder again -Təkrarən çiyninin üzərindən baxmazdan əvvəl dörd və ya beş gün vaxtın var.
 • She would have to accept the fact that she was on her own with the baby -Körpə ilə tək başına olmalı olduğu reallığını qəbul etməli idi.
 • They would have to get Cade’s consent, but he would probably be glad to give it -Onlar Cadenin təsdiqini almaq məcburiyyətində qalacaqdılar, amma ehtimal ki, o, bunu etməkdən məmnun olacaqdı.
 • I can see right now that I’m going to have to be more explicit when I talk to you -Səninlə danışarkən daha aydın danışmalı olduğumu indi görə bilirəm.

İngilis dilində Have To ilə İnkar cümlə nümunələri

 • I don’t have to go to school today -Bu gün məktəbə getmək məcburiyyətində deyiləm.
 • He doesn’t have to learn French –O, Fransız dilini öyrənmək məcburiyyətində deyil.
 • Quinn didn’t have to record current time settings; he knew that stuff by heart -Quinn cari vaxt parametrlərini qeyd etməməli idi; o işləri əzbərdən bilirdi.
 • She doesn’t have to read “Grapes of Wrath.” It’s optional reading for extra credit -O, “Qəzəb Üzümlərini” oxumaq məcburiyyətində deyil. Bu əlavə kredit üçün istəyə bağlı oxumadır.
 • She didn’t have to write a critique of “The Scarlet Letter.” -Onun “The Scarlet Letter” üçün tənqid yazmasına ehtiyac yox idi.
 • She won’t have to take any other literature classes. American Literature is the only required course -Başqa ədəbiyyat dərsi keçməməlidir. Yalnız Amerika Ədəbiyyatı tələb olunan kursdur.
 • I don’t have to work at weekends -İstirahət günlərində işləməyim lazım deyil.
 • John doesn’t have to do any work at home -John evdə heç bir iş görməməlidir.
 • You don’t have to be there at 8 o’clock -Sən saat 8-də orada olmağınız lazım deyil.
 • You have to be there at 8 o’clock -Sən saat 8-də orada olmalısan.

İngilis dilində Had To cümlə nümunələri

 • For once, Yully was grateful for the almost allergic reaction humans had to her -Yully, insanların ona qarşı göstərdiyi demək olar ki, allergik reaksiya üçün minnətdar idi.
 • She just had to convince her father to tell her what that was -Bunun nə olduğunu söyləməsi üçün sadəcə atasını inandırmalı idi.
 • She had to have some place to stay until she found another apartament -Onun başqa bir ev tapana qədər qalacaq yerinin olmasına ehtiyacı var idi.
 • Actually, I’ve had to have some replacement parts specially made -Əslində bəzi əvəzedici parçaları xüsusi olaraq hazırlamalı idim.
 • His anger was unfounded, but she had to accept some of the blame for his method of approach -Onun (kişi) əsəbi əsassız idi, ancaq o (qadın) onun (kişi) yaxınlaşma metodunun bir hissəsini günahlandırmalarının bəzilərini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı.
 • It wasn’t bad enough she had to pitch her cookies in front of him, now she was going to cry.
 • By the smug look on her face, we surmised the letter had to include the answers that were needed -Onun üzündəki özündənrazı ifadəyə görə düşündük ki, məktubda ehtiyac duyulan cavablar var.
 • There was a position open at a private home, but the salary had to be wrong -Özəl bir evdə açıq pozisiya var idi, ancaq maaş səhv olmalı idi.
 • The library was her refuge, though he had to wonder why she was up so early again -Kitabxana onun sığınacağı idi, ancaq o (kişi) onun (qadın) nəyə görə yenidən bu qədər tez oyandığı ilə maraqlanmalı idi.
 • Every few years, he had to move anyway; they all did, for security reasons -Biz hər bir neçə ildən bir güvənlik səbəbi ilə yenidən köçmək məcburiyyətində idik.
 • They had to get away from here – back to the house where there were other people -Onlar buradan uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldılar – başqa insanların olduğu evə geri qayıtdılar.
 • Since she had given no information to Howard, Connie had to be the one who was talking -Howard-a heç bir məlumat verilmədiyi üçün danışan şəxs Connie olmalı idi. 
 • In the meantime, she had to avoid Yancey while she thought up some excuse for leaving -Bu arada, ayrılmaq üçün bir bəhanə uydurarkən Yancey-dan qaçmaq məcburiyyətində qaldı.
 • She had to finish the first book before the midterm -Ara imtahandan əvvəl ilk kitabını bitirməli idi.

İngilis dilində Had To sual cümlələri və mənaları

 • Had she just to convince her father to tell her what that was? -Bunun nə olduğunu ona izah etməsi üçün atasını razı salmaq məcburiyyətində idi?
 • Had she to have some place to stay until she found another apartament? -Başqa bir ev tapana qədər qalacaq bir yeri olmalı idi?
 • Had she to accept some of the blame for his method of approach? -Onun yaxınlaşma metodunun bəzi günahlarını qəbul etməsi lazım idi?
 • Had they to get away from here – back to the house where there were other people? -Onlar buradan başqa insanların olduğu evə geri qayıtmaq məcburiyyətində idilər?
 • Had she to avoid Yancey while she thought up some excuse for leaving? -O, ayrılmaq üçün bir bəhanə axtararkən Yancey-dən  qaçmalı idi?
 • Had she to finish the first book before the midterm? -Onun ilk kitabı ara imtahandan əvvəl bitmişdi?

İngilis dilində Had To inkar cümlə nümunələri

 • She doesn’t have to get back there and see what was in the building -Onun oraya geri qayıdıb nə olduğunu görməsi lazım deyil.
 • They didn’t have to be that selfish -Onlar bu qədər eqoist olmalı deyildilər.
 • All this time he doesn’t had to remain strong for his mother -Bütün bu zaman ərzində anası üçün güclü qalmalı olmadı.
 • He doesn’t have to work overtime yesterday -O, dünən daha çox işləmək məcburiyyətində qaldıq.
 • We don’t have to wake up very early this morning because our bus was at 11 am -Biz bu səhər çox tez oyanmaq məcburiyyətində idik, çünki avtobusumuz səhər saat 11-də idi.
 • We didn’t have to buy different pens –Biz müxtəlif qələmlər almalı deyildik.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir