İngilis dilində heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu - Wordly

İngilis dilində heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu


İngilis dilində heyvan adları

İngilis dilində heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu

Bu dəfəki yazımızın mövzusu İngilis dilində heyvan adları, onların tərcümələri və oxunuşları ilə əlaqədardır. Bu mövzu hər bir dilin təməl mövzularından biri olduğu üçün heyvanların adlarını doğru yerdə və doğru formada istifadə etməmək ortamda xoş olmayan sitasiyaya düşməyinizə səbəb ola bilər.

Mövzu hər nə qədər asan kimi görünsə də, çox sayda heyvan adlarının olması fikir qarışıqlığına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də bu yazımız daxilində müxtəlif kateqoriyalara aid olan heyvanları ayrı-ayrılıqda öyrənəcəyik.

Beləliklə, siz bu mövzuda aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində ev heyvanı adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində ferma heyvanlarının adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində quş adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində məməli heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində vəhşi heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində dəniz adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində həşərat adları, tərcümələri və oxunuşu
 • İngilis dilində heyvanlar haqqında nümunə cümlələr
 • İngilis dilində heyvanlar haqqında suallar və cavablar
 • İngilis dilində heyvanlar ilə bağlı nümunə mətn və tərcüməsi

İngilis dilində ferma heyvanlarının adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Cow – inək – [kou]
 • Rabbit – dovşan – [ˈrabit]
 • Duck – ördək – [dək]
 • Shrimp – ilbiz – [Shrimp]
 • Pig – donuz – [pig]
 • Goat – keçi – [gōt]
 • Crab – xərçəng – [krab]
 • Deer – maral – [di(ə)r]
 • Bee – arı – [bē]
 • Sheep – qoyun – [SHēp]
 • Fish – balıq – [fiSH]
 • Turkey – hinduşka – [ˈtərkē]
 • Dove – göyərçin – [dəv]
 • Chicken – toyuq – [ˈCHikən]
 • Horse – at – [hôrs]
 • Turtle – tısbağa – [ˈtərtl]

İngilis dilində quş adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Crow – qarğa – [krō]
 • Peacock – tovuz quşu – [ˈpēˌkäk]
 • Dove – göyərçin – [dəv]
 • Sparrow – sərçə – [ˈsparō]
 • Goose – qaz – [go͞os]
 • Stork – leylək – [stôrk]
 • Pigeon – göyərçin – [ˈpijən]
 • Turkey – hinduşka – [tərkē]
 • Hawk – şahin – [hôk]
 • Bald eagle – keçəl qartal – [bôld ˈēgəl]
 • Raven – qarğa – [rāvən]
 • Parrot – tutuquşu – [ˈparət]
 • Flamingo – flaminqo – [fləˈmiNGgō]
 • Seagull – qağayı – [ˈsēˌgəl]
 • Ostrich – dəvəquşu – [ˈästriCH]
 • Swallow – qaranquş – [ˈswälō]
 • Black bird – qaratoyuq – [blak bərd]
 • Penguin – pinqvin – [pengwin]
 • Robin – bülbül – [ˈräbən]
 • Swan – qu quşu – [swän]
 • Woodpecker – ağacdələn – [ˈwu:dˌpekər]
 • Owl – bayquş – [oul]

İngilis dilində məməli heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Squirrel – dələ – [skwər(ə)l]
 • Dog – it – [dôg]
 • Puppy – bala it – [ˈpəpē]
 • Cat – pişik – [kat]
 • Kitten – bala pişik – [ˈkitn]
 • Chimpanzee – şimpanze – [CHimˌpanˈzē]
 • Ox – öküz – [äks]
 • Lion – aslan – [līən]
 • Panda – panda – [pandə]
 • Walrus – morj – [wolrəs]
 • Otter – susamuru – [ätər]
 • Mouse – siçan – [maus]
 • Hamster – ev siçanı – [ˈhamstər]
 • Kangaroo – kenquru – [kaNGgəˈro͞o]
 • Goat – keçi – [gōt]
 • Horse – at – [hôrs]
 • Monkey – meymun – [məNGkē]
 • Cow – inək – [kou]
 • Koala – koala – [kōˈälə]
 • Mole – köstəbək – [mōlā]
 • Elephant – fil – [eləfənt]
 • Leopard – bəbir – [lepərd]
 • Hippopotamus – hippopotamus – [hipəˈpätəməs]
 • Giraffe – zürafə – [jəˈraf]
 • Fox – tülkü – [fäks]
 • Coyote – koyot – [kīˌōt]
 • Sheep – qoyun [SHēp]
 • Deer – maral – [di(ə)r]

İngilis dilində vəhşi heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Giraffe – zürafə – [jəˈraf]
 • Woodpecker – ağacdələn – [ˈwu:dˌpekər]
 • Camel – dəvə – [kaml]
 • Starfish – dəniz ulduzu – ˈstärˌfiSH]
 • Koala – koala [kōˈälə]
 • Alligator – alliqator – [aliˌgātər]
 • Owl – bayquş – [oul]
 • Tiger – pələng – tīgər]
 • Bear – ayı – [be(ə)r]
 • Blue whale – mavi balina – [blu: (h)wāl]
 • Coyote – koyot – [kīˌōt]
 • Chimpanzee – şimpanze – [CHimˌpanˈzē]
 • Raccoon – yenot – [raˈku:n]
 • Lion – aslan – [līən]
 • Arctic wolf – arktik canavar – [wo͝olf]
 • Crocodile – timsah – [ˈkräkəˌdīl]
 • Dolphin – delfin [ˈdälfin]
 • Elephant – fil – [eləfənt]
 • Squirrel – dələ [skwər(ə)l]
 • Snake – ilan – [snāk]
 • Kangaroo – kenquru
 • Hippopotamus – hippopotamus – [hipəˈpätəməs]
 • Elk – sığın – [elk]
 • Fox – tülkü – [fäks]
 • Gorilla – qorilla – [gəˈrilə]
 • Bat – yarasa – [bat]
 • Hare – dovşan – [he(ə)r]
 • Toad – quru qurbağası – [tōd]
 • Frog – qurbağa – [frôg]
 • Deer – maral – [di(ə)r]
 • Rat – siçovul – [rat]
 • Badger – porsuq – [ˈbajər]
 • Lizard – kərtənkələ – [ˈlizərd]
 • Mole – köstəbək – [mōlā]
 • Otter – susamuru – [ätər]
 • Reindeer – maral – [ˈrānˌdi(ə)r]

İngilis dilində dəniz canlılarının adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Crab – xərçəng – [krab]
 • Fish – balıq – [fiSH]
 • Seal – ayıbalığı – [sēl]
 • Octopus – oktapod – [ˈäktəpəs]
 • Shark – köpək balığı – [SHärk]
 • Seahorse – dəniz atı  – [ˈsēˌhôrs]
 • Walrus – morj – [wolrəs]
 • Starfish – dəniz ulduzu – [ˈstärˌfiSH]
 • Whale – balina – [(h)wāl]
 • Penguin – pinqvin – [pengwin]
 • Goldfish – qızıl balıq – [ˈgōldˌfiSH]
 • Jellyfish – meduza – [ˈjelēˌfiSH]
 • Squid – kalamar – [skwid]
 • Lobster – omar – [ˈläbstər]
 • Pelican – qutan – [ˈpelikən]
 • Clams – dəniz darağı – [klam]
 • Seagull – qağayı – [ˈsēˌgəl]
 • Dolphin – delfin – [ˈdälfin]
 • Sea urchin – dəniz şabalıdı – [sē ˈərCHin]
 • Cormorant – qarabatdaq – [ˈkôrmərənt]
 • Otter – susamuru – [ˈätər]
 • Sea anemone – dəniz anemonu – [sē əˈnemənē]
 • Sea turtle – dəniz tısbağası – [sē ˈtərtl]
 • Sea lion – dəniz aslanı – [sē ˈlīən]
 • Coral – mərcan – [kôrəl]
 • Tropical fish – tropik balığı – [fiSH]

İngilis dilində böcək adları, tərcümələri və oxunuşu

 • Moth – güvə – [môTH]
 • Bee – arı – [bē]
 • Butterfly – kəpənək – [ˈbətərˌflī]
 • Spider – hörümçək – [ˈspīdər]
 • Ladybug – parabüzən – [ˈlādēˌbəg]
 • Ant – qarışqa – [ant]
 • Dragonfly – cırcırama – [ˈdragənˌflī]
 • Fly – milçək – [flī]
 • Mosquito – ağcaqanad – [məˈskētō]
 • Grasshopper – çəyirtkə – [ˈgrasˌhäpər]
 • Beetle – böcək – [ˈbētl]
 • Cockroach – tarakan – [ˈkäkˌrōCH]
 • Centipede – qırxayaq – [ˈsentəˌpēd]
 • Worm – qurd – [wərm]
 • Louse – bit – [lous]

Male – Female – Young Animal Vocabulary

 • Cat: Tom – Queen – Kitten
 • Dog: Dog – Bitch – Puppy
 • Chicken: Rooster – Hen – Chick
 • Duck: Drake – Duck – Duckling
 • Ox: Bull – Cow – Calf
 • Deer: Deer – Doe – Fawn
 • Horse: Stallion – Mare – Foal
 • Sheep: Ram – Ewe – Lamb
 • Tiger: Tiger – Tigeress – Tiger cub
 • Lion: Lion – Lioness – Lion cub

İngilis dilində heyvanlarla bağlı nümunə cümlələr və tərcümələri

Həşəratlarla bağlı nümunə cümlələr

 • Moths are attracted by light – işıq pərvanələri cəlb edir.
 • Bees make honey – Arılar bal hazırlayır.
 • The life span of a butterfly is short – kəpənəyin ömrü qısa olur.
 • There’s a spider in the bathroom – hamamda hörümçək var.
 • Ladybug, also called ladybird, eats aphids – small, soft insects that look like tiny grains of rice – Ladybug (parabüzən), həmçinin ladybird da deyilir, düyünün kiçik dənələrinə oxşayan yumşaq yarpaq bitlərini yeyir.
 • There is a dragonfly on the ceiling – tavanda cırcırama var.
 • Flies and mosquitoes interfered with his meditation – Milçəklər və ağcaqanadlar onun meditasiyasına müdaxilə etdilər.
 • That’s the biggest grasshopper I’ve ever seen – Bu, gördüyüm ən böyük çəyirtkədir.
 • I picked up the beetle carefully – mən böcəyi diqqətlə götürdüm.
 • There are many cockroaches in the kitchen – Mətbəxdə çoxlu tarakanlar var.
 • How many legs does a centipede have? – Qırx ayağın neçə ayağı var?
 • The bird was looking for worms.Quş qurdları axtarırdı.
 • The louse  feeds by sucking the fish’s blood – Siçan balığın qanını əmərək qidalanır.

Vəhşi heyvanlar

 • Lions are known as the ‘king of the forests’ as everyone knows – Aslanlar hamının bildiyi kimi ‘meşələrin kralı’ kimi tanınırlar.
 • The pig farming industry is highly developed in this country – Bu ölkədə donuzçuluq sənayesi yüksək inkişaf etmişdir.
 • The sharks in the animated movie we watched yesterday were quite large and terrible – Dünən izlədiyimiz cizgi filmindəki köpəkbalığı olduqca böyük və dəhşətli idi.
 • Whales are known as the heaviest animals, their height can reach up to 30 meters, and their weight can reach up to 150 tons – Balinalar ən ağır heyvanlar kimi tanınır, boyu 30 metrə, çəkisi isə 150 tona çata bilər.
 • There are several types of snakes but also found in venomous snakes – İlanların bir neçə növü var, eyni zamanda zəhərli ilanlarda da mövcuddur.
 • In my dream I saw a huge brown bear chasing me – Yuxumda məni qovan böyük bir qəhvəyi ayı gördüm.
 • Crocodiles are very dangerous and scary animals, I learned this in the documentary I watch today – Timsahlar çox təhlükəli və qorxunc heyvanlardır, bunu bu gün izlədiyim sənədli filmdə öyrəndim.
 • In this fairy tale, a wolf attacked the herd of the shepherd who fell asleep and forgot the sheep – Bu nağılda bir canavar yuxulayan və qoyunlarını unudan çobanın qoyun sürüsünə hücum etdi.
 • We cannot make them guard because foxes know poultry well – Biz onları qoruya bilmirik, çünki tülkülər ev quşlarını yaxşı tapırlar.
 • He had dark, sharp eyes like an eagle – Onun qartal kimi tünd, iti gözləri var idi.
 • Today we all participated in bull races – Bu gün hamımız buğa yarışlarında iştirak etdik.

Ferma heyvanları

 • We can use both the milk and the meat of cows – İnəklərin həm südündən, həm də ətindən istifadə edə bilirik.
 • My family elders always tell me that I have faith like a goat – Ailə böyüklərim həmişə mənə bir keçi kimi tərs olduğumu deyirlər.
 • There are many types of sheep, but my favorite is merino sheep – Qoyunların çox sayda növləri var, amma mənim ən çox sevdiyim merinos qoyunlarıdır.
 • This summer, when we went to my grandparents’ house on vacation, we fed the newborn lambs with milk – Bu yay tətilində nənə və babamın evinə getdiyimiz zaman yeni doğulmuş quzuları südlə bəslədik.
 • Horses are noble animals that interest me the most. – Atlar məni ən çox maraqlandıran nəcib heyvanlardır.
 • She insulted me by calling it a donkey, whereas donkeys are very sweet animals – O, mənə eşşək deyərək təhqir etdi, halbuki eşşəklər çox şirin heyvanlardır.
 • In this lesson, we learned that camels live in very hot countries and are the animals that are most resistant to thirst – Bu dərsdə öyrəndik ki, dəvələr çox isti ölkələrdə yaşayır və susuzluğa ən çox müqavimət göstərən heyvanlardır.
 • When I was little, I went to the coop in the village every morning and collected the chicken eggs with great joy – Mən balaca olanda hər səhər kənddəki qəfəsə gedirdim və toyuq yumurtalarını böyük sevinclə yığırdım.
 • It is a tradition to cook turkey every year – Hər il hinduşka bişirmək bir ənənədir.
 • Rabbits like white cotton run and play in the countryside – Ağ pambıq kimi dovşanlar şəhər kənarında qaçır və oynayır.
 • Our chickens brood this morning and had little chicks – Toyuqlarımız bu səhər kürt yatdı və balaca cücələri oldu.
 • Ducks are swimming in the creek saying “Vak Vak” – Ördəklər dərədə “Vak ­­­Vak” edərək üzürlər.

İngilis dilində heyvanlar haqqında suallar və cavabları

What is the biggest bird alive? – Yaşayan ən böyük quş hansıdır? The biggest bird alive is the Ostrich – Yaşayan ən böyük quş dəvəquşudur.

What is the smallest bird alive? – Yaşayan ən kiçik quş hansıdır? The smallest bird alive is the Hummingbird

What is the fastest land animal? – Ən cəld quru heyvanı hansıdır? The fastest land animal is the Cheetah – ən cəld quru heyvanı çitadır.

What is the largest land animal? – Ən böyük quru heyvanı hansıdır? The largest land animal is the African bush elephant – ən böyük quru heyvanı Afrikan kol filidir.

What is the world’s heaviest flying bird? – Dünyanın uçan ən ağır quşu hansıdır? The world’s heaviest flying bird is the Great Bustard – Dünyanın uçan ən ağır quşu Böyük Bustarddır.

What is the tallest living animal? – yaşayan ən uzun heyvan hansıdır? The tallest living animal is the Giraffe – yaşayan ən uzun heyvan zürafədir.

What is the fastest-moving land snake? – ən cəld hərəkən edən quru ilanı hansıdır? The fastest-moving land snake in the world is the Black Mamba – dünyadakı ən cəld hərəkət edən quru ilanı Qara Mambadır.

What is the largest flying mammal? – ən böyük uçan məməli hansıdır? The largest flying mammal is the Mouse-eared bat – ən böyük uçan məməli siçan qulaqlı yarasadır.

What is the largest deer in the World? – Dünyadakı ən böyük maral hansıdır? The world’s largest deer is the Alaskan moose – dünyanın ən böyük maralı Alyaska sığınıdır.

What is the largest lizard? – Ən böyük kərtənkələ hansıdır? The largest of all lizards is the Komodo Dragon – ən böyük kərtənkələ Komodo əjdahasıdır.

What is the largest known frog? – ən böyük qurbağa hansıdır? The largest known frog is the Ora – ən böyük qurbağa Ora qurbağasıdır.

What is the longest known frog? – ən uzun olaraq tanınan qurbağa hansıdır? The longest known frog is the Goliath Grog – ən uzun olaraq tanınan qurbağa Goliath qurbağasıdır.

What is the longest insect? – ən uzun böcək hansıdır? The longest insect in the world is the Giant Stick Insect – dünyadakı ən uzun böcək böyük çubuq həşəratıdır.

What is the fastest-moving insect in the world? – dünyadakı ən cəld hərəkət edən həşərat hansıdır? The fastest-moving insect in the world is the Tropical cockroach – dünyadakı ən cəld hərəkət edən həşərat Tropik tarakanıdır.

What is the largest seabird? – ən böyük dəniz quşu hansıdır? The largest seabird is the Albatross – ən böyük dəniz quşu Albatrosdur.

What is the smallest animal in the world? – dünyadakı ən kiçik heyvan hansıdır? The world’s smallest animal is the Skunk like zorilla of Africa – dünyadakı ən kiçik heyvan Afrikadakı zorillaya bənzəyən Skunk-dır.

What is the smallest member of the cat family? – pişik ailəsinin ən kiçik üzvü hansıdır? The smallest member of the cat family is the Rusty cat of south India – pişik ailəsinin ən kiçik üzvü Cənubi Hindistanda olan Rusty pişiyidir.

How many days camels can remain without water? – dəvələr neçə gün susuz qala bilir? Camels can remain without water for 30 days. – dəvələr 30 gün susuz qala bilir.

How many kinds of cat species in India? – Hindistanda neçə növ pişik var? There are fifteen kinds of cat species in India – Hindistanda 15 növ pişik vardır.

What was is the first animal to go into space? – The first animal to go into space was Dog Kosmosa gedən ilk heyvan hansı idi? – Kosmosa gedən ilk heyvan it idi.

How much does the average pregnancy period of a female dog is? – 63 days Dişi itin hamiləlik dövrü nə qədərdir? – 63 gün.

How many arms a giant squid has? – Böyük kalamarın neçə qolu var? Giant suqid has 10 arms – Böyük kalamarın 10 qolu var.

Which bird lays only one egg in two years? – Hansı quş iki ildə bir dəfə yumurta qoyur? A bird which lays only one egg in two years is the Albatross – Albatros iki ildə bir dəfə yumurta qoyur.

Which bird lays more than 100 eggs in one nest? – Hansı quş bir yuvaya 100 dənədən çox yumurta qoyur? The bird which lays more than 100 eggs in one nest is the Ostrich – dəvəquşu hər dəfə 100-dən çox yumurta qoyur.

Heyvanlarla bağlı nümunə mətn

One night in December 2011, a bear came into the city of Vancouver in Canada. In the morning, someone saw the bear and called the police. The police came with a vet from the city zoo. They put the bear in a lorry and took it to the mountains outside the city. Luckily, the bear was safe. But what happens in other countries when big animals come into cities? In Vancouver it is unusual to see a bear, but in some cities you can see big animals on the city streets every day.

Big animals usually come into cities to find food. In Cape Town in South Africa baboons come into the city when they are hungry. Baboons are strong animals and they can scare people. But the city can be dangerous for baboons too. Sometimes, cars and buses kill baboons in accidents. Human food is very bad for the baboons’ teeth because it has a lot of sugar.

In Berlin in Germany, pigs sometimes come into the city to look for food. They eat flowers and plants in parks and gardens. Sometimes they eat vegetables from gardens and they walk in the street and cause accidents. Some people like the pigs and they give them food and water to drink.

In Moscow in Russia, there are 35,000 wild dogs. The dogs live in parks, old houses, markets and train stations. Some dogs live in groups and others live alone. Many people in Moscow give them food and water. Some people make small houses for the dogs in their gardens.

Many animals live in cities. In some cities, you can see birds, insects, mice and squirrels every day. But sometimes, it is dangerous when big animals come into cities to find food. We need to find ways of stopping animals coming into the city without hurting them.

Tərcüməsi:

2011-ci ilin Dekabr ayında bir gecə Kanadanın Vancouver şəhərinə ayı gəldi. Səhər kimsə ayını gördü və polisi çağırdı. Polis şəhər zooparkından olan baytar ilə gəldi.  Onlar ayını yük maşınına qoydular və şəhər kənarındakı dağa apardılar. Xoşbəxtlikdən ayı güvəndə idi. Amma digər şəhərlərdə böyük heyvanlar şəhərə gələrkən nə baş verir? Vancouver şəhərində ayının görünməyi qeyri-adi idi, ancaq bəzi şəhərlərdə hər gün şəhər küçələrində böyük heyanlar görmək mümkündür.

Böyük heyvanlar adətən qida tapmaq üçün şəhərə gəlirlər. Cənubi Afrikadakı Cape Town-da babonlar ac olduqları zaman şəhərə gəlirlər. Babunlar güclü heyvanlardırlar və insanları qorxudurlar. Amma şəhər babonlar üçün də təhlükəli olmağı bacarır. Bəzən maşınlar və avtobuslar hadisə zamanı babonları öldürürlər. İnsan yeməkləri babonların dişləri üçün çox ziyanlıdır, çünki çox şəkərlidirlər.

Almaniyanın Berlin şəhərində bəzən donuzlar yemək tapmaq üçün şəhərə gəlirlər. Onlar park və bağçalardakı çiçəkləri və bitkiləri yeyirlər. Bəzən onlar bağçalardan tərəvəzləri yeyirlər və küçələrdə gəzib xaosa səbəb olurlar. Bəzi insanlar donuzları xoşlayır və onlara yemək və içmək üçün su verirlər.

Rusiyanın Moskva şəhərində 35.000 vəhşi it var. İtlər parklarda, köhnə evlərdə, marketlərdə və qatar stansiyalarında yaşayır. Bəzi itlər qrup, bəziləri isə tək halda yaşayırlar. Moskvadakı əksər insanlar onlara yemək və su verir. Bəzi insanlar isə bağçalarında itlər üçün balaca ev hazırlayırlar.

Çox heyvanlar şəhərdə yaşayır. Bəzi şəhərlərdə hər gün quşlar, böcəklər, siçanlar və sincablar görə bilərsiniz. Ancaq bəzən böyük heyvanların yemək tapmaq üçün şəhərə gəlməsi təhlükəli olur. Biz heyvanlara zərər vermədən onların şəhərə gəlməsinin qarşısını almaq üçün yollar tapmalıyıq.

“İngilis dilində heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu” adlı mövzumuzun sonuna gəldik. Digər mövzularımız kimi bu mövzunun da sizlər üçün faydalı olduğuna, bilmədiyiniz bir çox nüansa toxunduğumuza ümid edirik. Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, odur ki, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman getwordly.com məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir