İngilis dilində heyvanların izahı: Heyvanların İngilis dilində xüsusiyyətləri - Wordly

İngilis dilində heyvanların izahı: Heyvanların İngilis dilində xüsusiyyətləri


İngilis dilində heyvanların izahı_ Heyvanların İngilis dilində xüsusiyyətləri

Bu yazımızda ən çox istifadə edilən və hamımızın qeyri-şərtsiz tanıdığı heyvanların İngilis dilindəki izahları ilə tanış olacağıq. Xüsusən 5-ci, 6-cı və 7-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan İngilis dilində heyvan izahlarının verildiyi hər bir paraqrafın altında isə onun Azərbaycan dilinə olan tərcüməsini də görə bilərsiniz.

İngilis dilində aslan izahı

Lions are the second largest big cat species in the world. An adult male’s roar can be heard up to 8 km away. A female lion needs 5 kg of meat a day. A male needs 7 kg or more a day. Lions can run at a speed of up to 81kmph. In the wild, lions live for an average of 12 years and up to 16 years.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Pişikkimilər arasında ən böyük olan ikinci sinif aslanlardır. Erkək aslanın kükrəməsi 8 km məsafədən eşidilə bilər. Dişi aslanın gündəlik 5 kq ətə, erkək aslanın isə 7 kq və ya daha çox ətə ehtiyacı vardır. Aslanlar saatda 81 km sürətlə qaça bilirlər. Təbiətdə aslanlar 12 ilə 16 il arasında yaşayırlar.

İngilis dilində timsah izahı

Alligator has 80 teeth; 40 top, 40 bottoms. Alligators can run at speeds of up to 30 km per hour. Alligators live in salt-free and pollution-free water. The heart of alligators, and all crocodilians, has 4 chambers. Baby alligators grow about 8 cm per month in the wild.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Timsahın 80 dişi vardır; bunlardan 40 diş üst çənədə, 40 diş isə alt çənədə olur. Timsahlar saatda 30 km sürətlə qaça bilirlər. Timsahlar duzsuz və çirkli olmayan sularda yaşayırlar. Timsahların ürəkləri 4 otaqlıdır. Bala timsahlar aayda təxminən 8 sm böyüyürlər.

İngilis dilində it izahı

Dogs can live up to 20 years. People believe that 1 human year equals 7 dog years. This is not true. But, a one-year-old dog is physically as mature as a 15-year-old human. Dogs can see color but it is not as vivid a color scheme as human. A dog can hear sounds 200 meters away that most people cannot hear beyond 20 meters.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İtlər 20 ilə qədər yaşayır. İnsanın 1 yaşının itin 7 yaşına bərabər olduğu düşünülsə də, bu doğru deyil. Ancaq bir yaşındakı bir it, fiziki olaraq 15 yaşındakı bir insan qədər yetkindir. İtlər rəngləri görə bilsə də, ancaq insanlar qədər canlı və parlaq görmürlər. İtlər insanların 20 m məsafədən eşitmədiyi səsləri 200 metr məsafədən eşidə bilirlər.

İngilis dilində pişik izahı

Cats are pure carnivores. Cats have five toes on their front paws and only four toes on their back paws. A cat can live twenty or more years. A cat cannot see directly under its nose. A cat is pregnant for about 58–65 days. This is roughly two months.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Pişiklər ətyeyənlərdir. Pişiklərin ön ayaqlarında 5 barmağı, arxa ayaqlarında 4 barmağı var. Bir pişik iyirmi ildən çox yaşaya bilər. Pişiklər birbaşa burunlarının altını görə bilmirlər. Pişiyin hamiləlik müddəti təxminən 58-65 gün arasındadır. Bu orta hesabla iki aydır.

İngilis dilində at izahı

The horses live in the land. Take a mammal is an animal. Forty-sixty-year lifespan is between. Horses are a small head and short ears. There are horses mane and tail. Throw the baby is called a foal. Male horses in the stallion, mare, she is called to.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Atlar quruda yaşayır. Məməli heyvanların bir növüdür. Atların ömrü qırx ilə altmış il arasındadır. Atların kiçik bir başı və qısa qulaqları var. Atların yalı və quyruğu var. İngilis dilində bala ata “foal”, erkək ata “stallion”, dişi ata isə “mare” deyilir.

İngilis dilində qartal izahı

It lives in the mountains and tall trees. It also lives near large lakes. It can be in many different colors but it’s usually brown or black. It has got wings with light brown feathers. It has got a big beak and eats small animals. It’s normally 1 meter tall. It can weigh up to 4.5 kilıgrams. It often eats mammals like mice and sometimes fishes.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dağlarda və hündür ağaclarda yaşayır. Həm də böyük göllərin yanında yaşayır. Çox müxtəlif rənglərdə ola bilər, lakin ümumiyyətlə qəhvəyi və ya qara rəngdədir. Açıq qəhvəyi tüklü qanadları var. Böyük bir dimdiy’ sahibdir və kiçik heyvanları yeyir. Normalda 1 metr boyundadır. Çəkisi 4,5 kiloqrama qədər ola bilər. Ümumiyyətlə siçan və bəzən balıq kimi məməliləri yeyir.

İngilis dilində zürafə izahı

Giraffes are the tallest land animals on earth. They have very long necks and its neck can grow up to 2 meters in height. They live in the wild on the continent of Africa. A male giraffe can weigh up to 1400 kilograms. Giraffes have four stomachs, those extra three stomachs help them for digesting food. Their favorite types of leaves are from the acacia tree.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Zürafələr dünyadakı quru heyvanlarının ən böyüyüdür. İki metrə qədər böyüyə biləcək uzun boyunları var. Afrika qitəsində vəhşi həyatda yaşayırlar. Bir kişi zürafə 1400 kq-a qədər çəkə bilər. Zürafələrin 4 mədəciyi var və bu 3 əlavə mədə yediklərini həzm etməyə kömək edir. Yedikləri ən sevimli yarpaqlar arasında akasiya ağacı yarpaqları da var.

İngilis dilində ayı izahı

Bears are fast runners, excellent swimmers, and good climbers. They are solitary animals. Only the mother and cubs live together. Cubs of bears love to play. Bears sleep all winter. This sleep is called “hibernation”. They don’t eat and drink during this time. Bears like honey.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ayılar sürətlə qaçır, ən yaxşı üzgüçü və yaxşı alpinistlərdir. Ayılar tək heyvanlardır. Yalnız ana və körpə ayıları birlikdə yaşayır. Ayı balaları oynamağı çox sevirlər. Ayılar bütün qışı yatır. Bu yuxuya “qış yuxusu” deyilir. Bu müddət ərzində ayılar su yemir və içmir. Bal kimi ayılar.

İngilis dilində meymun izahı

Monkeys are animals with long tails and body fur. All monkeys have long arms and legs. These help them climb, jump, and run. Monkeys usually walk and run on all fours. They have large eyes to help them see long distances. They use their hands in the same way as humans.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Meymunlar uzun quyruğu olan və bədəni xəzlə örtülmüş heyvanlardır. Bütün meymunların uzun qolları və ayaqları var. Bunlar meymunların ağaclara dırmaşmasına, tullanmasına və qaçmasına kömək edir. Uzun məsafələri görməyə kömək edən böyük gözləri var. Meymunlar əllərini insanlar kimi istifadə edirlər.

İngilis dilində toyuq izahı

Chickens are domestic or farm birds. They have two feet like all other birds. They have four fingers on each foot, three at the front and one at the back. Chickens live about 10 to 15 years. The male is larger and has a more bright color than the female. This is a common feature in birds.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Toyuqlar evcil təsərrüfat quşlarıdır. Digər quşlar kimi iki ayağı var. Hər ayağında 4 barmağı var, üçü öndə və biri arxada. Toyuqlar təxminən 10-15 il yaşayır. Xoruzlar bir az daha böyük bədənə və daha parlaq rəngə sahibdirlər. Bu, bütün quşlarda ortaq bir xüsusiyyətdir.

İngilis dilində tülkü izahı

Foxes look like small skinny dogs; they have long bodies with short legs. All foxes have thick soft fur and long bushy tails. Foxes are small members of the dog family, and they usually weigh around 3 to 5 kg. Foxes live in forests,  and sometimes in mountains and hills. A fox can run up to 48 kilometers per hour and they use their speed to catch the faster prey.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Tülkülər balaca zəif itlərə bənzəyir; Uzun incə bədəni və qısa ayaqları var. Bütün tülkülərin qalın və yumşaq xəzi və tüklü quyruğu var. Tülkülər, itlər ailəsinin kiçik üzvləridir və ümumiyyətlə 3 ilə 5 kilo arasındadırlar. Tülkülər meşələrdə, bəzən dağlarda və təpələrdə yaşayır. Tülkü saatda 48 kilometrə qədər sürətlə qaça bilər və tülkülər sürət qabiliyyətlərindən ov tutmaq üçün istifadə edirlər.

İngilis dilində canavar izahı

Wolves are wild dogs and they come from the same group as the dingo and coyote. They usually weigh between 27-54 kg and can be 68-84 cm in height. They have long and bushy tails.  Wolves have a broad snout and larger noses. Their ears are about 7 cm long.  Wolves can have different colors such as gray, reddish-orange, or even black or white.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Canavarlar vəhşi itlərdir və Koyete və dingoes ilə eyni qrupdan gəlirlər. Ümumiyyətlə 27-54 kq ilə 68-84 sm boyundadırlar. Uzun və sıx quyruqları var. Canavarların geniş burun delikləri və böyük burunları var. Qulaqlarının uzunluğu təxminən 7 sm-dir. Canavarlar boz, qırmızı sarı, bəzən hətta qara və ya ağ ola bilər.

İngilis dilində kəpənək izahı

All butterflies have six legs and feet. Butterflies can taste with their feet. They can see red, green and yellow. Butterflies can attain a flight speed of up to 50 kph. Butterflies smell with their antennae. When it rains butterflies find shelter in crevasses, in dense undergrowth, and tree cavities.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bütün kəpənəklərin 6 ayağı var. Kəpənəklər ayaqları ilə dad ala bilirlər. Qırmızı, yaşıl və sarı rəngləri görə bilərlər. Kəpənəklər saatda 50 kilometrə qədər sürət əldə edə bilərlər. Kəpənəklər buynuzları ilə iy ala bilirlər. Yağış yağanda kəpənəklər yeraltı yarıqlarda və ya ağac oyuqlarında gizlənir.

İngilis dilində Arı İzahı

Bee; An insect with four wings, a hairy body, and usually a string. Some bees live and work together in large groups. People raise honeybees in hives because they make honey from the nectar of flowers. Bees have three pairs of legs and two pairs of wings. Many bees are hairy and have yellow and black or orange and black warning colors. The smallest bee is the 2.1 mm long dwarf bee and the largest bee can grow to 39 mm. Bees can live on every continent except Antarctica and in every habitat with flowering plants.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Arı; Dörd qanadı, tüklü bədəni və adətən iynəsi olan bir böcəkdir. Bəzi arılar böyük qruplarda yaşayır və birlikdə işləyirlər. İnsanlar bal arılarını çiçək nektarından bal hazırladıqları üçün pətəklərdə yetişdirirlər. Arıların üç cüt ayağı və iki cüt qanadı var. Bir çox arı tüklüdür və sarı, qara və ya narıncı və qara rənglərdə xəbərdaredici rənglər var. Ən kiçik arı 2,1 millimetr uzunluğunda cırtdan arıdır və ən böyük arı 39 millimetrə qədər böyüyə bilər. Arılar Antarktika qitəsi xaricində bütün qitələrdə və çiçək açan mühitlərdə yaşaya bilər.

İngilis dilində pələng izahı

The Tigers are large carnivorous mammals. Tigers belong to the largest of the cat species. They can reach a length of 3.3 meters and can get as heavy as 306 kilograms. Tigers are long-living animals. They can live up to 26 years. Tigers are native to Asia. The common habitat of Tigers is deciduous and tropical rainforests. They also live in grassy or swamp areas.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Pələnglər böyük ətyeyən məməlilərdir. Pələnglər pişik kimilər arasında ən böyüyüdür. 3. 3 metr uzunluğa və 306 kiloqram ağırlığa çata bilərlər. Pələnglər uzun ömürlü heyvanlardır. 26 ilə qədər yaşaya bilərlər. Pələnglər Asiyanın yerliləridir. Pələnglərin ümumi yaşayış yerləri qış yarpaqlı və tropik yağış meşələridir.

İngilis dilində panda izahı

Adult pandas are about 150cm from the nose to its tail. An adult panda can weigh up to 150kg. Pandas live in the mountains in Central China. Pandas eat about 90 percent bamboo plants. They eat almost all day bamboo plants to get enough energy. Pandas live about 25 years in zoos, but they live between 25-30 years in the wild.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yetkin pandaların ölçüsü burundan quyruğa qədər 150 sm-dir. Yetkin bir panda 150 kq-a qədər çəkidə ola bilər. Pandalar Mərkəzi Çində dağlarda yaşayır. Pandalar yüzdə 90-a yaxın bambuk bitkisi yeyir. Kifayət qədər enerji almaq üçün, demək olar ki, bütün gün bambuk bitkiləri yeyirlər. Pandalar zooparklarda təxminən 25 il yaşayır, ancaq təbiətdə 25-30 il yaşayırlar.

İngilis dilində fil izahı

Elephant; The largest of all animals that live on land, having a long, tube-like snout or trunk and two ivory tusks. It is found in both Africa and Asia. At birth, an elephant calf may weigh 100 kg.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Fil; Bütün quru heyvanlarından ən böyüyüdür. Onun uzun, boruya bənzər bir burun və gövdəyə, iki dişə sahib heyvandır. Həm Afrikada, həm də Asiyada rast gəlmək mümkündür. Fil balası yeni doğulan zaman 100 kq-a qədər ola bilər.

İngilis dilində qarışqa izahı

Ant; A small crawling insect belonging to an order that includes bees and wasps. Ants live in tunnels in wood or the ground in well-organized colonies. A colony has a female ant, called a queen, who lays eggs. There are worker ants that carry food to the colony. Ants have colonies almost everywhere on planet Earth. There are about 22,000 species of ants. Ants are usually small but can carry the weight of twenty ants.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Qarışqa; Arılar və arıların daxil olduğu bir sıraya aid kiçik bir sürünən böcək. Qarışqalar tuneldə ağacda və ya yaxşı təşkil olunmuş koloniyalarda torpaqda yaşayırlar. Bir koloniyada yumurta qoyan bir kraliça adlanan bir dişi qarışqa var. Koloniyaya yemək daşıyan işçi qarışqalar var. Qarışqaların Yer planetinin demək olar ki, hər yerində koloniyaları var. Qarışqaların təxminən 22.000 növü var. Qarışqalar ümumiyyətlə kiçikdir, lakin iyirmi qarışqanın ağırlığını daşıya bilər.

İngilis dilində balıq izahı

There are approximately 32,000 different kinds of fish in the world today. A fish can drown in water. Like humans, fish need oxygen, so if there isn’t enough oxygen in the water, they will suffocate. Most fish cannot swim backward. The fastest fish is the sailfish. It can swim as fast as a car travels on the highway. They eat shrimps, planktons, insects, small crustaceans, and shelled creatures. Fish has got fin.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu gün dünyada təxminən 32.000 müxtəlif növ balıq var, balıq suda boğula bilər. İnsanlar kimi, balıqların da oksigenə ehtiyacı var, buna görə də suda kifayət qədər oksigen olmadığı təqdirdə boğulacaq, əksər balıq geriyə üzə bilmir, ən sürətli balıq yelkənlidir. Avtomobil magistral yolda gedən sürətlə üzə bilər, karides, plankton, böcək, kiçik xərçəngkimilər və qabıqlı canlılar yeyirlər. Balığın üzgəci var.

İngilis dilində akula izahı

A shark is a very special kind of fish. Sharks look like normal fishes but they are in bigger sizes.  Like other fishes, they all have gills and tails. Most fishes have flaps over their gills. Sharks do not. Fishes have small teeth, but sharks have sharp and big teeth.

İngilis dilinə tərcüməsi: Akula çox xüsusi bir balıqdır. Akula adi balıqlara bənzəyir, lakin ölçüsü daha böyükdür. Digər balıqlar kimi qulaqları və quyruqları var. Bir çox balığın qulaq pərdələrində qapaqlar var, ancaq akulada yoxdur. Balıqların kiçik dişləri var, lakin akulanın iri, iti dişləri var.

İngilis dilində pinqvin izahı

Penguin; A black and white swimming bird of Antarctic regions with flipperlike wings, webbed feet, and very short legs on which it stands erect. They are sea birds that eat fish and other seafood. Penguins cannot fly, but they can swim very well because their wings have turned into flippers. They have good hearing and can see underwater.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Pinqvin; üzgəcə bənzəyən qanadları, pərdəli ayaqları və üzərində dik durduğu çox qısa ayaqları olan Antarktidada yaşayan qara, ağ rəngli “üzən” quşdur. Pinqvinlər balıq və digər dəniz məhsulları yeyən dəniz quşlarıdır, pinqvinlər uça bilmir, ancaq qanadları üzgəclərə çevrildiyi üçün çox yaxşı üzə bilirlər.. Yaxşı eşidirlər və suyun altında görə bilirlər.

İngilis dilində eşşək izahı

Donkeys have long ears, a short thick head, thin limbs.  Donkeys vary in size, depending on breed and management. The height of donkeys ranges from 79 cm to 160 cm, and the weight from 80 to 480 kg. Donkeys can also run up to 50 kilometers per hour. Donkey is herbivores. Therefore, they eat different types of vegetation. Donkeys can live 25-35 years in captivity (about 10 to 25 years in the wild).

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Eşşəklərin uzun qulaqları, qısa nazik başı, nazik ayaqları var. Eşşəklər növünə görə fərqli ölçülərdə olur. Eşşəklərin uzunluğu 79 ilə 160 santimetr, çəkisi isə 80 ilə 480 kiloqram arasındadır. Eşşəklər saatda 50 kilometrə qədər sürətlə qaça bilir. Eşşəklər ot yeyənlərdir. Buna görə müxtəlif bitki növləri ilə qidalanırlar. Eşşəklər 25-35 il əsirlikdə yaşayırlar (çöl şəraitində təxminən 10 ilə 25 il).

İngilis dilində dəvə İzahı

A camel is an animal with a hump and they are mostly in light brown colors. The camel is one of the oldest domesticated animals. People have been using them for more than 10,000 years. They are generally used for transport, milk, hides, and wool. A camel’s hump stores fat no water. Fat is a source of energy when food is scarce. Baby camels are born without a hump. Camels may not drink water for up to six months. A thirsty camel can drink 100 liters of water in 10 minutes.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dəvə küvəni olan heyvandır və daha çox açıq qəhvəyi rəngdədirlər. Dəvə ən qədim evcil heyvanlardan biridir. İnsanlar 10.000 ildir dəvələrdən istifadə edirlər. Ümumiyyətlə nəqliyyat, süd, dəri və yun üçün istifadə olunur. Dəvənin kamburunda su yoxdur və yağ olur. Qida çatışmadığı zaman yağ enerji mənbəyi təmin edir. Körpə dəvələr kambursuz doğulur. Dəvələr dehidrasiyaya 6 aya qədər davam edə bilər. Susuz bir dəvə 10 dəqiqədə bir dəfəyə 100 litr su içə bilər.

İngilis dilində inək İzahı

Cows are a domestic animal. Humans raise them for their milk meat. Cows are mammals, with a big head, a strong thick neck, four feet, and a tail. All cows have horns on top of their head. Farmers usually cut their horns to prevent them from harming each other. Therefore, a lot of people see them without horns.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İnəklər ev heyvanlarıdır. İnsanlar inəkləri südü və əti üçün bəsləyirlər. İnəklər böyük bir baş, qalın boyun, 4 ayaqları və bir quyruğu olan məməlilərdir. Bütün inəklərin buynuzu var. Fermerlər tez-tez inəklərin bir-birlərinə zərər verməməsi üçün buynuzlarını kəsirlər. Buna görə bir çox insan onları boyunsuz olaraq görürlər.

İngilis dilində zebra İzahı

Zebra’s hometown is Afrika. Zebra lives on land. It looks like a horse, but it’s a bit smaller. It has a short bunch of hair on its head and a small tail. It is silver-white or yellowish-white with black stripes. It’s about 1.5 meters.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Zebranın vətəni Afrikadır. Zebra quruda yaşayır. Ata oxşayır, ancaq atdan bir az kiçikdir. Başında qısa bir dəstə saçı və kiçik bir quyruğu var. Qara zolaqlı gümüş-ağ və ya sarımtıl-ağ rəngdədir. Təxminən 1,5 metr boyundadır.

İngilis dilində dovşan İzahı

Rabbits are small mammals with large ears and short tails. Rabbits have also large hind legs. Therefore, they move by hopping. They have 5 toes on their front paws and 4 on their hind feet. Rabbits vary in color and size. They may weigh between 1 to 7 kilograms depending on breed.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dovşanlar böyük qulaqları və qısa quyruqları olan məməlilərdir. Dovşanların arxa ayaqları da böyükdür. Buna görə atlayaraq qaçırlar. Ön ayaqlarında 5, arxa ayaqlarında 4 barmağı var. Dovşanların rəngi və ölçüsü fərqlidir. Növlərinə görə 1 ilə 7 kiloqram arasındadırlar.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir