İngilis dilində hobbilər - Wordly

İngilis dilində hobbilər


İngilis dilində hobbilər, oxunuşları və Azərbaycan dilində mənaları

Hobbilərin insan üzərində xoş təsirlərinin olduğu hamımız tərəfindən bilinir. Elə bu səbəbdəndir ki, gündəlik həyatımızda, iş müsahibələrində, yeni tanışlıqlarda və s. tez-tez hobbilərimizlə bağlı suallarla qarşılaşır və ya sual veririk. Eyni qayda İngilis dili üçün də keçərlidir. Buna görə də İngilis dilində hobbilər söz ehtiyatımıza daxil etməli olduğumuz mövzulardandır.

Bu yazımızda siz əlifba sırası ilə İngilis dilində olan hobbi adları, onların oxunuşları və mənaları ilə tanış olacaqsınız.

Mündəricat Göstər

İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıda əlifba sırası ilə İngilis dilində hobbi adları, onların oxunuşları və Azərbaycan dilindəki qarşılıqları cədvəl olaraq verilmişdir.

A ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
AcrobaticsˌækrəʊˈbætɪksAkrobatika
ActingˈæktɪŋAktyorluq
Axe throwingæks ˈθrəʊɪŋBalta atmaq
AikidoaɪˈkɪdəʊAykido
Air sportseə spɔːtsHava idmanı
AquariumsəˈkweərɪəmzAkvariumlar
Animal fancyˈænɪməl ˈfænsiHeyvanlar aləmi
Animationˌænɪˈmeɪʃ(ə)nAnimasiya
AntiquingænˈtiːkɪŋƏntiq əşya toplamaq
Ant-keepingænt-ˈkiːpɪŋQarışqa saxlamaq
ArcheryˈɑːʧəriOxatma
ArchitectureˈɑːkɪtɛkʧəMemarlıq
Art collectingɑːt kəˈlɛktɪŋSənət toplamaq
ArtifactsˈɑːtɪˌfæktsHeykəltraşlıq
Association footballəˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n ˈfʊtbɔːlAssosiasiya futbolu
Auto audiophiliaˈɔːtəʊ audiophiliaAvtomatik audiofiliya
Auto racingˈɔːtəʊ ˈreɪsɪŋAvto yarış
Autograph Collectingˈɔːtəgrɑːf kəˈlɛktɪŋAvtoqraf toplamaq
AutoracingˈɔːtəˈreɪsɪŋAvtomatik yerləşdirmə
Avocationˌævəʊˈkeɪʃ(ə)nAvokasiya

B ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
BackgammonbækˈgæmənNərd
BadmintonˈbædmɪntənBadminton
BakingˈbeɪkɪŋBişirmə
BalletˈbæleɪBalet
BartendingˈbɑːˌtɛndɪŋBarmenlik
BASE jumpingbeɪs ˈʤʌmpɪŋTəməl atlama
BaseballˈbeɪsbɔːlBeysbol
BasketballˈbɑːskɪtˌbɔːlBasketbol
Bass Guitarbeɪs gɪˈtɑːBas gitara
Beach volleyballbiːʧ ˈvɒlɪˌbɔːlçimərlik voleybolu
Beauty pageantsˈbjuːti ˈpæʤəntsGözəllik yarışmaları
BeekeepingBeekeepingArıçılıq
Beer Tastingbɪə ˈteɪstɪŋPivə dadmaq
BikingˈbaɪkɪŋVelosiped sürmək
BilliardsˈbɪljədzBilyard
Bird-watchingbɜːd-ˈwɒʧɪŋQuş seyr etmək
BlacksmithingˈblæksmɪθɪŋDəmirçilik
BloggingˈblɒgɪŋBloqla məşğul olmaq
Board gamesbɔːd geɪmzMasa oyunları
Board sportsbɔːd spɔːtsTaxta oyunları
BoatingˈbəʊtɪŋKürək çəkmə
BodybuildingˈbɒdɪˌbɪldɪŋBodibildinq
BoxingˈbɒksɪŋBoks
Book collectingbʊk kəˈlɛktɪŋKitab toplamaq
Book discussion clubsbʊk dɪsˈkʌʃən klʌbzKitab müzakirə klubları
Book restorationbʊk ˌrɛstəˈreɪʃənKitab bərpası
BowlingˈbəʊlɪŋBoulinq
BreadmakingBreadmakingÇörək bişirmə
BreakdancingBreakdancingBrekdans
BridgebrɪʤKörpü
BuildingˈbɪldɪŋBina
Bus ridingbʌs ˈraɪdɪŋAvtobus sürmək
Butterfly watchingˈbʌtəflaɪ ˈwɒʧɪŋKəpənək seyr etmək
Button collectingˈbʌtn kəˈlɛktɪŋDüymə yığmaq

C ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
CalligraphykəˈlɪgrəfiXəttatlıq
CampingˈkæmpɪŋDüşərgə qurmaq
Candle makingˈkændl ˈmeɪkɪŋŞam hazırlamaq
CanoeingkəˈnuːɪŋKanoe
Car Collectingkɑː kəˈlɛktɪŋAvtomobil yığmaq
Car racingkɑː ˈreɪsɪŋMaşın yarışı
Car ridingkɑː ˈraɪdɪŋAvtomobil sürmək
Card gameskɑːd geɪmzKart oyunları
Card Trickskɑːd trɪksKart fəndləri
CarpentryˈkɑːpɪntriDülgərlik
Card collectingkɑːd kəˈlɛktɪŋkart yığmaq
CarvingˈkɑːvɪŋOyma
CelloˈʧɛləʊSello
CeramicssɪˈræmɪksKeramika
CheckersˈʧɛkəzDama (qaralamalar)
Cheese Tastingʧiːz ˈteɪstɪŋPendir dadmaq
ChessʧɛsŞahmat
Cigar Smokingsɪˈgɑː ˈsməʊkɪŋSiqaret çəkmək
ClarinetˌklærɪˈnɛtKlarnet
CleaningˈkliːnɪŋTəmizləmə
ClimbingˈklaɪmɪŋDağçılıq, dırmaşmaq
ClothesmakingClothesmakingGeyim tikmə
Coffee roastingˈkɒfi ˈrəʊstɪŋQəhvə qovurma
Coin collectingkɔɪn kəˈlɛktɪŋSikkə toplanması
CollectingkəˈlɛktɪŋToplama
Color guardˈkʌlə gɑːdRəng qoruyucusu
ColoringˈkʌlərɪŋBoyama
Comic book collectingˈkɒmɪk bʊk kəˈlɛktɪŋKomik kitab toplamaq
Competitive Eatingkəmˈpɛtɪtɪv ˈiːtɪŋRəqabət ilə yemək
Computer programmingkəmˈpjuːtə ˈprəʊgræmɪŋKompüter proqramlaşdırma
ConfectionerykənˈfɛkʃnəriŞirniyyatçılıq
CookingˈkʊkɪŋYemək bişirmək
CraftkrɑːftSənətkarlıq
Creative writingkri(ː)ˈeɪtɪv ˈraɪtɪŋYaradıcı yazı
CricketˈkrɪkɪtKriket
Crochetˈkrəʊʃeɪtoxumaq
Cross-stitchˈkrɒsstɪʧÇarpaz tikiş
Crossword puzzlesˈkrɒswɜːd ˈpʌzlzKrossvord tapmacalar
CryptographykrɪpˈtɒgrəfiKriptoqrafiya
CyclingˈsaɪklɪŋVelosiped

D ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
DancingˈdɑːnsɪŋRəqs etmək
DebatedɪˈbeɪtDebat
DecoupageDecoupageOymaçılıq
DeltiologyDeltiologyDeltiologiya
Digital artsˈdɪʤɪtl ɑːtsRəqəmsal sənətlər
Digital hoardingˈdɪʤɪtl ˈhɔːdɪŋRəqəmsal yığma
Disc golfdɪsk gɒlfDisk golf
Distro HoppingDistro ˈhɒpɪŋDistro atlama
DivingˈdaɪvɪŋDalğıc
DJingˈdiːˌʤeɪɪŋDJ-lik
Do it yourselfduː ɪt jɔːˈsɛlfÖzün tətbiq et
Doing craftsˈdu(ː)ɪŋ krɑːftsƏl sənətləri
Doll Collectingdɒl kəˈlɛktɪŋGəlincik toplamaq
DominoesˈdɒmɪnəʊzDomino
DramaˈdrɑːməDrama
DrawingˈdrɔːɪŋRəsm çəkmək
Drink mixingdrɪŋk ˈmɪksɪŋİçki qarışdırmaq
DrivingˈdraɪvɪŋSürücülük

E ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
EatingˈiːtɪŋYemək yemək
ExercisingˈɛksəsaɪzɪŋMəşq etmək
Exhibition drillˌɛksɪˈbɪʃən drɪlSərgi qazma
ExperimentingɪksˈpɛrɪmɛntɪŋTəcrübə etmək
ExpertiseˌɛkspɜːˈtiːzEkspertiza
Equestrianismɪˈkwɛstrɪənɪz(ə)mAtçılıq
Electronic gamesɪlɛkˈtrɒnɪk geɪmzElektron oyunlar
ElectronicsɪlɛkˈtrɒnɪksElektronika
Element collectingˈɛlɪmənt kəˈlɛktɪŋElement toplamaq
EmbroideringɪmˈbrɔɪdərɪŋNaxışlama
EnrichmentɪnˈrɪʧməntZənginləşdirmək

F ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Fantasy sportsˈfæntəsi spɔːtsFantaziya idman növləri
FarmingˈfɑːmɪŋFermerçilik
FashionˈfæʃənModa
Fashion designˈfæʃən dɪˈzaɪnModa dizaynı
FencingˈfɛnsɪŋQılıncoynatma
Field hockeyfiːld ˈhɒkiSahə xokkeyi
Figure skatingˈfɪgə ˈskeɪtɪŋFiqurlu konkisürmə
Film Makingfɪlm ˈmeɪkɪŋFilm istehsalı
Fine Art Collectingfaɪn ɑːt kəˈlɛktɪŋTəsviri sənət toplanması
Fingerprint collectingˈfɪŋgəprɪnt kəˈlɛktɪŋBarmaq izi toplanması
FishingˈfɪʃɪŋBalıqçılıq
FishkeepingfɪʃˈkiːpɪŋBalıqçılıq
Flag footballflæg ˈfʊtbɔːlBayraq futbolu
Flower arrangingˈflaʊər əˈreɪnʤɪŋÇiçək aranjımanı
Flower collectingˈflaʊə kəˈlɛktɪŋÇiçək yığmaq
Flower growingˈflaʊə ˈgrəʊɪŋÇiçək böyütmək
Fly tyingflaɪ ˈtaɪɪŋUçmaq
FlyingˈflaɪɪŋUçan
Flying discˈflaɪɪŋ dɪskUçan disk
FoosballFoosballFosbol
ForagingˈfɒrɪʤɪŋQidalanma
Foreign language learningˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪʤ ˈlɜːnɪŋXarici dil öyrənmək
FossickingˈfɒsɪkɪŋYalançı
Fossil huntingˈfɒsl ˈhʌntɪŋFosil ovu
Freestyle footballˈfriːˌstaɪl ˈfʊtbɔːlSərbəst futbol

G ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
GamblingˈgæmblɪŋQumar
GardeningˈgɑːdnɪŋBağçılıq
GenealogyˌʤiːnɪˈæləʤiŞəcərə
Ghost huntinggəʊst ˈhʌntɪŋXəyal ovçusu
Gold prospectinggəʊld prəsˈpɛktɪŋQızıl kəşfiyyatı
GolfingˈgɒlfɪŋQolf oynamaq
GraffitigræˈfiːtiDivar yazısı
Graphic designˈgræfɪk dɪˈzaɪnQrafik dizayn
GrillingˈgrɪlɪŋQızartma
GuitargɪˈtɑːGitara
GunsmithingˈgʌnsmɪθɪŋSilah ustası
GymnasticsʤɪmˈnæstɪksGimnastika

H ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
HandballˈhændbɔːlHəndbol
HandicraftsˈhændɪkrɑːftsƏl işləri
Herbalismˈhɜːbəlɪz(ə)mHerbalizm
Herp keepingˈhɜːbˈkiːpɪŋHerb saxlamaq
HikingˈhaɪkɪŋTəbiət gəzintisi
Hobby horsingˈhɒbi ˈhɔːsɪŋHobbi atları
HockeyˈhɒkiXokkey
HomebrewingˈhəʊmˈbruːɪŋEvdə içki hazırlamaq
Hookah Smokingˈhʊkə ˈsməʊkɪŋQəlyan Siqaret çəkən
Horse ridinghɔːs ˈraɪdɪŋAt sürmək
Houseplant careˈhaʊsplɑːnt keəEv bitkisi baxımı
Hula hooping ˈhuːpɪŋHula halqa
HumorˈhjuːməYumor
HuntingˈhʌntɪŋOvçuluq
HydroponicsˌhaɪdrəʊˈpɒnɪksSuda bitki yetişdirmə

I ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Ice hockeyaɪs ˈhɒkiBuz xokkeyı
Ice skatingaɪs ˈskeɪtɪŋBuz konkisi
Iceboat racingˈaɪsbəʊt ˈreɪsɪŋBuzlu qayıq yarışı
Ice-skatingaɪs-ˈskeɪtɪŋBuz konkisi
Inline SkatingInline ˈskeɪtɪŋSıralı konki
Insect collectingˈɪnsɛkt kəˈlɛktɪŋHəşərat toplama

J ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Jewellery makingˈʤuːəlri ˈmeɪkɪŋZərgərlik istehsalı
Jigsaw puzzlesˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzlzYapboz bulmacalar
JoggingˈʤɒgɪŋQaçış
JournallingˈʤɜːnlɪŋJurnalistlik
JudoˈʤuːdəʊCüdo
JugglingˈʤʌglɪŋHoqqabazlıq
Jumping ropeˈʤʌmpɪŋ rəʊpİp atlamaq

K ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
KaraokeˌkɑːrəˈəʊkiKaraoke
KaratekəˈrɑːtiKarate
Kart racingKart ˈreɪsɪŋKart yarışı
KayakingˈkaɪækɪŋKayakçılıq
KendamaKendamaKendama
Kite flyingkaɪt ˈflaɪɪŋÇərpələng uçurmaq
Knife collectingnaɪf kəˈlɛktɪŋBıçaq yığmaq
Knife makingnaɪf ˈmeɪkɪŋBıçaq düzəltmə
Knife throwingnaɪf ˈθrəʊɪŋBıçaq atmaq
KnittingˈnɪtɪŋHörgü
Knot tyingnɒt ˈtaɪɪŋDüyün bağlamaq
Knowledge/word gamesˈnɒlɪʤ/wɜːd geɪmzBilik / söz oyunları
Kombucha brewingKombucha ˈbruːɪŋKombucha dəmlənməsi
Kung FuˌkɑːrəˈəʊkiKung Fu

L ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

   
Lace makingleɪs ˈmeɪkɪŋDantel hazırlamaq
LacrosseləˈkrɒsLakrosse
Laser tagˈleɪzə tægLazer etiketi
Leather craftingˈlɛðə ˈkrɑːftɪŋDəri sənətkarlığı
Lego buildingˈlɛgəʊ ˈbɪldɪŋLego bina
Liquor Distillationˈlɪkə ˌdɪstɪˈleɪʃənMaye distillə
Line Dancinglaɪn ˈdɑːnsɪŋİp rəqsi
LingerˈlɪŋgəUzanmaq
Listening to musicˈlɪsnɪŋ tuː ˈmjuːzɪkMusiqiyə qulaq asmaq
Listening to podcastsˈlɪsnɪŋ tuː ˈpɒdkɑːstsPodkastları dinləmək
Lock pickinglɒk ˈpɪkɪŋQıfıl yığmaq
LongboardingLongboardingLongboard
Long-distance runningˈlɒŋˈdɪstəns ˈrʌnɪŋUzun məsafələrə qaçış

M ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Magic Tricksˈmæʤɪk trɪksSehrli tövsiyələr
Magnet fishingˈmægnɪt ˈfɪʃɪŋMaqnetik balıqçılıq
MakeupˈmeɪkʌpMakiyaj
MangaˈmæŋgəManqa
MarblesˈmɑːblzMərmər
Marching bandˈmɑːʧɪŋ bændMart qrupu
Martial artsˈmɑːʃəl ɑːtsDöyüş sənəti
MeditationˌmɛdɪˈteɪʃənMeditasiya
Metal detectingˈmɛtl dɪˈtɛktɪŋMetal aşkarlanması
Metal detectingˈmɛtl dɪˈtɛktɪŋMetal aşkarlanması
Metalworkingˈmɛt(ə)lˌwɜːkɪŋMetal emalı
MicroscopymaɪˈkrɒskəpiMikroskopiya
Mineral collectingˈmɪnərəl kəˈlɛktɪŋMineral toplanması
Model aircraftˈmɒdl ˈeəkrɑːftModel təyyarəsi
Model airplanesˈmɒdl ˈeəpleɪnzModel təyyarələri
Model buildingˈmɒdl ˈbɪldɪŋModel bina
Model carsˈmɒdl kɑːzModel avtomobillər
Model engineeringˈmɒdl ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋModel mühəndisliyi
Model racingˈmɒdl ˈreɪsɪŋ 
Model Railroadingˈmɒdl ˈreɪlrəʊdɪŋModel dəmir yolu
Model Rocketsˈmɒdl ˈrɒkɪtsModel Raketlər
Model Ship / Boat Kitsˈmɒdl ʃɪp / bəʊt kɪtsModel gəmi / gəmi dəstləri
Model trainsˈmɒdl treɪnzModel qatarlar
MotocrossMotocrossMotokross
Motor sportsˈməʊtə spɔːtsMotorlu idman növləri
Motorcycle – Touringˈməʊtəˈsaɪkl – ˈtʊərɪŋMotosiklet – Tur
Motorcycle Stuntsˈməʊtəˈsaɪkl stʌntsMotosiklet stunts
Mountain bikingˈmaʊntɪn ˈbaɪkɪŋDağ velosipedi
Mountain climbingˈmaʊntɪn ˈklaɪmɪŋdağ dırmaşma
MountaineeringˌmaʊntɪˈnɪərɪŋAlpinizm
Movie collectingˈmuːvi kəˈlɛktɪŋFilm toplamaq
Movie Memorabiliaˈmuːvi ˌmɛmərəˈbɪlɪəFilm xatirələri
Museum visitingmju(ː)ˈzɪəm ˈvɪzɪtɪŋMuzeyi ziyarət etmək
Music Memorabiliaˈmjuːzɪk ˌmɛmərəˈbɪlɪəMusiqi xatirələri

N ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Nail artneɪl ɑːtDırnaq sənəti
Needlepointˈniːdlpɔɪntİynə işi
Nordic skatingˈnɔːdɪk ˈskeɪtɪŋSkandinaviya konkisi
NumismaticsˌnjuːmɪzˈmætɪksNumizmatika

O ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
OboeˈəʊbəʊOboe
Off Road Drivingɒf rəʊd ˈdraɪvɪŋYol kənarı Sürət
OrigamiˌɒrɪˈgɑːmiKağız qatlama sənəti
Outdoor swimmingˈaʊtdɔː ˈswɪmɪŋAçıq üzgüçülük

P ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
PaintballˈpeɪntbɔːlPeyntbol
PaintingˈpeɪntɪŋBoyama
PalmistryˈpɑːmɪstriƏl falı
Paper Airplanesˈpeɪpər ˈeəpleɪnzKağızdan təyyarə
PerfumeˈpɜːfjuːmƏtir
PhotographyfəˈtɒgrəfiFotoqrafiya
PianopɪˈænəʊPianino
PilatesˈpaɪlətsPilates
Playing board gamesˈpleɪɪŋ bɔːd geɪmzStolüstü oyunlar oynayır
Playing cardsˈpleɪɪŋ kɑːdzOyun kartları
Playing computer gamesˈpleɪɪŋ kəmˈpjuːtə geɪmzKompyuter Oyunları oynamaq
PokerˈpəʊkəPoker
PoloˈpəʊləʊPolo
Pottery makingˈpɒtəri ˈmeɪkɪŋDulusçuluq
Powerboat racingˈpaʊəbəʊt ˈreɪsɪŋSürət gəmisi yarışı
Pressed flower craftprɛst ˈflaʊə krɑːftBasılı çiçək sənətkarlığı
PuppetryˈpʌpɪtriKuklaçılıq
PurchasesˈpɜːʧəsɪzSatınalmalar
PuzzlesˈpʌzlzBulmacalar

Q ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
QuillingˈkwɪlɪŋKağız oymaçılığı
QuizzesˈkwɪzɪzTestlər

R ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Race walkingreɪs ˈwɔːkɪŋYarış gəzintisi
RaftingˈrɑːftɪŋRafting
Railway journeysˈreɪlweɪ ˈʤɜːnizDəmiryol səyahətləri
Railway studiesˈreɪlweɪ ˈstʌdizDəmir yolu işləri
RappingˈræpɪŋRapping
RC Boatsɑː-siː bəʊtsRC Qayıqlar
RC Carsɑː-siː kɑːzRC Avtomobillər
RC Helicoptersɑː-siː ˈhɛlɪkɒptəzRC vertolyotları
RC Planesɑː-siː pleɪnzRC təyyarələri
Reading booksˈriːdɪŋ bʊksKitab oxumaq
Record collectingˈrɛkɔːd kəˈlɛktɪŋQeyd toplamaq
ResearchrɪˈsɜːʧTədqiqat
RidingˈraɪdɪŋMinicilik
River raftingˈrɪvə ˈrɑːftɪŋÇay raftingi
Road bikingrəʊd ˈbaɪkɪŋYol velosipedi
Robot combatˈrəʊbɒt ˈkɒmbætRobot döyüşü
RoboticsrəʊˈbɒtɪksRobototexnika
Rock balancingrɒk ˈbælənsɪŋQayanın balanslaşdırılması
Rock climbingrɒk ˈklaɪmɪŋQayaya dırmanma
Rock tumblingrɒk ˈtʌmblɪŋQaya dırmaşır
Roller derbyˈrəʊlə ˈdɑːbiRoller derbisi
Roller skatingˈrəʊlə ˈskeɪtɪŋRoller konki
Rubik’s CubeRubik’s kjuːbRubik kubu
Rug hookingrʌg ˈhʊkɪŋXalça əymək
RugbyˈrʌgbiReqbi
RunningˈrʌnɪŋQaçış

S ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
SailingˈseɪlɪŋYelkənli
SalesseɪlzSatış
SalsaˈsælsəSalsa
Sand artsænd ɑːtQum sənəti
Sandcastle buildingˈsændˌkɑːsl ˈbɪldɪŋQum binası
Satellite watchingˈsætəlaɪt ˈwɒʧɪŋPeyk izləyir
Scale Modelsskeɪl ˈmɒdlzÖlçək modelləri
ScoutingˈskaʊtɪŋSkaut
Scuba divingˈskuːbə ˈdaɪvɪŋDalış
SculptingˈskʌlptɪŋHeykəltəraşlıq
Sea glass collectingsiː glɑːs kəˈlɛktɪŋDəniz şüşəsi yığılması
Seashell collectingˈsiːˌʃɛl kəˈlɛktɪŋBalıq qulağı toplanması
SewingˈsəʊɪŋTikiş
ShoesʃuːzAyaqqabıçılıq
Shooting sportˈʃuːtɪŋ spɔːtAtış idman növü
ShoppingˈʃɒpɪŋAlış-veriş
ShuffleboardShuffleboardDisk itələmə oyunu
SingingˈsɪŋɪŋMahnı oxumaq
SkateboardingˈskeɪtbɔːdɪŋSkeytbord
SkatingˈskeɪtɪŋBuzda sürüşmək
Skeet shootingSkeet ˈʃuːtɪŋEskiz atışları
SketchingˈskɛʧɪŋEskiz
SkiingˈskiːɪŋXizək sürmə
SkydivingˈskaɪˌdaɪvɪŋParaşütlə tullanmaq
SoapmakingSoapmakingSabun hazırlanması
SoccerˈsɒkəFutbol
SoftballˈsɒftˌbɔːlSoftbol
Speed skatingspiːd ˈskeɪtɪŋSürətli konki sürmə
Spirits / Liquor Tastingˈspɪrɪts / ˈlɪkə ˈteɪstɪŋLikor dadmaq
Spoon Collectingspuːn kəˈlɛktɪŋQaşıq yığmaq
Stamp collectingstæmp kəˈlɛktɪŋMarka yığmaq
Stand-Up Comedy          ˈstændʌp ˈkɒmɪdiStand-Up Komediyası
StitchstɪʧTikiş
Stone collectingstəʊn kəˈlɛktɪŋDaş yığmaq
Stone skippingstəʊn ˈskɪpɪŋDaş atlama
SunbathingˈsʌnˌbeɪðɪŋGünəş vannası qəbul etmək
SurfingˈsɜːfɪŋSurfing
Sushi Makingˈsʊʃi ˈmeɪkɪŋSushi hazırlama
SwimmingˈswɪmɪŋÜzmə
SwingswɪŋYellənmək

T ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Table footballˈteɪbl ˈfʊtbɔːlStolüstü futbol
Table tennisˈteɪbl ˈtɛnɪsStolüstü tennis
TaxidermyˈtæksɪdɜːmiTaxidermy
Tai ChiTai ʧiːTai Chi
TangoˈtæŋgəʊTanqo
TarotˈtærəʊTarot
Tea bag collectingtiː bæg kəˈlɛktɪŋÇay paketi yığmaq
Tea Drinkingtiː ˈdrɪŋkɪŋÇay içmək
TennisˈtɛnɪsTennis
Tether carˈtɛðə kɑːGiriş maşını
ThriftingˈθrɪftɪŋAtma
Ticket collectingˈtɪkɪt kəˈlɛktɪŋBilet toplanması
TimetaɪmVaxt
Tour skatingtʊə ˈskeɪtɪŋTur konkisürmə
Tourismˈtʊərɪz(ə)mTurizm
ToystɔɪzOyuncaqlar
Trade fair visitingtreɪd feə ˈvɪzɪtɪŋTicarət sərgisini ziyarət
Train spottingtreɪn ˈspɒtɪŋQatarı ləkələmək
Transit map collectingˈtrænsɪt mæp kəˈlɛktɪŋTranzit xəritə toplanması
TravelingˈtrævlɪŋSəyahət
TrombonetrɒmˈbəʊnTrombon
TrumpetˈtrʌmpɪtSaz

U ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Urban explorationˈɜːbən ˌɛksplɔːˈreɪʃənŞəhər kəşfiyyatı

V ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
Vegetable farmingˈvɛʤtəb(ə)l ˈfɑːmɪŋTərəvəzçilik
Video editingˈvɪdɪəʊ ˈɛdɪtɪŋVideo tənzimləmə
Video game developingˈvɪdɪəʊ geɪm dɪˈvɛləpɪŋVideo oyun inkişaf edir
Video gamingˈvɪdɪəʊ ˈgeɪmɪŋVideo oyun
VideographyVideographyVideoqrafiya
Vintage carsˈvɪntɪʤ kɑːzKlassik avtomobillər
Vintage clothingˈvɪntɪʤ ˈkləʊðɪŋKlassik geyim
Vinyl Recordsˈvaɪn(ə)l ˈrɛkɔːdzVinil qeydləri
ViolavɪˈəʊləViola
ViolinˌvaɪəˈlɪnSkripka
Virtual realityˈvɜːtjʊəl ri(ː)ˈælɪtiVirtual reallıq
VolleyballˈvɒlɪˌbɔːlVoleybol

W ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
WalkingˈwɔːkɪŋGəzmək
WaltzwɔːlsVals
Watch Collectingwɒʧ kəˈlɛktɪŋKolleksiya izləmək
Watching moviesˈwɒʧɪŋ ˈmuːvizFilmlərə baxmaq
Watching televisionˈwɒʧɪŋ ˈtɛlɪˌvɪʒənTeleviziyaya baxmaq
Water poloˈwɔːtə ˈpəʊləʊSu polosu
Water sportsˈwɔːtə spɔːtsSu idman
WeavingˈwiːvɪŋToxuculuq
Weight trainingweɪt ˈtreɪnɪŋÇəki təlimi
WeightliftingˈweɪtˌlɪftɪŋAğırlıq qaldırma
WeldingˈwɛldɪŋQaynaq
Whale watchingweɪl ˈwɒʧɪŋBalina izləmək
Wikipedia editingˌwɪkɪˈpiːdɪə ˈɛdɪtɪŋVikipediya redaktəsi
Windsurfing       ˈwɪndˌsɜːfɪŋKülək sörfü
Wine Makingwaɪn ˈmeɪkɪŋŞərabçılıq
Wine Tastingwaɪn ˈteɪstɪŋŞərab dequstasiyası
WinemakingWinemakingŞərabçılıq
Wood carvingwʊd ˈkɑːvɪŋAğac üzərində oyma
WoodworkingˈwʊdwɜːkɪŋAğac emalı
WoodworkingˈwʊdwɜːkɪŋAğac emalı
Word searcheswɜːd ˈsɜːʧɪzSöz axtarışları
WorldbuildingWorldbuildingDünya quruculuğu
WrestlingˈrɛslɪŋGüləş
WritingˈraɪtɪŋYazmaq
Writing storiesˈraɪtɪŋ ˈstɔːrizHekayələr yazmaq

Y ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
YachtingˈjɒtɪŋYaxtaçılıq
YogaˈjəʊgəYoqa

Z ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

SözlərOxunuşlarıMənaları
ZumbaˈzumbəZumba

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir