İngilis dilində hobbilər - Wordly

İngilis dilində hobbilər


İngilis dilində hobbilər, oxunuşları və Azərbaycan dilində mənaları

Hobbilərin insan üzərində xoş təsirlərinin olduğu hamımız tərəfindən bilinir. Elə bu səbəbdəndir ki, gündəlik həyatımızda, iş müsahibələrində, yeni tanışlıqlarda və s. tez-tez hobbilərimizlə bağlı suallarla qarşılaşır və ya sual veririk. Eyni qayda İngilis dili üçün də keçərlidir. Buna görə də İngilis dilində hobbilər söz ehtiyatımıza daxil etməli olduğumuz mövzulardandır.

Bu yazımızda siz əlifba sırası ilə İngilis dilində olan hobbi adları, onların oxunuşları və mənaları ilə tanış olacaqsınız.

Mündəricat Göstər

İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıda əlifba sırası ilə İngilis dilində hobbi adları, onların oxunuşları və Azərbaycan dilindəki qarşılıqları cədvəl olaraq verilmişdir.

A ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Acrobatics ˌækrəʊˈbætɪks Akrobatika
Acting ˈæktɪŋ Aktyorluq
Axe throwing æks ˈθrəʊɪŋ Balta atmaq
Aikido aɪˈkɪdəʊ Aykido
Air sports eə spɔːts Hava idmanı
Aquariums əˈkweərɪəmz Akvariumlar
Animal fancy ˈænɪməl ˈfænsi Heyvanlar aləmi
Animation ˌænɪˈmeɪʃ(ə)n Animasiya
Antiquing ænˈtiːkɪŋ Əntiq əşya toplamaq
Ant-keeping ænt-ˈkiːpɪŋ Qarışqa saxlamaq
Archery ˈɑːʧəri Oxatma
Architecture ˈɑːkɪtɛkʧə Memarlıq
Art collecting ɑːt kəˈlɛktɪŋ Sənət toplamaq
Artifacts ˈɑːtɪˌfækts Heykəltraşlıq
Association football əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n ˈfʊtbɔːl Assosiasiya futbolu
Auto audiophilia ˈɔːtəʊ audiophilia Avtomatik audiofiliya
Auto racing ˈɔːtəʊ ˈreɪsɪŋ Avto yarış
Autograph Collecting ˈɔːtəgrɑːf kəˈlɛktɪŋ Avtoqraf toplamaq
Autoracing ˈɔːtəˈreɪsɪŋ Avtomatik yerləşdirmə
Avocation ˌævəʊˈkeɪʃ(ə)n Avokasiya

B ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Backgammon bækˈgæmən Nərd
Badminton ˈbædmɪntən Badminton
Baking ˈbeɪkɪŋ Bişirmə
Ballet ˈbæleɪ Balet
Bartending ˈbɑːˌtɛndɪŋ Barmenlik
BASE jumping beɪs ˈʤʌmpɪŋ Təməl atlama
Baseball ˈbeɪsbɔːl Beysbol
Basketball ˈbɑːskɪtˌbɔːl Basketbol
Bass Guitar beɪs gɪˈtɑː Bas gitara
Beach volleyball biːʧ ˈvɒlɪˌbɔːl çimərlik voleybolu
Beauty pageants ˈbjuːti ˈpæʤənts Gözəllik yarışmaları
Beekeeping Beekeeping Arıçılıq
Beer Tasting bɪə ˈteɪstɪŋ Pivə dadmaq
Biking ˈbaɪkɪŋ Velosiped sürmək
Billiards ˈbɪljədz Bilyard
Bird-watching bɜːd-ˈwɒʧɪŋ Quş seyr etmək
Blacksmithing ˈblæksmɪθɪŋ Dəmirçilik
Blogging ˈblɒgɪŋ Bloqla məşğul olmaq
Board games bɔːd geɪmz Masa oyunları
Board sports bɔːd spɔːts Taxta oyunları
Boating ˈbəʊtɪŋ Kürək çəkmə
Bodybuilding ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ Bodibildinq
Boxing ˈbɒksɪŋ Boks
Book collecting bʊk kəˈlɛktɪŋ Kitab toplamaq
Book discussion clubs bʊk dɪsˈkʌʃən klʌbz Kitab müzakirə klubları
Book restoration bʊk ˌrɛstəˈreɪʃən Kitab bərpası
Bowling ˈbəʊlɪŋ Boulinq
Breadmaking Breadmaking Çörək bişirmə
Breakdancing Breakdancing Brekdans
Bridge brɪʤ Körpü
Building ˈbɪldɪŋ Bina
Bus riding bʌs ˈraɪdɪŋ Avtobus sürmək
Butterfly watching ˈbʌtəflaɪ ˈwɒʧɪŋ Kəpənək seyr etmək
Button collecting ˈbʌtn kəˈlɛktɪŋ Düymə yığmaq

C ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Calligraphy kəˈlɪgrəfi Xəttatlıq
Camping ˈkæmpɪŋ Düşərgə qurmaq
Candle making ˈkændl ˈmeɪkɪŋ Şam hazırlamaq
Canoeing kəˈnuːɪŋ Kanoe
Car Collecting kɑː kəˈlɛktɪŋ Avtomobil yığmaq
Car racing kɑː ˈreɪsɪŋ Maşın yarışı
Car riding kɑː ˈraɪdɪŋ Avtomobil sürmək
Card games kɑːd geɪmz Kart oyunları
Card Tricks kɑːd trɪks Kart fəndləri
Carpentry ˈkɑːpɪntri Dülgərlik
Card collecting kɑːd kəˈlɛktɪŋ kart yığmaq
Carving ˈkɑːvɪŋ Oyma
Cello ˈʧɛləʊ Sello
Ceramics sɪˈræmɪks Keramika
Checkers ˈʧɛkəz Dama (qaralamalar)
Cheese Tasting ʧiːz ˈteɪstɪŋ Pendir dadmaq
Chess ʧɛs Şahmat
Cigar Smoking sɪˈgɑː ˈsməʊkɪŋ Siqaret çəkmək
Clarinet ˌklærɪˈnɛt Klarnet
Cleaning ˈkliːnɪŋ Təmizləmə
Climbing ˈklaɪmɪŋ Dağçılıq, dırmaşmaq
Clothesmaking Clothesmaking Geyim tikmə
Coffee roasting ˈkɒfi ˈrəʊstɪŋ Qəhvə qovurma
Coin collecting kɔɪn kəˈlɛktɪŋ Sikkə toplanması
Collecting kəˈlɛktɪŋ Toplama
Color guard ˈkʌlə gɑːd Rəng qoruyucusu
Coloring ˈkʌlərɪŋ Boyama
Comic book collecting ˈkɒmɪk bʊk kəˈlɛktɪŋ Komik kitab toplamaq
Competitive Eating kəmˈpɛtɪtɪv ˈiːtɪŋ Rəqabət ilə yemək
Computer programming kəmˈpjuːtə ˈprəʊgræmɪŋ Kompüter proqramlaşdırma
Confectionery kənˈfɛkʃnəri Şirniyyatçılıq
Cooking ˈkʊkɪŋ Yemək bişirmək
Craft krɑːft Sənətkarlıq
Creative writing kri(ː)ˈeɪtɪv ˈraɪtɪŋ Yaradıcı yazı
Cricket ˈkrɪkɪt Kriket
Crochet ˈkrəʊʃeɪ toxumaq
Cross-stitch ˈkrɒsstɪʧ Çarpaz tikiş
Crossword puzzles ˈkrɒswɜːd ˈpʌzlz Krossvord tapmacalar
Cryptography krɪpˈtɒgrəfi Kriptoqrafiya
Cycling ˈsaɪklɪŋ Velosiped

D ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Dancing ˈdɑːnsɪŋ Rəqs etmək
Debate dɪˈbeɪt Debat
Decoupage Decoupage Oymaçılıq
Deltiology Deltiology Deltiologiya
Digital arts ˈdɪʤɪtl ɑːts Rəqəmsal sənətlər
Digital hoarding ˈdɪʤɪtl ˈhɔːdɪŋ Rəqəmsal yığma
Disc golf dɪsk gɒlf Disk golf
Distro Hopping Distro ˈhɒpɪŋ Distro atlama
Diving ˈdaɪvɪŋ Dalğıc
DJing ˈdiːˌʤeɪɪŋ DJ-lik
Do it yourself duː ɪt jɔːˈsɛlf Özün tətbiq et
Doing crafts ˈdu(ː)ɪŋ krɑːfts Əl sənətləri
Doll Collecting dɒl kəˈlɛktɪŋ Gəlincik toplamaq
Dominoes ˈdɒmɪnəʊz Domino
Drama ˈdrɑːmə Drama
Drawing ˈdrɔːɪŋ Rəsm çəkmək
Drink mixing drɪŋk ˈmɪksɪŋ İçki qarışdırmaq
Driving ˈdraɪvɪŋ Sürücülük

E ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Eating ˈiːtɪŋ Yemək yemək
Exercising ˈɛksəsaɪzɪŋ Məşq etmək
Exhibition drill ˌɛksɪˈbɪʃən drɪl Sərgi qazma
Experimenting ɪksˈpɛrɪmɛntɪŋ Təcrübə etmək
Expertise ˌɛkspɜːˈtiːz Ekspertiza
Equestrianism ɪˈkwɛstrɪənɪz(ə)m Atçılıq
Electronic games ɪlɛkˈtrɒnɪk geɪmz Elektron oyunlar
Electronics ɪlɛkˈtrɒnɪks Elektronika
Element collecting ˈɛlɪmənt kəˈlɛktɪŋ Element toplamaq
Embroidering ɪmˈbrɔɪdərɪŋ Naxışlama
Enrichment ɪnˈrɪʧmənt Zənginləşdirmək

F ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Fantasy sports ˈfæntəsi spɔːts Fantaziya idman növləri
Farming ˈfɑːmɪŋ Fermerçilik
Fashion ˈfæʃən Moda
Fashion design ˈfæʃən dɪˈzaɪn Moda dizaynı
Fencing ˈfɛnsɪŋ Qılıncoynatma
Field hockey fiːld ˈhɒki Sahə xokkeyi
Figure skating ˈfɪgə ˈskeɪtɪŋ Fiqurlu konkisürmə
Film Making fɪlm ˈmeɪkɪŋ Film istehsalı
Fine Art Collecting faɪn ɑːt kəˈlɛktɪŋ Təsviri sənət toplanması
Fingerprint collecting ˈfɪŋgəprɪnt kəˈlɛktɪŋ Barmaq izi toplanması
Fishing ˈfɪʃɪŋ Balıqçılıq
Fishkeeping fɪʃˈkiːpɪŋ Balıqçılıq
Flag football flæg ˈfʊtbɔːl Bayraq futbolu
Flower arranging ˈflaʊər əˈreɪnʤɪŋ Çiçək aranjımanı
Flower collecting ˈflaʊə kəˈlɛktɪŋ Çiçək yığmaq
Flower growing ˈflaʊə ˈgrəʊɪŋ Çiçək böyütmək
Fly tying flaɪ ˈtaɪɪŋ Uçmaq
Flying ˈflaɪɪŋ Uçan
Flying disc ˈflaɪɪŋ dɪsk Uçan disk
Foosball Foosball Fosbol
Foraging ˈfɒrɪʤɪŋ Qidalanma
Foreign language learning ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪʤ ˈlɜːnɪŋ Xarici dil öyrənmək
Fossicking ˈfɒsɪkɪŋ Yalançı
Fossil hunting ˈfɒsl ˈhʌntɪŋ Fosil ovu
Freestyle football ˈfriːˌstaɪl ˈfʊtbɔːl Sərbəst futbol

G ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Gambling ˈgæmblɪŋ Qumar
Gardening ˈgɑːdnɪŋ Bağçılıq
Genealogy ˌʤiːnɪˈæləʤi Şəcərə
Ghost hunting gəʊst ˈhʌntɪŋ Xəyal ovçusu
Gold prospecting gəʊld prəsˈpɛktɪŋ Qızıl kəşfiyyatı
Golfing ˈgɒlfɪŋ Qolf oynamaq
Graffiti græˈfiːti Divar yazısı
Graphic design ˈgræfɪk dɪˈzaɪn Qrafik dizayn
Grilling ˈgrɪlɪŋ Qızartma
Guitar gɪˈtɑː Gitara
Gunsmithing ˈgʌnsmɪθɪŋ Silah ustası
Gymnastics ʤɪmˈnæstɪks Gimnastika

H ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Handball ˈhændbɔːl Həndbol
Handicrafts ˈhændɪkrɑːfts Əl işləri
Herbalism ˈhɜːbəlɪz(ə)m Herbalizm
Herp keeping ˈhɜːbˈkiːpɪŋ Herb saxlamaq
Hiking ˈhaɪkɪŋ Təbiət gəzintisi
Hobby horsing ˈhɒbi ˈhɔːsɪŋ Hobbi atları
Hockey ˈhɒki Xokkey
Homebrewing ˈhəʊmˈbruːɪŋ Evdə içki hazırlamaq
Hookah Smoking ˈhʊkə ˈsməʊkɪŋ Qəlyan Siqaret çəkən
Horse riding hɔːs ˈraɪdɪŋ At sürmək
Houseplant care ˈhaʊsplɑːnt keə Ev bitkisi baxımı
Hula hooping  ˈhuːpɪŋ Hula halqa
Humor ˈhjuːmə Yumor
Hunting ˈhʌntɪŋ Ovçuluq
Hydroponics ˌhaɪdrəʊˈpɒnɪks Suda bitki yetişdirmə

I ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Ice hockey aɪs ˈhɒki Buz xokkeyı
Ice skating aɪs ˈskeɪtɪŋ Buz konkisi
Iceboat racing ˈaɪsbəʊt ˈreɪsɪŋ Buzlu qayıq yarışı
Ice-skating aɪs-ˈskeɪtɪŋ Buz konkisi
Inline Skating Inline ˈskeɪtɪŋ Sıralı konki
Insect collecting ˈɪnsɛkt kəˈlɛktɪŋ Həşərat toplama

J ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Jewellery making ˈʤuːəlri ˈmeɪkɪŋ Zərgərlik istehsalı
Jigsaw puzzles ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzlz Yapboz bulmacalar
Jogging ˈʤɒgɪŋ Qaçış
Journalling ˈʤɜːnlɪŋ Jurnalistlik
Judo ˈʤuːdəʊ Cüdo
Juggling ˈʤʌglɪŋ Hoqqabazlıq
Jumping rope ˈʤʌmpɪŋ rəʊp İp atlamaq

K ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Karaoke ˌkɑːrəˈəʊki Karaoke
Karate kəˈrɑːti Karate
Kart racing Kart ˈreɪsɪŋ Kart yarışı
Kayaking ˈkaɪækɪŋ Kayakçılıq
Kendama Kendama Kendama
Kite flying kaɪt ˈflaɪɪŋ Çərpələng uçurmaq
Knife collecting naɪf kəˈlɛktɪŋ Bıçaq yığmaq
Knife making naɪf ˈmeɪkɪŋ Bıçaq düzəltmə
Knife throwing naɪf ˈθrəʊɪŋ Bıçaq atmaq
Knitting ˈnɪtɪŋ Hörgü
Knot tying nɒt ˈtaɪɪŋ Düyün bağlamaq
Knowledge/word games ˈnɒlɪʤ/wɜːd geɪmz Bilik / söz oyunları
Kombucha brewing Kombucha ˈbruːɪŋ Kombucha dəmlənməsi
Kung Fu ˌkɑːrəˈəʊki Kung Fu

L ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

     
Lace making leɪs ˈmeɪkɪŋ Dantel hazırlamaq
Lacrosse ləˈkrɒs Lakrosse
Laser tag ˈleɪzə tæg Lazer etiketi
Leather crafting ˈlɛðə ˈkrɑːftɪŋ Dəri sənətkarlığı
Lego building ˈlɛgəʊ ˈbɪldɪŋ Lego bina
Liquor Distillation ˈlɪkə ˌdɪstɪˈleɪʃən Maye distillə
Line Dancing laɪn ˈdɑːnsɪŋ İp rəqsi
Linger ˈlɪŋgə Uzanmaq
Listening to music ˈlɪsnɪŋ tuː ˈmjuːzɪk Musiqiyə qulaq asmaq
Listening to podcasts ˈlɪsnɪŋ tuː ˈpɒdkɑːsts Podkastları dinləmək
Lock picking lɒk ˈpɪkɪŋ Qıfıl yığmaq
Longboarding Longboarding Longboard
Long-distance running ˈlɒŋˈdɪstəns ˈrʌnɪŋ Uzun məsafələrə qaçış

M ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Magic Tricks ˈmæʤɪk trɪks Sehrli tövsiyələr
Magnet fishing ˈmægnɪt ˈfɪʃɪŋ Maqnetik balıqçılıq
Makeup ˈmeɪkʌp Makiyaj
Manga ˈmæŋgə Manqa
Marbles ˈmɑːblz Mərmər
Marching band ˈmɑːʧɪŋ bænd Mart qrupu
Martial arts ˈmɑːʃəl ɑːts Döyüş sənəti
Meditation ˌmɛdɪˈteɪʃən Meditasiya
Metal detecting ˈmɛtl dɪˈtɛktɪŋ Metal aşkarlanması
Metal detecting ˈmɛtl dɪˈtɛktɪŋ Metal aşkarlanması
Metalworking ˈmɛt(ə)lˌwɜːkɪŋ Metal emalı
Microscopy maɪˈkrɒskəpi Mikroskopiya
Mineral collecting ˈmɪnərəl kəˈlɛktɪŋ Mineral toplanması
Model aircraft ˈmɒdl ˈeəkrɑːft Model təyyarəsi
Model airplanes ˈmɒdl ˈeəpleɪnz Model təyyarələri
Model building ˈmɒdl ˈbɪldɪŋ Model bina
Model cars ˈmɒdl kɑːz Model avtomobillər
Model engineering ˈmɒdl ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ Model mühəndisliyi
Model racing ˈmɒdl ˈreɪsɪŋ  
Model Railroading ˈmɒdl ˈreɪlrəʊdɪŋ Model dəmir yolu
Model Rockets ˈmɒdl ˈrɒkɪts Model Raketlər
Model Ship / Boat Kits ˈmɒdl ʃɪp / bəʊt kɪts Model gəmi / gəmi dəstləri
Model trains ˈmɒdl treɪnz Model qatarlar
Motocross Motocross Motokross
Motor sports ˈməʊtə spɔːts Motorlu idman növləri
Motorcycle – Touring ˈməʊtəˈsaɪkl – ˈtʊərɪŋ Motosiklet – Tur
Motorcycle Stunts ˈməʊtəˈsaɪkl stʌnts Motosiklet stunts
Mountain biking ˈmaʊntɪn ˈbaɪkɪŋ Dağ velosipedi
Mountain climbing ˈmaʊntɪn ˈklaɪmɪŋ dağ dırmaşma
Mountaineering ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ Alpinizm
Movie collecting ˈmuːvi kəˈlɛktɪŋ Film toplamaq
Movie Memorabilia ˈmuːvi ˌmɛmərəˈbɪlɪə Film xatirələri
Museum visiting mju(ː)ˈzɪəm ˈvɪzɪtɪŋ Muzeyi ziyarət etmək
Music Memorabilia ˈmjuːzɪk ˌmɛmərəˈbɪlɪə Musiqi xatirələri

N ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Nail art neɪl ɑːt Dırnaq sənəti
Needlepoint ˈniːdlpɔɪnt İynə işi
Nordic skating ˈnɔːdɪk ˈskeɪtɪŋ Skandinaviya konkisi
Numismatics ˌnjuːmɪzˈmætɪks Numizmatika

O ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Oboe ˈəʊbəʊ Oboe
Off Road Driving ɒf rəʊd ˈdraɪvɪŋ Yol kənarı Sürət
Origami ˌɒrɪˈgɑːmi Kağız qatlama sənəti
Outdoor swimming ˈaʊtdɔː ˈswɪmɪŋ Açıq üzgüçülük

P ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Paintball ˈpeɪntbɔːl Peyntbol
Painting ˈpeɪntɪŋ Boyama
Palmistry ˈpɑːmɪstri Əl falı
Paper Airplanes ˈpeɪpər ˈeəpleɪnz Kağızdan təyyarə
Perfume ˈpɜːfjuːm Ətir
Photography fəˈtɒgrəfi Fotoqrafiya
Piano pɪˈænəʊ Pianino
Pilates ˈpaɪləts Pilates
Playing board games ˈpleɪɪŋ bɔːd geɪmz Stolüstü oyunlar oynayır
Playing cards ˈpleɪɪŋ kɑːdz Oyun kartları
Playing computer games ˈpleɪɪŋ kəmˈpjuːtə geɪmz Kompyuter Oyunları oynamaq
Poker ˈpəʊkə Poker
Polo ˈpəʊləʊ Polo
Pottery making ˈpɒtəri ˈmeɪkɪŋ Dulusçuluq
Powerboat racing ˈpaʊəbəʊt ˈreɪsɪŋ Sürət gəmisi yarışı
Pressed flower craft prɛst ˈflaʊə krɑːft Basılı çiçək sənətkarlığı
Puppetry ˈpʌpɪtri Kuklaçılıq
Purchases ˈpɜːʧəsɪz Satınalmalar
Puzzles ˈpʌzlz Bulmacalar

Q ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Quilling ˈkwɪlɪŋ Kağız oymaçılığı
Quizzes ˈkwɪzɪz Testlər

R ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Race walking reɪs ˈwɔːkɪŋ Yarış gəzintisi
Rafting ˈrɑːftɪŋ Rafting
Railway journeys ˈreɪlweɪ ˈʤɜːniz Dəmiryol səyahətləri
Railway studies ˈreɪlweɪ ˈstʌdiz Dəmir yolu işləri
Rapping ˈræpɪŋ Rapping
RC Boats ɑː-siː bəʊts RC Qayıqlar
RC Cars ɑː-siː kɑːz RC Avtomobillər
RC Helicopters ɑː-siː ˈhɛlɪkɒptəz RC vertolyotları
RC Planes ɑː-siː pleɪnz RC təyyarələri
Reading books ˈriːdɪŋ bʊks Kitab oxumaq
Record collecting ˈrɛkɔːd kəˈlɛktɪŋ Qeyd toplamaq
Research rɪˈsɜːʧ Tədqiqat
Riding ˈraɪdɪŋ Minicilik
River rafting ˈrɪvə ˈrɑːftɪŋ Çay raftingi
Road biking rəʊd ˈbaɪkɪŋ Yol velosipedi
Robot combat ˈrəʊbɒt ˈkɒmbæt Robot döyüşü
Robotics rəʊˈbɒtɪks Robototexnika
Rock balancing rɒk ˈbælənsɪŋ Qayanın balanslaşdırılması
Rock climbing rɒk ˈklaɪmɪŋ Qayaya dırmanma
Rock tumbling rɒk ˈtʌmblɪŋ Qaya dırmaşır
Roller derby ˈrəʊlə ˈdɑːbi Roller derbisi
Roller skating ˈrəʊlə ˈskeɪtɪŋ Roller konki
Rubik’s Cube Rubik’s kjuːb Rubik kubu
Rug hooking rʌg ˈhʊkɪŋ Xalça əymək
Rugby ˈrʌgbi Reqbi
Running ˈrʌnɪŋ Qaçış

S ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Sailing ˈseɪlɪŋ Yelkənli
Sales seɪlz Satış
Salsa ˈsælsə Salsa
Sand art sænd ɑːt Qum sənəti
Sandcastle building ˈsændˌkɑːsl ˈbɪldɪŋ Qum binası
Satellite watching ˈsætəlaɪt ˈwɒʧɪŋ Peyk izləyir
Scale Models skeɪl ˈmɒdlz Ölçək modelləri
Scouting ˈskaʊtɪŋ Skaut
Scuba diving ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ Dalış
Sculpting ˈskʌlptɪŋ Heykəltəraşlıq
Sea glass collecting siː glɑːs kəˈlɛktɪŋ Dəniz şüşəsi yığılması
Seashell collecting ˈsiːˌʃɛl kəˈlɛktɪŋ Balıq qulağı toplanması
Sewing ˈsəʊɪŋ Tikiş
Shoes ʃuːz Ayaqqabıçılıq
Shooting sport ˈʃuːtɪŋ spɔːt Atış idman növü
Shopping ˈʃɒpɪŋ Alış-veriş
Shuffleboard Shuffleboard Disk itələmə oyunu
Singing ˈsɪŋɪŋ Mahnı oxumaq
Skateboarding ˈskeɪtbɔːdɪŋ Skeytbord
Skating ˈskeɪtɪŋ Buzda sürüşmək
Skeet shooting Skeet ˈʃuːtɪŋ Eskiz atışları
Sketching ˈskɛʧɪŋ Eskiz
Skiing ˈskiːɪŋ Xizək sürmə
Skydiving ˈskaɪˌdaɪvɪŋ Paraşütlə tullanmaq
Soapmaking Soapmaking Sabun hazırlanması
Soccer ˈsɒkə Futbol
Softball ˈsɒftˌbɔːl Softbol
Speed skating spiːd ˈskeɪtɪŋ Sürətli konki sürmə
Spirits / Liquor Tasting ˈspɪrɪts / ˈlɪkə ˈteɪstɪŋ Likor dadmaq
Spoon Collecting spuːn kəˈlɛktɪŋ Qaşıq yığmaq
Stamp collecting stæmp kəˈlɛktɪŋ Marka yığmaq
Stand-Up Comedy           ˈstændʌp ˈkɒmɪdi Stand-Up Komediyası
Stitch stɪʧ Tikiş
Stone collecting stəʊn kəˈlɛktɪŋ Daş yığmaq
Stone skipping stəʊn ˈskɪpɪŋ Daş atlama
Sunbathing ˈsʌnˌbeɪðɪŋ Günəş vannası qəbul etmək
Surfing ˈsɜːfɪŋ Surfing
Sushi Making ˈsʊʃi ˈmeɪkɪŋ Sushi hazırlama
Swimming ˈswɪmɪŋ Üzmə
Swing swɪŋ Yellənmək

T ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Table football ˈteɪbl ˈfʊtbɔːl Stolüstü futbol
Table tennis ˈteɪbl ˈtɛnɪs Stolüstü tennis
Taxidermy ˈtæksɪdɜːmi Taxidermy
Tai Chi Tai ʧiː Tai Chi
Tango ˈtæŋgəʊ Tanqo
Tarot ˈtærəʊ Tarot
Tea bag collecting tiː bæg kəˈlɛktɪŋ Çay paketi yığmaq
Tea Drinking tiː ˈdrɪŋkɪŋ Çay içmək
Tennis ˈtɛnɪs Tennis
Tether car ˈtɛðə kɑː Giriş maşını
Thrifting ˈθrɪftɪŋ Atma
Ticket collecting ˈtɪkɪt kəˈlɛktɪŋ Bilet toplanması
Time taɪm Vaxt
Tour skating tʊə ˈskeɪtɪŋ Tur konkisürmə
Tourism ˈtʊərɪz(ə)m Turizm
Toys tɔɪz Oyuncaqlar
Trade fair visiting treɪd feə ˈvɪzɪtɪŋ Ticarət sərgisini ziyarət
Train spotting treɪn ˈspɒtɪŋ Qatarı ləkələmək
Transit map collecting ˈtrænsɪt mæp kəˈlɛktɪŋ Tranzit xəritə toplanması
Traveling ˈtrævlɪŋ Səyahət
Trombone trɒmˈbəʊn Trombon
Trumpet ˈtrʌmpɪt Saz

U ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Urban exploration ˈɜːbən ˌɛksplɔːˈreɪʃən Şəhər kəşfiyyatı

V ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Vegetable farming ˈvɛʤtəb(ə)l ˈfɑːmɪŋ Tərəvəzçilik
Video editing ˈvɪdɪəʊ ˈɛdɪtɪŋ Video tənzimləmə
Video game developing ˈvɪdɪəʊ geɪm dɪˈvɛləpɪŋ Video oyun inkişaf edir
Video gaming ˈvɪdɪəʊ ˈgeɪmɪŋ Video oyun
Videography Videography Videoqrafiya
Vintage cars ˈvɪntɪʤ kɑːz Klassik avtomobillər
Vintage clothing ˈvɪntɪʤ ˈkləʊðɪŋ Klassik geyim
Vinyl Records ˈvaɪn(ə)l ˈrɛkɔːdz Vinil qeydləri
Viola vɪˈəʊlə Viola
Violin ˌvaɪəˈlɪn Skripka
Virtual reality ˈvɜːtjʊəl ri(ː)ˈælɪti Virtual reallıq
Volleyball ˈvɒlɪˌbɔːl Voleybol

W ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Walking ˈwɔːkɪŋ Gəzmək
Waltz wɔːls Vals
Watch Collecting wɒʧ kəˈlɛktɪŋ Kolleksiya izləmək
Watching movies ˈwɒʧɪŋ ˈmuːviz Filmlərə baxmaq
Watching television ˈwɒʧɪŋ ˈtɛlɪˌvɪʒən Televiziyaya baxmaq
Water polo ˈwɔːtə ˈpəʊləʊ Su polosu
Water sports ˈwɔːtə spɔːts Su idman
Weaving ˈwiːvɪŋ Toxuculuq
Weight training weɪt ˈtreɪnɪŋ Çəki təlimi
Weightlifting ˈweɪtˌlɪftɪŋ Ağırlıq qaldırma
Welding ˈwɛldɪŋ Qaynaq
Whale watching weɪl ˈwɒʧɪŋ Balina izləmək
Wikipedia editing ˌwɪkɪˈpiːdɪə ˈɛdɪtɪŋ Vikipediya redaktəsi
Windsurfing        ˈwɪndˌsɜːfɪŋ Külək sörfü
Wine Making waɪn ˈmeɪkɪŋ Şərabçılıq
Wine Tasting waɪn ˈteɪstɪŋ Şərab dequstasiyası
Winemaking Winemaking Şərabçılıq
Wood carving wʊd ˈkɑːvɪŋ Ağac üzərində oyma
Woodworking ˈwʊdwɜːkɪŋ Ağac emalı
Woodworking ˈwʊdwɜːkɪŋ Ağac emalı
Word searches wɜːd ˈsɜːʧɪz Söz axtarışları
Worldbuilding Worldbuilding Dünya quruculuğu
Wrestling ˈrɛslɪŋ Güləş
Writing ˈraɪtɪŋ Yazmaq
Writing stories ˈraɪtɪŋ ˈstɔːriz Hekayələr yazmaq

Y ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Yachting ˈjɒtɪŋ Yaxtaçılıq
Yoga ˈjəʊgə Yoqa

Z ilə başlayan İngilis dilində hobbi adları, oxunuşları və mənaları

Sözlər Oxunuşları Mənaları
Zumba ˈzumbə Zumba

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir