İngilis dilində inkar cümlə quruluşunun izahı və nümunə cümlələr - Wordly

İngilis dilində inkar cümlə quruluşunun izahı və nümunə cümlələr


İngilis dilində inkar cümlə quruluşunun izahı və nümunə cümlələr

İngilis dilində müxtəlif zaman formalarında təsdiq cümləsinin quruluşunu bilmək olduqca vacibdir. Çünki həm inkar, həm də sual formalarının düzəldilməsinin əsasında təsdiq cümləsi dayanır. Bu səbəbdən də bu dəfəki yazımızda “İngilis dilində təsdiq cümləsi mövzu izahı və cümlə nümunələri” mövzusunu incələyəcəyik. Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində inkar cümləsi necə qurulur?
 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən inkar cümləsinə aid nümunələr
 • Present Continuous  Tense (indiki davamedici zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr
 • Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr
 • Future Simple Tense (gələcək sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr
 • Present Simple Tense (indiki sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr
 • İngilis dilində təsdiq və inkar cümlələrin fərqi

İngilis dilində inkar cümləsi necə qurulur?

İngilis dilində cümlə quruluşu mübtəda + xəbər + tamamlıq formasındadır. Feillər köməkçi feillər ilə birlikdə istifadə edilirlər və inkar formanın düzəldilməsi üçün to be feilinin uyğun forması seçilərək, “Not” inkar hissəciyi ilə birlikdə inkar cümlə düzəldilmiş olur. Aşağıda hər bir zaman forması üçün inkar cümlənin quruluşu və hər bir formaya aid nümunələr verilmişdir.

Present Continuous Tense – indiki davamedici zaman

İndiki zamanın köməkçi feili am/ is/ are-dır. İnkar cümləsini qurarkən be feilinin uyğun formasının yanına “not” sözü əlavə edilir: Subject + Be not (am not/isn’t/aren’t) + Verb + Ing + Object

 • I’m not watching TV tonight – bu gecə televizora baxmırıq.
 • We are not playing football, today – biz bu gün futbol oynamırıq.
 • He is not read the book now – O indi kitab oxumur.
 • They aren’t sleeping – Onlar yatmır.

Simple Present Tense – indiki zaman

İndiki sadə zamanda istifadə edilən köməkçi feil olaraq do does istifadə edilir. He/ she/ it üçün does, digər şəxs əvəzlikləri ilə isə do köməkçi feili uyğundur. Cümləni inkar formaya gətirmək üçün “not” sözündən istifadə edilir:  Subject + do / does not + Verb + Object

 • I don’t drink –  mən içmirəm.
 • He doesn’t sleep – o yatmır.
 • We don’t play tennis – biz tenis oynamarıq.
 • They don’t speak Azerbaijani – onlar Azərbaycan dilində danışmazlar.

Simple Past Tense – keçmiş sadə zaman

Bu zaman formasına uyğun olan köməkçi feil “did”-dir. İnkar cümlələrdə “did”-dən sonra not istifadə edilir: Subject + did not + V1

 • I didn’t see – mən görmədim.
 • You didn’t study yesterday – sən dünən işləmədin.
 • She didn’t do anything – o heç bir şey etmədi.

Simple Future Tense – gələcək zaman

Gələcək zaman formasının köməkçi feili “will”-dir. İnkar cümlələr isə will not və ya qısacaq olaraq won’t ilə düzəldilir: Subject + will not (won’t) + Verb

 • I will not sleep – mən yatmayacağam.
 • She will not go to school – o, məktəbə getməyəcək.
 • They will not play – onlar oynamayacaq.

Past Continuous Tense  – keçmiş davamedici zaman

Keçmiş sadavmedici zamanın köməkçi feili olaraq to be feilinin keçmiş zaman forması olan was və were istifadə edilir. İnkar cümləsini qurarkən was not (wasn’t) və were not (weren’t) istifadə edilməkdədir : Subject + was not/ were not + Verb + ing

 • I wasn’t sleeping – mən yatmırdım.
 • She wasn’t going – o getmirdi.
 • We weren’t watching – biz izləmirdik.
 • They weren’t  speaking –  onlar danışmırdılar.

Be Going To  – gələcək zaman

Bu zaman formasının köməkçi feili to be feilidir. İnkar cümləsi düzəldilərkən  am/ is /are köməkçi feilləri not ilə birlikdə istifadə edilir: Subject + am/  is/ are not + going to + Verb

 • I’m not going to speak – mən danışmayacağam.
 • You aren’t going to go to the cinema – sən kinoteatra getməyəcəksən.
 • He isn’t going to watch TV – o televizora baxmayacaq. 

Future Continuous Tense – gələcək davamedici zaman

Subject + will not + Be + Verb +ing

 • I will not be studying – mən işləməyəcəyəm.
 • He will not be playing football – o futbol oynamayacaq.

Future Perfect Tense – bitmiş gələcək zaman

Köməkçi feil will, neqativ forması isə will not (won’t) –dur: Subject + will not have + V3

 • I won’t have done – mən etməmiş olacağam.
 • He won’t have learnt – o öyrənməmiş olacaq.
 • Tyey won’t have göne – onlar getməmiş olacaqlar.

Present Perfect Tense – indiki bitmiş zaman

Köməkçi feil have/ has –dir və inkar cümləsi də haven’t/ hasen’t ilə düzəldilir: Subject + have/ has not + V3 + object

 • I have not played – mən oynamadım
 • She has not cleaned – o təmizləmədi.

Past Perfect Tense – keçmiş bitmiş zaman.

Keçmiş bitmiş zamanın köməkçi feili “had”-dir. İnkar cümləsini düzəltmək üçün “had not” istifadə edilir: Subject + had + not + V3 + object

 • I had not see – mən görməmişdim.
 • You had not played – sən oynamamışdın.
 • He had not done – o etməmişdi.

Present Perfect Contınuous Tense – indiki bitmiş davamedici zaman

Have / has köməkçi feilindən istifadə edilir. İnkar forma have/hase not vasitəsilə düzəldilir: Subject + have/ has  not +been + V + ing + object

 • I haven’t been working – mən işləmirdim.
 • Has has not been sleeping – o yatmırdı.
 • They haven’t been eating – onlar yemirdilər.

Past Perfect Contınuous Tense  – keçmiş bitmiş davamedici zaman

Bu zaman formasının köməkçi feili “had”-dir və inkar forması da “had not” vasitəsi ilə düzəldilir: Subject + had + not + been + V + ing + object

 • I had not been seeing – mən görməməkdə idim.
 • We had not been studying – biz işləməməkdə idik.

İngilis dilində ən çox istifadə edilən inkar cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda İngilis dilində müxtəlif zaman formalarında ən çox istifadə edilən inkar cümlələrinə aid nümunələrlə tanış ola bilərsiniz.

Present Continuous  Tense (indiki davamedici zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr

 • You are not watching the movie. – sən filmə baxmırsan.
 • She is not going to the game tonight. – o, bu axşam oyuna getmir.
 • We are not waiting for you. – biz səni gözləmirik.
 • Ann isn’t working in America at the moment – Ann hal-hazırda Amerikada yaşamaqda deyil.
 • Hurry up! The bus isn’t waiting – Tələsin! Avtobus gözləməməkdədir.
 • We aren’t working – biz işləməməkdəyik.
 • The class isn’t walking through the wood – sinif meşədə gəzməməkdədir.
 • He isn’t playing tennis -o, tenis oynamamaqdadır.
 • They aren’t wearing jeans today – onlar bu gün cins geyinməməkdədirlər.
 • Look! My father isn’t smoking a cigar – mənim atam siqaret çəkməməkdədir.
 • They are not learning French. – onlar Fransız dilini öyrənmirlər.
 • I am not playing football – mən futbol oynamıram.
 • You are not standing up – Sən ayağa qalmırsan.
 • He is not listening to music – o, musiqiyə qulaq asmamaqdadır.
 • She is not swimming – O üzməməkdədir.
 • It is not playing with the ball – O, topla oynamamaqdadır.
 • We are not going home – biz evə gətməməkdəyik.
 • They are not running – onlar qaçmamaqdadırlar.
 • Pitt and Sandra are not running. – Pitt və Sandra qaçmır.
 • The boys are not playing in the garden. – oğlanlar bağçada oynamır.
 • I and Sally are not studying. – Mən və Sally təhsil almırıq.
 • She is not going home. – o, evə getmir.
 • It isn’t raining – yağış yağmır.
 • Sally’s not running. – Sally qaçmır.
 • The man is not speaking. – kişi danışmır.
 • I am not going to the meeting after work. – İşdən sonra iclasa getmirəm.
 • She is not listening the music now – o, indi musiqi dinləmir.
 • We are not learning English at this moment – biz hazırda ingilis dilini öyrənmirik.
 • My mother is not cooking dinner in the kitchen now – Anam indi mətbəxdə şam yeməyini hazırlamır.
 • The gardener is not working in the garden at this time – Bağban hazırda bağçada işləmir.
 • Children are not happily playing – Uşaqlar xoşbəxt oynamırlar.
 • I am not having breakfast at the moment – Hazırda mənim səhər yeməyim yoxdur.
 • That car is not coming here – O maşın bura gəlməməkdədir.

Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr

 • I didn’t want to go to the dentist. – mən diş həkiminə getmək istəmədim.
 • She didn’t have time. – onun vaxtı yox idi.
 • You didn’t close the door – sən qapını bağlamadın.
 • He didn’t come to my party – o, mənim tərəfimə gəlmədi.
 • They didn’t study so they didn’t pass the test. – testdən keçə bilmədikləri üçün təhsil almadılar.
 • We didn’t sleep well last night. – dünən gecə yaxşı yatmadıq.
 • He did not play handball – O, həndbol oynamırdı.
 • Susan did not wait in the kitchen – Susan mətbəxdə gözləmədi.
 • I did not make the beds – Mən çarpayıları düzəltmədim.
 • They did not clean the classroom – Onlar sinfi təmizləmədilər.
 • She did not ask a lot of questions – O, çox sual vermədi.
 • The friends did not get new computers – Dostlar yeni kompüter almadılar.
 • I was not in Sofia last weekend – mən keçən həftə sonu Sofiyagildə deyildim.
 • You did not build a house – Sən ev tikmədin.
 • Christian did not buy a new guitar – Christian yeni gitara almadı.
 • We did not go shopping – Biz alış-verişə getmədik.
 • They swam on Saturday but they didn’t swim on Sunday – Onlar Şənbə günü üzdülər, ancaq bazar günü üzmədilər.
 • I went to work on Monday but I didn’t go to work on Tuesday – mən Bazar ertəsi işə getdim, amma çərşənbə axşamı işə getmədim.
 • He bought a new car. He didn’t buy a second-hand car – O, yeni maşın aldı. İkinci əl avtomobil almadı.
 • She learnt French in high school. She didn’t learn French in primary school – O, orta məktəbdə fransız dilini öyrəndi amma Fransız dilini öyrənmədi.
 • We got up early this morning. We didn’t get up early yesterday – Biz bu səhər tezdən qalxdıq. Dünən erkən oyanmadıq.
 • He slept well last night but he didn’t sleep well the night before – O, dünən gecə yaxşı yatdı, amma əvvəlki gecə yaxşı yatmadı.
 • I ate spaghetti for dinner but I didn’t eat anything for lunch – Mən axşam yeməyi olaraq spagetti yedim, amma nahara bir şey yemədim.
 • You saw Helen but you didn’t see Celia – Sən Heleni gördün, amma Celiyanı görmədin.
 • They lived in Fairfield. They didn’t live in Cabramatta – Onlar Fairfield-də yaşayırdılar. Cabramatta’da yaşamırdılar.

Future Simple Tense (gələcək sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr

 • She is not going to spend her vacation in Hawaii. – O, tətilini Havayda keçirməyəcək.
 • She will not go to England in the next week. – O, gələn həftə İngiltərəyə getməyəcək.
 • They aren not going to buy the house. – Onlar evi satın almayacaqlar.
 • Student will not appear in the exam this year. – Tələbə bu il imtahana girməyəcək.
 • We will not shift to a new home the next month. – Gələn ay yeni bir evə köçməyəcəyik.
 • She will not buy a laptop at the end of this month. – O, bu ayın sonunda notebook almayacaq.
 • Tim will not tell the teacher – Tim müəllimə deməyəcək.
 • I hope I will not miss the train to Manchester – Ümid edirəm ki, Mançesterə gedən qatarı qaçırtmayacam.
 • She will not dye her hair green – o saçlarını yaşıl rəngə boyamayacaq.
 • He will not prepare breakfast tomorrow morning – sabah səhər yeməyi hazırlamaz.
 • The manager will not plant trees in front of the office building – Menecer ofis binasının qarşısında ağac əkməyəcək.
 • Jennifer will not wear jeans at her party – Jennifer partisində jeans geyməyəcək.
 • My friends will not live in a city – dostlarım şəhərdə yaşamayacaqlar.
 • We will not worry about the bad weather – pis hava şəraiti barədə narahat olmayacağıq.
 • I will not swim in this lake – mən bu göldə üzməyəcəyəm.
 • You will not reach the vase on the shelf without a ladder – Rəfdəki vaza nərdivan olmadan çata bilməzsiniz.
 • The girls are not going to sing ‘Amazing Grace’ now. – Qızlar indi ‘Amazing Grace’ mahnısını oxuyacaqlar.
 • We will not work on important projects next month. – Gələn ay əhəmiyyətli layihələr üzərində işləməyəcəyik.
 • He will not give me a book as a gift on my birthday. – O, doğum günümdə mənə hədiyyə olaraq bir kitab verməyəcək.
 • I will not attend the program because of my busy schedule. – Məşğul cədvəlim səbəbi ilə proqrama qatılmayacağam.
 • I promise I will not tell him about the surprise party. – Söz verirəm ki, sürpriz parti haqqında ona danışmayacağam.
 • Alice will not help us decorate for the party. – Ziyafət üçün dekorasiyada Alice bizə kömək etməyəcək.
 • We won’t celebrate our anniversary by flying to New York. – Biz Nyu-Yorka uçaraq ildönümümüzü qeyd etməyəcəyik.
 • If you don’t finish the bid, the boss won’t give you a raise. – Əgər təklifi başa çatdırmasan, müdir sənə artım verməyəcəkdir.
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you. – Avtobus sizi gözləməyəcəyi üçün sabah vaxtında gələcəyinizdən əmin olun.

Present Simple Tense (indiki sadə zaman) inkar cümləsinə aid nümunələr

 • I don’t like the food they serve at that restaurant – Həmin restoranda xidmət etdikləri yeməkləri xoşlamıram.
 • They don’t have any money – Onların pulu yoxdur.
 • Jim doesn’t work on Fridays – Jim cümə günləri işləmir.
 • My friends don’t usually leave so early – Dostlarım ümumiyyətlə belə erkən tərk etmirlər.
 • I do not want to go with you! – mən səninlə getmək istəmirəm!
 • I am not from France – Mən Fransadan deyiləm.
 • I like tennis but I don’t like football – Mən tennis sevirəm, amma futbolu sevmirəm.
 • I do not ride horses in the summer – Yaz aylarında at sürmürəm.
 • It does not always snow here in January – Yanvar ayında burada həmişə qar olmur.
 • David does not play chess in the evenings – David axşamlar şahmat oynamır.
 • I don’t play the piano but I play the guitar – Mən pianino çalmıram, amma gitara çalıram.
 • John doesn’t live in Manchester – John Manchesterdə yaşamır.
 • Angela doesn’t drive to work. She goes by bus – Angela işə maşın sürərək getmir. Avtobusla gedir.
 • I and my sister don’t see each other anymore – Artıq mən və bacım bir-birimizi görmürük.
 • They don’t go to school tomorrow – onlar sabah məktəbə getmirlər.
 • I like tennis but I don’t like football. – Mən tennisi xoşlayıram, amma futbolu xoşlamıram.
 • I don’t live in London now. – Mən indi Londonda yaşamıram.
 • I don’t play the piano but I play the guitar. – Mən pianino çalmıram, amma gitara çalıram.
 • They don’t work at the weekend. – onlar həftə sonu işləmirlər.
 • John doesn’t live in Manchester. – John Manchesterdə yaşamır
 • Angela doesn’t drive to work. – Angela işə maşınla getmir.
 • He does not drive a bus. – o, avtobus sürmür.
 • My friends don’t usually leave so early. – Dostlarım ümumiyyətlə belə erkən tərk etmirlər.
 • I do not want to go with you! – Səninlə getmək istəmirəm!
 • The taxi driver doesn’t disappear – Taksi sürücüsü görünmür.
 • Teachers don’t perform an important role in society – Müəllimlər cəmiyyətdə vacib rol oynamırlar.
 • I don’t usually wake up at 8 o’clock – Mən ümumiyyətlə saat 8-də oyanmıram.
 • My boss doesn’t go to the gym twice a week – Mənim müdirim həftədə iki dəfə idman salonuna getmir.
 • We don’t go to the cinema too much – Biz kinoya çox getmirik.
 • The housewife doesn’t transform into a princess – Evdar qadın şahzadəyə çevrilmir.
 • Don’t go straight and don’t turn left – Düz getmə və sola dönmə.
 • Don’t restart your mobile phone – Cib telefonunu yenidən başlatma.
 • Don’t dedicate yourself to your studies – Özünüzü təhsilinizə həsr etməyin.
 • I don’t live in Russia – Mən Rusiyada yaşamıram.
 • She doesn’t work in a police station – o, polis bölməsində işləmir.
 • The doctor didn’t study maths – Həkim riyaziyyatı öyrənmədi.
 • I don’t start my new job on 17th June – mən 17 iyun yeni işimə başlamıram.
 • The exam period doesn’t end on 24th December – İmtahan müddəti 24 dekabrda bitmir.
 • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours – Emilinin təyyarəsi 2 saata enmir.
 • I don’t promise to buy you a new phone – sənə yeni bir telefon almağa söz vermirəm.
 • The train doesn’t leave at 7 o’ clock – Qatar saat 7-də getmir.

İngilis dilində təsdiq və inkar cümlələrin fərqi

İngilis dilində təsdiq və sual cümlələrinin strukturu arasındakı fərqlə tanış olmaq üçün hər bir zaman formasının həm təsdiq, həm də inkar cümlə quruluşu aşağıda cümlə nümunələri ilə birlikdə verilmişdir.

Qeyd: İngilis dilində zamanlarla bağlı daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün İngilis dilində zamanlar başlıqlı mövzumuzu ziyarət etməyi unutmayın.

Present Simple Tense – indiki sadə zaman

 • Təsdiq: Subject + V1 + verb + object
 • İnkar: Subject + do/ does + not + verb + object
 • I go to school – mən məktəbə gedirəm.
 • I don’t go to school – mən məktəbə getmirəm.

Present Continuous Tense – indiki davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + BE (am/ is/ are ) + Verb + ing + object
 • İnkar: Subject + BE (am/ is/ are ) + not + Verb + ing + object
 • I am going to school – mən məktəbə getməkdəyəm.
 • I am not going to school – mən məktəbə getməməkdəyəm.

Present Perfect Continuous Tense – indiki bitmiş davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + have/ has + been + Verb + ing + object
 • İnkar: Subject + have/ has + not + been + Verb + ing + object
 • I have been going to school – mən məktəbə gedirdim. (getməyə başladım və bir müddət getdim)
 • I have not been going to school – mən məktəbə getməmişəm.

Present Perfect Tense – indiki bitmiş zaman

 • Təsdiq: Subject + have/ has + V3 + object
 • İnkar: Subject + have/ has + not + V3 + object
 • I have gone to school – mən məktəbə getmişəm (müəyyən müddətə qədər getdim)
 • I have not gone to school – mən məktəbə getməmişəm.

Past Simple Tense – keçmiş sadə zaman

 • Təsdiq: Subject + V2 + object
 • İnkar: Subject + did not + V1 + object
 • I went to school – mən məktəbə getdim.
 • I didn’t go to school – mən məktəbə getmədim.

Past Continuous Tense – keçmiş davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + was/ were + Verb + ing + object
 • İnkar: Subject + was/ were + not + Verb + ing + object
 • I was going to school – mən məktəbə getməkdə idim.
 • I was not going to school – mən məktəbə getməməkdə idim.

Past Perfect Continuous Tense – keçmiş bitmiş davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + had + been + V + ing + object
 • İnkar: Subject + had + not + been + V + ing + object
 • I had been going to school – mən məktəbə gedirdim.
 • I had not been going to school – mən məktəbə getmirdim.

Past Perfect Tense – keçmiş bitmiş zaman

 • Təsdiq: Subject + had + V3 + object
 • İnkar: Subject + had + not + V3 + object
 • I had gone to school – mən məktəbə getmişdim.
 • I had not gone to school – mən məktəbə getməmişdim.

Future Simple Tense – gələcək sadə zaman

 • Təsdiq: Subject + will + V1 + object
 • İnkar: Subject + will + not + V1 + object
 • I will go to school – mən məktəbə gedəcəyəm.
 • I will not go to school – mən məktəbə getməyəcəyəm.

Future Continuous Tense – gələcək davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + will be + V + ing + object
 • İnkar: Subject + will not be  + V+ ing + object
 • I will be going to school – mən məktəbə getməkdə olacağam.
 • I will not be going to school – mən məktəbə getməkdə olmayacağam.

Future Perfect Continuous Tense – gələcək bitmiş davamedici zaman

 • Təsdiq: Subject + will have been + Verb + ing + object
 • İnkar: Subject + will + not + have been + Verb + ing + object
 • I will have been going to school – mən məktəbə gedəcəkdim.
 • I will have not been going to school – mən məktəbə getməyəcəkdim.

Future Perfect Tense – gələcək bitmiş zaman

 • Təsdiq: Subject + will + have + verb3 + object
 • İnkar: Subject + will + not + have + verb3 + object
 • I will have gone to school – mən məktəbə getmiş olacağam.
 • I will have not gone to school – mən məktəbə getmiş olmayacağam.

İngilis dilində təsdiq cümlələr, onların strukturu və nümunə cümlələr ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman “İngilis dilində təsdiq cümlə mövzu izahı və nümunə cümlələr” başlıqlı mövzumuz ilə tanış ola bilərsiniz.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir