İngilis Dilində İstiqamətlər - Wordly

İngilis Dilində İstiqamətlər


İngilis Dilində İstiqamətlər

İngilis dilində istiqamətləri bilmək önəmlidir. İstiqamətləri bilmək çox vacibdir, əks halda harada olduğumuzu və hara gedəcəyimizi tapmaq daha çətin olacaq. İstiqamətləri bilməməyimiz yolumuzu itirməyə səbəb olur. İstiqamətləri təyin edərkən günəşin batması və doğuşu nəzərə alınır. İstiqamətlər bu vəziyyətə uyğun olaraq düzəldilmişdir. İstiqamət günəşə baxmaq və izləməklə də tapıla bilər. Günəş olmadığı gecədə istiqamət qütb ulduzunun mövqeyinə görə tapılır. İstiqamətləri bilmək vacibdir, çünki getmək istədiyimiz yerə çatmağımızı asanlaşdırır və həyatımızı asanlaşdırır.

İngilis Dilində İstiqamətlərin Yazılışı və Oxunuşları

İstiqamətlər orta və əsas istiqamətlər kimi müxtəlif qruplarda araşdırılır.

Əsas İstiqamətlər:

North (nort) – Şimal N

South (saut) – Cənub S

East (i:st) – Şərq E

West (vest) –  Qərb W

Şərq: Günəşin doğduğu istiqamət şərq adlanır.

Qərb: Günəşin batdığı yerə verilən addır.

Şimal: Günəşin doğduğu istiqamət olan şərqə, sağımıza gələndə şimalın qarşısında olacağıq.

Cənub: Qərb istiqamətini sağımıza aparsaq, cənubda olacağıq.

Orta İstiqamətlər:

Northeast  (nort i:st) – Şimal- şərq NE

Northwest (nort vest) – Şimal qərb NW

Southeast (saut i:st) – Cənub- şərq SE

Southwest (saut vest) – Cənubi qərb SW

Şimal- Şərq: Şimal və Şərq arasındakı istiqamətdir.

Şimal- Qərb: Şimal ilə Qərb arasındakı istiqamətdir.

Cənub- Şərq: Cənub ilə Şərq arasındakı istiqamətdir.

Cənub- Qərb: Cənub ilə Qərb arasındakı istiqamətdir.

Şərq günəşin doğduğu yerdir. Qərb günəşin batdığı istiqamətdir. İstiqamətləri tapmaq üçün müxtəlif üsullar var. Əsas olanları saysaq;

 1. Pusula ilə istiqamət tapmaq
 2. Rulman götürərək istiqamət tapmaq
 3. Bir qol saatı köməyi ilə istiqamətləri tapmaq
 4. Günəşlə istiqamətləri tapmaq
 5. Qütb ulduzu ilə istiqamət

Bunlar əsas istiqamət tapmaq metodlarıdır. Bunlara əlavə olaraq istiqamət tapmağa kömək edən hallar var. Məsələn, qarışqa yuvaları həmişə cənuba istiqamət verir. Digər bir üsul da ağaclarda və daşlarda əmələ gələn yosunların həmişə şimalda əmələ gəlməsidir. Bu cür metodlardan istifadə edərək istiqamətimizi asanlıqla tapa bilərik.

İngilis Dilində  İstiqamət Sözləri

 • Right – Sağ
 • Turn right- Sağa dönün
 • Left – Sol
 • Turn left- Sola dönün
 • On the left- Solda
 • On the right- Sağda
 • Go away street – Yol boyunca düz gedin
 • Opposite – Qarşısında
 • Next to  –  Yanında
 • Behind – Arxasında
 • Cross the street – Küçəni keçmək
 • It’s on your right – Sənin sağında
 • It’s on your left – Sənin solunda
 • Go straight – Düzünə getmək

İngilis Dilində İstiqamət İlə Nümunə cümlələr

North (Şimal)

Tunisia is a country in north Africa.

Tunis, Afrikanın şimalındakı bir ölkədir.

Look, it’s the North Star.

Bax, bu Şimali Ulduzdur.

North of this place there is a road.

Buranın şimalında bir yol var.

Do penguins live at the north Pole?

Pinqvinlər şimal qütbündə yaşayır?

The north wind blew continuously all day.

Şimal küləyi bütün günü fasiləsiz əsdi.

South ( Cənub )

China and South Korea are neighbors.

Çin və Cənubi Koreya qonşu ölkələrdir.

Where is the south terminal?

Cənub terminalı haradadır?

These windows look to the south.

Bu pəncərələr cənuba baxır

I saw a lot of birds flying toward the south.

Mən cənuba doğru uçan çox quş gördüm.

Birds fly south in winter.

Quşlar qışda cənuba uçur.

East (Şərq)

The sun rises in the east.

Günəş şərqdən doğur.

The city lies east of London.

Şəhər Londonun şərqindədir.

Driver, you’re driving in the opposite direction. I want to go east. Why are you driving west?

Sürücü, əks istiqamətdə hərəkət edirsiniz. Mən şərqə getmək istəyirəm. Niyə qərbə tərəf sürürsən?

Cultures of the East and the West meet together in this country.

Şərq və Qərb mədəniyyətləri bu ölkədə bir araya gəlir.

The East Asian economies were hit hard by energy price increases.

Enerji qiymətlərindəki artımlar Şərqi Asiya iqtisadiyyatlarına ağır zərbə vurdu.

West (Qərb)

The sun sets in the west.

Günəş qərbdən batır.

Many families went west to make a new life on the frontier.

Bir çox ailə sərhəddə yeni bir həyat qurmaq üçün qərbə getdi.

A severe ocean storm hit the West Indies.

Şiddətli bir okean fırtınası Qərbi Hindistanı vurdu.

Many men left for the West in search of gold.

Bir çox kişi qızıl axtarmaq üçün qərbə getdi.

There were almost no railroads out west.

Qərbdə demək olar ki, heç bir dəmir yolu yox idi.

Northeast (Şimal – Şərq)

He came from the Northeast.

O, Şimal- şərqdən gəldi.

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan.

Tsez dili, Dağıstanda təxminən 15.000 insanın danışdığı Şimal- Şərq Qafqaz dilidir.

The land to the northeast was low- lying.

Şimal- şərqdəki torpaq aran idi.

Their next attack was northeast of Paris in May.

Onların növbəti hücumu may ayında Parisin şimal- şərqində oldu.

This romance tells the story of a family from the Northeast of Brazil that moves to the Southeastern part of the country.

Bu romantizm Braziliyanın şimal-şərqindən ölkənin cənub- şərq hissəsinə köçən bir ailənin hekayəsini izah edir.

Northeastern Chinese dishes are tasteless.

Şimal- şərq Çin yeməkləri dadsızdır.

Northwest ( Şimal – qərb)

They marched northwest into the Shenandoah Valley.

Şimal- qərbdən Şenandoah Vadisinə doğru irəlilədilər.

Ecuador is a country situated in the northwest part of South America.

Ekvador, Cənubi Amerikanın şimal- qərb hissəsində yerləşən bir ölkədir.

Is this Arabic? No, it’s Uyghur – a language that’s spoken in northwestern China.

Bu ərəbdir? Xeyr, uyğur dilidir – Çinin şimal- qərbində danışan bir dildir.

In 2008, Delta and Northwest airlines united to form the world’s largest airline.

2008- ci ildə Delta və Northwest hava yolları birləşərək dünyanın ən böyük aviaşirkətini yaratdı.

Southeast (Cənub – Şərq)

Croatia is in the southeastern part of Europe.

Xorvatiya Avropanın cənub- şərq hissəsindədir.

Jim is about to take a trip to southeast Asia.

Jim cənub- şərqi Asiyaya səyahət etmək üzrədir.

Deal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.

Anlaşma İngiltərənin cənub – şərqində, Londondan təxminən 110 kilometr məsafədədir.

The most important thing now is to launch direct dialogue, genuine, full- fledged dialogue between today’s Kiev authorities and representatives of southeast Ukraine.

İndi ən vacib olan bu günkü Kiyev rəhbərliyi ilə Ukraynanın cənub- şərqinin nümayəndələri arasında birbaşa dialoq,  həqiqi, tam dialoq başlamaqdır.

The Southeast is a major energy producer of coal, crude oil, and natural gas.

Cənub- Şərq kömür, xam neft və təbii qazın əsas enerji istehsalçısıdır.

Southwest (Şimal – qərb)

The Southeast is a major energy producer of coal, crude oil, and natural gas.

Cənub- Şərq kömür, xam neft və təbii qazın əsas enerji istehsalçısıdır.

Denmark is, among the Nordic countries, the southernmost, and is to the southwest of Sweden and south of Norway.

Danimarka, İskandinav ölkələri arasında ən cənubundadır və İsveçin cənub- qərbində və Norveçin cənubundadır.

More winter and spring precipitation is projected for the northern United States and less for the Southwest, over this century.

Bu əsrdə Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin şimalında daha çox qış və yaz yağışının, cənub- qərbdə daha az yağış yağacağı proqnozlaşdırılır.

The wind was going to come from the southwest.

Külək cənub- qərbdən gələcəkdi.

Droughts in the Southwest and heat waves everywhere are projected to become more intense and cold waves less intense everywhere.

Cənub- qərbdə quraqlıqların və hər yerdə istilik dalğalarının daha intensiv olacağı, soyuq dalğaların isə hər yerdə daha az intensiv olacağı proqnozlaşdırılır.

İngilis  Dilində  Sağ və Sol İlə Cümlələr

Jim looked right and left before he crossed the road.

Jim yolu keçmədən sağa və sola baxdı.

The house is on the right.

Ev sağdadır.

Just keep to your right on the main road and you’ll get to the highway just fine.

Sadəcə əsas yolda sağınızda saxlayın və şosse yoluna yaxşı çıxacaqsınız.

Go straight down this street and turn right at the third light.

Düz bu küçədən aşağıya enin və üçüncü işıqda sağa dönün.

Go two blocks and turn left.

İki blok gedin və sola dönün.

You need to turn left at the second light.

İkinci işıqda sola dönməlisiniz.

Steering wheels of American cars are on the left side.

Amerika maşınlarının sükanları sol tərəfdədir.

You will see a bank on your right.

Sağınızda bir bank görəcəksiniz.

At the second set of traffic lights, turn right.

İkinci işıqfordan sonra sağa dönün.

The post office is on the right of the bank.

Poçt şöbəsi bankın sağındadır.

Take the third street on the left.

Sol tərəfdəki üçüncü küçədən keçin.

İngilis Dilində Adres Nece Verilir?

Tanımadığınız bir ölkədə olsanız, itkin düşmək çox asandır. Digər tərəfdən, öz ölkənizdə itmiş bir turistlə qarşılaşma ehtimalı var. Hər iki halda da özünüzü ingilis dilində ifadə etməli və istiqamət verməli ya da təsvir olunan istiqaməti başa düşüb yolunuza davam etməlisiniz.

İngilis Dilində  Adres Qısaltmaları

 • CIR                   Circle  (Dönən kəsişmə)
 • CT, CRT           Court (Həyət)
 • AVE                  Avenue (Küçə)
 • BLVD                Boulevard (Bulvar)
 • APT                   Apartment (Bina)
 • CTR                   Center (Mərkəz)
 • DR                      Drive (Maşın yolu)
 • E                         East (Şərq)
 • N                         North (Şimal)
 • XPY                   Expressway (Magistral yol)
 • HWY                 Highway (Avtomobil yolu)
 • PL                      Place (Yer, mərkəz)
 • RD                     Road (Yol)
 • S                        South (Cənub)
 • STA                  Station (Stansiya)
 • ST                       Street (Küçə)
 • W                        West (Qərb)
 • STE                   Suite (Otel, dairə)
 • TPKE                 Turnpike (Döngə)
 • PLZ                    Plaza

İngilis Dilində Adres Bildirən Sözlər

 • District                    (Rayon)
 • Province                  (Şəhər)
 • Neighborhood        (Məhəllə)
 • Road                         (Yol)
 • Street                                (Küçə)
 • Apartment building        ( Bina)
 • Floor                                  (Mərtəbə)
 • Apartment  no               (Dairə, bina nömrəsi)
 • PL                              (Mərkəz)

İngilis Dilində Suallar Verərkən İstifadə Olunan Cümlələr

Birinə bir yerə necə gedəcəyini soruşmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı sual nümunələrindən istifadə edə bilərsiniz.

Excuse me, how can I go to…?  (Bağışlayın, necə gedə bilərəm …?)

Excuse me, where is ….?   (Bağışlayın, haradadır ….?)

Excuse me, where’s the nearest…?  (Bağışlayın, ən yaxın…. olan haradadır …?)

Excuse me, can you tell me how to go….?  (Bağışlayın, necə gedəcəyinizi deyə bilərsinizmi? ..?)

İtkin düşən şəxs sizin deyilsəniz, ölkənizdə bir turistdirsə, ona aşağıdakı sualları verə bilərsiniz;

Are you lost? (İtmisiniz? Azmısınız?)

Where do you want to go? (Hara getmək istəyirsən?)

İngilis Dilində Yol Tərifi

İngilis dilindəki təlimatlar aşağıdakı kimidir:

1. Düz gedin

Go along: davam etmək

Go straight: düz getmək

Go straight ahead: düm- düz getmək

go straight on – düz davam et

Go along with road. ( Yol boyunca düz gedin.)

2. Dönün

Turn right: Sağa dönmək

Turn left: Sola dönmək

3. Yer barədə məlumat vermək

 • in front of: önündə, qarşısında
 • on: üstündə
 • under: altında
 • near: yanında
 • in: içində
 • between: arasında
 • behind: arxasında
 • next to: bitişiyində, yanında
 • opposite – qarşı
 • at the end of – sonunda
 • around the corner – küncdə

Over there, near the school.

Orada, məktəbin yanında.

In front of the police station.

Polis bölməsinin qarşısında.

Next to the cafe.

Kafenin yanında.

4. Bəs nə qədər uzaqlıqdadır?

15 minutes on foot: 15 dəqiqə piyada

20 minutes by car: Maşınla 20 dəqiqə

It is no distance at all: Heç uzaq deyil, Məsafə yoxdur.

It is very far away: I think you had better take a bus / take subway.

Çox uzaqdır. Düşünürəm ki, avtobusa / metroya getməyiniz daha yaxşı olardı.

5. Soruşulan yeri bilmirsinizsə?

I am sorry, I don’t know. I am stranger here myself: (Üzrlü sayın, mən də bilmirəm, burada yadam.)

I am sorry, I don’t know: (Bağışlayın, bilmirəm.)

I am a stranger, too: (Mən də yadam.)

6. Bir yeri bildirmək üçün

Over there, near the police station. (Orada, polis bölməsinin yaxınlığında.)

The school is on the right. (Məktəb sağdadır.)

İn front of the shopping centre. (Ticarət mərkəzinin qarşısında.)

Next to the car park. (Maşın dayanacağının yanında.)

7. Turistlər yer və yol soruşmaq istəyərkən hansı cümlələrdən istifadə edirlər?

Excuse me, how can i go to Efes? (Bağışlayın, Efesə necə gedə bilərəm?)

Sorry, where is the stadium? (Bağışlayın, stadion haradadır?)

Excuse me, where is the nearest restaurant? (Bağışlayın, ən yaxın restoran haradadır?)

Can you tell me way to Limon Beach? (Limon çimərliyinə gedən yolu deyə bilərsənmi?)

İngilis Dilində Adres Soruşmaq və Yol Tərifi Nümunələri

Nümunə 1

A: Excuse me. Where’s the cinema?

B: The cinema? OK. Take the first street on the right. Go straight ahead. Then take the third street on the left. It’s on the right.

A: Thanks a lot.

Tərcümə:

A: Bağışlayın. Kinoteatr  haradadır?

B: Kinoteatr? Ok. Sağdakı ilk küçədən keçin. Düz qabağa gedin. Sonra soldakı üçüncü küçəyə çıxın. Sağ tərəfdədir.

A: Çox sağ olun.

Nümunə 2

A: Excuse me. Where’s the library, please?

B: Go straight ahead, cross the park and turn left. Then take the first street on the right. It’s on the right.

A: Thank you.

Tərcümə;

A: Bağışlayın, Kitabxana haradadır?

B: Düz qabağa gedin, parkı keçib sola dönün. Sonra sağdakı ilk küçəyə çıxın. Sağ tərəfdədir.

A: Çox sağ olun.

Nümunə 3

A: Excuse me, how far is it to the airport?

B:  Not much.İt’s just a couple of kilometres. First turn left and connect to the main road. Follow the sign that says city centre. After that keep going straight and take the first exit. After you take the exit you will see the signs that say airport.

A: Thank you

Tərcümə:

A: Bağışlayın, hava limanına qədər nə qədərdir.

B: Çox deyil. Sadəcə bir neçə kilometrdir. İlk növbədə sola dönün və əsas yola qoşun. Şəhər mərkəzi deyilən nişanın ardınca düz gedin və ilk çıxışı edin. Çıxdıqdan sonra əlamətləri görəcəksiniz hava limanı deyin.

A: Çox sağ olun.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir