İngilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları - Wordly

İngilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları


ingilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları

İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik. Budur – mənaları və oxunuşları ilə birlikdə ingilis dilində peşə adlarını bu mövzumuzda öyrənəcəksiniz. Bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • A ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • B ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • C ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • D ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • E ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • F ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • G ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • H ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • İ ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • J ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • K ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • L ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • M ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • N ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • O ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Pilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Q ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • R ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • S ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • T ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • U ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • V ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • W ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • X ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Y ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Z ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • İngilis dilində peşəniz haqqında necə danışa bilərsiniz?

A ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda A hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
accountant əˈkaʊn.tənt mühasib
acrobat ˈæk.rə.bæt akrobat
actor ˈæk.tər aktyor
actress æk.trəs aktrisa
actuary ˈæk.tʃu.ə.ri aktuar
administrator ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən idarəçi
advertiser ˈæd.və.taɪ.zər reklamçı
advocate ˈæd.və.keɪt vəkil
agent ˈeɪ.dʒənt agent
air traffic controller ­ eə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lər hava hərəkət nəzarətçisi
alchemist æl.kə.mɪst kimyaçı
ambassador æmˈbæs.ə.dər səfir
analyst ˈæn.ə.lɪst analitik
anesthetist əˈniːs.θə.tɪst anestezioloq
angler ˈæŋ.ɡlər balıqçı
announcer əˈnaʊn.sər diktor
anthropologist ˌæn.θrəˈpɒl.ə.dʒɪst antropoloq
apprentice əˈpren.tɪs şagird, köməkçi
arbitrator ˈɑː.bɪ.treɪt hakim
archaeologist ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst arxeoloq
architect ˈɑː.kɪ.tekt memar
art director ɑːt daɪˈrek.tər bədii rəhbər
artisan ˈɑː.tɪ.zæn sənətkar
artist ˈɑː.tɪst rəssam
assistant əˈsɪs.tənt köməkçi
associate əˈsəʊ.si.eɪt əlaqələndirici
astronaut ˈæs.trə.nɔːt astronavt
astronomer əˈstrɒn.ə.mər astronom
athlete ˈæθ.liːt atlet
attorney əˈtɜː.ni müvəkkil
author ˈɔː.θər müəllif
A hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

B ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda B hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
baby sitter ˈbeɪ.bi sɪt.ər körpə baxıcısı
Baker ˈbeɪ.kər çörəkçi
ballerina ˌbæl.əˈriː.nə balerina
Banker bæŋ.kər bankir
Barber ˈbɑː.bər bərbər
Barista bɑːrˈiːs.tə barista
Barmaid ˈbɑː.meɪd bufetçi
bartender ˈbɑːˌten.dər barmen
beautician bjuːˈtɪʃ.ən gözəllik mütəxəssisi
beekeeper ˈbiːˌkiː.pər arıçı
Bellhop ˈbel.hɒ belboy
Binder ˈbaɪn.dər cildçi
blacksmith blæk.smɪθ dəmirçi
Blogger ˈblɒɡ.ər bloqqer
bookkeeper ˈbʊkˌkiː.pər mühasib
botanist ˈbɒt.ən.ɪst botanik
boxer ˈbɒk.sə boksçu
brewer bruː.ər pivəçi
bricklayer brɪkˌleɪ.ər divar ustası
builder ˈbɪl.dər inşaatçı
bus driver ˈbʌs ˌdraɪ.vər avtobus sürücüsü
businessman bɪz.nɪs.mən iş adamı
businessperson bɪznɪsˌpɜːsən iş adamı
businesswoman ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən iş qadını
butcher ˈbʊtʃ.ər qəssab
B hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

C ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda C hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
cameraman kæm.rə.mæn kameraman
captain kæp.tɪn kapitan
cardiologist kɑː.diˈɒl.ə.dʒɪst kardioloq
caretaker keəˌteɪ.kər vasitəçi
carpenter ˈkɑː.pɪn.tər dülgər
cashier kæʃˈɪər kassir
ceo siː.iːˈəʊ ceo
chairman ˈtʃeə.mən sədr
chauffeur ˈʃəʊ.fər şofer
chef / cook kʊk aşbaz
chemist kem.ɪst kimyaçı
choreographer kɒr.iˈɒɡ.rə.fər xoreoqraf
civil engineer ˌsɪv.əl en.dʒɪˈnɪə.rɪŋ inşaat mühəndisi
cleaner ˈkliː.nər təmizlikçi
clown klaʊn təlxək
coach kəʊtʃ məşqçi
columnist ˈkɒl.əm.nɪst sütunçu
comedian kəˈmiː.di.ən komediyaçı
commander kəˈmɑːn.dər komandir
conductor kənˈdʌk.tər dirijor
congressman kɒŋ.ɡres.mən konqresmen
consultant kənˈsʌl.tənt məsləhətçi
controller kənˈtrəʊ.lər nəzarətçi
counsellor kaʊn.səl.ər məsləhətçi
courier ˈkʊr.i.ər kuryer
curator kjʊəˈreɪ.tər kurator
C hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

D ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda D hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
dancer dɑːn.sər rəqqas
dean diːn dekan
decorator dek.ər.eɪ.tər dekorator
dental hygienist den.təl haɪˌdʒiː.nɪst diş həkimi
dentist den.tɪst diş həkimi
deputy dep.jə.ti vəkil
dermatologist dɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst dəri həkimi
designer dɪˈzaɪ.nər dizayner
detective dɪˈtek.tɪv dedektiv
developer dɪˈvel.ə.pər təkmilləşdirici
dietician daɪ.əˈtɪʃ.ən dietoloq
director daɪˈrek.tə direktor
dishwasher dɪʃˌwɒʃ.ər qab yuyan
diver ˈdaɪ.vər dalğıc
doctor dɒk.tər həkim
doorman dɔː.mən qapıçı
draper dreɪ.pər parça satan
dressmaker dresˌmeɪ.kər dərzi
driver draɪ.vər sürücü
drummer drʌm.ər nağaraçı
dustman ˈdʌst.mən zibil yığan
D hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

E ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda E hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
ecologist iˈkɒl.ə.dʒɪst ekoloq
economist iˈkɒn.ə.mɪst iqtisadçı
editor ed.ɪ.tər redaktor
educator edʒ.u.keɪ.tər tərbiyəçi
electrician ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən elektrikçi
engineer en.dʒɪˈnɪər mühəndis
entrepreneur ɒn.trə.prəˈnɜːr sahibkar
environmentalist ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.ɪst ətraf mühitşünas
executive ɪɡˈzek.jə.tɪv icraçı
E hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

F ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda F hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
fabricator ˈfæb.rɪ.keɪ.tər istehsalçı
factory worker fæk.tər.i wɜː.kər fabrik işçisi
farmer fɑː.mər əkinçi
filmmaker ˈfɪlmˌmeɪ.kər rejissor
financier fɪˈnæn.si.ər maliyyəçi
fireman/ fire fighter faɪə.mən yanğın söndürən
fisherman fɪʃ.ə.mən balıqçı
flight attendant flaɪt əˌten.dənt uçuş işçisi
florist flɒr.ɪst gülçü
football player fʊt.bɔːl ˌpleɪ.ər futbolçu
foreman fɔː.mən mütəxəssis
forester ˈfɒr.ɪ.stər meşəçi
founder faʊn.dər qurucu
freelancer friːlɑːnsər Sərbəst işləyən
fundraiser fʌndˌreɪ.zər fandreyzer
F hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

G ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda G hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
gardener ˈɡɑː.dən.ər bağban
gamer ˈɡeɪm.ər oyunçu
garbageman ɡɑr·bɪdʒˌmæn zibil yığan
gardener ˈɡɑː.dən.ər bağban
gatekeeper ɡeɪtˌkiː.pər qapıçı
geographer dʒiˈɒɡ.rə.fər coğrafiyaşünas
geologist dʒiˈɒl.ə.dʒɪst geoloq
glazier ɡleɪ.zi.ə şüşə düzəldən
goldsmith ɡəʊld.smɪθ zərgər
golfer ɡɒl.fər golfer
governor ɡʌv.ən.ər qubernator
greengrocer ɡriːŋ.ɡrəʊ.sər göyərti satan
G hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

H ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda H hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
hairdresser heəˌdres.ər bərbər
hairstylist ˈheə.staɪ.lɪst saç ustası
harvester hɑː.vɪ.stər biçənək
headhunter hedˌhʌn.tər başlıq
headmaster hedˈmɑː.stər müdir
historian hɪˈstɔː.ri.ən tarixçi
homemaker həʊmˌmeɪ.kər ev qurucusu
horseman ˈhɔːs.mən atçı
host həʊs ev sahibi
housekeeper haʊsˌkiː.pər ev işçisi
hunter hʌn.tər ovçu
hydrologist haɪˈdrɒl.ə.dʒɪst hidroloq
H hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

I ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda I hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
Illusionist ɪˈluː.ʒən.ɪst illüziyaçı
Industrialist ɪnˈdʌs.tri.ə.lɪst sənayeçi
Inspector ɪnˈspek.tər müfəttiş
Installer ɪnˈstɔː.lər quraşdırıcı
Instructor ɪnˈstrʌk.tər təlimatçı
Intern ɪnˈtɜːn təcrübəçi həkim
Interpreter ɪnˈtɜː.prə.tər tərcüməçi
Interviewer ˈɪn.tə.vjuː.ər müsahib
Inventor ɪnˈven.tər ixtiraçı
Investigator ɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tər müstəntiq
Investor ɪnˈves.tər investor
ironer aɪənər dəmirçi
I hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

J ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda J hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
Jailer dʒeɪ.lər zabit
janitor dʒæn.ɪ.tər qapıçı
jeweler ˈdʒuː.ə.lɚ zərgər
jockey dʒɒk.i atçapan
journalist ˈdʒɜː.nə.lɪst jurnalist
journeyman dʒɜː.ni.mən səyahətçi
judge dʒʌdʒ hakim
juggler dʒʌɡ.lər hoqqabaz
jury ˈdʒʊə.ri münsif
J hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

L ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda L hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
landlord lænd.lɔːd mülkədar
launderer ˈlɔːn.dər kirayəçi
lawyer ˈlɔɪ.ər hüquqşünas
lecturer ˈlek.tʃər.ər leksiyaçı
librarian laɪˈbreə.ri.ən kitabxanaçı
lieutenant lefˈten.ən leytenant
lifeguard ˈlaɪf.ɡɑːd xilasedici
linguist ˈlɪŋ.ɡwɪst dilçi
lobbyist ˈlɒb.i lobbiçi
locksmith ˈlɒk.smɪθ çilingər
logger ˈlɒɡ.ər qeydçi
longshoreman ˈlɒŋ.ʃɔː.mən liman işçisi
lumberjack ˈlʌm.bə.dʒæk odunçu
lyricist ˈlɪr.ɪ.sɪst bəstəkar
L hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

M ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda M hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
machinist məˈʃiː.nɪst maşınist
magician məˈdʒɪʃ.ən sehrbaz
magistrate mædʒ.ɪ.streɪt magistrant
maid meɪd qulluqçu
mailman meɪl.mæn poçtalyon
manager mæn.ɪ.dʒər menecer
manicurist mæn.ɪ.kjʊə.rɪst manikürçü
marketer mɑː.kɪ.tər marker
masseuse mæsˈɜːz masajçı
mayor meər mer
mechanic məˈkæn.ɪk mexanik
merchant mɜː.tʃənt tacir
messenger mes.ɪn.dʒər carçı, rabitəçi
miner maɪ.nər mədənçi
minister ˈmɪn.ɪ.stər nazir
missionary mɪʃ.ən.ri missioner
model mɒd.əl model
monk mʌŋk rahib
musician mjuːˈzɪʃ.ən musiqiçi
M hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

N ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda N hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
nanny ˈnæn.i dayə
naturalist nætʃ.ər.əl.ɪst təbiətşünas
negotiator nɪˈɡəʊ.ʃi.eɪ.tər vasitəçi
neurologist njʊəˈrɒl.ə.dʒɪst nevroloq
newsreader njuːzˌriː.dər xəbər aparıcısı
nurse nɜːs tibb bacısı
nutritionist njuːˈtrɪʃ.ən.ɪst qidalanma mütəxəssisi
N hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

O ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda O hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
officer ˈɒf.ɪ.sər məmur
oncologist ɒŋˈkɒl.ə.dʒɪst onkoloq
operator ˈɒp.ər.eɪ.tə operator
optician ɒpˈtɪʃ.ən eynəkçi
organizer ˈɔː.ɡən.aɪ.zər təşkilatçı
orthopaedist ɔː.θəˈpiː.dɪst ortoped
O hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

P ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda P hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
Painter peɪn.tər rəssam
Paralegal pær.əˈliː.ɡəl hüquq təcrübəçisi
pathologist pəˈθɒl.ə.dʒɪst patoloq
pediatrician piː.di.əˈtrɪʃ.ən uşaq həkimi
pharmacist ˈfɑː.mə.sɪst əczaçı
philosopher fɪˈlɒs.ə.fər filosof
photographer fəˈtɒɡ.rə.fər fotoqraf
Physicist fɪz.ɪ.sɪst fizik
physiologist ˌfɪz.iˈɒl.ə.dʒɪst psixoloq
Pianist ˈpiː.ən.ɪst pianoçu
Pilot paɪ.lət pilot
playwright pleɪ.raɪt oyun yazarı
Plumber plʌm.ər santexnik
Poet ˈpəʊ.ɪt şair
Police pəˈliːs polis
police officer pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər polis zabiti
Politician pɒl.ɪˈtɪʃ.ən siyasətçi
postman ˈpəʊst.mən poçtalyon
potter ˈpɒt.ər dulusçu
preacher ˈpriː.tʃər təbliğçi
producer prəˈdʒuː.sər produser
professor prəˈfes.ər professor
programmer prəʊ.ɡræm.ər proqramçı
psychiatrist saɪˈkaɪə.trɪst psixiatr
psychologist saɪˈkɒl.ə.dʒɪst psixoloq
publicist pʌb.lɪ.sɪst reklamçı
publisher pʌb.lɪ.ʃər yayımçı
P hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

R ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda R hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
ranger reɪn.dʒər meşə mühafizəçisi
rapper ræp.ər reper
realtor ˈrɪəl.tər əmlakçı
receptionist rɪˈsep.ʃən.ɪst resepşn
recruiter rɪˈkruː.tər işə qəbul mütəxəssisi
referee ˌref.əˈriː hakim
registrar redʒ.ɪˈstrɑːr qeydiyyatçı
repairman rɪˈpeə.mæn təmirçi
reporter rɪˈpɔː.tər müxbir
researcher rɪˈsɜː.tʃər tədqiqatçı
rower ˈrəʊ.ər avar çəkən
R hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

S ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda S hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
sailor ˈseɪ.lər dənizçi
salesman seɪlz.mən satıcı (kişi)
salesperson seɪlzˌpɜː.sə satıcı
saleswoman ˈseɪlzˌwʊm.ən satıcı (qadın)
scientist saɪən.tɪst elm insanı
sculptor skʌlp.tər həykəltraş
secretary ˈsek.rə.tər.i katib
servant ˈsɜː.vənt qulluqçu
shepherd ˈʃep.əd çoban
sheriff ˈʃer.ɪf şerif
shoemaker ˈʃuːˌmeɪ.kər ayaqqabıçı
shop assistant ˈʃɒp əˌsɪs.tənt satıcı
singer sɪŋ.ər müğənni
sociologist ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒɪst sosioloq
soldier səʊl.dʒər əsgər
songwriter ˈsɒŋˌraɪ.tər bəstəkar
sous-chef suː ˌʃef köməkçi şef
student stjuː.dənt tələbə
surgeon sɜː.dʒən cərrah
S hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

T ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda T hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
tailor teɪ.lər dərzi
taxi driver tæk.si ˌdraɪ.vər taksi sürücüsü
teacher ˈtiː.tʃər müəllim
therapist ˈθer.ə.pɪst terapevt
translator trænzˈleɪ.tər tərcüməçi
traffic warden ˈtræf.ɪk ˌwɔː.dən nəqliyyat gözətçisi
travel agent ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt səyahət agenti
tailor ˈteɪ.lər tərzi
taxi driver ˈtæk.si ˌdraɪ.vər taksi şoferi
teacher tiː.tʃər müəllim
technician tekˈnɪʃ.ən texnik
tiler ˈtaɪ.lər döşəmə ustası
trainer ˈtreɪ.nər təlimçi
trucker ˈtrʌk.ər yük maşını sürücüsü
tutor ˈtʃuː.tər tyutor
T hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

U ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda U hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
undertaker ˈʌn.dəˌteɪ.kər cənazəçi
urologist jʊəˈrɒl.ə.dʒɪst uroloq
usher ˈʌʃ.ər bilet yoxlayan
U hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

V ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda V hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
vendor ven.dər satıcı
veterinarian ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən baytar
vice president vaɪs ˈprez.ɪ.dənt prezident köməkçisi
videographer vidēˈäɡrəfər videoqraf
vocalist vəʊ.kəl.ɪst vokalist
V hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

W ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda W hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Sözlər Oxunuşu Mənası
waiter weɪ.tər ofisiant (kişi)
waitress ˈweɪ.trəs ofisiant (qadın)
warrior ˈwɒr.i.ər əsgər, döyüşçü
watchman wɒtʃ.mən müşahidəçi
weatherman weð.ə.mæn metereoloq
weightlifter weɪtˌlɪf.tər halter qaldıran
welder weld qaynaq ustası
worker wɜː.kər işçi
writer raɪ.tər yazıçı
W hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

İngilis dilində peşəniz haqqında necə danışa bilərsiniz?

 • I am a teacher – Mən müəlliməm.
 • I am a car dealer – Mən avtomobil satıcısıyam.
 • I am a freelance writer – Mən sərbəst yazıçıyam.
 • I am a sales representative – Mən satış nümayəndəsiyəm.
 • I sell computers – mən kompüter satıram.
 • I work as a psychologist – mən psixoloq kimi çalışıram.
 • I work as a stockbroker – mən birjaçı kimi işləyirəm.
 • I work at a bank – mən bir bankda işləyirəm.
 • I work at a small travel agency – mən kiçik bir turizm agentliyində işləyirəm.
 • I work at a hotel – mən oteldə işləyirəm.
 • I work at a transportation company – mən nəqliyyat şirkətində işləyirəm.
 • I work for a newspaper – mən bir qəzet üçün işləyirəm.
 • I work for a film company – mən film şirkəti üçün işləyirəm.
 • I am in real estate – Mən daşınmaz əmlakdayam.
 • I am in advertising – Mən reklam işindəyəm.
 • I have a small business of my own – Kiçik bir işim var.
 • I am a homemaker – mən ev qadınıyam.
 • I work at home – mən evdə işləyirəm.
 • I work as a doctor – Mən həkim kimi işləyirəm.
 •  I’m looking for a job – Mən iş axtarıram.
 •  I’m a teacher – Mən müəlliməm.
 •  I’m not working at the moment – mən hazırda işləmirəm.
 •  I’m unemployed – Mən işsizəm.
 •  I do the paperwork – mən sənəd işlərini edirəm.
 •  I have my own business –  mənim öz biznesim var.
 • I am unemployed at the moment – mən hazırda işsizəm.
 • I am looking for a job right now – mən hal-hazırda iş axtarıram.
 • I am looking for a job in marketing – Mən marketinq sahəsində  iş axtarıram.
 • I am looking for a job as a driver – mən sürücü olaraq iş axtarıram.
 • I am seeking a position as librarian – mən kitabxanaçı olaraq bir vəzifə axtarıram.
 • I am seeking a position as office clerk – mən ofis işçisi vəzifəsi axtarıram.
 • I’d like to apply for a job – mən iş üçün müraciət etmək istərdim.
 • I’d like to apply for the position of shop assistant – Mən mağaza köməkçisi vəzifəsinə müraciət etmək istərdim.
 • I am a Doctor. I help help sick people – Mən həkiməm. Xəstə insanlara kömək edirəm
 • I am a hairdresser. I cut hair – Mən bərbərəm. Saçı kəsirəm.
 • I am a computer programmer. I make computer programs. – Mən kompüter proqramçısıyam. Kompüter proqramları edirəm.

Nümunə dialoq:

An example of a  conversation between two friends.

Mr Bean: Hello Mr Jones, what do you do for a living?

Mr Jones: I am a teacher in a high school.

Mr Bean: A teacher? that sounds like a lot of hard work.

Mr Jones: Sometimes. I teach high school children.

Mr Bean: Is there a lot if of  students  in your class?

Mr Jones: Most classes have about fifty students on average.

Mr Bean: Do like your job?

Mr Jones:  yes, It is so rewarding. Teaching at high school is easier then primary. The students are less naughty.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Cənab Bean: Salam cənab Jones, yaşamaq üçün nə edirsiniz?

Cənab Jones: Mən orta məktəbdə müəlliməm.

Cənab Bean: Müəllim? bu çox ağır iş kimi səslənir.

Cənab Jones: Bəzən. Orta məktəb uşaqlarına dərs deyirəm.

Cənab Bean: Sinifinizdə şagirdlər çoxdurmu?

Cənab Jones: Əksər siniflərdə orta hesabla əlli tələbə var.

Cənab Bean: İşinizdən xoşunuz gəlirmi?

Cənab Jones: bəli, çox faydalıdır. Orta məktəbdə tədris ibtidai sinifdən daha asandır. Şagirdlər daha az dəcəllik edirlər.

İngilis dilində peşə adları mövzumuzun da sonuna gəldik. Bəs siz bu sözlərdən hansıları bilirdiniz? Hansılar ilə yeni tanış oldunuz? Sizin sahib olduğunuz peşənin adı bu siyahımızda var idimi? Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, odur ki, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir