İngilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları - Wordly

İngilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları


ingilis dilində peşə adları, oxunuşları və mənaları

İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik. Budur – mənaları və oxunuşları ilə birlikdə ingilis dilində peşə adlarını bu mövzumuzda öyrənəcəksiniz. Bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • A ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • B ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • C ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • D ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • E ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • F ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • G ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • H ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • İ ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • J ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • K ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • L ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • M ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • N ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • O ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Pilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Q ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • R ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • S ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • T ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • U ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • V ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • W ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • X ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Y ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • Z ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları
 • İngilis dilində peşəniz haqqında necə danışa bilərsiniz?

A ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda A hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
accountantəˈkaʊn.təntmühasib
acrobatˈæk.rə.bætakrobat
actorˈæk.təraktyor
actressæk.trəsaktrisa
actuaryˈæk.tʃu.ə.riaktuar
administratorədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃənidarəçi
advertiserˈæd.və.taɪ.zərreklamçı
advocateˈæd.və.keɪtvəkil
agentˈeɪ.dʒəntagent
air traffic controller­ eə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lərhava hərəkət nəzarətçisi
alchemistæl.kə.mɪstkimyaçı
ambassadoræmˈbæs.ə.dərsəfir
analystˈæn.ə.lɪstanalitik
anesthetistəˈniːs.θə.tɪstanestezioloq
anglerˈæŋ.ɡlərbalıqçı
announcerəˈnaʊn.sərdiktor
anthropologistˌæn.θrəˈpɒl.ə.dʒɪstantropoloq
apprenticeəˈpren.tɪsşagird, köməkçi
arbitratorˈɑː.bɪ.treɪthakim
archaeologistˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪstarxeoloq
architectˈɑː.kɪ.tektmemar
art directorɑːt daɪˈrek.tərbədii rəhbər
artisanˈɑː.tɪ.zænsənətkar
artistˈɑː.tɪstrəssam
assistantəˈsɪs.təntköməkçi
associateəˈsəʊ.si.eɪtəlaqələndirici
astronautˈæs.trə.nɔːtastronavt
astronomerəˈstrɒn.ə.mərastronom
athleteˈæθ.liːtatlet
attorneyəˈtɜː.nimüvəkkil
authorˈɔː.θərmüəllif
A hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

B ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda B hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
baby sitterˈbeɪ.bi sɪt.ərkörpə baxıcısı
Bakerˈbeɪ.kərçörəkçi
ballerinaˌbæl.əˈriː.nəbalerina
Bankerbæŋ.kərbankir
Barberˈbɑː.bərbərbər
Baristabɑːrˈiːs.təbarista
Barmaidˈbɑː.meɪdbufetçi
bartenderˈbɑːˌten.dərbarmen
beauticianbjuːˈtɪʃ.əngözəllik mütəxəssisi
beekeeperˈbiːˌkiː.pərarıçı
Bellhopˈbel.hɒbelboy
Binderˈbaɪn.dərcildçi
blacksmithblæk.smɪθdəmirçi
Bloggerˈblɒɡ.ərbloqqer
bookkeeperˈbʊkˌkiː.pərmühasib
botanistˈbɒt.ən.ɪstbotanik
boxerˈbɒk.səboksçu
brewerbruː.ərpivəçi
bricklayerbrɪkˌleɪ.ərdivar ustası
builderˈbɪl.dərinşaatçı
bus driverˈbʌs ˌdraɪ.vəravtobus sürücüsü
businessmanbɪz.nɪs.məniş adamı
businesspersonbɪznɪsˌpɜːsəniş adamı
businesswomanˈbɪz.nɪsˌwʊm.əniş qadını
butcherˈbʊtʃ.ərqəssab
B hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

C ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda C hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
cameramankæm.rə.mænkameraman
captainkæp.tɪnkapitan
cardiologistkɑː.diˈɒl.ə.dʒɪstkardioloq
caretakerkeəˌteɪ.kərvasitəçi
carpenterˈkɑː.pɪn.tərdülgər
cashierkæʃˈɪərkassir
ceosiː.iːˈəʊceo
chairmanˈtʃeə.mənsədr
chauffeurˈʃəʊ.fərşofer
chef / cookkʊkaşbaz
chemistkem.ɪstkimyaçı
choreographerkɒr.iˈɒɡ.rə.fərxoreoqraf
civil engineerˌsɪv.əl en.dʒɪˈnɪə.rɪŋinşaat mühəndisi
cleanerˈkliː.nərtəmizlikçi
clownklaʊntəlxək
coachkəʊtʃməşqçi
columnistˈkɒl.əm.nɪstsütunçu
comediankəˈmiː.di.ənkomediyaçı
commanderkəˈmɑːn.dərkomandir
conductorkənˈdʌk.tərdirijor
congressmankɒŋ.ɡres.mənkonqresmen
consultantkənˈsʌl.təntməsləhətçi
controllerkənˈtrəʊ.lərnəzarətçi
counsellorkaʊn.səl.ərməsləhətçi
courierˈkʊr.i.ərkuryer
curatorkjʊəˈreɪ.tərkurator
C hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

D ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda D hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
dancerdɑːn.sərrəqqas
deandiːndekan
decoratordek.ər.eɪ.tərdekorator
dental hygienistden.təl haɪˌdʒiː.nɪstdiş həkimi
dentistden.tɪstdiş həkimi
deputydep.jə.tivəkil
dermatologistdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪstdəri həkimi
designerdɪˈzaɪ.nərdizayner
detectivedɪˈtek.tɪvdedektiv
developerdɪˈvel.ə.pərtəkmilləşdirici
dieticiandaɪ.əˈtɪʃ.əndietoloq
directordaɪˈrek.tədirektor
dishwasherdɪʃˌwɒʃ.ərqab yuyan
diverˈdaɪ.vərdalğıc
doctordɒk.tərhəkim
doormandɔː.mənqapıçı
draperdreɪ.pərparça satan
dressmakerdresˌmeɪ.kərdərzi
driverdraɪ.vərsürücü
drummerdrʌm.ərnağaraçı
dustmanˈdʌst.mənzibil yığan
D hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

E ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda E hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
ecologistiˈkɒl.ə.dʒɪstekoloq
economistiˈkɒn.ə.mɪstiqtisadçı
editored.ɪ.tərredaktor
educatoredʒ.u.keɪ.tərtərbiyəçi
electricianˌɪl.ekˈtrɪʃ.ənelektrikçi
engineeren.dʒɪˈnɪərmühəndis
entrepreneurɒn.trə.prəˈnɜːrsahibkar
environmentalistɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.ɪstətraf mühitşünas
executiveɪɡˈzek.jə.tɪvicraçı
E hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

F ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda F hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
fabricatorˈfæb.rɪ.keɪ.təristehsalçı
factory workerfæk.tər.i wɜː.kərfabrik işçisi
farmerfɑː.mərəkinçi
filmmakerˈfɪlmˌmeɪ.kərrejissor
financierfɪˈnæn.si.ərmaliyyəçi
fireman/ fire fighterfaɪə.mənyanğın söndürən
fishermanfɪʃ.ə.mənbalıqçı
flight attendantflaɪt əˌten.dəntuçuş işçisi
floristflɒr.ɪstgülçü
football playerfʊt.bɔːl ˌpleɪ.ərfutbolçu
foremanfɔː.mənmütəxəssis
foresterˈfɒr.ɪ.stərmeşəçi
founderfaʊn.dərqurucu
freelancerfriːlɑːnsərSərbəst işləyən
fundraiserfʌndˌreɪ.zərfandreyzer
F hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

G ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda G hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
gardenerˈɡɑː.dən.ərbağban
gamerˈɡeɪm.əroyunçu
garbagemanɡɑr·bɪdʒˌmænzibil yığan
gardenerˈɡɑː.dən.ərbağban
gatekeeperɡeɪtˌkiː.pərqapıçı
geographerdʒiˈɒɡ.rə.fərcoğrafiyaşünas
geologistdʒiˈɒl.ə.dʒɪstgeoloq
glazierɡleɪ.zi.əşüşə düzəldən
goldsmithɡəʊld.smɪθzərgər
golferɡɒl.fərgolfer
governorɡʌv.ən.ərqubernator
greengrocerɡriːŋ.ɡrəʊ.sərgöyərti satan
G hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

H ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda H hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
hairdresserheəˌdres.ərbərbər
hairstylistˈheə.staɪ.lɪstsaç ustası
harvesterhɑː.vɪ.stərbiçənək
headhunterhedˌhʌn.tərbaşlıq
headmasterhedˈmɑː.stərmüdir
historianhɪˈstɔː.ri.əntarixçi
homemakerhəʊmˌmeɪ.kərev qurucusu
horsemanˈhɔːs.mənatçı
hosthəʊsev sahibi
housekeeperhaʊsˌkiː.pərev işçisi
hunterhʌn.tərovçu
hydrologisthaɪˈdrɒl.ə.dʒɪsthidroloq
H hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

I ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda I hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
Illusionistɪˈluː.ʒən.ɪstillüziyaçı
Industrialistɪnˈdʌs.tri.ə.lɪstsənayeçi
Inspectorɪnˈspek.tərmüfəttiş
Installerɪnˈstɔː.lərquraşdırıcı
Instructorɪnˈstrʌk.tərtəlimatçı
Internɪnˈtɜːntəcrübəçi həkim
Interpreterɪnˈtɜː.prə.tərtərcüməçi
Interviewerˈɪn.tə.vjuː.ərmüsahib
Inventorɪnˈven.tərixtiraçı
Investigatorɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tərmüstəntiq
Investorɪnˈves.tərinvestor
ironeraɪənərdəmirçi
I hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

J ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda J hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
Jailerdʒeɪ.lərzabit
janitordʒæn.ɪ.tərqapıçı
jewelerˈdʒuː.ə.lɚzərgər
jockeydʒɒk.iatçapan
journalistˈdʒɜː.nə.lɪstjurnalist
journeymandʒɜː.ni.mənsəyahətçi
judgedʒʌdʒhakim
jugglerdʒʌɡ.lərhoqqabaz
juryˈdʒʊə.rimünsif
J hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

L ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda L hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
landlordlænd.lɔːdmülkədar
laundererˈlɔːn.dərkirayəçi
lawyerˈlɔɪ.ərhüquqşünas
lecturerˈlek.tʃər.ərleksiyaçı
librarianlaɪˈbreə.ri.ənkitabxanaçı
lieutenantlefˈten.ənleytenant
lifeguardˈlaɪf.ɡɑːdxilasedici
linguistˈlɪŋ.ɡwɪstdilçi
lobbyistˈlɒb.ilobbiçi
locksmithˈlɒk.smɪθçilingər
loggerˈlɒɡ.ərqeydçi
longshoremanˈlɒŋ.ʃɔː.mənliman işçisi
lumberjackˈlʌm.bə.dʒækodunçu
lyricistˈlɪr.ɪ.sɪstbəstəkar
L hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

M ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda M hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
machinistməˈʃiː.nɪstmaşınist
magicianməˈdʒɪʃ.ənsehrbaz
magistratemædʒ.ɪ.streɪtmagistrant
maidmeɪdqulluqçu
mailmanmeɪl.mænpoçtalyon
managermæn.ɪ.dʒərmenecer
manicuristmæn.ɪ.kjʊə.rɪstmanikürçü
marketermɑː.kɪ.tərmarker
masseusemæsˈɜːzmasajçı
mayormeərmer
mechanicməˈkæn.ɪkmexanik
merchantmɜː.tʃənttacir
messengermes.ɪn.dʒərcarçı, rabitəçi
minermaɪ.nərmədənçi
ministerˈmɪn.ɪ.stərnazir
missionarymɪʃ.ən.rimissioner
modelmɒd.əlmodel
monkmʌŋkrahib
musicianmjuːˈzɪʃ.ənmusiqiçi
M hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

N ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda N hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
nannyˈnæn.idayə
naturalistnætʃ.ər.əl.ɪsttəbiətşünas
negotiatornɪˈɡəʊ.ʃi.eɪ.tərvasitəçi
neurologistnjʊəˈrɒl.ə.dʒɪstnevroloq
newsreadernjuːzˌriː.dərxəbər aparıcısı
nursenɜːstibb bacısı
nutritionistnjuːˈtrɪʃ.ən.ɪstqidalanma mütəxəssisi
N hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

O ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda O hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
officerˈɒf.ɪ.sərməmur
oncologistɒŋˈkɒl.ə.dʒɪstonkoloq
operatorˈɒp.ər.eɪ.təoperator
opticianɒpˈtɪʃ.əneynəkçi
organizerˈɔː.ɡən.aɪ.zərtəşkilatçı
orthopaedistɔː.θəˈpiː.dɪstortoped
O hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

P ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda P hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
Painterpeɪn.tərrəssam
Paralegalpær.əˈliː.ɡəlhüquq təcrübəçisi
pathologistpəˈθɒl.ə.dʒɪstpatoloq
pediatricianpiː.di.əˈtrɪʃ.ənuşaq həkimi
pharmacistˈfɑː.mə.sɪstəczaçı
philosopherfɪˈlɒs.ə.fərfilosof
photographerfəˈtɒɡ.rə.fərfotoqraf
Physicistfɪz.ɪ.sɪstfizik
physiologistˌfɪz.iˈɒl.ə.dʒɪstpsixoloq
Pianistˈpiː.ən.ɪstpianoçu
Pilotpaɪ.lətpilot
playwrightpleɪ.raɪtoyun yazarı
Plumberplʌm.ərsantexnik
Poetˈpəʊ.ɪtşair
Policepəˈliːspolis
police officerpəˈliːs ˌɒf.ɪ.sərpolis zabiti
Politicianpɒl.ɪˈtɪʃ.ənsiyasətçi
postmanˈpəʊst.mənpoçtalyon
potterˈpɒt.ərdulusçu
preacherˈpriː.tʃərtəbliğçi
producerprəˈdʒuː.sərproduser
professorprəˈfes.ərprofessor
programmerprəʊ.ɡræm.ərproqramçı
psychiatristsaɪˈkaɪə.trɪstpsixiatr
psychologistsaɪˈkɒl.ə.dʒɪstpsixoloq
publicistpʌb.lɪ.sɪstreklamçı
publisherpʌb.lɪ.ʃəryayımçı
P hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

R ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda R hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
rangerreɪn.dʒərmeşə mühafizəçisi
rapperræp.ərreper
realtorˈrɪəl.tərəmlakçı
receptionistrɪˈsep.ʃən.ɪstresepşn
recruiterrɪˈkruː.tərişə qəbul mütəxəssisi
refereeˌref.əˈriːhakim
registrarredʒ.ɪˈstrɑːrqeydiyyatçı
repairmanrɪˈpeə.mæntəmirçi
reporterrɪˈpɔː.tərmüxbir
researcherrɪˈsɜː.tʃərtədqiqatçı
rowerˈrəʊ.əravar çəkən
R hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

S ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda S hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
sailorˈseɪ.lərdənizçi
salesmanseɪlz.mənsatıcı (kişi)
salespersonseɪlzˌpɜː.səsatıcı
saleswomanˈseɪlzˌwʊm.ənsatıcı (qadın)
scientistsaɪən.tɪstelm insanı
sculptorskʌlp.tərhəykəltraş
secretaryˈsek.rə.tər.ikatib
servantˈsɜː.vəntqulluqçu
shepherdˈʃep.ədçoban
sheriffˈʃer.ɪfşerif
shoemakerˈʃuːˌmeɪ.kərayaqqabıçı
shop assistantˈʃɒp əˌsɪs.təntsatıcı
singersɪŋ.ərmüğənni
sociologistˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒɪstsosioloq
soldiersəʊl.dʒərəsgər
songwriterˈsɒŋˌraɪ.tərbəstəkar
sous-chefsuː ˌʃefköməkçi şef
studentstjuː.dənttələbə
surgeonsɜː.dʒəncərrah
S hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

T ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda T hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
tailorteɪ.lərdərzi
taxi drivertæk.si ˌdraɪ.vərtaksi sürücüsü
teacherˈtiː.tʃərmüəllim
therapistˈθer.ə.pɪstterapevt
translatortrænzˈleɪ.tərtərcüməçi
traffic wardenˈtræf.ɪk ˌwɔː.dənnəqliyyat gözətçisi
travel agentˈtræv.əl ˌeɪ.dʒəntsəyahət agenti
tailorˈteɪ.lərtərzi
taxi driverˈtæk.si ˌdraɪ.vərtaksi şoferi
teachertiː.tʃərmüəllim
techniciantekˈnɪʃ.əntexnik
tilerˈtaɪ.lərdöşəmə ustası
trainerˈtreɪ.nərtəlimçi
truckerˈtrʌk.əryük maşını sürücüsü
tutorˈtʃuː.tərtyutor
T hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

U ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda U hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
undertakerˈʌn.dəˌteɪ.kərcənazəçi
urologistjʊəˈrɒl.ə.dʒɪsturoloq
usherˈʌʃ.ərbilet yoxlayan
U hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

V ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda V hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
vendorven.dərsatıcı
veterinarianˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ənbaytar
vice presidentvaɪs ˈprez.ɪ.dəntprezident köməkçisi
videographervidēˈäɡrəfərvideoqraf
vocalistvəʊ.kəl.ɪstvokalist
V hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

W ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

Aşağıdakı siyahıda W hərfi ilə başlayan peşə adları, onların oxunuşu və Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış ola bilərsiniz.

SözlərOxunuşuMənası
waiterweɪ.tərofisiant (kişi)
waitressˈweɪ.trəsofisiant (qadın)
warriorˈwɒr.i.ərəsgər, döyüşçü
watchmanwɒtʃ.mənmüşahidəçi
weathermanweð.ə.mænmetereoloq
weightlifterweɪtˌlɪf.tərhalter qaldıran
welderweldqaynaq ustası
workerwɜː.kərişçi
writerraɪ.təryazıçı
W hərfi ilə başlayan peşə adları, oxunuşları və mənaları

İngilis dilində peşəniz haqqında necə danışa bilərsiniz?

 • I am a teacher – Mən müəlliməm.
 • I am a car dealer – Mən avtomobil satıcısıyam.
 • I am a freelance writer – Mən sərbəst yazıçıyam.
 • I am a sales representative – Mən satış nümayəndəsiyəm.
 • I sell computers – mən kompüter satıram.
 • I work as a psychologist – mən psixoloq kimi çalışıram.
 • I work as a stockbroker – mən birjaçı kimi işləyirəm.
 • I work at a bank – mən bir bankda işləyirəm.
 • I work at a small travel agency – mən kiçik bir turizm agentliyində işləyirəm.
 • I work at a hotel – mən oteldə işləyirəm.
 • I work at a transportation company – mən nəqliyyat şirkətində işləyirəm.
 • I work for a newspaper – mən bir qəzet üçün işləyirəm.
 • I work for a film company – mən film şirkəti üçün işləyirəm.
 • I am in real estate – Mən daşınmaz əmlakdayam.
 • I am in advertising – Mən reklam işindəyəm.
 • I have a small business of my own – Kiçik bir işim var.
 • I am a homemaker – mən ev qadınıyam.
 • I work at home – mən evdə işləyirəm.
 • I work as a doctor – Mən həkim kimi işləyirəm.
 •  I’m looking for a job – Mən iş axtarıram.
 •  I’m a teacher – Mən müəlliməm.
 •  I’m not working at the moment – mən hazırda işləmirəm.
 •  I’m unemployed – Mən işsizəm.
 •  I do the paperwork – mən sənəd işlərini edirəm.
 •  I have my own business –  mənim öz biznesim var.
 • I am unemployed at the moment – mən hazırda işsizəm.
 • I am looking for a job right now – mən hal-hazırda iş axtarıram.
 • I am looking for a job in marketing – Mən marketinq sahəsində  iş axtarıram.
 • I am looking for a job as a driver – mən sürücü olaraq iş axtarıram.
 • I am seeking a position as librarian – mən kitabxanaçı olaraq bir vəzifə axtarıram.
 • I am seeking a position as office clerk – mən ofis işçisi vəzifəsi axtarıram.
 • I’d like to apply for a job – mən iş üçün müraciət etmək istərdim.
 • I’d like to apply for the position of shop assistant – Mən mağaza köməkçisi vəzifəsinə müraciət etmək istərdim.
 • I am a Doctor. I help help sick people – Mən həkiməm. Xəstə insanlara kömək edirəm
 • I am a hairdresser. I cut hair – Mən bərbərəm. Saçı kəsirəm.
 • I am a computer programmer. I make computer programs. – Mən kompüter proqramçısıyam. Kompüter proqramları edirəm.

Nümunə dialoq:

An example of a  conversation between two friends.

Mr Bean: Hello Mr Jones, what do you do for a living?

Mr Jones: I am a teacher in a high school.

Mr Bean: A teacher? that sounds like a lot of hard work.

Mr Jones: Sometimes. I teach high school children.

Mr Bean: Is there a lot if of  students  in your class?

Mr Jones: Most classes have about fifty students on average.

Mr Bean: Do like your job?

Mr Jones:  yes, It is so rewarding. Teaching at high school is easier then primary. The students are less naughty.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Cənab Bean: Salam cənab Jones, yaşamaq üçün nə edirsiniz?

Cənab Jones: Mən orta məktəbdə müəlliməm.

Cənab Bean: Müəllim? bu çox ağır iş kimi səslənir.

Cənab Jones: Bəzən. Orta məktəb uşaqlarına dərs deyirəm.

Cənab Bean: Sinifinizdə şagirdlər çoxdurmu?

Cənab Jones: Əksər siniflərdə orta hesabla əlli tələbə var.

Cənab Bean: İşinizdən xoşunuz gəlirmi?

Cənab Jones: bəli, çox faydalıdır. Orta məktəbdə tədris ibtidai sinifdən daha asandır. Şagirdlər daha az dəcəllik edirlər.

İngilis dilində peşə adları mövzumuzun da sonuna gəldik. Bəs siz bu sözlərdən hansıları bilirdiniz? Hansılar ilə yeni tanış oldunuz? Sizin sahib olduğunuz peşənin adı bu siyahımızda var idimi? Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, odur ki, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir