İngilis dilində planet adları, oxunuşları və Azərbaycan dilində mənaları

İngilis dilində planet adları, oxunuşları və Azərbaycan dilində mənaları


İngilis dilində planet adları, oxunuşları və Azərbaycan dilində mənaları

Kainat hələ də sehrini qorumaqda ikən, planetləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar da bizi təəccübləndirməyə davam edir. Bildiyimiz kimi, Plutonun artıq planet hesab edilməməsindən sonra artıq sadəcə 8 planetimiz var; Dünya, Mars, Yupiter, Uran, Merkuri, Venera, Saturn və Neptun. Hər bir kainat ilə bağlı, həm peykləri, həm Günəşin və öz oxlarının ətrafında fırlanma sürətləri ilə bağlı son dərəcə maraqlı məlumatlar var. Gəlin bu məlumatları İngilis dilində incələyək və eyni zamanda Azərbaycan dilindəki tərcümələrini də öyrənək. Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində planet adları
 • Earth / Dünya
 • Mercury / Merkuri
 • Venus / Venera
 • Mars / Mars
 • Jupiter / Yupiter
 • Saturn / Saturn
 • Uranus / Uran
 • Neptune / Neptun
 • İngilis dilində planetlər ilə bağlı cümlə nümunələri

İngilis dilində planet adları

Aşağıdakı başlıqlar altında planetlərin İngilis dilindəki yazılışı, oxunuşu, Azərbaycan dilində qarşılığı və planetlərlə bağlı ətraflı məlumatlardan ibarət cümlə nümunələri ilə tanış ola bilərsiniz.

1. Earth / Dünya

Dünya planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Earth-dır. Transkripsiyası [ɜːθ] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • The Earth circles the Sun in 365 days and 6 hours -Dünya Günəşin ətrafında 365 gün 6 saatda fırlanır.
 • NASA represents National Aeronautics and Space Administration -NASA-nın açılışı Yerli Havaçılıq və Kainat İdarəsidir.
 • The Moon is the Earth’s satellite -Ay, Yerin peykidir.
 • Earth is the fifth biggest planet in our nearby planetary group -Dünya Günəş sistemindəki beşinci böyük planetdir.
 • Earth is the main planet known without a doubt to have fluid water on its surface -Səthində suyun olduğu haqqında bilinən tək planet Yerdir.
 • Earth is more modest than the four gas monsters — Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune -Dünya dörd qaz nəhəngindən daha kiçikdir – Yupiter, Saturn, Uran və Neptun.
 • Earth is bigger than the three other rough planets, Mercury, Mars and Venus -Dünya digər üç qayalı planetdən daha böyükdür. Merkuri, Mars və Venera.
 • Water covers around 71 percent of Earth’s surface, and the vast majority of that is in the seas -Su, Dünyanın səthinin yetmiş bir faizini əhatə edir və bu suyun əksəriyyəti də okeanlardadır.
 • Earth framed over 4.5 billion years prior -Dünya dörd yarım milyard il əvvəl yaranmışdır.
 • Earth’s gravity communicates with different articles in space -Dünyanın cazibə qüvvəsi kainatdakı digər obyektlərlə əlaqə içərisindədir.

2. Mercury / Merkuri

Merkuri planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Mercury-dir. Transkripsiyası [ˈmɜː.kjə.ri] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • As you know Mercury is the closest planet to the Sun -Bilirsiniz ki, Merkuri Günəşə ən yaxın planetdir.
 • Mercury is the smallest and hottest planet – Merkuri ən kiçik və ən isti planetdir.
 • Mercury often shows up as a brilliant star-like item in our sky during the early night or early morning -Merkuri tez-tez gecə və ya səhər tezdən səmamızda parlaq ulduza bənzər bir obyekt kimi görünür.
 • Mercury is the nearest planet to the sun, yet it is really not the most sweltering -Merkuri günəşə ən yaxın planetdir, lakin həqiqətdə ən isti planet deyil.
 • Alongside Venus, Earth, and Mars, Mercury is one of the rough planets -Venera, Yer və Marsla yanaşı, Merkuri də nahamar planetlərdən biridir.
 • Mercury, this little planet, turns around gradually contrasted with Earth, so one day endures quite a while -Kiçik planet olan Merkuri, Dünya ilə ziddiyyətli şəkildə yavaş-yavaş fırlanır, ona görə də bir günlük müddət xeyli vaxt aparır.
 • Mercury takes 59 Earth days to make one full revolution -Merkurinin tam bir dövr etməsi Dünya günü çəkir.
 • Mercury just has one dawn each 180 Earth days -Merkürənin hər 180 dünya günündə yalnız bir sübh var.

3. Venus / Venera

Venera planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Venus-dur. Transkripsiyası [ˈviː.nəs] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • Venus rotates the Sun from west to east -Venera Günəşin ətrafında Qərbdən Şərqə doğru fırlanır.
 • Finally David observed that Venus showed phases very like those of the Moon, an observation that clinched the Copernican argument -Nəhayət, Veneranın Ayın fazalarına bənzər fazaları göstərdiyini müşahidə etdi, bu da Kopernik arqumentini qarışdıran bir müşahidə idi.
 • They discovered that Venus’ climate is generally carbon dioxide and sulfuric corrosive -Veneranın iqliminin ümumiyyətlə karbon dioksid və kükürdlü aşındırıcı olduğunu aşkar etdilər.  
 • Venus is hotter than Mercury notwithstanding being further away from the Sun -Venera Günəşdən daha uzaq olmasına baxmayaraq Merküridən daha istidir.
 • Venus is Earth’s nearest neighbor in the close planetary system -Venera yaxın planet sistemində Yerin ən yaxın qonşusudur.
 • Venus is the most splendid item in the sky after the Sun and the Moon, and at times resembles a brilliant star in the first part of the day or night sky -Venera, Günəşdən və Aydan sonra göydəki ən gözəl obyektdir və bəzən günün və ya gecə səmasının ilk hissəsindəki parlaq bir ulduza bənzəyir.
 • Researchers found that Venus pivots in reverse. This implies that on Venus the Sun ascends in the west and sets in the east -Tədqiqatçılar Veneranın tərs döndüyünü aşkarladılar. Bu, Venerada Günəşin qərbdə doğulub və şərqdə batdığı mənasına gəlir.
 • We can not see the outside of Venus from Earth, since it is covered with thick mists -Veneranın xaricini Yerdən görə bilmirik, çünki qalın dumanlarla örtülüdür.
 • A day on Venus is longer than a year -Venerada bir gün bir ildən çoxdur.

4. Mars / Mars

Mars planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Mars-dır. Transkripsiyası [mɑːrz] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • Planet’s order from the largest to the smallest is as the following: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury -Planetin ən böyüyündən kiçiyinə kimi sırası belədir: Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, Yer, Venera, Mars və Merkuridir.
 • Mars and Venus will be in exact conjunction on the first of September -Mars və Venera ilk sentyabrda dəqiq birləşəcəklər.
 • Mars is a chilly, rough, dusty, planet with a slight environment -Mars soyuq, nahamar, tozlu, yüngül bir mühiti olan bir planetdir.
 • Earth and Jupiter are Mars’ neighboring planets -Yer və Yupiter Marsın qonşu planetləridir.
 • Mars is in some cases called the Red Planet –Mars bəzi hallarda Qırmızı Planet adlanır.
 • Like Earth, Mars has seasons, polar ice covers, volcanoes, gullies, and climate. It has a meager air made of carbon dioxide, nitrogen, and argon -Yer kürəsi kimi, Marsda da fəsillər, qütb buz örtükləri, vulkanlar, dərələr və iqlim var. Karbon dioksid, azot və arqondan ibarət olan cüzi bir havaya malikdir.
 • Mars has been known since antiquated occasions since it very well may be seen without cutting edge telescopes -Mars ən qədim hadisələrdən bəri tanınır, çünki ən yaxşı teleskoplar olmadan görülə bilirdi.
 • Mars has two moons. Their names are Phobos and Deimos -Marsın iki ayı var. Adları Phobos və Deimosdur.
 • ‘The Red Planet’, Mars was named by the Romans after their divine force of battle, as its ruddy tone is suggestive of blood -‘Qırmızı Planet’ olan Mars, Romalılar tərəfindən ilahi döyüş qüvvələrinə görə belə adlandırıldı, çünki qırmızı tonları qandan xəbər verir.

5. Jupiter / Yupiter

Yupiter planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Jupiter-dir. Transkripsiyası [ˈdʒuː.pɪ.tər] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • The planet Jupiter may have no strong surface by any means -Yupiter planeti heç bir halda güclü bir səthə malik olmaya bilər.
 • The planet Jupiter emanates twice as much warmth from inside as it gets from the Sun -Yupiter Günəşdən aldığından 2 qat daha artıq istilik yayır.
 • A lot like the Sun, Jupiter is mostly composed of hydrogen and helium -Günəşə bənzəyən Yupiter, əsasən hidrogen və heliumdan ibarətdir.
 • Jupiter, being the biggest planet, gets its name from the king of the ancient Roman gods -Yupiter, ən böyük planet olmaqla adını qədim Roma tanrılarının padşahından alır.
 • The largest planet in the solar system, Jupiter is the fifth planet from our Sun -Günəş sistemindəki ən böyük planet olan Yupiter, Günəşdən sonra gələn beşinci planetdir.
 • Despite its size, Jupiter has the shortest day of any other planet; it only takes about 10 hours for a complete rotation -Böyüklüyünə baxmayaraq, Yupiter digər planetlərdən ən qısa günə sahibdir; tam bir dövr etməsi yalnız 10 saat çəkir.
 • Jupiter can not support life as we know it -Bildiyimiz kimi Yupiterdə həyat yoxdur.
 • Jupiter’s four largest moons (the Galilean Satellites) are Io, Europa, Ganymede and Callisto -Yupiterin dörd ən böyük ayı (Galilean Satellites) Io, Europa, Ganymede və Callistodur.
 • While beautiful, Jupiter’s stripes and swirls are actually cold, windy clouds and water, floating in an atmosphere of hydrogen and helium -Gözəl olmasına baxmayaraq, Yupiterin zolaqları və qıvrımları əslində soyuq, küləkli buludlar və sudur, hidrogen və helium atmosferində üzürlər.
 • Jupiter is the fastest spinning planet in the solar system -Yupiter günəş sistemindəki ən sürətli fırlanan planetdir.
 • Jupiter is the largest planet in our solar system at nearly 11 times the size of Earth and 317 times its mass -Yupiter günəş sistemimizin Yerin ölçüsündən təxminən 11 qat və kütləsindən 317 dəfə çox olan ən böyük planetidir.

6. Saturn / Saturn

Saturn planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Saturn-dur. Transkripsiyası [ˈsæt.ən] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • Jennifer, you know that Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have rings -Jennifer sən bilirsən ki, Yupiter, Saturn və Neptunun halqaları var.
 • You were free from all boredom and all responsibility; until they reached Saturn, the external world did not exist -Bütün sıxıntılardan və bütün məsuliyyətlərdən azad idin; Saturna çatana qədər xarici dünya yox idi.
 • Like Jupiter, Saturn is made generally of hydrogen and helium -Yupiter kimi Saturn da əsasən Hidrogen və Heliumdan ibarətdir.
 • Saturn is the main planet in our nearby planetary group whose normal thickness is not as much as water -Günəş sistemimizdəki ortalama qatılığı sudan az olan tək planet Saturndur.
 • Saturn is multiple times more extensive than Earth -Saturn Dünyadan 9 dəfə böyükdür.
 • Saturn has the second-briefest day in the nearby planetary group. One day on Saturn takes just 10.7 hours -Günəş sistemindəki ən qısa günə sahib ikinci planet Saturndur. Saturnda bir gün 10.7 saatdır.
 • Saturn can not uphold life as we probably am aware it -Bildiyimizə görə Saturnda həyat mümkün deyil.
 • Saturn is the 6th planet from the Sun and the second biggest planet in our close planetary system -Saturn, Günəşə ən yaxın altıncı planetdir və Günəş sistemimizdəki ikinci ən böyük planetdir.
 • The farthest planet from Earth found by the independent natural eye, Saturn has been known since antiquated occasions and is named for the Roman divine force of agribusiness and riches -Saturn insan çılpaq gözü ilə dünyadan ən uzaqda kəşf etdiyi planet və ən qədim zamanlardan bəri bilinir. Romanın zənginlik və təsərrüfat tanrısına görə adlandırılmışdır.

7. Uranus / Uran

Uran planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Uranus-dır. Transkripsiyası [ˈjʊr.ən.əs] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • After around six years of flight, the test enters the upper climate of Uranus at fast -Altı illik uçuşdan sonra test Uranın yuxarı iqliminə sürətlə daxil olur.
 • Indeed, even argon may consolidate on Uranus and Neptune to shape a flimsy fog over the methane cloud layer -Doğrudan da, argon hətta Uran və Neptunda birləşərək metan bulud təbəqəsi üzərində xırda bir duman əmələ gətirə bilər.
 • Some of the most extreme seasons in the solar system occur here on Uranus. The Sun shines directly over each pole, plunging the other half of the planet into a 21-year-long, dark winter -Günəş sisteminin ən ekstremal fəsillərindən bəziləri Uranda baş verir. Günəş hər qütbün üzərində birbaşa işıq saçır və planetin digər yarısını 21 illik uzun, qaranlıq bir qışa qərq edir.
 • Uranus takes about 17 hours to rotate once (a Uranian day), and about 84 Earth years to complete an orbit of the Sun (a Uranian year) -Uranın bir dəfə (Uran günündə) dönməsi təxminən 17 saat, Günəş ətrafında orbitini tamamlaması isə təxminən 84 Yer ili çəkir.
 • Uranus has an atmosphere made mostly of molecular hydrogen and atomic helium, with a small amount of methane -Uranın az miqdarda metan olan, əsasən molekulyar hidrogen və atom heliumdan ibarət bir atmosferi var.
 • Uranus has 13 known rings. The inner rings are narrow and dark and the outer rings are brightly colored -Uranın bilinən 13 halqas; var. Daxili halqalar dar və qaranlıq, xarici halqalar isə açıq rənglidir.
 • Like Saturn, Jupiter and Neptune, Uranus is a ringed planet -Saturn, Yupiter və Neptun kimi Uran da halqalı bir planetdir.
 • Uranus was the first planet found using a telescope -Uran teleskopla tapılan ilk planet idi.
 • Uranus was discovered in 1781 by William Herschel -Uranı 1781-ci ildə William Herschel kəşf etdi.
 • Uranus can not support life as we know it -Uran, bildiyimiz kimi həyatı dəstəkləyə bilməz.
 • Uranus is an Ice Giant planet and nearly four times larger than Earth -Uran, Buz Nəhəng bir planetdir və Yerdən təxminən dörd qat daha böyükdür.

8. Neptune / Neptun

Neptun planetinin İngilis dilindəki qarşılığı Neptune-dir. Transkripsiyası [ˈnep.tʃuːn] şəklindədir. Planetin özünə xas özəllikləri ilə İngilis dilində tanış olaq.

 • Neptune is the farthest planet from the Sun and it is the coldest planet -Neptun Günəşdən ən uzaq planetdir və o, ən soyuq planetdir.
 • Your key planet Saturn is undermined by a problem from Neptune presently placing you in an unsolvable existential situation -Açar planetiniz olan Saturn, Neptunun bir problemi ilə hələlik sizi həll olunmayan mövcud vəziyyətə salır.
 • Neptune has at least five main rings and four more ring arcs -Neptunun ən az beş ana halqası və daha dörd halqası var.
 • Neptune has four teen known moons which are named after sea gods and nymphs in Greek mythology -Neptunun Yunan mifologiyasında dəniz tanrıları və nimfaların adını daşıyan dörd yeni bilinən ayı var.
 • Neptune is about four times wider than Earth. If Earth were a large apple, Neptune would be the size of a basketball -Neptun Yerdən təxminən dörd dəfə daha böyükdür. Əgər Yer böyük bir alma olsaydı, Neptun basketbol topu ölçüsündə olardı.
 • It is impossible to view Neptune with the naked human eye. Neptune is made up of a hot dense fluid of “ices”, making it one of two ice giants in the solar system alongside Uranus -Neptuna insan gözü ilə baxmaq mümkün deyil. Neptun, qatı bir buz mayesindən ibarətdir. Bu da Uranla yanaşı Neptunu Günəş sistemindəki iki buz nəhəngindən biri halına gətirir.
 • Neptune can not support life as we know it -Neptun bildiyimiz kimi həyatı dəstəkləyə bilməz.
 • Neptune takes about 16 hours to rotate once (a Neptunian day), and about 165 Earth years to orbit the sun (a Neptunian year) -Neptunun bir dəfə dönməsi (Neptuniya günü) təxminən 16 saat, günəşin ətrafında (Neptuniya ili) dövrü təxminən 165 Yer ili çəkir.
 • Neptune’s atmosphere is made up mostly of molecular hydrogen, atomic helium and methane -Neptunun atmosferi əsasən molekulyar hidrogen, atom helium və metandan ibarətdir.

İngilis dilində planetlər ilə bağlı cümlə nümunələri

Aşağıda İngilis dilində planetlərlə bağlı müxtəlif növ cümlə nümunələri verilmişdir. Bu cümlələrin həm İngilis dili forması, həm də Azərbaycan dilinə olan tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • The quest for more modest articles in the external Solar System has just barely begun, be that as it may -Xarici Günəş sistemində məqalələr axtarışı, hər necə olsa da yeni-yeni başladı.
 • In light of the information, the group extrapolates that at any rate 3.5% of all sunlike stars over the Milky Way presently harbor rough planets -Komanda bu məlumatlar əsasında təxmin edir ki, Süd Yolu üzərindəki Günəşə bənzəyən bütün ulduzların % 3,5-i hal-hazırda nahamar planetlərə sahibdir.
 • David built up a numerical equation portraying the separations of the planets from the Sun -David planetlərin Günəşdən ayrılıqlarını əks etdirən ədədi bir tənlik qurdu.
 • Space explorers will make a last endeavor today to protect a correspondences satellite from its pointless circle -Kosmik tədqiqatçılar bu gün yazışmalar peykini onun mənasız dairəsindən qorumaq üçün son səy göstərəcəklər.
 • Jennifer placed that every planet moved in an ideal circle -Jennifer, hər planetin ideal bir dairədə hərəkət etdiyini bildirdi.
 • The planet Jupiter contains a lot of the early stage gas and residue out of which the close planetary system was shaped -Yupiter planetində yaxın planet sisteminin formalaşdığı ilkin mərhələyə aid çox sayda qaz və qalıq var.
 • Pluto moves extremely quick, and regularly unobtrusively, opening an entirely new and subtle melodic measurement -Pluton olduqca yeni və incə melodik bir ölçüm açaraq son dərəcə sürətli və mütəmadi olaraq sadə bir şəkildə hərəkət edir.
 • They can be valuable for voyages through space rocks, bringing tests back from Mars, going to Pluto rapidly and to Mercury -Kainat qayaları arasındakı səyahətlər, Marsdan testlər gətirərək sürətlə Plutona və Merkuriyə gedən yollar üçün dəyərli ola bilərlər.
 • Venus could need such an internal center in view of the lower focal weights relating to its lower gravity -Venera aşağı cazibə qüvvəsi ilə bağlı olaraq daha aşağı foks ağırlıqları nəzərə alındığı zaman belə bir daxili mərkəzə ehtiyac duya bilər.
 • Indeed, even argon may gather on Uranus and Neptune to frame a flimsy dimness over the methane cloud layer -Reallıqda, Arqon qazı belə metan buludu örtüyünün üzərindəki qaranlığı çərçivələmək üçün Uran və Neptunun üzərində toplana bilər.

Planetlərlə bağlı mövzumuzun sonuna gəldik. Əgər bu mövzumuzda planetlərlə bağlı verilmiş cümlələrlə tanış olarkən söz ehtiyatınızın yetərli olmadığının fərqinə vardınızsa və bu səbəbdən də İngilis dilində ən çox istifadə edilən sözlər və mənalarını əzbərləmək istəyirsinizsə, “İngilis dilində sözləri necə əzbərləyə  bilərik?” sualına cavab axtarırsınızsa, o zaman Wordly platformasını ziyarət etməlisiniz. Çünki Wordly sizə ən yaxşısını vəd edir!

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir