İngilis dilində Send feili - Wordly

İngilis dilində Send feili


İngilis dilində send feili

İngilis dilində qaydalı və qaydasız feilləri tanımaq, onların necə düzəldiyini bilmək olduqca vacib qrammatik mövzulardandır. İngilis dilində fellər qaydalı (Regular) və qaydasız (Irregular) olmaqla iki qrupa ayrılır. Qaydalı fellərin keçmiş zamanının, yəni Past Simple və Past Particle formalarının düzəldilmə şəkilləri adından da məlum olduğu kimi ümumi qaydalara tabedirlər və felin sonuna –d, -ed şəkilçilərindən birini artırmaqla düzəldilir. Məsələn, I work, I worked. Qaydasız fellərin isə xüsusi bir düzəldilmə qaydası yoxdur. Bu fellərin https://www.getwordly.com/blog/ar/%d9%81%d8%b9%d9%84-send-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/həm Past Simple formaları, həmdə Past Particle formaları düzəldilirkən kökdən dəyişir deyə bilərik.  Odur ki, bu yazımızda İngilis dilində qaydasız feillərdən biri olan Send feilinin 2-ci və 3-cü forması, eyni zamanda bu feilin istifadəsi, Send feili ilə bağlı cümlələr hazırladıq.

Bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • Send feilinin 2-ci forması və istifadəsi
 • Send feilinin 3-cü forması və istifadəsi
 • Send feilinin 2-ci forması ilə nümunə cümlələr
 • Send feilinin 3-cü forması ilə nümunə cümlələr

Send feilinin 1-ci forması

Send feilinin 2-ci və 3-cü formalarına keçməzdən əvvəl, sözün əsas formasının indiki sadə zamanda (Present Simple Tense) necə olduğuna, eyni zamanda tək və cəm formalarda necə dəyişdiyinə diqqət edək:

Singular – təkdə

 • 1st person – I send
 • 2nd person – You send
 • 3rd person – He (she, it) sends
 • Plural – cəmdə
 • 1st person – We send
 • 2nd person – You send
 • 3rd person – They send

Send feilinin 2-ci forması və istifadəsi

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, qaydalı feillərdə feilin sonuna –ed əlavə edilir və feilin yeni forması qurulur. Qaydasız feillərdə isə feilin 2-ci və 3-cü forması feilin əsas formasından qismən fərqlənir . Send feilinin ikinci forması, yəni Past Tense forması isə “sent” olaraq yazılır və keçmiş zaman haqqında danışmalı olduğumuz məqamlarda istifadə edilir.

Simple Past Tense

 • I sent – mən getdim.
 • You sent  – sən getdin
 • He  – o getdi.
 • She sent   – o getdi.
 • It sent  – o getdi.
 • You sent  – siz getdiniz.
 • We sent  – biz getdik.
 • They sent – onlar getdilər.

Send feilinin 3-cü forması və istifadəsi

İngilis dilində feilin üçüncü forması qısaca olaraq Verb-3 və ya V3 kimi qeyd edilir. Feillərin bu formaları isə Perfect Tense-n (bitmiş zaman) olmalı olduğu cümlələrdə istifadə edilir. Send feilinin 3-cü forması da ikinci forması kimidir və “Sent” olaraq yazılır.

Past Perfect Tense

 • I had sent – mən göndərmişdim.
 • You had sent – sən göndərmişdin.
 • He had sent – o göndərmişdi.
 • She had sent – o göndərmişdi.
 • It had sent – o göndərmişdi.
 • You had sent – siz göndərmişdiniz.
 • We had sent – biz göndərmişdik.
 • They had sent – onlar göndərmişdilər.

Future Perfect Tense

Həm Future Perfect Tense, həm də Future Perfect Continuous Tense ana dilimizə hərfbəhərf tərcümə edilə bilmir, bu zaman formalarının Azərbaycan dilində qarşılığı olmadığı üçün hər iki zaman forması da bir-birinə oxşar formada tərcümə edilir.

 • I shall have sent
 • You shall have sent
 • He shall have sent.
 • She shall have sent
 • It will shall have sent.
 • You shall have sent.
 • We shall have sent.
 • They will have sent.

Future Perfect Continuous Tense

Gələcək zamanda bir işin bir müddət əvvəl başlayıb danışılan vaxtda davam etdiyini göstərmək üçün istifadə edilir. Mən göndərməkdə olacağam (göndərməyə bir az əvvəl başlayıb, hələ də göndərir).

 • I shall have been sending.
 • You will have been sending.
 • He will have been sending.
 • She will have been sending.
 • It will shall have been sending.
 • You will have been sending.
 • We shall have been sending.
 • They will have been sending.

Past Perfect Continuous Tense

 • I had been sending – mən göndərirdim.
 • You had been sending – sən göndərirdin.
 • He had been sending – o göndərirdi.
 • She had been sending – o göndərirdi.
 • It had been sending – o göndərirdi.
 • You had been sending – siz göndərirdiniz.
 • We had been sending – biz göndərirdik.
 • They had been sending – onlar göndərirdilər.

Present Perfect Tense

 • I have sent – mən göndərmişəm.
 • You have sent – sən göndərmisən.
 • He have sent – o göndərib.
 • She have sent – o göndərib.
 • It has sent – o göndərib.
 • You have sent – siz göndərmisiniz.
 • We have sent – biz göndərmişik.
 • They have sent – onlar göndəriblər.

Present Perfect Continuous Tense

 • I have been sending.
 • He It has been sending.
 • She It has been sending.
 • It has been sending.
 • You have been sending.
 • We have been sending.
 • They have been sending.

Send feilinin 2-ci forması ilə nümunə cümlələr

 • He sent you to talk to me? – o, səni mənimlə danışmaq üçün göndərdi?
 • I sent Helen away and sat down to think. – Heleni göndərdim və düşünmək üçün oturdum.
 • My account for the report is finished and sent off – Hesabat üçün hesabım tamamlandı və göndərildi.
 • All the same, she finally sent her application for the job. – Hər şey eyni olsa da, nəhayət iş üçün ərizəsini göndərdi.
 • But you sent him to get information about Yancey, didn’t you? – Ancaq onu Yancey haqqında məlumat almaq üçün göndərdiniz, elə deyilmi?
 • When you sent me away at the hospital, I thought you were through with me. – sən məni xəstəxanaya yola salan zaman düşündüm ki, yanımdasan.
 • I imagine because Howard sent him – Howard onu göndərdiyinə görə təsəvvür edirəm.
 • He sent for an officer – o, bir məmur üçün göndərdi.
 • Why did you think I sent you the flower – and that dress? – Niyə sənə çiçəyi və o paltarı göndərdiyimi düşünürdün?
 • Those sent to fetch the deputation had returned with the news that Moscow was empty, that everyone had left it – ­­ Deputatı gətirməyə göndərilənlər Moskvanın boş olduğunu, hamının getdiyi xəbəri ilə qayıtdılar.
 • I read pretty stories in the book you sent me, about Charles and his boat, and Arthur and his dream, and Rosa and the sheep – Mənə göndərdiyiniz kitabda Çarlz və onun gəmisi, Artur və onun xəyalları, Roza və qoyunlar haqqında olduqca hekayələr oxudum.
 • So the governor sent a messenger to Delphi to ask the oracle what should be done with the tripod – Beləliklə, qubernator, oradakı tripod ilə nə edilməli olduğunu soruşmaq üçün Delphiyə bir elçi göndərdi.
 • In a short time they reached Corinth in safety, and the king sent an officer to bring the captain and his men to the palace – Qısa müddətdə onlar Korinfə çatdılar və padşah kapitan və adamlarını saraya gətirmək üçün bir məmur göndərdi.
 • In 1966, Mao Zedong closed the universities in China and sent their students and professors to the country to farm – 1966-cı ildə Mao Zedong Çindəki universitetləri bağladı və tələbə və professorlarını kənd təsərrüfatına göndərdi.
 • We received the Silent Worker which you sent, and I wrote right away to the editor to tell him that it was a mistake – Göndərdiyiniz Səssiz İşçini qəbul etdik və dərhal redaktora məktubun səhv olduğunu söylədim.
 • If the positive is called the signalling current, the line will be charged positively each time a signal is sent; but as soon as the signal is completed a negative charge is communicated FIG – Müsbət siqnal cərəyanı zamanı, hər siqnal göndərildikdə xətt müsbət yüklənir; lakin siqnal tamamlandıqdan sonra mənfi bir yüklənmə FIG ilə bildirilir.
 • Little girls sent me a pretty work-basket – Balaca qızlar mənə maraqlı iş səbəti göndərdilər.
 • What if she wasn’t able to get what Jonny sent her for? – Jonny-nin onun üçün göndərdiyi şeyi ala bilmədiyi halda nə olar?
 • Or the goon Jonny sent after her. – Ya da Jonny onun ardınca göndərdi.
 • It must be bad, if she sent you – Əgər səni göndərirsə, deməli pisdir.
 • Time for his dinner to be sent packing – Yemək üçün qablaşdırma göndərməyin vaxtı gəldi.
 • I posted it on my site after he sent it last night and checked the forums this morning – o dünən göndərəndən sonra, bu səhər forumları yoxladım və sonra saytımda yerləşdirdim.
 • No. I want to know who sent her and why – Xeyr, onu kimin göndərdiyini və nə üçün göndərdiyini bilmək istəyirəm.
 • He lived with his mother here in Santa Barbara until he was arrested and sent away – Həbs olunanub göndərilənə qədər anası ilə burada Santa Barbarada yaşayırdı.
 • Neither could the architect Michael Ivanovich, who on being sent for came in with sleepy eyes, tell Princess Mary anything – Göndərilmək üzrə olan Memar Mixail İvanoviç, yuxulu gözləri ilə gələrək şahzadə Mary-ə heç nə deyə bilmədi.
 • As strong as the girl was, she was too small to bring Jonny back from the place the Others sent him – Qız nə qədər güclü olsa da, Jonny’ı başqalarının göndərdiyi yerdən geri gətirmək üçün çox balaca idi.
 • Uncle Morrie sent me interesting stories – Morrie əmi mənə  maraqlı hekayələr göndərdi.
 • So he confessed and it was all written down and the papers sent off in due form – Buna görə etiraf etdi və hamısı yazıldı və sənədlər lazımi qaydada göndərildi.
 • It appears as if either you, Damian, or you, Jonny, sent someone to kill her – Sanki ya Damian, ya da sən, Jonny, onu öldürmək üçün birini göndərmisən.
 • Anyway, Damian sent me – Hər halda, Damian məni göndərdi.
 • His admiring gaze sent a smile to his lips – Onun heyranedici baxışları dodaqlarına təbəssüm göndərdi.
 • The king had sent them there to make the people obey his unjust laws – Padşah onları oraya göndərdi ki, xalqı onun ədalətsiz qanunlarına itaət etsin.
 • Accordingly I copied the story and sent it to him for his birthday – Müvafiq olaraq hekayəni kopyalayıb ad günü üçün ona göndərdim.
 • Every other metric is still climbing: data throughput, mobile phone usage, messages sent, websites created, amount of information online, data transfer speed, and CPU speed – Digər bütün metriklər (ölçü) hələ də qalxır: məlumat ötürmə qabiliyyəti, mobil telefon istifadəsi, göndərilən mesajlar, yaradılan veb saytlar, onlayn məlumat miqdarı, məlumat ötürülmə sürəti və CPU sürəti.
 • And like a practical Petersburg lady who knows how to make the most of time, Anna Mikhaylovna sent someone to call her son, and went into the anteroom with him – Ən çox vaxt qazanmağı bilən praktik Peterburqlu bir qadın kimi, Anna Mixaylovna oğlunu çağırmaq üçün birini göndərdi və onunla birlikdə anteruma girdi.
 • She sent the text then tucked the phone in her pocket, praying they could track her with the tag Toni placed there – O, mətni göndərdi, sonra telefonu cibinə qoydu, Toni-nin oraya yerləşdirdiyi etiketlə onu izləyə bilmələri üçün dua etdi.
 • She began to suspect Damian sent her there so she could meet the other women dragged into his organization – Damianın onu təşkilatına sürükləyən digər qadınlarla görüşə bilməsi üçün onu oraya göndərdiyindən şübhələnməyə başladı.
 • He gathered his power and sent it toward her, wrapping it around her tightly – Gücünü topladı və onu yaxşıca sararaq ona doğru göndərdi.
 • “Damian sent her,” Pierre answered – “Damian onu göndərdi” deyə cavab verdi Pierre.
 • Why had he sent her, and where the hell was he? – Nəyə görə onu göndərmişdi və harada idi?
 • Linda sent Rainy to Traci and walked with her to the cafeteria – Linda, Rainy-i Traci-ə göndərdi və onunla birlikdə kafeyə tərəf getdi.
 • Good thing Bianca sent him off this morning with a bag full – Yaxşı ki, Bianca bu səhər onu dolu bir çantayla göndərdi.
 • My dear Mother, Yesterday I sent you a little Christmas box – Əziz anam, dünən sizə bir az Milad qutusu göndərdim.
 • I can’t believe you sent me here to babysit – inana bilmirəm ki, məni buraya körpəyə baxmağa göndərmisiniz.
 • He sent you here? – o səni bura göndərdi?
 • But since he sent you, I want you to see it – Ancaq səni göndərdiyindən bəri mən səni görmək istərdim.
 • But you sent him into the middle of Hell for thousands of years – Lakin siz onu minlərlə illik Cəhənnəmin ortasına göndərdiniz.
 • Can I ask if you sent Wynn home? – Wynn’i evə göndərdiyinizi soruşa bilərəmmi?
 • I sent him to ask you a question – Onu sizə bir sual vermək üçün göndərdim.
 • But they’ll think I sent him to kill Alex – Ancaq onu Alexi öldürmək üçün göndərdiyimi düşünəcəklər.
 • Cynthia asked as Fred sent the message – Fred mesaj göndərən kimi Cynthia soruşdu.
 • Darkyn sent me home, but Wynn didn’t follow – Darkyn məni evə göndərdi, amma Wynn əməl etmədi.
 • The man was there because Lori had sent him – Lori onu göndərdiyi üçün kişi orada idi.
 • The State of Colorado sent me over, seeing as there’s no experienced under-sheriff or deputy – Kolorado ştatı təcrübəli şerif və ya müavin olmadığını görərək məni göndərdi.
 • I sent her up to the ice park – Onu buz parkına göndərdim.
 • It’s the outfit my mom sent for Christmas – Bu anamın Milad üçün göndərdiyi materialdır.
 • He wanted a room, but you told him the inn was full and sent him away – Bir otaq istədi, ancaq sən mehmanxananın dolu olduğunu söylədin və onu  yola saldın.
 • She sent your gifts and said to convey her news of a child – o, sizin ədiyyələrinizi göndərdi və bir uşaqla bağlı xəbərləri çatdıracağını dedi.
 • All I can think of is perhaps she sent her clothes out to a laundry and didn’t want them mixed up – Düşünə biləcəyim tək şey odur ki, o bəlkə də paltarlarını çamaşırxanaya göndərdi və onların qarışmasını istəmədi.
 • Then a few months later she had sent the first letter, saying that she had a roommate and was working on a farm – bir neçə ay sonra bir otağının olduğunu və fermada işlədiyini söyləyərək ilk məktubu göndərdi.
 • She always sent extravagant gifts to her daughter. – Həmişə qızına hədsiz hədiyyələr göndərirdi.
 • I sent him a picture of you. – Ona sənin şəklini göndərdim.
 • Katie sent me in to get some cat food. – Katie məni pişik yeməyi almağa göndərdi.
 • When she sent me the picture, I had to come see for myself – O mənə şəkli göndərdiyin zaman mən özüm gəlib görməli idim.
 • And it had been Katie who sent him that picture – to lure him up here? – Ona şəkli göndərən Katie olmuşdur – onu bura cəlb etmək üçün?
 • He sent you to protect me. – Məni qorumaq üçün səni göndərdi.
 • You sent me home, she reminded him – Məni evə göndərdin deyə xatırlatdı.
 • He looked down and sent images to Tim – o, aşağıya baxdı və Tim-ə şəkillər göndərdi.
 • Someone sent them south instead of north – Kimsə onları şimal yerinə cənuba göndərdi.
 • She sent him a page through his personal net and sat down again – Ona şəxsi şəbəkəsi vasitəsilə bir səhifə göndərdi və yenidən oturdu.
 • She glanced up at the screen, feeling uneasy about reading messages the dead man had sent – Ekrana baxdı, ölən adamın göndərdiyi mesajları oxumaqdan narahat idi.
 • Dan activated one of the buttons on his command headpiece that sent his rally orders out to the soldiers in the building – Dan, mitinq əmrlərini binadakı əsgərlərə göndərən əmr başlığındakı düymələrdən birini işə saldı.
 • They loaded one of the transports with the supplies and sent it towards the hard site with a security force – Nəqliyyat vasitələrindən birini təchizatla yükləyib təhlükəsizlik qüvvəsi ilə kəskin (sərt) əraziyə göndərdilər.
 • Lara sent her an evil look and she shut up – Lara ona pis bir baxış atdı və susdu.
 • We were then sent to the guidance office so they could work up a schedule for me – Daha sonra mənim üçün bir proqram hazarlamaqları üçün rəhbərlik bürosuna getdik.
 • Nick Volpe had his bell rung and they sent me in for one play, ‘Yellow 42.’

Send feilinin 3-cü forması ilə nümunə cümlələr

 • I have sent messengers to summon all of Dorothy’s old friends to meet her and give her welcome, and they ought to arrive very soon, now – Mən Dorotinin köhnə dostlarının hamısını onunla görüşmələri və xoş gəldin deməkləri üçün çağırmaq məqsədilə elçilər göndərdim və onlar çox tezliklə gəlməlidirlər.
 • They closed the case when a guy named Willard Humphries they were sure did it was sent away for another crime – Willard Humphries adlı bir oğlan, başqa bir cinayətə görə göndərildiyinə əmin olduqları zaman işi (keysi) bağladılar.
 • He was again sent to Berlin in 1871, acted as second plenipotentiary at the Berlin congress of 1878, and was sent in the same year to London, where he represented Austria for ten years – 1871-ci ildə yenidən Berlinə göndərildi, 1878-ci il Berlin konqresində ikinci səlahiyyətli rolunu oynadı və eyni ildə Avstriyanı on il təmsil etdiyi Londona göndərildi.
 • In 1858 he was sent to St Petersburg on a special mission to seek the support of Russia against Napoleon III – 1858-ci ildə III Napoleona qarşı Rusiyanın dəstəyini almaq üçün Sankt-Peterburqa göndərildi.
 • I cannot begin to tell you how delighted I was when Mr. Anagnos told me that you had sent him some money to help educate “Baby Tom.” – Cənab Anagnos mənə “Körpə Tom” təhsili vermək üçün ona bir miqdar pul göndərdiyinizi söylədikdə nə qədər sevindiyimi söyləyə bilmərəm.
 • A general was sent to survey the position – Vəziyyəti araşdırmaq üçün bir general göndərildi.
 • Claudette had sent them so many clothes – Claudette onlara çox paltar göndərmişdi.
 • What was the book you sent me for my birthday? – Ad günümdə mənə göndərdiyiniz kitab nə idi?
 • I was sent to train him, and I will complete my mission – Onu məşq etdirmək üçün göndərildim və işimi tamamlayacağam.
 • He has not sent for me… – o mənim üçün göndərməyib …
 • Could Lori have sent the man? – Lori kişini göndərə bilərdi?
 • I should have sent Howie packing that first weekend – Mən ilk həftə sonu Howie qablaşdırmasını göndərməli idim.
 • Jonny had to have sent this girl here for a reason – Jonny bu qızı bir səbəbə görə buraya göndərməli idi.
 • We have sent to ask. – Soruşmaq üçün göndərdik.
 • Were you not sent by Victor? – Viktor tərəfindən göndərilməmisiniz?
 • The king’s soldiers were sent into every part of the country – Padşahın əsgərləri ölkənin hər yerinə göndərildi.
 • You were sent here because you have some sort of special skill – Bir növ xüsusi bacarıq olduğuna görə bura göndərildin.
 • Based on this unprecedented success, samples of Borlaug’s seeds were sent abroad – Bu görünməmiş bir müvəffəqiyyətə əsaslanaraq Borlaugun toxumlarının nümunələri xaricə göndərildi.
 • According to Portio Research 7.8 trillion SMS messages were sent in 2011, and it is expected that 2012’s number will come in at ten trillion – Portio Research şirkətinə görə 2011-ci ildə 7,8 trilyon SMS göndərildi və 2012-ci ildə bu rəqəmin on trilyona çatacağı gözlənilir.
 • He was very young when he was first sent to school – İlk dəfə məktəbə göndəriləndə çox gənc idi.
 • I’ve not had to alter the last several you’ve sent – göndərdiyiniz son bir neçə dənəsini dəyişdirmək məcburiyyətində qaldım.

Bu mövzumuzu da burada sonlandırırıq. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman https://www.getwordly.com/ məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir