İngilis Dilində Şirin Xüsusiyyətləri - Wordly

İngilis Dilində Şirin Xüsusiyyətləri


İngilis Dilində Şirin Xüsusiyyətləri

Bloq mövzularımızdan da bildiyiniz kimi biz sizlərə ingilis dilini həyatın müxtəlif sahələri ilə birlikdə aşılamağa çalışırıq. Sadəcə qrammatika öyrənməklə ingilis dilinə hakim olunmadığını bildiyiniz üçün ingilis dilini həyatımızda aktual olan bir çox mövzular üzərindən öyrətməyə səy göstəririk. Gündəlik danışıqlardan nitqimizi əhatə edən mövzulardan ən aktual olanı isə heyvanlardır. Bu mövzu hər bir dilin təməl mövzularından biri olduğu üçün heyvanların adlarını doğru yerdə və doğru formada istifadə etməmək ortamda xoş olmayan sitasiyaya düşməyinizə səbəb ola bilər.

Heyvanların adlarını, növlərini bilmək olduqca müsbət xüsusiyyətdir. Heyvanlar elə canlılardır ki, həyatımızla iç- içədirlər. Onlarla daima təmasda, ünsiyyətdə olur, hər an görür və eşidirik. Bu səbəblə də gündəlik həyatımızda danışılan mövzulardan biri heyvanlar, ən çox istifadə olunan adlar isə onların adlarıdır.

İngilis dilini müxtəlif mövzular və sahələr üzərində bilmək dil biliyimizə bir sıra üstünlüklər qatır. Çox sadə misalla anladaq; IELTSTOEFL kimi imtahanların speaking qismində qarşınıza müxtəlif mövzular çıxa bilər və siz bu mövzu haqqında danışa bilmək üçün ümumi məlumata və o məlumatı ingilis dilində ötürə bilmə bacarığına malik olmalısınız.

Heyvanlar aləmi haqqında maraqlı məlumatlara simvolik şah tituluna sahib olan şirdən başlayacayıq. Heyvanlar aləmi haqqında məlumatlara sahib olmaq istəyirsinizsə, “İngilis dilində heyvan adları, tərcümələri və oxunuşu” yazısına mütləq giriş etməlisiniz.

İngilis Dilində Şirin Xüsusiyyətləri

İngilis Dilində Şir Nə Deməkdir?

İngiliscə şir – “lion” [lai·uhn] (layn) deməkdir. Bəs, kral tituluna sahib olan şirin tərcüməsi tək kəlimə ilə kifayətlənirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Öz dilimizdə olduğu kimi, ingilis dilində də şir bir sıra titullar və ləqəblər daşıyır. “Brave man” – cəsarətli adam, “king of beasts” – heyvanlar kralı, şahı kimi ləqəbləri ilə də ingilis dilində tanınır. Bunun xaricində, ad olaraq şir bir sıra müxtəlif sinonimlər də daşıyır;

  • cougar
  • wildcat
  • cat
  • griffin
  • leo
  • lioness
  • puma
  • felis leo
  • panthera

İngilis Dilində  Şir Sözünün Kökəni Haradan Gəlib?

Gündəlik həyatda zaman- zaman rast gəldiyimiz şir sözünü eşidənlər ilk dəfə bu sözün mənasını və mənşəyinin hansı dilə aid olduğunu düşünürlər. Şir sözü Latın dilindən götürülmüşdür: leo və Qədim Yunanca: λέων (leon). Lavi sözü də əlaqəli ola bilər. Panthera ümumi adı klassik latınca ‘panthēra’ və qədim yunan sözü πάνθηρ ‘pantera ilə izlənilir. Panthera fonetik olaraq Sanskrit dilində पाण्डर pând- ara’ açıq sarı, ağımtıl, ağ deməkdir.

Köhnə Fransız aslanı İngilis aslanının mənbəyidir və Köhnə Fransız sözü Latınca leō, leōnisdən gəlir. Latın sözü bir şəkildə Thermopylae- də həlak olan “Aslanın oğlu” Sparta kralı Leonidasın adından çıxan leontos (əvvəlki * lewōn, * lewontos) ilə əlaqələndirilir. Yunan sözü bir şəkildə Koptik labai, laboi, “aslan” ilə əlaqəlidir. Öz növbəsində, Koptik labai, İbrani lābī ‘və Akkad labbu ilə əlaqəli bir Semit qaynağından götürülmüşdür. Həm də yerli bir qədim Misir sözü olan rw var (burada r ya r, ya l üçün dayana bilər və saitlər göstərilməyib), şübhəsiz ki, bunlarla da əlaqəlidir. Aslanlar qədim zamanlarda Afrika, Asiya və Avropada idi. Aristotel bizə deyir ki, onun dövründə Makedonda aslanlar var idi.

Krallar bir ölkənin ən güclü insanları və ya hökmdarlarıdır. Bəlkə də buna görə şir yaşadığı ərazini və orada yaşayan bütün heyvanları idarə etdiyi üçün kral sayılır.

Şir Haqqında İngilis Dilində Suallar və Məlumatlar

Şir haqqında bilməkdiklərinizi aşağıdaki sualların cavablarında tapa bilərsiniz. Suallar və məlumatlar həm azərbaycan dilində həm də ingilis dilində paylaşılacaqdır. Odur ki, diqqətiniz bir sonraki başlıqlarda olsun.

Şirlərin Neçə Ayağı Var?

Şir hər iki cüt əzalarını eyni məqsəd üçün istifadə edir, yəni yeriyir. Deməli, aslanın iki əli və 2 ayağı deyil, dörd ayağı var. Şirlər çox sürətli hərəkət edir.

How Many Legs Do Lions Have?

In the case of Lion, he uses both pairs of his limbs for the same purpose i.e. walking. So, a lion has four legs, not 2 hands and 2 legs. Lions move very fast.

Şirlər Neçə İl Yaşayır?

Təbiətdəki şirlər 12 ilə 16 il arasında yaşayır. Qəfəsdə 25 ilə qədər yaşaya bilərlər.Şir qocaldıqda zəifləyir, ovunu öldürə və ya təqib edə bilmir, bu səbəbdən qocalıqdan ölmədən aclıqdan ölür. Yalnız əsirlikdə həqiqətən yaşdan ölə bilərlər, çünki artıq ov edə bilmədikləri zaman da insanlar tərəfindən qidalanırlar. Ümumiyyətlə, digər aslanlar tərəfindən qovulur və bir dəfə taxtlarından və ərazilərindən sıxışdırıldıqları üçün uzun yaşamları sürmür. İstisnalar ola bilər ki, aslanlar çox böyük koalisiyalarda da yaşayırlar.

How Long Do Lions Live?

In the wild, lions live for an average of 12 years and up to 16 years. They live up to 25 years in captivity. When a lion gets old it becomes weak, unable to kill or chase its prey, therefore, die of hunger before it can die of old age. Only in captivity, they can really die of age because even when they can’t hunt anymore, they are still fed by humans. They are usually cast out by other lions and once pushed out of their thrones and territories, they won’t last long. Exceptions can happen if the lions live in very large coalitions too.

Şirlər Nə Zaman Cütləşir?

Çox aslanlar dörd yaşına çatdıqda çoxalırlar. Hər iki cins də çoxpartnerlidir və il ərzində cütləşmələr olur, lakin, qadınlar ümumiyyətlə qürurlü xarakteristikası ilə həyatlarını bir və ya iki yetkin kişisi ilə məhdudlaşırlar. Əsirlikdə şirlər tez- tez hər il çoxalırlar, lakin vəhşi təbiətdə ümumiyyətlə iki ildə bir dəfədən çox deyil. Hamiləlik müddəti təxminən 108 gündür və bala sayısı 1 – 6 arasında dəyişir.

When Do Lions Mate?

Most lions breed when they are four years old. Both sexes are polygamous and breed throughout the year, but females are usually restricted to one or two adult males of their pride. In captivity lions often breed every year, but in the wild, they usually breed no more than once in two years. The gestation period is about 108 days, and their number of cubs changes between 1 – 6.

Şirlər Emosional Cəhətdən Necədir?

Şirlərin ən bilinən xüsusiyyətləri lider ruhlu və qürurlu olmalarıdır. Həm ailələrini qoruya bilmə bacarığına malikdirlər, həm də yaşadığı ərazini idarə altında tuta biləcək lider gücünə sahibdirlər. Bununla bərabər, sevgi və sədaqət hisslərini ailələrinə və partnerlərinə qarşı heç bir zaman əsirgəmirlər.

Bütün şirlər nərildəyir və yetkin bir kişinin nərəsi 8 km məsafədə eşidilir. Şirlər əla üzgüçüdürlər. Şirlər qrup olaraq işləyirlər və özlərindən daha sürətli olduqları üçün tək tuta bilməyəcəkləri ovu tutmaq üçün ağıllı ov taktikaları istifadə edirlər.

Aslanın özünə xas kükrəməsi, ümumiyyətlə, axşamlar ovlanma vaxtından və gün doğulmadan əvvəl eşidilər. Aslan kükrədiyi zaman meşədə sanki həyat dayanar. Hər kəs susar və kralı dinləyər.

How are Lions in an Emotional Way?

The most well-known features of lions are that they have a leader spirit and pride. They have both the ability to protect their families and the power to be a leader who can control the area in which they live. At the same time, they never lose their love and loyalty to their families and partners.

All lions roar and an adult male’s roar can be heard up to 8km away. Lions  are excellent swimmers. Lions work in groups and use clever hunting tactics to catch prey that they cannot catch alone because they are faster than themselves.

The lion’s peculiar roar was usually heard in the evenings before hunting time and before sunrise. When a lion roars, life seems to stop in the forest. Everyone is silent and listens to the king.

Dünyada Neçə Şir Var?

Vəhşi təbiətdə olan aslanların əksəriyyəti Afrikanın cənub və şərq hissələrində yaşayır. Meşə kralı olaraq adlandırdığımız şirlər yalnız son iyirmi ildə 30-50 faizini itirdi.

Qədim tarixi dövrlərdə, Afrikanın əksər hissəsində, o cümlədən Şimali Afrikada, Yunanıstandan və Balkanlardan Hindistana qədər Avrasiyada yaşayırdılar. Qoruma qrupları, aslanların ovlamaq və gəzmək üçün kifayət qədər yer sahibi olması üçün yaşayış mühitini qorumaqla yanaşı, insanlara bu canlılarla necə bir yerdə yaşamaq və tələyə görə ölüm sayını azaltmaq üçün biliklər verməyə çalışır.

How Many Lions are in The World?

Most lions found in the wild live in southern and eastern parts of Africa. The king of the jungle has lost 30 to 50 percent of its population in the last two decades alone.

In ancient historical times, they were actively living in most of Africa, including North Africa, in Eurasia from Greece and the Balkans to India. Conservation groups are working to preserve habitat so that lions have enough room to hunt and roam, but also to provide people with tools and knowledge for how to coexist with these big cats and reduce the number of deaths due to snaring.

Şirlər Dünyanın Harasında Yaşayır?

Afrikadakı bir çox böyük və yaxşı qorunan ərazilər böyük aslan populyasiyalarına ev sahibliyi edir. Şirlərin çoxu hazırda Şərqi və Cənubi Afrikada yaşayır.

Aslanlar bir vaxtlar Avropanın, Afrikanın və Asiyanın əksər hissələrində dolaşdılar, lakin tarixi mənzillərin 94%-ni itiriblər və əsasən Sahara Afrikasında və Hindistanda yaşayırlar. Afrika aslanları Qərbi və Mərkəzi Afrikada (Angola, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, Konqo Demokratik Respublikası, Qabon, Niger, Nigeriya, Seneqal), Şərqi Afrikada (Efiopiya, Keniya, Malavi, Mozambik) məskunlaşırlar. Ruanda, Somali, Cənubi Sudan, Sudan, Tanzaniya, Uqanda, Zambiya və Zimbabve) və Cənubi Afrika (Botsvana, Namibiya, Cənubi Afrika və Svazilend). Asiya aslanları Hindistanın Gujarat əyalətindəki Gir Forest Milli Parkında yaşayırlar.

Where Do Lions Live?

Many large and well- protected areas in Africa are home to large lion populations.Most lions now live in East and South Africa.

Lions once roamed much of Europe, Africa, and Asia, but they have disappeared from 94% of their historic range and live mainly in Sub- Saharan Africa and India. African lions reside in West and Central Africa (Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, The Democratic Republic of the Congo, Gabon, Niger, Nigeria, Senegal), East Africa (Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe), and Southern Africa (Botswana, Namibia, South Africa, and Swaziland). Asiatic lions live in India’s Gir Forest National Park in the state of Gujarat.

Şirlər Nə ilə Qidalanırlar?

Şirlər ətyeyənlərdir və ət yeyirlər. Təxminən istənilən ölçülü heyvanı götürə bilərlər. Ən sevdikləri ovun bəzilərinə su camışı, antilop, impala və zebralar daxildir.Şirlər çox yeyə bilər!

Şirlər ümumiyyətlə gecə ov edirlər. Sümbüllər, vəhşi itlər, çita və leoparlar kimi digər ətyeyənlərin öldürülməsini və ya xarab olmuş ətləri təmizləməyi sevmirlər. Uğurlu bir ovdan sonra qrup içindəki bütün şirlər yeməyi paylaşırlar. Dişi aslanın gündə 5 kq ətə ehtiyacı var. Bir erkək aslana gündə 7 kq və ya daha çox ətə ehtiyacı var. Şirlər tamahkar olduqları ilə məşhurdur və ac olmasa da heyvanları ovlayacaqlar.

What Do Lions Eat?

Lions are carnivores and eat meat. They can take down just about any decent sized animal. Some of their favorite prey includes water buffalo, antelope, impala, and zebras.Lions can eat a LOT!

Lions usually hunt at night. They are not above stealing kills from other carnivores, like hyenas, wild dogs, cheetahs, and leopards, or scavenging spoiled meat. After a successful hunt, all the lions in the pride share the meal. A female lion needs 5 kg of meat a day. A male needs 7 kg or more a day. Lions are well known for being greedy and will hunt animals even when they are not hungry.

Şirlərin Fiziki Xüsusiyyətləri Nələrdir?

Şir pişiklər ailəsinin üzvüdür və çox yırtıcıdır.

Meşələrin Kralı kimi tanınan aslan uzun bədənli, böyük başlı və qısa ayaqları olan vəhşi bir pişikdir. Kürkləri ümumiyyətlə qısadır və müxtəlif rənglərə malikdir. Məsələn, narıncı- qəhvəyi, gümüşü boz və ya tünd qəhvəyi ola bilər. Həm də möhtəşəm yelələrə malikdir. Şirlər böyük əzələlərə sahib olan böyük heyvanlardır və yetkin bir kişi aslanın uzunluğu 1,8 ilə 2,1 metr arasında, 1 metr quyruğu və çəkisi 170 ilə 230 kq- dır. Kişi aslanları dişi aslanlardan daha böyükdür. Bir aslan gündə 5kq ət yeyə bilər və aslanlar 8 km məsafədən eşidilən uğultusu ilə məşhurdur. 16 ilə qədər yaşaya bilərlər.

Kürkü olmayan şir və pələng cəsədləri o qədər oxşardır ki, yalnız mütəxəssislər onları ayırd edə bilər.

What Kind of Physical Features Do Lions Have?

The lion is a member of the cat family and is very predatory.

The lion, known as the King of the Forest, is a wild cat that has a long body, large head and short legs. Its coat is generally rather short and varies in color. For example, it can be orange-brown, silvery gray or dark brown. They also have outstanding manes. The lions are very big animals with massive muscles and a full- grown male weighs about 170-230 kg while he is about 1.8-2.1 metres long, apart from its 1 metre- long tail. The male lions are larger than the females. A lion can eat 5 kg of meat a day and they are famous for their roars as they can be heard from 8 km away. They live up to 16 years.

Without their coats, lion and tiger bodies are so similar that only experts can tell them apart.

Şir Heyvanı ilə Şir Bürcü Arasında Bir Əlaqə Varmı?

Eyni adla olan şir burcunu ən yaxşı şəkildə əks etdirən heyvan şirdir. Bir aslan döyüşdə məğlub olarsa, yele səpələnir və yıxılmağa başlayır. Xarakteristik və emosional xüsusiyyətləri ilə şir bürcünün xüsusiyyətləri bir- birinə bənzədiyi üçün eyni adı daşıyırlar. Əgər bürclərlə əlaqəli marağınız və əlavə məlumat almaq istəyiniz varsa, İngilis dilində bürclər – Horoscopes bloq yazımıza da müraciət edə bilərsiniz.

Populyar Mədəniyyətdə Şirin Rolu Nədir?

Populyar mədəniyyət dedikdə ağlımızda dərhal izlədiyimiz kinolar, qulaq asdığımız musiqilər gəlir. Çəkilən filmlər, yazılan bəstələr bir çox metaforlara sahibdir və bu metaforların içində şir də yer ala bilir. “Bəs, nə üçün şir?” deyə sual etdiyinizdə isə, xarakteristik xüsusiyyətlərinə görə şirin heyvanlar aləminin kralı olması və emosional yaradılışı insanlar üçün populyar mədəniyyətə nümunə ola biləcək canlılardandır.

Lion King (Aslan Kral, Kral Şir)- Aslan Kralı, aslan balası Simbanın sərgüzəştlərindən bəhs edir. Aslan Kral, baxarkən ağladığım ilk film olmağımın yanında yaşıdlarım arasında hələ də “əfsanə” kimi xatırlanan gözəl bir uşaqlıq xatirəsidir. Lion King,  film və çizgi filmlərin məğzinə baxıldıqda, cəsarət, liderlik, sədaqət, sevgi və güc kimi hissləri təmsil edən mövzulardan ibarət olduğunu görərsiniz. Hansı ki, bütün bunlar şirə xas olan xüsusiyyətlərdir

Galatasaray simvolu- Qalatasarayın simvolu olan aslan, futbolçuları Nihat Bekdikdən gəlir. Yarışlara “Aslan” adlı gəmisi ilə qatılan və futbol dövrlərində “Aslan Nihat” adlandırılan Bedik, həyatını həsr etdiyi Qalatasaraya simvol olaraq öz ləqəbini buraxdı. Şir fiziki və mənəvi varlığı ilə sadəcə bir heyvan olmaqla kifayətlənmir, həm də metafor, təmsil  və nümunə mənbəyinə çevrilir.

Aslanların qədim Yunanıstanda tanrılar və padşahlar uğrunda mübarizə apardığına inanılırdı. Məsələn, xəzinə ovçuları bu gün də xəzinə axtararkən, kral məzarlarının yanında öküz simvolları olan Şir təsvirlərini axtarırlar. Bunun səbəbi Aslanların xəzinəni və kralların məzarını qoruduğuna inamdır.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir