İngilis dilində sözlər, mənaları və oxunuşları - Wordly

İngilis dilində sözlər, mənaları və oxunuşları


İngilis dilində 1-ci kateqoriyaya aid sözlər

Classroom rules

Circle: dairəIt is a circle – bu dairədir.
Come in: içəri gəlCome in please – zəhmət olmasa, içəri gəl.
Dice: zərIt is a dice – bu zərdir.
Drink: içməkDon’t drink this water – bu suyu içmə
Eat: yemək yeməkEat your meal – yeməyini ye
Find: tapmaqFind your keys – açarlarını tap
Late: gecDon’t late – gecikmə
Missing: əskik, itmişIt is missing book – bu itirilmiş kitabdır.
Need: ehtiyac duymaqJennifer needs only a pen – Jenniferin ancaq qələmə ehtiyacı var.
Open: açıqDon’t open door – qapını açma.
Order: sıra, sifarişIt is your order – bu sənin sifarişindir.
Permission: icazəOur permission is not legal – bizim icazəmiz qanuni deyil.
Please: xahişPlease, do not forget this one – xahiş edirəm, bunu unutma.
Prepare: hazırlamaqI want to prepare this presentation – mən bu təqdimata hazırlaşmaq istəyirəm.
Request: istəkSend your request – istəyini göndər.
Right now: indiThey are coming here right now – onlar indi gəlirlər.
Rules: qaydalarThere are our class’s rules – bu bizim sinfimizin qaydalarıdır.
Sit: oturmaqSit down please – zəhmət olmasa, oturun.
Sure: əlbəttəSure! It is true – əlbəttə, bu düzdür.
Use: istifadə etməkUse only yourself pen – ancaq öz qələmindən istifadə et.
Window: pəncərəOpen your rooms’s window – otağının pəncərəsini aç.
  
NUMBERS sözləri 
Zero:   SıfırIt is zero – bu sıfırdır.
One: BirOne thing – bir əşya.
Two: İkiTwo apples – iki alma.
Three: ÜçThree pens – üç qələm.
Four: DördFour caps – dörd papaq.
Five: BeşFive papers – beş vərəq.
Six: AltıSix doors – altı qapı.
Seven: YeddiSeven lamps – yeddi lampa.
Eight: SəkkizEight beds – səkkiz yataq.
Nine: DoqquzNine polices – doqquz polis.
Ten: OnTen phones – on telefon.
Eleven: On birEleven bottles – on bir şüşə.
Twelve: On ikiTwelve books – on iki kitab.
Thirteen: On üçThirteen panths – on üç şalvar.
Fourteen : On dördFourteen glasses – on dörd eynək.
Fifteen : On beşFifteen planes – on beş təyyarə.
Sixteen : On altıSixteen classrooms – on altı sinif.
Seventeen : On yeddiSeventeen plates – on yeddi boşqab.
Eighteen  : On səkkizEighteen pupils – on səkkiz şagird.
Nineteen: On doqquzNineteen teachers – on doqquz müəllim.
Twenty : İyirmiTwenty schools – iyirmi məktəb.
Thirty : OtuzThirty lemons – otuz limon.
Forty : QırxForty jars – qırx banka.
Fifty : ƏlliFifty women – əlli qadın.
Sixty: AltmışSixty men – altmış kişi.
Seventy: YetmişSeventy boys – yetmiş oğlan.
Eighty: SəksənEighty girls – səksən qız.
Ninety: DoqsanNinety trees – doqsan ağac.
A/one hundred : YüzHundred books – yüz kitab.
 

İngilis dilində 2-ci kateqoriyaya aid sözlər

Nationality sözləri

Africa: AfrikaThey live in the Africa – onlar Afrikada yaşayır.
Age: YaşWhat is your age? – sənin yaşın neçədir?
Animal: HeyvanGrandparents have diferent animals – nənə ilə babanın müxtəlif heyvanları var.
Antarctica: AntarktikaWhere is Antarctica? – Antarktika haradır?
Asia: AsiyaThey live in the Asia – onlar Asiyada yaşayır.
Children: uşaqlarChildren don’t like it – uşaqlar bunu xoşlamır.
Country: ölkəHow many counties have in the world?
Doll: gəlincikGirls like a doll -qızlar gəlincik xoşlayır.
East: şərqThey live in the East – onlar şərqdə yaşayır.
Europe:  AvropaThey live in the Europe – onlar Avropada yaşayır
From: etibarən, -dənThey will come from abroad – onlar xaricdən gələcək.
Guess: təxmin etməkGuess your point – qeydlərini təxmin et.
I think: məncəI think, they have not a lesson – düşünürəm ki, onların dərsi yoxdur.
ID card: kimlik kartıIt is your ID card – bu sənin vəsiqəndir.
Live: yaşamaqThey live in the city – onlar şəhərdə yaşayır.
Match: eyniləşdirməkMatch answer and questions – sual və cavabları eyniləşdir.
Nationality: milliyyətThere are diferent nationalities – müxtəlif millətlər var.
North: şimalThey live in the North – onlar şimalda yaşayır.
Point:  işarə etməkPoint your things – əşyalarını işarələ.
Repeat: təkrar etməkRepeat your lessons – dərslərini təkrarla.
Soldier: əsgərThere are soldiers – onlar əsgərdirlər.
South: cənubThey live in the South – onlar cənubda yaşayır.
Toy collection: oyuncaq kolleksiyasıChildren have toy collection – uşaqların oyuncaq kolleksiyası var.
West: qərbThey live in the West – onlar qərbdə yaşayır.

Ölkələr və millətlər

COUNTRIES (ÜLKELER)NATIONALITIES (MİLLETLER)
Azerbaijan: AzərbaycanAzerbaijani: azərbaycanlı
Turkey: TürkiyəTurkish: türk
Germany: AlmanyaGerman: alman
France: FransaFrench: fransız
USA: ABŞAmerican: amerikan
Spain: İspaniyaSpanish: ispan
England: İngiltərəEnglish: İngilis
Britain: BritaniyaBritish: britaniyalı
Egypt: MisirEgyptian : misirli
Australia: AvstraliyaAustralian: avstraliyalı
Italy: İtaliyaItalian: italyan
Japan: YaponiyaJapanese: yapon
China: ÇinChinese: çinli
Greece: YunanıstanGreek: yunan
Arabia: ƏrəbistanArabian: ərəb
Canada: KanadaCanadian: kanadalı
Russia: RusiyaRussian: rus
 

İngilis dilində 3-cü kateqoriyaya aid sözlər

Cartoon Characters Kelimeleri

below: altındaIt is below the table – o, stolun altındadır.
carry : daşımaqCarry her baggage – onun baqajını daşı.
cartoons: cizgi filmləriI want to watch cartoons – mən cizgi filminə baxmaq istəyirəm.
catch the ball: topu tutmaqGuys, catch the ball – uşaqlar, topu tutun.
climb:  dırmaşmaqHe wants to climb the mountain – o, dağa dırmaşmaq istəyir.
climbing: dırmanmaClimbing is the extrem sport – dırmanmaq ekstrem idmandır.
collecting coins: qəpik kolleksiyasıThey are collecting coins – onlar qəpik yığır
comic: karikaturaShe has a comic – onun karikaturası var.
cross: çarpazCross the way – yolun çarpazı
dance: rəqs etməkThey will dance tomorrow – mən sabah rəqs edəcəyəm.
dive: dalmaqI want to dive – mən dalmaq istəyirəm.
diving: dalış, dalmaqThey afraid from diving – onlar dalmaqdan qorxur.
doing puzzles: puzzleThere are doing puzzles – onlar puzzle yığır.
fishing: balıq tutmaqWe are fishing just now – biz indi balıq tuturuq.
fly a kite: çərpələng uçurtmaqChildren want to fly a kit – uşaqlar çərpələng uçurtmaq istəyir.
fly: uçmaqPenguins can’t fly – pinqvinlər uça bilmir.
free time: boş zamanThey have not free time – onların boş vaxtı yoxdur.
hobby: hobbiJennifer has diferent hobbies – Jenniferin müxtəlif hobbiləri var.
paint: boyamaqThey are painting their books – onlar kitablarını rəngləyir.
pair: cütA pair gloves – bir cüt əlcək.
play football: futbol oynamaqThey will play football – onlar futbol oynayacaq.
play tennis: tenis oynamaqThey want to play a tennis – onlar tenis oynamaq istəyir.
play the guitar: gitar çalmaqThey want to play a guitar – onlar gitar çalmaq istəyir.
play the piano: piano çalmaqThey want to play a piano – onlar piano çalmaq istəyir.
playing chess: şahmat oynamaqThey are playing a chess – onlar şahmat oynayır.
put: qoymaqPut your books here – kitablarını buraya qoy.
ride a bike: velosiped sürməkDon’t ride a bike – velosiped sürmə.
ride a horse: ata minməkDon’t ride a horse  – at sürmə.
sing a song: mahnı oxumaqThey will sing a song – onlar mahnı oxuyacaq.
swim: üzməkI can’t swim – mən üzə bilmirəm.
take photograph: şəkil çəkməkTake her photograph – onun şəklini çək.
tick: işarə qoymaqTick your bucket list – siyahına işarə qoy.
watering: sulamaqGardener is watering his garden – bağban bağını sulayır.
winner: qalibShe is a winner – o qalibdir.
 

İngilis dilində 4-cü kateqoriyaya aid sözlər

Free time

dancing : rəqs etməkThey are dancing – onlar rəqs edir
drawing a picture : şəkil çəkməkThey are drawing a picture – onlar şəkil çəkir
drive: maşın sürməkI can’t drive a car – mən maşın sürə bilmirəm
fishing : balıq ovlamaqMy father likes a fishing – mənim atam balıq tutmağı xoşlayır
free time: boş vaxtShe has not a free time – onun boş vaxtı yoxdur
jogging : yavaş qaçmaqWe are jogging just now – biz indi yavaş templə qaçırıq
learning english : ingilis dili öyrənməkThey are learning English – onlar İngilis dili öyrənirlər
listening to music : musiqi dinləməkGirls are listening to music – qızlar mahnıya qulaq asırlar
playing chess : şahmat oynamaqChildren are playing a chess – uşaqlar şahmat oynayır.
playing computer games : kompüter oyunları oynamaqBoys are playing computer games – oğlanlar kompüter oyunları oynayır
playing football : futbol oynamaqFathers are playing football – atalar futbol oynayır
playing hopscotch : klas-klas oynamaqGirls are playing hopscotch – qızlar klas-klas oynayır
playing table tennis : stolüstü tennis oynamaqMothers are playing table tennis – analar stolüstü tennis oynayır
playing volleyball : voleybol oynamaqStudents are playing volleyball – valideynlər voleybol oynayır
playing with toys : oyuncaqlarla oynamaqBabies are playing with toys – körpələr oyuncaqlarla oynayır.
reading a book: kitab oxumaqHe is reading a book – o, kitab oxuyur
riding a bike : velosiped sürməkShe is riding a bike – o, velosiped sürür.
running : qaçmaqWe are running to home – biz evə qaçırıq
shopping : alış-veriş etməkThey are shopping in market – onlar marketdə alış-veriş edir
singing: mahnı oxumaqWe are singing in hall – biz zalda oxuyuruq
skating: konki sürməkThey are skating in way – onlar yolda konki sürür
skip rope: ip atlamaqDon’t skip rope – ipdən tullanma
speaking english : ingilis dilində danışmaqThey are speaking in English – onlar İngilis dilində danışır
swimming : üzməkWe are swimming – biz üzürük
swinging : yellənməkChildren are swinging – uşaqlar yellənir
taking photos : rəsim çəkməkWe are taking photos – biz şəkil çəkirik
watch tv : televizora baxmaqPlease, don’t watch tv – xahiş edirəm televizora baxma
watching cartoons : cizgi filminə baxmaqWe are watching cartoons – biz cizgi filminə baxırıq
 

İngilis dilində 5-ci kateqoriyaya aid sözlər

My Day Kelimeleri

arrive home : evə çatmaqHe arrived his home
brush teeth : dişləri fırçalamaqShe brushes her teeth
comb hair : saç daramaqJennifer combs her hairs
come home : evə gəlməkCome home, Jack!
come to school : məktəbə gəlməkThey come to school
do homework : tapşırıq etməkYou must do your homework
do shopping : alış-veriş etməkYou will go to shopping
finish: bitmək, bitirməkThey finished their homework
get dressed : geyinməkYou must get dressed quickly
get up early: tez oyanmaqYou must get up early
get up late: gecikməkDon’t get up late
go to bed : yatmaqYou will go to bed at 9 oclock
go to school : məktəbə getməkChildren will go to school
go to the playground : oyun yerinə getməkParents will go to the playground with babies
have a shower : duş almaqShe has a shower
have breakfast : səhər yeməyi yeməkHe has breakfast
have dinner : axşam yeməyi yeməkThey have dinner
have lunch : günorta yeməyi yeməkThey have lunch
learn German : Almanca öyrənməkWe are learning German
leave school : məktəbi tərk etməkTeachers leave school
listen to the music : musiqiyə qulaq asmaqYou listen to the music
meet friends : dostlarla görüşməkThey are meeting their friends
read a book : kitab oxumaqYou must read your books
ride a bike : velosiped sürməkI want to ride a bike
run : qaçmaqThey are running
sleep : yatmaqI am tired and I want to sleep
start : başlamaqI started my lesson
take a shower: duş almaqI didn’t take a shower
take the dog for a walk: iti gəzməyə aparmaqYou must take your dog for a walk at least one time a day
wake up early : tez yatmaqYou must wake up early
wake up late: gec oyanmaqDon’t wake up late
wash face and hands : əlini və üzünü yumaqWash your face and hands before breakfast
wear clothes : paltar geyinməkWe wear our sport clothes after dinner
 

İngilis dilində 6-cı kateqoriyaya aid sözlər

Fun With Science sözləri

a bottle of water : bir şüşə suGive me a bottle of water
absorb: udmaqThey are adsorbed by land
baking soda: karbonatYou must a baking soda for make a cake
bean : lobyaI am cooking bean
behind: arxasındaFind your books behind a cupboard
blow up : şişirməkBlow up babies’ balloons
boil water : su qaynatmaqI boiled a water for tea
bookcase: kitab rəfiI bought a new bookcase
cover: örtmək, bağlamaqCover your daughter’s head
cut the paper : kağız kəsməkPlease cut the paper for me
do an experiment: təcrübə etməkYou must do an experiment in the lab
equipment: ləvazimatProfessor needs new equipments
fill : doldurmaqFill your bottle
food coloring: qida boyasıFood coloring is not safety for health
in front of: önündəIn front of your door
in: içindəThe book is in the box
liquid : mayeIt is not a liquid, it is solid
magnifier: böyüdücüIt is a magnifier for bacteries
microscope: mikroskopSchool bought a new microscope
mix: qarışdırmaqMix your fruit
near: yaxınWe are meeting near the home
on: üzərindəFind your book on the bed
peel: soymaqPeel their’s apple
plant tree : ağaç əkməkWe plant tree every year
plant: bitkiWe have a lot of plants
plastic glass : plastik stəkanPlastic glass are not healthy
pour : tökməkDon’t pour!
put into order: sıraya qoymaqI put into order for you
retell: təkrar danışmaqTeacher retells lesson for pupils
scientist: elm insanıI met a lot of scientist in the congress
shake : çalxalamaqShake your bottle
solid : qatı maddəIt is not liquid, it is solid
spread : yaymaqDon’t spread your negative emotions
stick : yapışdırmaqStick your book’s paper
water the flowers : gülləri sulamaqThey must water the flowers in the garden
 

İngilis dilində 7-ci kateqoriyaya aid sözlər

Jobs sözləri

accountant : mühasibJennifer is accountant
airport : hava limanıIt is an airport
architect : memarJack is architect
baker : çörəkçiHer dad is baker
barber : bərbərHer brother is barber
bus driver : avtobus sürücüsüSalmon is bus driver
butcher : qəssabDavid is butcher
chef : şefChef is not smiling
column: sütunThe museum has diferent columns
cut hair : saç kəsməkJennifer cuts her hair
dance : rəqs etməkI dislike dance
dancer : rəqqasI am not a dancer
deliver the letter : məktub çatdırmaqHe is delivering the letter
doctor : həkimI was a doctor
drawing: çəkməkI want to draw a picture
electrician : elektrikçiSalvador is electirican
examine people : insanları müayinə etməkDoctor examines people
farm : fermaHere is farm
farmer : fermaçıShe is a farmer
fireman : yanğınsöndürənHe is a fireman
fisherman : balıqçıHe is a fisherman
help people : insanlara kömək etməkI like help people
hospital: xəstəxanaDoctors work is hospital
mechanic : təmirçiI was a mechanic three years ago
milk the cow : inək sağmaqI milked the cow when i was a farmer
painter : rəssamShe is not a painter
photographer : fotoqrafShe is photographer
restaurant : restoranWe will go to restaurant for dinner
serve food : yemək servisiWe are waiting for serve food
singer : müğənniSinger sing a song
student : tələbəI am not a pupil, I am a student
teacher : müəllimI want to be ateacher
writer : yazıçıWriter is working for his new book.
 

İngilis dilində 8-ci kateqoriyaya aid sözlər

My Clothes sözləri

hot : isti – it is so hot
jeans: cins şalvar – don’t wear your jeans
season : mövsüm – it is a new season sells
shoes: ayaqqabı – there are not my shoes
skirt : ətək – it is a new skirt
slipper: tərlik – i forget my slipper
snow: qar – It is snow
snowy qarlı – it is snowy
sock: corab – give me a sock
spring : yaz – spring is coming
stormy : fırtınalı – weather is stormy
summer : yay – summer is coming
sun: günəş – I hate sun
sunglasses : günəş eynəyi – don’t forget your sunglasses
sunny: günəşli – weather is sunny
sweater : qalın kofta – it is not a sweather
sweatshirt: kofta – it is a sweatshirt
umbrella: çətir – weather is rainy, take your umbrella
wear : geyinmək – I want to wear my new dress
weather conditions: hava şərtləri – weather conditions is changeable
wind: külək – i don’t like wind
windy: küləkli – weather is windy
winter : qış – winter is coming
 

İngilis dilində 9-cu kateqoriyaya aid sözlər

My Friends sözləri

add: əlavə etmək – I want to add this book to my bucket
bald: keçəl – He is a bald man
beard: saqqal – I don’t like a beard
clever: ağıllı – Jennifer is clever one
long: uzun – she is not a long girl
moustache: bığ – her father has not a moustache
old : yaşlı – my grandpa is old man
polite : nəzakətli – polite is the important
punctual : dəqiq – she is a punctual one
rude: kobud – The new teacher is rude
selfish: eqoist – I don’t want a selfish friend
short hair: qısa saç – my girlfriend has short hair
short : qısa – his hair is short
shy : utancaq – she is shying
slim: nazik – it is slim panths
ugly: çirkin – our new classmates is ugly
wavy hair: dalğalı saç – she has wavy hairs
young: gənc – our teacher is not a young

İngilis dilində 10-cu kateqoriyaya aid sözlər

Food and Drinks sözləri

bread : çörəkIt is a bread – bu çörəkdir
breakfast: səhər yeməyiWe will go to breakfast – biz səhər yeməyinə gedəcəyik
butter : kərə yağıPlease, buy butter – zəhmət olmasa, yağ al
cheese : pendirI don’t like cheese – mən pendir xoşlamıram
chicken : toyuqWe will cook a chicken – biz toyuq bişirəcəyik
chips : çipsDon’t buy chips – çips alma
coffee : kofeCoffee or tea? – kofe yoxsa çay?
coke : kolaDon’t drink coke so much – kolanı çox içmə
cupcake : keksCupcake or fruit? – keks yoxsa meyvə?
dinner: axşam yeməyiWe ususally drink tea after dinner – biz adətən şam yeməyindən sonra sonra çay içirik
fish : balıqDo you like fish or chicken? – sən balıq və ya toyuq xoşlayırsan?
honey : balDo you prefer honey than jam? – sən mürəbbə yerinə bala üstünlük verirsən?
hot chocolate : isti şokoladGive me hot chocolate – mənə isti şokolad verin
ice-cream: dondurmaI love an ice-cream – mən dondurma xoşlayıram
jam : mürəbbəJar is in the jam – mürəbbə bankadadır
jar : bankaIt is not a jar – bu banka deyil
juice : meyvə suyuOrange juice, please – zəhmət olmasa, portağal suyu
lemonade : limonatI did select a lemonade – mən limonat seçmədim
lunch: günorta yeməyiI didn’t do lunch – mən nahar etmədim
meat: ətI want a meal with meat – mən ətli yemək istəyirəm
menü: menyuGive me a menu – mənə menyunu verin
milk : südGive some milk to children – uşaqlara bir az süd verin
olive : zeytunEat olives with cheese – zeytunu pendirlə ye
omlette : omletI don’t like egg, also omlette – mən yumurta sevmirəm, omlet də.
pasta: makaronI want to pasta – mən makaron istəyirəm
rice : düyüI cook meal with rice – mən yeməyi düyü ilə bişirdim
sandwich : sendviçI ate only sandwich – mən ancaq sendviç yedim
soup : şorbaDo you prefer to soup in your dinner? – sən naharda şorbaya üstünlük verirsən?
spaghetti : spagettiI will not select spaghetti – mən spagetti seçməyəcəyəm
tea : çayThis tea is not hot – bu çay isti deyil.

Bu sözlər İngilis dilində gündəlik həyatda istifadə edilirmi?

Bəli, yuxarıda verilən bütün sözlər İngilis dilində danışarkən istifadə edə biləcəyimiz ən təməl səviyyədə olan sözlərdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir