İngilis dilində sözlər, mənaları və oxunuşları - Wordly

İngilis dilində sözlər, mənaları və oxunuşları


İngilis dilində 1-ci kateqoriyaya aid sözlər

Classroom rules

Circle: dairə It is a circle – bu dairədir.
Come in: içəri gəl Come in please – zəhmət olmasa, içəri gəl.
Dice: zər It is a dice – bu zərdir.
Drink: içmək Don’t drink this water – bu suyu içmə
Eat: yemək yemək Eat your meal – yeməyini ye
Find: tapmaq Find your keys – açarlarını tap
Late: gec Don’t late – gecikmə
Missing: əskik, itmiş It is missing book – bu itirilmiş kitabdır.
Need: ehtiyac duymaq Jennifer needs only a pen – Jenniferin ancaq qələmə ehtiyacı var.
Open: açıq Don’t open door – qapını açma.
Order: sıra, sifariş It is your order – bu sənin sifarişindir.
Permission: icazə Our permission is not legal – bizim icazəmiz qanuni deyil.
Please: xahiş Please, do not forget this one – xahiş edirəm, bunu unutma.
Prepare: hazırlamaq I want to prepare this presentation – mən bu təqdimata hazırlaşmaq istəyirəm.
Request: istək Send your request – istəyini göndər.
Right now: indi They are coming here right now – onlar indi gəlirlər.
Rules: qaydalar There are our class’s rules – bu bizim sinfimizin qaydalarıdır.
Sit: oturmaq Sit down please – zəhmət olmasa, oturun.
Sure: əlbəttə Sure! It is true – əlbəttə, bu düzdür.
Use: istifadə etmək Use only yourself pen – ancaq öz qələmindən istifadə et.
Window: pəncərə Open your rooms’s window – otağının pəncərəsini aç.
   
NUMBERS sözləri  
Zero:   Sıfır It is zero – bu sıfırdır.
One: Bir One thing – bir əşya.
Two: İki Two apples – iki alma.
Three: Üç Three pens – üç qələm.
Four: Dörd Four caps – dörd papaq.
Five: Beş Five papers – beş vərəq.
Six: Altı Six doors – altı qapı.
Seven: Yeddi Seven lamps – yeddi lampa.
Eight: Səkkiz Eight beds – səkkiz yataq.
Nine: Doqquz Nine polices – doqquz polis.
Ten: On Ten phones – on telefon.
Eleven: On bir Eleven bottles – on bir şüşə.
Twelve: On iki Twelve books – on iki kitab.
Thirteen: On üç Thirteen panths – on üç şalvar.
Fourteen : On dörd Fourteen glasses – on dörd eynək.
Fifteen : On beş Fifteen planes – on beş təyyarə.
Sixteen : On altı Sixteen classrooms – on altı sinif.
Seventeen : On yeddi Seventeen plates – on yeddi boşqab.
Eighteen  : On səkkiz Eighteen pupils – on səkkiz şagird.
Nineteen: On doqquz Nineteen teachers – on doqquz müəllim.
Twenty : İyirmi Twenty schools – iyirmi məktəb.
Thirty : Otuz Thirty lemons – otuz limon.
Forty : Qırx Forty jars – qırx banka.
Fifty : Əlli Fifty women – əlli qadın.
Sixty: Altmış Sixty men – altmış kişi.
Seventy: Yetmiş Seventy boys – yetmiş oğlan.
Eighty: Səksən Eighty girls – səksən qız.
Ninety: Doqsan Ninety trees – doqsan ağac.
A/one hundred : Yüz Hundred books – yüz kitab.
 

İngilis dilində 2-ci kateqoriyaya aid sözlər

Nationality sözləri

Africa: Afrika They live in the Africa – onlar Afrikada yaşayır.
Age: Yaş What is your age? – sənin yaşın neçədir?
Animal: Heyvan Grandparents have diferent animals – nənə ilə babanın müxtəlif heyvanları var.
Antarctica: Antarktika Where is Antarctica? – Antarktika haradır?
Asia: Asiya They live in the Asia – onlar Asiyada yaşayır.
Children: uşaqlar Children don’t like it – uşaqlar bunu xoşlamır.
Country: ölkə How many counties have in the world?
Doll: gəlincik Girls like a doll -qızlar gəlincik xoşlayır.
East: şərq They live in the East – onlar şərqdə yaşayır.
Europe:  Avropa They live in the Europe – onlar Avropada yaşayır
From: etibarən, -dən They will come from abroad – onlar xaricdən gələcək.
Guess: təxmin etmək Guess your point – qeydlərini təxmin et.
I think: məncə I think, they have not a lesson – düşünürəm ki, onların dərsi yoxdur.
ID card: kimlik kartı It is your ID card – bu sənin vəsiqəndir.
Live: yaşamaq They live in the city – onlar şəhərdə yaşayır.
Match: eyniləşdirmək Match answer and questions – sual və cavabları eyniləşdir.
Nationality: milliyyət There are diferent nationalities – müxtəlif millətlər var.
North: şimal They live in the North – onlar şimalda yaşayır.
Point:  işarə etmək Point your things – əşyalarını işarələ.
Repeat: təkrar etmək Repeat your lessons – dərslərini təkrarla.
Soldier: əsgər There are soldiers – onlar əsgərdirlər.
South: cənub They live in the South – onlar cənubda yaşayır.
Toy collection: oyuncaq kolleksiyası Children have toy collection – uşaqların oyuncaq kolleksiyası var.
West: qərb They live in the West – onlar qərbdə yaşayır.

Ölkələr və millətlər

COUNTRIES (ÜLKELER) NATIONALITIES (MİLLETLER)
Azerbaijan: Azərbaycan Azerbaijani: azərbaycanlı
Turkey: Türkiyə Turkish: türk
Germany: Almanya German: alman
France: Fransa French: fransız
USA: ABŞ American: amerikan
Spain: İspaniya Spanish: ispan
England: İngiltərə English: İngilis
Britain: Britaniya British: britaniyalı
Egypt: Misir Egyptian : misirli
Australia: Avstraliya Australian: avstraliyalı
Italy: İtaliya Italian: italyan
Japan: Yaponiya Japanese: yapon
China: Çin Chinese: çinli
Greece: Yunanıstan Greek: yunan
Arabia: Ərəbistan Arabian: ərəb
Canada: Kanada Canadian: kanadalı
Russia: Rusiya Russian: rus
 

İngilis dilində 3-cü kateqoriyaya aid sözlər

Cartoon Characters Kelimeleri

below: altında It is below the table – o, stolun altındadır.
carry : daşımaq Carry her baggage – onun baqajını daşı.
cartoons: cizgi filmləri I want to watch cartoons – mən cizgi filminə baxmaq istəyirəm.
catch the ball: topu tutmaq Guys, catch the ball – uşaqlar, topu tutun.
climb:  dırmaşmaq He wants to climb the mountain – o, dağa dırmaşmaq istəyir.
climbing: dırmanma Climbing is the extrem sport – dırmanmaq ekstrem idmandır.
collecting coins: qəpik kolleksiyası They are collecting coins – onlar qəpik yığır
comic: karikatura She has a comic – onun karikaturası var.
cross: çarpaz Cross the way – yolun çarpazı
dance: rəqs etmək They will dance tomorrow – mən sabah rəqs edəcəyəm.
dive: dalmaq I want to dive – mən dalmaq istəyirəm.
diving: dalış, dalmaq They afraid from diving – onlar dalmaqdan qorxur.
doing puzzles: puzzle There are doing puzzles – onlar puzzle yığır.
fishing: balıq tutmaq We are fishing just now – biz indi balıq tuturuq.
fly a kite: çərpələng uçurtmaq Children want to fly a kit – uşaqlar çərpələng uçurtmaq istəyir.
fly: uçmaq Penguins can’t fly – pinqvinlər uça bilmir.
free time: boş zaman They have not free time – onların boş vaxtı yoxdur.
hobby: hobbi Jennifer has diferent hobbies – Jenniferin müxtəlif hobbiləri var.
paint: boyamaq They are painting their books – onlar kitablarını rəngləyir.
pair: cüt A pair gloves – bir cüt əlcək.
play football: futbol oynamaq They will play football – onlar futbol oynayacaq.
play tennis: tenis oynamaq They want to play a tennis – onlar tenis oynamaq istəyir.
play the guitar: gitar çalmaq They want to play a guitar – onlar gitar çalmaq istəyir.
play the piano: piano çalmaq They want to play a piano – onlar piano çalmaq istəyir.
playing chess: şahmat oynamaq They are playing a chess – onlar şahmat oynayır.
put: qoymaq Put your books here – kitablarını buraya qoy.
ride a bike: velosiped sürmək Don’t ride a bike – velosiped sürmə.
ride a horse: ata minmək Don’t ride a horse  – at sürmə.
sing a song: mahnı oxumaq They will sing a song – onlar mahnı oxuyacaq.
swim: üzmək I can’t swim – mən üzə bilmirəm.
take photograph: şəkil çəkmək Take her photograph – onun şəklini çək.
tick: işarə qoymaq Tick your bucket list – siyahına işarə qoy.
watering: sulamaq Gardener is watering his garden – bağban bağını sulayır.
winner: qalib She is a winner – o qalibdir.
 

İngilis dilində 4-cü kateqoriyaya aid sözlər

Free time

dancing : rəqs etmək They are dancing – onlar rəqs edir
drawing a picture : şəkil çəkmək They are drawing a picture – onlar şəkil çəkir
drive: maşın sürmək I can’t drive a car – mən maşın sürə bilmirəm
fishing : balıq ovlamaq My father likes a fishing – mənim atam balıq tutmağı xoşlayır
free time: boş vaxt She has not a free time – onun boş vaxtı yoxdur
jogging : yavaş qaçmaq We are jogging just now – biz indi yavaş templə qaçırıq
learning english : ingilis dili öyrənmək They are learning English – onlar İngilis dili öyrənirlər
listening to music : musiqi dinləmək Girls are listening to music – qızlar mahnıya qulaq asırlar
playing chess : şahmat oynamaq Children are playing a chess – uşaqlar şahmat oynayır.
playing computer games : kompüter oyunları oynamaq Boys are playing computer games – oğlanlar kompüter oyunları oynayır
playing football : futbol oynamaq Fathers are playing football – atalar futbol oynayır
playing hopscotch : klas-klas oynamaq Girls are playing hopscotch – qızlar klas-klas oynayır
playing table tennis : stolüstü tennis oynamaq Mothers are playing table tennis – analar stolüstü tennis oynayır
playing volleyball : voleybol oynamaq Students are playing volleyball – valideynlər voleybol oynayır
playing with toys : oyuncaqlarla oynamaq Babies are playing with toys – körpələr oyuncaqlarla oynayır.
reading a book: kitab oxumaq He is reading a book – o, kitab oxuyur
riding a bike : velosiped sürmək She is riding a bike – o, velosiped sürür.
running : qaçmaq We are running to home – biz evə qaçırıq
shopping : alış-veriş etmək They are shopping in market – onlar marketdə alış-veriş edir
singing: mahnı oxumaq We are singing in hall – biz zalda oxuyuruq
skating: konki sürmək They are skating in way – onlar yolda konki sürür
skip rope: ip atlamaq Don’t skip rope – ipdən tullanma
speaking english : ingilis dilində danışmaq They are speaking in English – onlar İngilis dilində danışır
swimming : üzmək We are swimming – biz üzürük
swinging : yellənmək Children are swinging – uşaqlar yellənir
taking photos : rəsim çəkmək We are taking photos – biz şəkil çəkirik
watch tv : televizora baxmaq Please, don’t watch tv – xahiş edirəm televizora baxma
watching cartoons : cizgi filminə baxmaq We are watching cartoons – biz cizgi filminə baxırıq
 

İngilis dilində 5-ci kateqoriyaya aid sözlər

My Day Kelimeleri

arrive home : evə çatmaq He arrived his home
brush teeth : dişləri fırçalamaq She brushes her teeth
comb hair : saç daramaq Jennifer combs her hairs
come home : evə gəlmək Come home, Jack!
come to school : məktəbə gəlmək They come to school
do homework : tapşırıq etmək You must do your homework
do shopping : alış-veriş etmək You will go to shopping
finish: bitmək, bitirmək They finished their homework
get dressed : geyinmək You must get dressed quickly
get up early: tez oyanmaq You must get up early
get up late: gecikmək Don’t get up late
go to bed : yatmaq You will go to bed at 9 oclock
go to school : məktəbə getmək Children will go to school
go to the playground : oyun yerinə getmək Parents will go to the playground with babies
have a shower : duş almaq She has a shower
have breakfast : səhər yeməyi yemək He has breakfast
have dinner : axşam yeməyi yemək They have dinner
have lunch : günorta yeməyi yemək They have lunch
learn German : Almanca öyrənmək We are learning German
leave school : məktəbi tərk etmək Teachers leave school
listen to the music : musiqiyə qulaq asmaq You listen to the music
meet friends : dostlarla görüşmək They are meeting their friends
read a book : kitab oxumaq You must read your books
ride a bike : velosiped sürmək I want to ride a bike
run : qaçmaq They are running
sleep : yatmaq I am tired and I want to sleep
start : başlamaq I started my lesson
take a shower: duş almaq I didn’t take a shower
take the dog for a walk: iti gəzməyə aparmaq You must take your dog for a walk at least one time a day
wake up early : tez yatmaq You must wake up early
wake up late: gec oyanmaq Don’t wake up late
wash face and hands : əlini və üzünü yumaq Wash your face and hands before breakfast
wear clothes : paltar geyinmək We wear our sport clothes after dinner
 

İngilis dilində 6-cı kateqoriyaya aid sözlər

Fun With Science sözləri

a bottle of water : bir şüşə su Give me a bottle of water
absorb: udmaq They are adsorbed by land
baking soda: karbonat You must a baking soda for make a cake
bean : lobya I am cooking bean
behind: arxasında Find your books behind a cupboard
blow up : şişirmək Blow up babies’ balloons
boil water : su qaynatmaq I boiled a water for tea
bookcase: kitab rəfi I bought a new bookcase
cover: örtmək, bağlamaq Cover your daughter’s head
cut the paper : kağız kəsmək Please cut the paper for me
do an experiment: təcrübə etmək You must do an experiment in the lab
equipment: ləvazimat Professor needs new equipments
fill : doldurmaq Fill your bottle
food coloring: qida boyası Food coloring is not safety for health
in front of: önündə In front of your door
in: içində The book is in the box
liquid : maye It is not a liquid, it is solid
magnifier: böyüdücü It is a magnifier for bacteries
microscope: mikroskop School bought a new microscope
mix: qarışdırmaq Mix your fruit
near: yaxın We are meeting near the home
on: üzərində Find your book on the bed
peel: soymaq Peel their’s apple
plant tree : ağaç əkmək We plant tree every year
plant: bitki We have a lot of plants
plastic glass : plastik stəkan Plastic glass are not healthy
pour : tökmək Don’t pour!
put into order: sıraya qoymaq I put into order for you
retell: təkrar danışmaq Teacher retells lesson for pupils
scientist: elm insanı I met a lot of scientist in the congress
shake : çalxalamaq Shake your bottle
solid : qatı maddə It is not liquid, it is solid
spread : yaymaq Don’t spread your negative emotions
stick : yapışdırmaq Stick your book’s paper
water the flowers : gülləri sulamaq They must water the flowers in the garden
 

İngilis dilində 7-ci kateqoriyaya aid sözlər

Jobs sözləri

accountant : mühasib Jennifer is accountant
airport : hava limanı It is an airport
architect : memar Jack is architect
baker : çörəkçi Her dad is baker
barber : bərbər Her brother is barber
bus driver : avtobus sürücüsü Salmon is bus driver
butcher : qəssab David is butcher
chef : şef Chef is not smiling
column: sütun The museum has diferent columns
cut hair : saç kəsmək Jennifer cuts her hair
dance : rəqs etmək I dislike dance
dancer : rəqqas I am not a dancer
deliver the letter : məktub çatdırmaq He is delivering the letter
doctor : həkim I was a doctor
drawing: çəkmək I want to draw a picture
electrician : elektrikçi Salvador is electirican
examine people : insanları müayinə etmək Doctor examines people
farm : ferma Here is farm
farmer : fermaçı She is a farmer
fireman : yanğınsöndürən He is a fireman
fisherman : balıqçı He is a fisherman
help people : insanlara kömək etmək I like help people
hospital: xəstəxana Doctors work is hospital
mechanic : təmirçi I was a mechanic three years ago
milk the cow : inək sağmaq I milked the cow when i was a farmer
painter : rəssam She is not a painter
photographer : fotoqraf She is photographer
restaurant : restoran We will go to restaurant for dinner
serve food : yemək servisi We are waiting for serve food
singer : müğənni Singer sing a song
student : tələbə I am not a pupil, I am a student
teacher : müəllim I want to be ateacher
writer : yazıçı Writer is working for his new book.
 

İngilis dilində 8-ci kateqoriyaya aid sözlər

My Clothes sözləri

hot : isti – it is so hot
jeans: cins şalvar – don’t wear your jeans
season : mövsüm – it is a new season sells
shoes: ayaqqabı – there are not my shoes
skirt : ətək – it is a new skirt
slipper: tərlik – i forget my slipper
snow: qar – It is snow
snowy qarlı – it is snowy
sock: corab – give me a sock
spring : yaz – spring is coming
stormy : fırtınalı – weather is stormy
summer : yay – summer is coming
sun: günəş – I hate sun
sunglasses : günəş eynəyi – don’t forget your sunglasses
sunny: günəşli – weather is sunny
sweater : qalın kofta – it is not a sweather
sweatshirt: kofta – it is a sweatshirt
umbrella: çətir – weather is rainy, take your umbrella
wear : geyinmək – I want to wear my new dress
weather conditions: hava şərtləri – weather conditions is changeable
wind: külək – i don’t like wind
windy: küləkli – weather is windy
winter : qış – winter is coming
 

İngilis dilində 9-cu kateqoriyaya aid sözlər

My Friends sözləri

add: əlavə etmək – I want to add this book to my bucket
bald: keçəl – He is a bald man
beard: saqqal – I don’t like a beard
clever: ağıllı – Jennifer is clever one
long: uzun – she is not a long girl
moustache: bığ – her father has not a moustache
old : yaşlı – my grandpa is old man
polite : nəzakətli – polite is the important
punctual : dəqiq – she is a punctual one
rude: kobud – The new teacher is rude
selfish: eqoist – I don’t want a selfish friend
short hair: qısa saç – my girlfriend has short hair
short : qısa – his hair is short
shy : utancaq – she is shying
slim: nazik – it is slim panths
ugly: çirkin – our new classmates is ugly
wavy hair: dalğalı saç – she has wavy hairs
young: gənc – our teacher is not a young

İngilis dilində 10-cu kateqoriyaya aid sözlər

Food and Drinks sözləri

bread : çörək It is a bread – bu çörəkdir
breakfast: səhər yeməyi We will go to breakfast – biz səhər yeməyinə gedəcəyik
butter : kərə yağı Please, buy butter – zəhmət olmasa, yağ al
cheese : pendir I don’t like cheese – mən pendir xoşlamıram
chicken : toyuq We will cook a chicken – biz toyuq bişirəcəyik
chips : çips Don’t buy chips – çips alma
coffee : kofe Coffee or tea? – kofe yoxsa çay?
coke : kola Don’t drink coke so much – kolanı çox içmə
cupcake : keks Cupcake or fruit? – keks yoxsa meyvə?
dinner: axşam yeməyi We ususally drink tea after dinner – biz adətən şam yeməyindən sonra sonra çay içirik
fish : balıq Do you like fish or chicken? – sən balıq və ya toyuq xoşlayırsan?
honey : bal Do you prefer honey than jam? – sən mürəbbə yerinə bala üstünlük verirsən?
hot chocolate : isti şokolad Give me hot chocolate – mənə isti şokolad verin
ice-cream: dondurma I love an ice-cream – mən dondurma xoşlayıram
jam : mürəbbə Jar is in the jam – mürəbbə bankadadır
jar : banka It is not a jar – bu banka deyil
juice : meyvə suyu Orange juice, please – zəhmət olmasa, portağal suyu
lemonade : limonat I did select a lemonade – mən limonat seçmədim
lunch: günorta yeməyi I didn’t do lunch – mən nahar etmədim
meat: ət I want a meal with meat – mən ətli yemək istəyirəm
menü: menyu Give me a menu – mənə menyunu verin
milk : süd Give some milk to children – uşaqlara bir az süd verin
olive : zeytun Eat olives with cheese – zeytunu pendirlə ye
omlette : omlet I don’t like egg, also omlette – mən yumurta sevmirəm, omlet də.
pasta: makaron I want to pasta – mən makaron istəyirəm
rice : düyü I cook meal with rice – mən yeməyi düyü ilə bişirdim
sandwich : sendviç I ate only sandwich – mən ancaq sendviç yedim
soup : şorba Do you prefer to soup in your dinner? – sən naharda şorbaya üstünlük verirsən?
spaghetti : spagetti I will not select spaghetti – mən spagetti seçməyəcəyəm
tea : çay This tea is not hot – bu çay isti deyil.

Bu sözlər İngilis dilində gündəlik həyatda istifadə edilirmi?

Bəli, yuxarıda verilən bütün sözlər İngilis dilində danışarkən istifadə edə biləcəyimiz ən təməl səviyyədə olan sözlərdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir