İngilis dilində üstünlük cümlələri: Prefer ilə bağlı cümlə nümunələri - Wordly

İngilis dilində üstünlük cümlələri: Prefer ilə bağlı cümlə nümunələri


İngilis dilində üstünlük cümlələri_ Prefer ilə bağlı cümlə nümunələri

İngilis dilində Prefer nə deməkdir? İngilis dilində seçimlərdən istifadə etmək üçün prefer, would prefer və would rather kimi ifadələrdən istifadə edilir. Bu ifadələrdən istifadə edərkən diqqət etməli olduğumuz bəzi nüanslar mövcuddur. Buna misal olaraq Prefer-dən sonra bəzi hallarda “to” istifadə edilsə də, bəzən istifadə edilmir. Bu səbəbdən də bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində Prefer istifadəsi
 • İngilis dilində Prefer ilə bağlı inkar cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Prefer ilə bağlı təsdiq cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Prefer ilə bağlı sual cümlələri
 • İngilis dilində Prefer sözündən istifadə edərkən diqqət edilməli olanlar

İngilis dilində Prefer istifadəsi

Birdən çox şeyi və ya fəaliyyəti digərindən daha üstün tutduğumuzu bildirmək üçün “prefer” istifadə edirik. İki şeyi müqayisə etdiyimiz zaman isə “to” sözönü olan frazalardan istifadə edilə bilər:

 • I prefer tea to coffee –Çaydansa qəhvəyə üstünlük verirəm.
 • We prefer going by ferry to flying -Biz bərə ilə uçmağa getməyi üstün tuturuq.

“Prefer”-dən sonra “than” istifadə edilmir:

 • She prefers books to magazines -O, kitablardan çox jurnallara üstünlük verir.
 • Səhvdir: She prefers books than magazines.

“Prefer”-dən sonra to-infinitive və ya -ing forma istifadə edilir. to – infinitive forması daha geniş istifadə edilir:

She’s not keen on coffee. She prefers to drink tea. (or She prefers drinking tea to coffee.) – O, qəhvəyə can atmır. O, çay içməyə üstünlük verir. (və ya çaydan çox qəhvəyə üstünlük verir.)

Would prefer: İsimdən və ya to-infinitive sonrasında would prefer və ya ’d prefer istifadə edərək indiki və ya gələcək seçimlər haqqında danışırıq:

 • I’d prefer to go by myself – Mən özüm getməyə üstünlük verərdim.
 • Would you prefer a quieter restaurant? – Sən daha sakit restorana üstünlük verirsən?
 • She’d prefer not to drive at night – O, gecə maşın sürməməyi üstün tuturdu.

Bir neçə şeydən birinə üstünlük verməyi istəyəcəyimizdən bəhs etmək üçün, özündən sonra “to” olmadan məsdər qəbul edən “rather than” istifadə edirik:

I’d prefer to go skiing this year rather than go on a beach holiday – Bu il çimərlik tətilinə getməkdənsə xizək sürməyə üstünlük verərdim.

Başqa bir insanın hərəkətləri ilə bağlı öz seçimlərimizdən bəhs etmək üçün would prefer + object pronoun + to-infinitive və ya would prefer it if + past simple formalarından istifadə edirik:

 • They’d prefer us to come later. (or They’d prefer it if we came later.) –Daha sonra gəlməyimizi istərdilər.
 • Would you prefer me to drive? (or Would you prefer it if I drove?) –Maşın sürməyimi istəyərsən?

Ümumi qaydada istifadəsi

Ümumi qaydada seçimlərdən bəhs etməyin müxtəlif yolları var. İnsanların bəyəndiyi dadlar və ya seçimlər üçün aşağıdakılardan birini istifadə edirik və bunların hamısı da eyni mənanı ifadə edir:

 • -Which do you prefer tea or coffee? – Sən çaya, yoxsa qəhvəyə üstünlük verirsən?
 • -I prefer tea to coffee. – mən çaydansa qəhvəyə üstünlük verirəm.
 • Which do you prefer drinking tea or coffee? – Çay yoxsa qəhvə içməyə üstünlük verirsiniz?
 • I prefer drinking tea to coffee – mən çay içməyi qəhvədən üstün tuturam.
 • Which do you prefer to drink tea or coffee?  (Notice: prefer to + present simple) – Çay və ya qəhvə içməyə üstünlük verirsən?
 • I prefer to drink tea than coffee. – mən qəhvədən daha çox çay içməyə üstünlük verirəm.
 • Which do you like better tea or coffee? – Daha çox çay və ya qəhvə xoşlayırsan?
 • I like tea better than coffee – Çayı qəhvədən daha çox sevirəm.
 • Do you prefer tea or coffee? – Sən çay, yoxsa qəhvəyə üstünlük verirsən?
 • I prefer tea to coffee – Mən çaydansa qəhvəyə üstünlük verirəm.

Müəyyən bir zamanda

Bir dostunuzun evinizdə qonaq olduğunu düşünün. Bu halda çay, yoxsa kofe içmək istədiyini soruşmaq üçün aşağıdakı sual formasından istifadə edə bilərsiniz:

Would you prefer tea or coffee? – Çaya yoxsa qəhvəyə üstünlük verərdiniz? Tea, please. – Çay, zəhmət olmazsa.

Onu da qeyd edək ki, real olmayan situasiyalar üçün ‘would’ istifadə edilir:

 • Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp? – Brad Pitt, yoxsa Johnny Depp ilə evlənmək istərdin?
 • I’d rather marry Johnny Depp than Brad Pitt. – Mən Brad Pittdənsə Johnny Depp ilə evlənməyə üstünlük verərdim.

would be ilə bağlı digər bir nümunə:

 • Would you rather be a bird or a dolphin? – Bir quş və ya delfin olmağa üstünlük verərdin?
 • I’d rather be a bird than a dolphin because I don’t like fish! – Balıqları sevmədiyim üçün delfindənsə quş olmağa üstünlük verərdim!

İngilis dilində Prefer ilə inkar cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda İngilis dilində “Prefer” istifadəsinə dair inkar cümlələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 • I do not prefer a lighter color –Mən daha açıq rəngə üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer coffee with milk –Mən südlü qəhvəyə üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer to go by bicycle –Mən velosipedlə getməyə üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer to remain seated –Mən oturub qalmağa üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer apples to oranges –Mən portağaldansa almaya üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer riding to walking -Mən piyada gəzməyə üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer to work on my own -Mən öz üzərimdə işləməyi üstün tutmuram.
 • I do not prefer walking to riding -Mən gəzməyə üstünlük vermirəm.
 • I do not prefer reading to writing -Yazmaq yerinə oxumağı üstün tutmuram.
 • I do not prefer to write in French –Mən Fransız dilində yazmağa üstünlük vermirəm.
 • Tom does not prefer speaking French -Tom fransızca danışmağı üstün tutmur.
 • I do not prefer traveling on my own -Mən özüm səyahət etməyi üstün tutmuram.
 • I prefer not to discuss it here -Mən burada müzakirə etməməyi üstün tuturam.
 • I do not prefer red wine to white wine -Mən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmuram.
 • Tom does not prefer whole-grain breaads -Tom, tam taxıllı çörəklərə üstünlük vermir.
 • I do not prefer going out to staying home -Mən evdə qalmağı üstün tutmuram.
 • I’ve not always preferred working alone -Mən həmişə tək işləməyi üstün tutmamışam.
 • Tom does not prefer patients who can’t talk -Tom danışa bilməyən xəstələrə üstünlük vermir.
 • Tom does not prefer to park behind the house -Tom evin arxasında park etməyi üstün tutmur.
 • I have not preferred to write in French -Mən Fransız dilində yazmağa üstünlük verməmişəm.
 • You have not preferred walking to riding -Minmək üçün gəzməyə üstünlük verməmisiniz.
 • He has not preferred apples to oranges -O, portağaldansa alma üstünlük vermir.
 • I will not prefer walking to riding –Mən gəzməyə üstünlük vermirəm.
 • You will not prefer walking to riding -Piyada gəzməyə üstünlük verməyəcəksiniz.
 • She will not prefer walking to riding -O, gəzmək yerinə sürməyə üstünlük verməyəcək.
 • We will not prefer walking to riding -Biz gəzmək yerinə sürməyə üstünlük verməyəcək.
 • They will not prefer walking to riding -Onlar gəzmək yerinə sürməyə üstünlük verməyəcək.
 • I was not preferring red wine to white wine -Mən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmurdum.
 • You were not preferring red wine to white wine -Sən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmadın.
 • She was not preferring red wine to white wine -O, qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmadı.
 • We were not preferring red wine to white wine -Biz qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmurduq.             
 • They were not preferring red wine to white wine -Onlar qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutmurdular.
 • I did not prefer working alone –Mən tək işləməyi üstün tutmadım.
 • You did not prefer working alone –Sən tək işləməyi üstün tutmadın.
 • He did not prefer working alone -O tək işləməyi üstün tutmadı.
 • We did not prefer working alone -Biz tək işləməyi üstün tutmadıq.                         
 • They did not prefer working alone -Onlar tək işləməyi üstün tutmadılar.
 • I had not preferred to discuss it here -Mən burada müzakirə etməyi üstün tutmamışdım.
 • You had not preferred to discuss it here -Sən burada müzakirə etməyi üstün tutmamısınız.
 • She had not preferred to discuss it here -O burada müzakirə etməyi üstün tutmadı.
 • We had not preferred to discuss it here. -Biz burada müzakirə etməyi üstün tutmamışdıq.           
 • They had not preferred to discuss it here -Onlar burada müzakirə etməyə üstünlük verməmişdilər.

İngilis dilində Prefer ilə təsdiq cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda İngilis dilində “Prefer” istifadəsinə dair təsdiq cümlələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 • I prefer to work on my terms -Mən öz şərtlərimlə işləməyi üstün tuturam.
 • Of course, but most people prefer the carpet –Əlbəttə, amma insanların çoxu xalçaya üstünlük verirlər.
 • I prefer to keep under the radar -Mən radarın altında qalmağa üstünlük verirəm.
 • A large section of her members, accordingly, laying stress on this side of her tradition, prefer to call themselves “Catholics.” –Üzvlərinin böyük bir hissəsi, müvafiq olaraq, ənənəsinin bu tərəfində stress keçirərək özlərini “katoliklər” adlandırmağı üstün tuturlar.
 • In fact, she’d probably prefer we weren’t there –Əslində o, yəqin ki, bizim orada olmamağımızı üstün tuturdu.
 • “I prefer a more civilized approach,” Kris replied –“Mən daha sivil bir yanaşmaya üstünlük verirəm” deyə Kris cavab verdi.
 • Would he prefer she wasn’t here when he got back tonight? -Bu axşam geri qayıtdıqda onun burada olmamasını üstün tutardın?
 • But I’d prefer an explanation -Ancaq mən izahata üstünlük verərdim.
 • “Maybe you prefer her dead,” he continued –“Bəlkə onun ölüsünə üstünlük verərsən” dedi.
 • “I think you prefer war, my friend,” Jetr said with his gentle humor -“Düşünürəm ki, sən müharibəni üstün tutursan, dostum”, – Jetr incə yumoru ilə dedi.
 • If you were cleverer and more agreeable, I should prefer yours – Əgər sən daha ağıllı və xoş olsan, mən səninkini seçməliyəm.
 • I prefered working alone -Mən tək işləməyi üstün tutdum.
 • You prefered working alone -Sən tək işləməyi üstün tutdun.     
 • He preferred working alone -O, tək işləməyi üstün tutdu.            
 • We prefered working alone -Biz tək işləməyi üstün tutduq.        
 • They prefered working alone -Onlar tək işləməyi üstün tutdular.
 • I had preferred to discuss it here -Mən burada müzakirə etməyi üstün tutmuşdum.        
 • You had preferred to discuss it here -Sən burada müzakirə etməyi üstün tutdunuz.
 • He had preferred to discuss it here -O, burada müzakirə etməyi üstün tutmuşdu.             
 • We had preferred to discuss it here -Biz burada müzakirə etməyi üstün tutmuşduq.        
 • They had preferred to discuss it here -Onlar bunu burada müzakirə etməyi üstün tutdular.
 • I had been preferring to go by bicycle -Mən velosipedlə getməyə üstünlük vermişdim.
 • You had been preferring to go by bicycle -Sən velosipedlə getməyi üstün tutmuşdun.
 • He had been preferring to go by bicycle -O, velosipedlə getməyə üstünlük vermişdi.      
 • We had been preferring to go by bicycle -Biz velosipedlə getməyə üstünlük vermişdik.                 
 • They had been preferring to go by bicycle -Onlar vlosipedlə getməyə üstünlük verirdilər.
 • I will prefer walking to riding -Mən sürmək yerinə gəzməyə üstünlük verəcəyəm.
 • You will prefer walking to riding -Sən sürmək yerinə üstünlük verəcəksən.
 • She will prefer walking to riding -O, sürmək yerinə gəzməyə üstünlük verəcək .
 • We will prefer walking to riding -Biz sürmək yerinə gəzməyə üstünlük verəcəyik.
 • They will prefer walking to riding -Onlar sürmək yerinə gəzməyi üstün tutacaqlar.
 • I was preferring red wine to white wine -Mən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tuturdum.
 • You were preferring red wine to white wine -Sən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tutursan.       
 • She was preferring red wine to white wine -O, qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tuturdu.
 • We were preferring red wine to white wine -Biz qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tuturduq.                         
 • They were preferring red wine to white wine -Onlar qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tuturdular.
 • I’d prefer a brown one -Mən qəhvəyi rəng olana üstünlük verərdim.
 • I prefer to go swimming -Mən üzgüçülüyə getməyə üstünlük verirəm.
 • I’d prefer meat to fish -Mən balıq yerinə ətə üstünlük verərdim.
 • She prefers quiet music -O, sakit musiqiyə üstünlük verir.
 • I prefer a lighter color -Mən daha açıq rəngə üstünlük verirəm.
 • I prefer coffee with milk -Mən südlü qəhvəyə üstünlük verirəm.
 • I prefer to go by bicycle -Mən velosipedlə getməyə üstünlük verirəm.
 • I prefer to remain seated -Mən oturub qalmağı üstün tuturam.
 • I prefer apples to oranges -Mən portağal yerinə almaya üstünlük verirəm.
 • I prefer riding to walking -Mən sürmək yerinə piyada gəzməyə üstünlük verirəm.
 • I prefer to work on my own -Mən öz üzərimdə işləməyi üstün tuturam.
 • I prefer walking to riding -Mən sürmək yerinə gəzməyə üstünlük verirəm.
 • I’d prefer to speak French -Mən Fransızca danışmağı üstün tuturam.
 • I prefer reading to writing -Mən yazmaq yerinə oxumağı üstün tuturam.
 • I prefer to write in French -Mən Fransız dilində yazmağa üstünlük verirəm.
 • I’d prefer to be left alone -Mən tək qalmağı üstün tuturam.
 • Tom prefers speaking French -Tom fransızca danışmağı üstün tutur.
 • I prefer traveling on my own -Mən özüm səyahət etməyi üstün tuturam.
 • I’d prefer not to speak French -Mən Fransız dilində danışmamağı üstün tuturam.
 • I prefer not to discuss it here -Mən burada müzakirə etməməyi üstün tuturam.
 • I prefer red wine to white wine -Mən qırmızı şərabı ağ şərabdan üstün tuturam.
 • Tom prefers whole-grain breads -Tom, tam taxıllı çörəklərə üstünlük verir.
 • I’d prefer being alone right now -Mən hazırda tək olmağı üstün tuturam.
 • I prefer going out to staying home -Mən evdə qalmağı üstün tuturam.
 • I’ve always preferred working alone -Mən həmişə tək işləməyi üstün tutmuşam.
 • Tom prefers patients who can’t talk -Tom danışa bilməyən xəstələrə üstünlük verir.
 • Tom thought you’d prefer a blue one –Tom sənin mavi birinə üstünlük verdiyini düşünürdü.
 • If you’d prefer, we can speak French -Əgər sən istəsən, biz fransızca danışa bilərik.
 • Tom prefers to park behind the house –Tom evin arxasında park etməyi üstün tutur.

İngilis dilində Prefer ilə sual cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda İngilis dilində “Prefer” istifadəsinə dair sual cümlələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 • Would you prefer to speak in French? -Sən Fransız dilində danışmağı üstün tutursan?
 • Do you prefer white wine or red wine? -Sən ağ şərab, yoxsa qırmızı şəraba üstünlük verirsən?
 • Do you prefer to go by train or bus? -Sən qatarla və ya avtobusla getməyə üstünlük verirsən?
 • Which brand do you prefer? -Sən hansı markaya üstünlük verirsən?
 • Which one would you prefer? -Sən hansına üstünlük verərdin?
 • Was it normal to prefer one child over another? -Bir uşağın digərindən üstün olması normal idi?
 • Or do you prefer to stay with your friend? -Sən yoxsa dostunun yanında olmağı üstün tutursan?
 • Do you prefer sweet food or salty food? -Sən şirin qida, yoxsa duzlu yeməyə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer to cook or eat? -Sən bişirməyə, yoxsa yeməyə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer breakfast, lunch, or dinner? -Sən səhər yeməyi, nahar, yoxsa şam yeməyinə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer meat or vegetables? -Sən ət və ya tərəvəzə üstünlük verirsən?
 • “Do you prefer dark brown or dark gray?” she asked absently -Sən tünd qəhvəyi rəngə, yoxa tünd boz rəngə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer fruit or vegetables? -Sən meyvə və ya tərəvəzə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer Chinese food or Japanese food? -Sən Çin yeməklərinə və ya Yapon yeməyinə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer eating indoors or outdoors? -Sən qapalı, yoxsa açıq havada yemək yeməyi üstün tutursan?
 • Do you prefer cooking using recipes or cooking without recipes? –Sən reseptlərdən istifadə edərək bişirməyi, yoxsa reseptlərsiz bişirməyi üstün tutursan?
 • Do you prefer cooking by yourself or cooking with someone else? -Sən özün bişirməyi, yoxsa bir başqası ilə bişirməyi üstün tutursan?
 • Do you prefer to eat a lot or a little? -Sən çox, yoxsa az yemək yeməyi üstün tutursan?
 • Do you prefer swimming or bicycling? -Sən üzgüçülük, yoxa velosiped sürməyə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer to spend time inside or outside? -Sən qapalı yerdə, yoxa çöldə vaxt keçirməyə üstünlük verirsən?
 • Do you prefer gardening or building? -Sən bağçılıq və ya binaya üstünlük verirsən?
 • Do you prefer playing games or reading books? -Sən oyun oynamağı və ya kitab oxumağı üstün tutursan?
 • Do you prefer reading books or watching movies? -Sən kitab oxumağı və ya film izləməyi üstün tutursan?
 • Do you prefer board games or computer games? –Sən stol oyunlarına və ya kompüter oyunlarına üstünlük verirsən?
 • Do you prefer reading or writing? –Sən oxumağı və ya yazmağı üstün tutursan?
 • Do you prefer newspapers or magazines? -Sən qəzet, yoxsa jurnallara üstünlük verirsən?
 • Do you prefer spending time alone or spending time with others? -Sən yalnız vaxt keçirməyi, yoxsa başqaları ilə vaxt keçirməyi üstün tutursunuz?
 • Do you prefer quiet time or noisy time? –Sən sakit vaxta, yoxa səs-küylü vaxta üstünlük verirsən?
 • Do you prefer to work and play with music off or with music on? –Sən musiqi ilə, yoxsa musiqisiz işləməyə və oynamağa üstünlük verirsən?
 • Do you prefer loud music or quiet music? –Sən yüksək səsli musiqiyə və ya səssiz musiqiyə üstünlük verirsiniz?
 • Do you prefer piano or guitar? -Sən pianino və ya gitara üstünlük verirsiniz?

İngilis dilində “Prefer” sözündən istifadə edərkən diqqət edilməli olanlar

Prefer-dən sonra gələn məsdər “to” ilə işlənməlidir:

 • I prefer to drive – mən maşın sürməyə üstünlük verirəm.
 • Not: I prefer drive.
 • Whenever I have time I like to read but I prefer not to read in the evening.
 • Not: Whenever I have time I like to read but I prefer not to read in the evening.

 “would prefer” formasından sonra gələn məsdər də mütləq şəkildə “to” ilə işlənməlidir.  (“to” + base form):

 • I would prefer to read –mən oxumağa üstünlük verərdim.
 • Not: I would prefer read.

Prefer ilə qurulan seçim cümlələrində iki şey arasından uyğun olanı seçmək məqsədi ilə “than” yox “to” sözönü istifadə edilir.

 • I prefer coffee to tea –mən çay yerinə kofeyə üstünlük verirəm.
 • Not: I prefer coffee than tea.

İki variant arasında seçməyi istəcəyimiz variantdan bəhs etmək üçün “rather than” istifadə edirik:

 • I’d prefer to walk rather than get a taxi –mən taksi ilə getmək yerinə gəzməyə üstünlük verirəm.
 • Not: I’d prefer to walk than get a taxi.

Preferdən sonra –ing şəkilçisindən istifadə etdiyimiz halda, qarşılaşdırdığımız şeydən əvvəl to, Prefer-dən sonra to + feil istifadə edərsək, o zaman da qarşılaşdırdığımız şeydən əvvəl “rather than” istifadə edirik:

 • I prefer reading a book to watching TV -Mən televizor izləmək yerinə, kitab oxumağa üstünlük verirəm.
 • I prefer to read a book rather than watch TV -Mən televizor izləmək yerinə, kitab oxumağa üstünlük verirəm.

İngilis dilində Prefer və onun istifadəsi ilə bağlı olan mövzumuz burada yekunlaşır. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir