"Invent" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Invent” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


İnvent feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Invent feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “icad etmək” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Invented” şəklindədir.

Invent feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Invent” feilinin ikinci forması olan “Invented” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He invented a new method to make bread -o, çörək hazırlamaq üçün yeni bir üsul icad etdi.
 • He invented the first electric clock -o, ilk elektrik saatı icad etdi.
 • They invented a new method for making the grafts take -onlar peyvəndlərin alınması üçün yeni bir metod icad etdilər.
 • Jennifer invented some story about her aunt -o, xalası haqqında hekayə icad etdi.
 • Edison invented the electric light -Edison elektrik işığını icad etdi.

Invent feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “icad etmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Invented” şəklindədir.

Invent feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Invent” feilinin üçüncü forması olan “Invented” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He has invented a new method to make bread -o, çörək hazırlamaq üçün yeni bir üsul icad edib.
 • They have  invented a new method for making the grafts take -onlar peyvəndlərin alınması üçün yeni bir metod icad ediblər.
 • Jennifer has invented some story about her aunt -o, xalası haqqında hekayə icad edib.
 • We have invented new forms of assistance to match the overall situation -biz ümumi vəziyyətə uyğun yeni yardım formaları icad etmişik.
 • Peter has invented a new method to reclaim valuable raw materials from industrial waste water -Peter sənaye çirkab sularından qiymətli xammalın alınması üçün yeni bir metod icad etmişdir.

Invent Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Invent feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Invent” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Invent Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Invent” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I invent practical methods for it usually -mən adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirəm.
 • You invent practical methods for it usually -sən adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsən.
 • He/she invents practical methods for it usually -o, adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edir.
 • We invent practical methods for it usually -biz adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirik.
 • You invent practical methods for it usually -siz adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsiniz.
 • They invent practical methods for it usually -onlar adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you invent practical methods for it usually? -sən adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsən?
 • Does Jennifer invent practical methods for it usually? -Jennifer adətən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edir?

Invent Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Invent” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have invented practical methods for it -mən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişəm.
 • You have invented practical methods for it -sən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmisən.
 • He/she has invented practical methods for it -o, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edib.
 • We have invented practical methods for it -biz bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişik.
 • You have invented practical methods for it -siz bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmisiniz.
 • They have invented practical methods for it -onlar bunu etmək üçün praktiki metodlar icad ediblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you invented practical methods for it? -sən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmisən?
 • Has Jennifer invented practical methods for it? -Jennifer bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edib?

Invent Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am inventing practical methods for it now-mən indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirəm.
 • You are inventing practical methods for it now -sən indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsən.
 • He/she is inventing practical methods for it now -o, indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edir.
 • We are inventing practical methods for it now -biz indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirik.
 • You are inventing practical methods for it now -siz indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsiniz.
 • They are inventing practical methods for it now -onlar indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you inventing practical methods for it now? -sən indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirsən?
 • Is Jennifer inventing practical methods for it now? -Jennifer indi bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edir?

Invent Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been inventing practical methods for it for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdəyəm.
 • You have been inventing practical methods for it for 5 minutes -sən dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdəsən.
 • He/she has been inventing practical methods for it for 5 minutes -o, dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdədir.
 • We have been inventing practical methods for it for 5 minutes -biz dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdəyik.
 • You have been inventing practical methods for it for 5 minutes -siz dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdəsiniz.
 • They have been inventing practical methods for it for 5 minutes -onlar dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been inventing practical methods for it for 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdəsən?
 • Has Jennifer been inventing practical methods for it for 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdədir?

Invent Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I invented practical methods for it yesterday -mən dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdim.
 • You invented practical methods for it yesterday -sən dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdin.
 • He/she invented practical methods for it yesterday -o, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdi.
 • We invented practical methods for it yesterday -biz dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdik.
 • You invented practical methods for it yesterday -siz dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdiniz.
 • They invented practical methods for it yesterday -onlar dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer talk too much, love too little and lie too often yesterday? -Jennifer dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedi?
 • Did you talk too much, love too little and lie too often yesterday -sən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedin?

Invent Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was inventing practical methods for it yesterday -mən dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdim.
 • You were inventing practical methods for it yesterday -sən dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdin.
 • He/she was inventing practical methods for it yesterday -o, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdi.
 • We were inventing practical methods for it yesterday -biz dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdik.
 • You were inventing practical methods for it yesterday -siz dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdiniz.
 • They were inventing practical methods for it yesterday -onlar dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer inventing practical methods for it yesterday? -Jennifer dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdi?
 • Were we inventing practical methods for it yesterday? -biz dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirik?

Invent Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had invented practical methods for it when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdim.
 • You had invented practical methods for it when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdin.
 • He/she had invented practical methods for it when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdi.
 • We had invented practical methods for it when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdik.
 • You had invented practical methods for it when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdiniz.
 • They had invented practical methods for it when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter invented practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda, Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdi?
 • Had we invented practical methods for it when Jennifer arrived? -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edirdik?

Invent Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdim.
 • You had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdin.
 • He/she had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdi.
 • We had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdik.
 • You had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdiniz.
 • They had been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdi?
 • Had we been inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmişdik?

Invent Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will invent practical methods for it tomorrow -mən sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəyəm.
 • You will invent practical methods for it tomorrow -sən sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəksən.
 • He/she will invent practical methods for it tomorrow -o, sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcək.
 • We will invent practical methods for it tomorrow -biz sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəyik.
 • You will invent practical methods for it tomorrow -siz sabahbunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəksiniz.
 • They will invent practical methods for it tomorrow -onlar sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you invent practical methods for it tomorrow? -sən sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcəksən?
 • Will Jennifer invent practical methods for it tomorrow – Jennifer sabah bunu etmək üçün praktiki metodlar icad edəcək?

Invent Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacam.
 • You will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaqsan.
 • He/she will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaq.
 • We will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacağıq.
 • You will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaqsınız.
 • They will be inventing practical methods for it when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaqsan?
 • Will Peter be inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etməkdə olacaq?

Invent Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have invented practical methods for it when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacam.
 • You have invented practical methods for it when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqsan.
 • He/she will have invented practical methods for it when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaq.
 • We will have invented practical methods for it when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacağıq.
 • You will have invented practical methods for it when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqsınız.
 • They will have invented practical methods for it when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter invented practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaq?
 • Will we invented practical methods for it when Jennifer arrived -Jennifer çatanda biz bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacağıq?

Invent Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacam.
 • You have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqsan.
 • He/she will have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaq.
 • We will have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacağıq.
 • You will have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda, bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqsınız.
 • They will have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda, dünən bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacaq?
 • Will we have been inventing practical methods for it when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda biz bunu etmək üçün praktiki metodlar icad etmiş olacağıq?

Invent – Invented – Invented – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Invent” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. He ______ innumerable excuses, told endless lies.
 • A) has invented
 • B) to invent
 • C) have invent
 1. She ______ a fictitious boyfriend to put him off.
 • A) is invent
 • B) are invent
 • C) invented
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Invent”?
 • A) am/is/are inventing
 • B) will inventing
 • C) am/is/are invent
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Invent”?
 • A) am/is/are invent
 • B) was/were invent
 • C) invent
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Invent”?
 • A) invent/invents
 • B) will invent
 • C) invent
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Invent”?
 • A) will inventing
 • B) will be inventing
 • C) will been invent
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Invent”?
 • A) has invent
 • B) had invent
 • C) had been invent
 1. She ______ a nifty little gadget for undoing stubborn nuts and bolts.
 • A) has invents
 • B) has invented
 • C) have invents
 1. Peter ______ his own auxiliary language of abbreviation.
 • A) to invent
 • B) invent
 • C) has invented
 1. He ______ a new method to make bread.
 • A) to invent
 • B) invented
 • C) invents

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. C
 10. B

Invent – Invent – Invent – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir