Just, Already, Yet, Recently ve Still İstifadəsi Və Nümünə Cümlələr - Wordly

Just, Already, Yet, Recently ve Still İstifadəsi Və Nümünə Cümlələr


Just, Already, Yet, Recently ve Still İstifadəsi Və Nümünə Cümlələr

İngilis dilində zaman zərfləri, dilin ən vacib meyarları olaraq qəbul edilir. Hadisənin nə vaxt, nə qədər müddətdir davam etdiyini bilmək üçün, cümləyə əlavə məna qazandırmaq üçün bu mövzunu mütləq bilməli və zaman zərflərinə səthi yanaşmamalıyıq. İngilis dilində zaman zərfləri bir neçə yerə ayrılır: hadisənin nə vaxt baş verdiyini göstərən zərflər, hadisənin nə qədər müddətdə davam etdiyini bildirən zaman zərfləri, hadisənin nə qədər sıxlıqla (frekans) baş verdiyini göstərən zaman zərfləri. Bundan əlavə, zərflərin cümlədə işlənmə yeri fərqlidir. Eyni zamanda keçmiş, indiki, gələcək zaman zərfləri də bir-birindən fərqlənir.

Zamanlara görə zərflər

Keçmiş zaman zərfləri – yesterday – dünən, the day before – əvvəlki gün, ago – əvvəl, last week/month/year – keçən həftə, ay, il

İndiki zaman zərfləri – still – hələ, yet – hələ, while – o vaxt ki, when – nə vaxt ki

Gələcək zaman zərfləri – soon – tezliklə, then – onda, next week/month/year – gələn həftə, ay, il, in 2 days  – 2 gündə, tomorrow – sabah, the day after tomorrow – sabahdan sonrakı gün

Digər zaman zərfləri – already, finally, eventually, after, before, keçmiş, indiki, gələcək zaman haqqında danışarkən istifadə edilə bilir.

Adverb of Time (Zaman zərfı) daha çox istifadə olunan Zaman zərfləri bunlardır

 • today: bugün, günümüzdə, günümüz
 • tomorrow: sabah, bu gündən sonra gələn ilk gün
 • yesterday: dünən, bu gündən bir öncəki gün
 • ago: öncə, əvvəl
 • now: indi,  indilərdə
 • first: öncə, ilk, birinci
 • then: daha sonra, o zaman, o anda, sonra, o zamanlar
 • soon: az sonra, dərhal, yaxında, bir azdan, tezliklə, yaxın zamanda
 • yet: hələ, daha, indiyə qədər
 • still: hələ, yenə də
 • recently: son zamanlarda, yaxın zamanlarda, bu yaxınlarda
 • finally: son olaraq, sonunda, nəhayət
 • already: çoxdan, onsuz da, çox əvvəldən, indidən
 • just: bir az öncə, indi, az əvvəl, çox qısa bir vaxt əvvəl

Zərflərin bir çoxu cümlənin sonunda istifadə edilir. Ancaq cümləyə fərqli məna və vurğu qazandırmaq məqsədi ilə fərqli yerlərdə də istifadə oluna bilər.

İngilis Dilində Just İstifadəsi

Bu söz çox müxtəlif yollarla istifadə olunan ingilis dilində mühüm bir sözdür. “Just” sözü yaxınlarda və ya bir müddət əvvəl baş vermiş hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə edirik. Just cümləyə  “bir az öncə”, “indi”, “az əvvəl” kimi mənalar əlavə edir. Çox vaxt müsbət cümlələrdə və suallarda istifadə olunur və feldən əvvəl gəlir.

I have just finished cooking.

Yemək bişirməyi indi bitirdim.

They have just started working.

Az əvvəl işləməyə  başladılar.

Just sözu həm present perfect tense’də həm də simple past tense’də istifadə olunur. Gündəlik söhbətdə Amerikalı ingilis son vaxtlar keçirdiyi bir şeyləri ifadə etmək üçün simple past tense (keçmiş zaman) istifadə edir. Britaniya  İngilis dilində, present perfect (indiki zaman) istifadə olunur.

I have just answered the question. (İngilis İngilizcəsi)

Sualı yenicə cavablandırdım.

I just answered the question. (Amerikan İngilizcəsi)

Sadəcə sualı cavablandırdım.

Just İlə Cümlələr

The patient should do just what the doctor ordered.

Xəstə yalnız həkimin əmrini yerinə yetirməlidir.

He had just noticed that the king was wearing poor Charlot’s Sunday suit instead of his own.

Yalnızca kralın öz kostyumu əvəzinə yoxsul Charlotun bazar günü kostyumunu geyindiyini görmüşdü.

This famous Prussian neutrality is just a trap.

Bu məşhur Prussiya bitərəfliyi sadəcə bir tələdir.

In just eighteen months from now, we will have duplicated that again and effectively doubled our computation power.

Bundan sonra on səkkiz ay ərzində bunu təkrarladıq və hesablama gücümüzü effektiv şəkildə iki qat artırdıq.

I’ve have just  interviewed the best candidate for the job.

Az öncə iş üçün ən yaxşı namizədlə görüşdüm.

You look very happy. It seems you have just received some good news.

Çox xoşbəxt görünürsən. Deyəsən yeni bir yaxşı xəbər aldınız.

Monica says she’s just this minute caught the train so she’ll be here in half an hour.

Monika deyir ki, bu dəqiqədə qatarda oturdu, ona görə də yarım saata gələcək.

Our boss has just hired a new engineer.

Müdirimiz bu yaxınlarda yeni bir mühəndis işə götürdü.

I don’t want to eat anything. I’ve just eaten two cheeseburgers.

Mən heç nə yemək istəmirəm. Az öncə iki çizburger yedim.

The bell has just rung. The students went in minutes ago.

Zəng yenicə çaldı. Şagirdlər bir neçə dəqiqə əvvəl içəri daxil oldular.

İngilis Dilində Already İstifadəsi

“Already” əvvəllər təyin olunmamış bir zamanda baş verən bir hərəkəti ifadə edir. Cümləyə çoxdan, onsuzda, çox əvvəldən, indidən kimi mənalar əlavə edir. Ümumiyyətlə have, has, did kimi köməkçi fel ilə felin üçüncü forması halında  və cümlənin sonunda istifadə olunur. Köməkçi fellərin işlədildiyi cümlələrdə köməkçi fel ilə əsas fel arasında işlənir.

I’ve already seen this movie.

Çoxdan bu filmə baxmışam.

She has finished the test already.

Testi artıq bitirib.

“Already” sözu həm present perfect tense’də həm də simple past tense’də istifadə olunur. Gündəlik söhbətdə Amerikalı ingilis son vaxtlar keçirdiyi bir şeyləri ifadə etmək üçün simple past tense (keçmiş zaman) istifadə edir. Britaniya  İngilis dilində, present perfect (indiki zaman) istifadə olunur.

I have already eaten.  (İngilis İngilizcəsi)

Onsuzda yemişəm.

I already ate.  (Amerikan İngilizcəsi)

Mən onsuz da yedim.

ALREADY – JUST ARASINDAKİ FƏRQ

“Already” və “Just” mənalarına görə bir-birinə çox yaxındır. “Just” müsbət cümlələrdə əsas fel ilə köməkçi fel arasında olur. “Already” ümumiyyətlə müsbət cümlələrdə əsas fel ilə köməkçi fel arasında istifadə olunur, lakin cümlənin sonunda da istifadə edilə bilər. Just olduğumuz vaxta yaxın zamanda görülən tədbirləri vurğulamaq üçün istifadə olunur.

I have just spoken to sister. She is not going to join us for dinner.

Yenicə bacım ilə danışdım. Nahar yeməyi üçün bizə qoşulmağa hazırlaşmır.

Where is Jane? (Jane haradadır?)

She has just gone out. (Bir az əvvəl çıxdı.)

Already bir hərəkətin gözləniləndən daha tez edildiyini göstərmək üçün istifadə olunur.

 Do you want me to make the salad for dinner?

Nahar üçün salat hazırlamağımı istəyirsən?

 I have already made it. It is on the table.

Mən artıq bunu etmişəm. Masanın üstündədir. (Artıq soruşanın eleməsinə ehtiyac yoxdur)

Already İlə Cümlələr

Bob and Tim have already decided where they are going on vacation.

Bob və Tim tətilə hara gedəcəklərinə çoxdan qərar verdilər.

It’s already been five years since we began to study English.

İngilis dilini öyrənməyə başladığımdan artıq beş il keçir.

Tom couldn’t believe it was already time to go home.

Tom artıq evə getmək vaxtının gəldiyinə inana bilmədi.

What we’ve already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow.

Əvvəllər qazandığımız şey, sabah uğur qazana biləcəyimizə və  əldə etməyimizə ümid verir.

The train had already started when I got to the station.

Mən vağzala çatanda qatar artıq yola düşmüşdü.

You don’t need to go to the post office. I have already posted the letters.

Poçt şöbəsinə getməyə ehtiyac yoxdur. Məktubları artıq göndərmişəm.

When I got to school, the race had already finished.

Məktəbə çatanda yarış artıq bitmişdi.

I don’t want to watch this adventure film. I have already seen it.

Bu macəra filminə baxmaq istəmirəm. Daha öncə baxmışam.

I’ve already tried three different ways.

Artıq üç fərqli yolu sınamışam.

As you already know, I don’t speak French very well, so I’d rather not give a speech in French.

Bildiyiniz kimi, mən fransızca yaxşı danışmıram, buna görə fransız dilində bir çıxış etməməyi üstün tuturam.

İngilis Dilində Yet İstifadəsi

Yet mənfi cümlələr üçün istifadə olunur. Cümləyə hələ, daha, indiyə qədər kimi mənalar əlavə edir. Gözlənilən hadisənin hələ baş vermədiyini bildirmək və ya soruşmaq üçün istifadə edilir. Yet  sual və inkar cümlələrində cümlənin sonunda, ya da not ədatından sonra işlənir. Yet cümlənin sonuna gəlməsi məcburi deyil.

Have you finished your work yet? 

İşini bitirmisən?

No, not yet.

Yox, hələ yox.

“Yet” sözu həm present perfect tense’də həm də simple past tense’də istifadə olunur. Gündəlik söhbətdə Amerikalı ingilis son vaxtlar keçirdiyi bir şeyləri ifadə etmək üçün simple past tense (keçmiş zaman) istifadə edir. Britaniya  İngilis dilində, present perfect (indiki zaman) istifadə olunur.

Have you bought the tickets yet? (İngilis İngilizcəsi)

Hələ biletləri almamısınız?

Did you buy the tickets yet? (Amerikan İngilizcəsi)

Hələ biletləri almamısan?

Yet İlə Cümlələr

The last I heard, Tom and Mary haven’t yet decided where to go on their honeymoon.

Eşitdiyim son şey Tom və Mary hələ bal ayına hara gedəcəyinə qərar vermədilər.

I have not yet collected sufficient materials to write a book.

Kitab yazmaq üçün hələ lazımi materialları toplamamışam.

She grew up near the sea, yet she hates swimming.

Dənizin yanında böyüdü, hələ üzməyə nifrət edir.

I haven’t found a flat yet. Everything around here is so expensive.

Hələ mənzil tapmadım Bu ərazinin ətrafında hər şey çox bahalıdır.

She borrowed the book from him many years ago and hasn’t yet returned it.

Kitabı ondan illər əvvəl götürmüşdü və hələ qaytarmamışdır.

They haven’t yet resolved their problems, but at least they’re discussing them.

Hələ problemlərini həll etməyiblər, amma ən azından onları müzakirə edirlər.

We have done a lot of work, but we haven’t finished yet.

Çox iş görmüşük, amma hələ bitməmişik.

Tom hasn’t changed his mind yet and isn’t very likely to ever change it.

Tom hələ fikrini dəyişməyib və heç dəyişdirmə ehtimalı da yüksək deyil.

Even though Tom hadn’t yet opened the box, he had a good idea what was inside.

Tom hələ qutunu açmasa da, içində nə olduğu haqqında yaxşı fikri vardı.

Tom’s eyes weren’t yet accustomed to the dark, so he couldn’t see a thing.

Tomun gözləri hələ qaranlığa öyrəşməmişdi, ona görə heç bir şey görə bilmirdi.

İngilis Dilində Still İstifadəsi

“Hələ” mənasına gəlir. “Still” davamlılığı göstərən bir zərfdir. Müsbət cümlələrdə feldən dərhal əvvəl və “be”, “have”, “might”,  “will” kimi köməkçi fellərdən sonra istifadə olunur. Əsas fel “Be” olarsa, o zaman still be felindən əvvəl işlənir. Sual cümlələrində still əsas feldən əvvələ keçir. Bir hərəkət hələ başa çatmadıqda, xüsusən daha əvvəl bitirməyi gözlədiyimiz zaman “still” istifadə edirik.

Do you still work for the BBC?

Sən hələ BBC üçün işləyirsən?

Jim might still want some.

Jim yenə də bir qədər istəyə bilər.

Bildiyiniz kimi, İngilis dilinin qrammatikasında hər zaman bəzi istisnalar olur. Lakin, “yet” sözü ümumiyyətlə mənfi cümlələrdə istifadə olunsa da, bəzən “stil” onu əvəz edə bilər. Bu iki söz eyni mənaya sahib olsa da, intonasiyaları bir-birindən fərqlidir.

She hasn’t graduated yet.

Hələ məzun deyil.

She still hasn’t graduated.

Hələ məzun olmayıb.

They haven’t heard from the doctor yet.

Hələ həkimdən xəbər almayıblar.

They still haven’t heard from the doctor.

Hələ də həkimdən xəbər almayıblar.

Still İlə Cümlələr

We were still cleaning the house when the guests started to arrive.

Qonaqlar gəlməyə başlayanda hələ də ev təmizləyirdik.

The car’s doors were locked, but the motor was still running.

Avtomobilin qapıları kilidli idi, amma mühərrik hələ də işləyirdi.

I still think it’s unlikely that he’ll come today.

Hələ də onun bu gün gəlməsinin mümkün olmadığını düşünürəm.

We were so excited that we couldn’t sit still.

O qədər həyəcanlı idik ki, bir yerdə otura bilmədik.

Are you still thinking about applying to Harvard?

Hələ Harvard-a müraciət etməyi düşünürsən?

She advised him to go abroad while he was still young.

Ona hələ gənc ikən xaricə getməsini məsləhət gördü.

I can still remember the time when we went on a picnic together.

Birlikdə gəzintiyə çıxdığımız vaxtı hələ də xatırlayıram.

I thought doing this would be easy, but we’ve been working all day and we’re still not finished.

Bunu etmənin asan olacağını düşünürdüm, amma bütün gün çalışırıq və hələ də bitirməmişik.

I realize I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you’ll consider going out with me.

Dünyadakı ən arzuolunan insan olmaya biləcəyimi bilirəm, amma yenə də ümid edirəm ki, mənimlə çıxmağı düşünəcəksən.

I know that it is highly unlikely that you’d ever want to go out with me, but I still need to ask at least once.

Bilirəm ki, mənimlə çölə çıxmaq istəməyin ehtimalı çox azdır, amma yenə də ən azı bir dəfə soruşmalıyam.

İngilis Dilində Recently  İstifadəsi

“Recently” cümləyə “son zamanlarda”, “yaxın zamanlarda”, “bu yaxınlarda” kimi mənalar əlavə edir. Ümumiyyətlə cümlənin sonuna gəlir. Bu zərf, xüsusən son vaxtlar xəbərə layiq olan inkişafları ifadə edərkən istifadəsi  yaygındır.

I haven’t seen her recently.

Bu yaxınlarda onu görmədim.

He has been working a lot recently.

Son vaxtlar çox işləyir.

Recently İlə Cümlələr

Recently, I have faced a lot of problems.

Son vaxtlar çox problemlə qarşılaşdım.

I don’t know if you’ve noticed or not, but Tom hasn’t been getting to work on time recently.

Bilirsən, ya yox, bilmirəm, lakin Tom son vaxtlar işə vaxtında gəlmir.

I’ve recently changed brands of toothpaste.

Bu yaxınlarda diş məcunumun markasını dəyişdirdim.

John has put on a lot of weight recently.

John son zamanlarda çox kilo aldı.

Direct flights between New York and Tokyo commenced recently.

New York və Tokyo arasında birbaşa uçuşlar bu yaxınlarda başladı.

There have been a lot of complaints recently about drivers not obeying the speed limits in downtown Boston.

Son vaxtlar sürücülərin Boston şəhərinin mərkəzindəki sürət hədlərinə riayət etməmələri ilə bağlı bir çox şikayət var.

I haven’t seen much of him recently.

Son vaxtlar onu çox görmədim.

Recently I get annoyed at the slightest thing he says.

Bu yaxınlarda onun dediyi ən kiçik bir sözdən əsəbiləşirəm.

A strange marine creature was found recently.

Bu yaxınlarda qəribə bir dəniz canlısı tapıldı.

Tom gave a lot of his old clothes to a homeless man that he met recently.

Tom köhnə paltarlarının çoxunu bu yaxınlarda tanış olduğu evsiz bir insana verdi.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir