Just As İstifadəsi - Wordly

Just As İstifadəsi


Just As İstifadəsi

İngilis dilində müxtəlif bağlayıcılar vardır. Bu bağlayıcılar İngilis dili qrammatikasında “Conjunctions” olaraq adlandırılır. Hər bir bağlayıcıların öz funksiyaları vardır və hər biri müxtəlif məqamlarda istifadə olunur. Hər bağlayıcıları istifadə ederkən onların tabe olduğu müəyyən qaydalar vardır. Bu gün bağlayıcılardan biri olan “just as” istifadəsini sizlərlə bölüşəcək, qaydaları, cümlədə tətbiq olunmasını və nümunələrini sizə izahı ilə bərabər təqdim edəcəyik.

Just As Nə Deməkdir?

Əvvəla, “just as” məna olaraq “…ikən, olacaq ikən və s.” tərcüməsini özündə daşıyır. Yəni bir cümlədə 2 hərəkət olmalıdır və bir hərəkət tam icra edilərkən digər bir hərəkətin icra edilməsini bizə qeyd edir.  “Just as” qəlibi ilə cümlədə tam istədiyiniz mənanı verə bilərsiniz. İkinci məna olaraq, “dediyim kimi, təxmin etdiyim kimi, düşündüyüm kimi, … kimi və s.” demək üçün də “just as” qəlibi istifadə olunur. Ümumilikdə, “just as” qəlibinin istifadə olunduğu cümlələrdə iki müstəqil fikir, hərəkət mövcud olur və bunlar “just as” bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanır. “Just as” qəlibinin istifadə olunduğu birinci qisimdə Past Continuouns (Keçmiş Davamedici) zamanında istifadə olunur. (was + fel+ing) İkinci qisimdə isə Past Simple (Sadə Keçmiş) zaman istifadə olunur. “Just as” qəlibi sadəcə cümlənin başında deyil, cümlənin ortasında da görməyiniz mümkündür.

Just as + Past Continuouns (Keçmiş Davamedici) + Past Simple (Sadə Keçmiş)

Just as I was entering the house, the baby started to cry.

Mən tam evə girərkən uşaq ağlamağa başladı.

It is just as I imagined.

Eynilə təsəvvür etdiyim kimidir.

As I predicted (güman etdiyim kimi), as I expected  (gözlədiyim kimi) ifadələrin vurğusunu artırmaq üçün önünə Just istifadə edilir.

Məsələn:

Just as I predicted, we are completely different from each other.

Təxmin etdiyim kimi, bir- birimizdən tamamilə fərqliyik.

Just as any expert may confirm, opposites attract.

Hər hansı bir mütəxəssis təsdiq edə biləcəyi kimi, əkslər bir-birini  cəlb edir.

“Just As” ifadəsi bir zaman cümləsi kimi  istifadə etdikdə “while” ilə eyni mənanı verir.

Məsələn:

The doorbell rang just as ı was having dinner.

Nahar edərkən qapı zəngi çaldı.

“Just As” ifadəsi, bir hadisə ilə digər hadisə arasındakı ziddiyyəti təsvir etmək üçün “be about to” ifadəsi ilə də istifadə olunur. Bu ikili istifadəsi  sayəsində məna gücləndirilir və hadisələrin üst- üstə düşməsi qarşı tərəfə daha təsirli bir şəkildə izah edilir. “be about to” istifadəsi sayəsində “just as” ilə izah edilən hadisənin baş vermədiyini anlaya bilərik.

Məsələn:

The door bell rang just as I was about to leave home.

Tam evdən çıxmaq istərkən  qapı zəngi çaldı.

“Just as” qrammatika baxımından 2 cür istifadə edilə bilir.

1) Just As + Cümlə

Məsələn:

You may sit just as you like sir.

İstədiyiniz kimi otura bilərsiniz.

The report seems just as the boss wanted it to be.

Hesabat  sahibin istədiyi şəkildə görünür.

There were extreme weather conditions just as he had predicted.

Təxmin etdiyi kimi həddindən artıq hava şəraiti var idi.

2) Just As +  isim

Məsələn:

Just as my father, I also like skiing.

Atam kimi mən də xizək sürməyi sevirəm.

You could have called me, just as Mary did.

Sən də Meri kimi mənə zəng edə bilərsən.

“Just As …, So” İstifadəsi

“Just as …, so” istifadəsi məna olaraq daha fərqlidir. Burada vurğulanmaq istənən eynilikdir. Bir hərəkətin eyniliyindən bəhs edilir. “…- nın kimi, eynilə və s.” mənasını daşıyır. “Just as” ilə başlanan cümlənin birinci qismi cümlənin ortasındaki “so” ilə cümlənin ikinci qisminə bağlanılarak hər iki obyekt / subyekt bir-birinə bənzədilir. Müxtəlif zamanlarda görməyiniz mümkündür. Bu istifadənin əsas mənası “onun kimi”, “… o da”. Əsas formul olaraq;

Just as + Birinci Bənzətmə, + so + İkinci Bənzətmə

Məsələn:

Just as you want to leave early, so does everybody in the office.

Eynilə sənin ayrılmaq istədiyin kimi ofisdəki digərləri də ayrılmaq istəyər.

Just as I hate coffee, so does Tom.

Qəhvədən nifrət etdiyim kimi, Tom da sevmir.

Just as I failed, so did Saffet.

Mənim kimi Saffet də uğursuz oldu.

Just As …, So İlə Cümlələr

Just as the teacher was late, so were the students.

Müəllim gecikdiyi kimi, tələbələr də gecikdilər.

Just as Sergen played well, so did the other footballers on the team.

Sergen yaxşı oynadığı kimi komadadaki digər oyunçular da yaxşı oynadılar.

Just as the Cold War dominated the international agenda in the world, so also did democratization dominate every social agenda at that time in South Korea.

Soyuq müharibə dünyadakı beynəlxalq gündəmdə olduğu kimi, Cənubi Koreyada da o dövrdəki hər sosial gündəmdə demokratikləşmə hökm sürdü.

Just as the man sacrifices his personal safety, so the woman sacrifices her honor.

Kişi öz şəxsi təhlükəsizliyini qurban verdiyi kimi, qadın da öz namusunu qurban verir.

Just as French is spoken in France, so English is spoken in England.

Fransada fransızca danışıldığı kimi, İngiltərədə də ingiliscə danışılır.

Just as Americans love baseball, so Europeans love soccer.

Amerikalılar beysbolu sevdiyi kimi, avropalılar da futbolu sevirlər.

Just as I love films, so my brother loves sports.

Filmləri sevdiyim kimi, qardaşım da  idmanı sevir.

Just as you can speak French, so (too) might he English.

Fransızca danışa bildiyiniz kimi, İngilis dilində də danışa bilərsiniz.

Just as she loves hiking so she enjoys travelling as well.

Gəzintiyi sevdiyi kimi səyahət etməyi də sevir.

Just as you like playing video games, so your girlfriend like playing PS.

Video oyunları oynamağı sevdiyin kimi, sevgilin PS oynamağı xoşlayır.

Just As İlə Cümlələr

Just as I was watching tv, electricity went off.

Televizora baxarkən elektrik kəsildi.

Just as she was about to leave, she remembered to lock the door.

Tam gedərkən qapını kilidləməsi gərəkdiyini xatırladı.

Your ideas are interesting. But you are reacting just as I thought.

Fikirləriniz maraqlıdır. Ancaq sən düşündüyüm kimi reaksiya verirsən.

Just as I was closing the front door, I heard a loud bang in the kitchen.

Çöl qapını bağlayarkən mətbəxdən güclü bir səs səsi eşitdim.

I am invited you to dinner. Come just as you are.

Seni  yeməyə dəvət edirəm. Elə olduğu kimi gəl.

You are so beautiful just as I expected.

Sən gözlədiyim qədər çox gözəlsən.

There are many, many planets in the Milky Way which are just as big as Jupiter.

Samanyolu’nda Yupiter qədər böyük olan bir çox planet var.

Everything was perfect, just as I expected.

Hər şey gözlədiyim kimi mükəmməl idi.

Just As Always İstifadəsi

Bir şeyi vurğulamaq üçün hər zaman “as always” ifadəsini hər zaman olduğu kimi cümlənin əvvəlində və ya sonunda istifadə edə biləriniz. Ancaq hər zaman zamanın bir zərfi kimi istifadə edirsən.

Məsələn;

As always, she denied the invitation.

Həmişə olduğu kimi dəvəti rədd etdi.

She always denies my invitations.

Dəvətlərimi həmişə rədd edir.

“As always” ilə “Like always” əsasən bir- birini əvəz edirlər. İkisidə cümlədə eyni mənanı verir. Birinin digərinə üstünlük verilə biləcəyi nadir hallar var.

Məsələn:

As always, it was good seeing you.

Həmişə olduğu kimi, səni görmək xoş idi.

Like always, it was good seeing you.

Həmişə olduğu kimi, səni görmək xoş idi.

Like always, you know exactly how to make me smile.

Həmişə olduğu kimi, məni necə güldürəcəyini yaxşı bilirsən.

As always, you know exactly how to make me smile.

Həmişə olduğu kimi, məni necə güldürəcəyini yaxşı bilirsən.

Just As Always Ile Cümlələr

Pirate Bay will keep operating just as always.

Pirate Bay həmişə olduğu kimi fəaliyyət göstərməyə davam edəcək.

I want to see you stronger than ever, just as always.

Səni həmişə olduğu kimi hər zamankindən daha güclü görmək istəyirəm.

An infinite number, just as always endless are the hues and nuances composing a work of art.

Bir sənət əsəri təşkil edən çalarlar və nüanslar həmişə olduğu kimi sonsuz bir rəqəmdir.

In effect, the consolidated federal government, including the Fed, would be financing its operations by selling debt instruments, just as always.

Aslında, Fed de dahil olmak üzere konsolide federal hükümet, her zaman olduğu gibi, operasyonlarını borç enstrümanları satarak finanse edecek.

I tell her he’s just as always, nestled emotionally somewhere between Paul McKenna and Patrick Bateman.

Ona her zamanki gibi duygusal olarak Paul McKenna ve Patrick Bateman arasında bir yerde olduğunu söylüyorum.

Now, many months afterward, students scurry to class just as always.

İndi aylar sonra şagirdlər həmişəki kimi sinfə gəlirlər.

And yes, it’s just as thrilling as always.

Bəli, həmişə olduğu kimi həyəcan verici.

The tangible euro makes Europe a fact of daily life, just as we MEPs always said it would.

Maddi avro, Avropa Parlamenti üzvlərinin hər zaman söylədikləri kimi, Avropanı gündəlik həyatda bir reallığa çevirir.

I have preached about it many years, yet it always makes me wonder just as it did at the first.

İllərdir bu mövzuda təbliğ edirəm, amma yenə də əvvəlki kimi məni maraqlandırır.

“Just As … As …” İstifadəsi

“Just as … as …” qəlibi eynilliyi və ya bənzətməni qeyd etmək üçün istifadə olunur.“… qədər, … kimi” mənasını daşıyır. Yəni bir cümlədə 2 hərəkət olmalıdır və bir hərəkət tam icra edilərkən digər bir hərəkətin icra edilməsini bizə qeyd edir. “Just as … as …” ifadəsi  həm insan, həm əşya, həm də hərəkətin eyniliyi üçün istifadə olunur. Yəni, burada cümlədə sadə xəbər də ola bilər, ismi xəbər də.

Birinci Bənzətmə + just as + Xəbər + as + İkinci Bənzətmə

Just As… As ilə Cümlələr

Animals feel pain just as much as we do.

Heyvanlar da bizim kimi ağrı hiss edirlər.

Life is Somalia is just as hard as in any other African country.

Somalidə həyat hər bir Afrika ölkəsində olduğu qədər çətindir.

Tom is just as annoying as Mary.

Tom da Mary kimi əsəbidir.

He makes just as much money as me.

Oda mənim qədər pul qazanır.

He’s just as handsome as his brother.

O da qardaşı qədər yaraşıqlıdır.

I can run just as fast as you.

Mən də sizin kimi sürətli qaça bilərəm.

It is just as expensive as a Fiat.

Fiat qədər bahadır.

I am just as worried as you are, but let’s keep quiet.

Mən də sizin kimi narahatam, amma səssiz olaq.

As As İlə digər İstifadə Qaydaları

İngilis dilindəki bir çox qrammatik quruluş kimi, ‘’as … as’’ istifadə edilə bilən fərqli yerlər və qaydalar var. ‘’As … as’’ 3 fərqli şəkildə rast gəlmək olar.

Bərabərlik – as + adj. / adv. + as

Mümkünlük – as … as + possibility

Edilə bilər mənası üçün “as … as” modal fellər (can / could …) ifadəsindən istifadə olunur.

Müqayisə etdiyimiz şeylər bir-birinə bərabər olduqda, müqayisə üçün As+ (sifət / zərf) + As istifadə edirik:

This book is as thick as the other one.

Bu kitab o biri kitab qədər qalındır.

Bir imtahan verəcəksən və dostuna çox diqqətli olması lazım olduğunu söyləmək istəyirsən. Bu vəziyyətdə cümləni “as + zərf + as” ifadəsi ilə istifadə edə bilərsiniz.

You should make the exam as carefully as you can.

İmtahanı bacardığınız qədər diqqətlə etməlisiniz.

Ehtimal  mənası üçün “as … as + possibilty” kimi istifadə olunur.

He will stay with her as long as possible.

Mümkün qədər uzun müddət onun yanında qalacaq.

İngillis Dilində “As much as / As many as” İstifadəsi

The government tries to give people as much freedom as they can.

Hökumət insanlara bacardıqları qədər sərbəstlik verməyə çalışır.

He thought that this job has not as many advanteges as the other one.

Bu işin digərinin qədər üstünlükləri olmadığını düşündü.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir