"Need" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Need” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Need feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Need feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “ehtiyacı olmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Needed” şəklindədir.

Need feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Need” feilinin ikinci forması olan “Needed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She needed greater fulfilment in her job -onun işdə daha çox motivasiyaya ehtiyacı var idi.
 • They needed a buldozer to dislodge the rock -daşı yerindən çıxarmaq üçün onların buldozerə ehtiyacları var idi.
 • The table needed two coats of varnish -masanın ikiqat cilaya ehtiyacı var idi.
 • He needed somewhere to stay -onun qalmaq üçün bir yerə ehtiyacı var idi.
 • He needed surgery to cure a troublesome leg injury -ayaq yaralanmasını yaxşılaşdırmaq üçün əməliyyata ehtiyacı var idi.

Need feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “ehtiyacı olmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Needed” şəklindədir.

Need feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Need” feilinin üçüncü forması olan “Needed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She has needed greater fulfilment in her job -onun işdə daha çox motivasiyaya ehtiyacı olub.
 • They have needed a buldozer to dislodge the rock -daşı yerindən çıxarmaq üçün onların buldozerə ehtiyacları olub.
 • The table has needed two coats of varnish -masanın ikiqat cilaya ehtiyacı var olub.
 • He has needed somewhere to stay -onun qalmaq üçün bir yerə ehtiyacı olub.
 • He has needed surgery to cure a troublesome leg injury -ayaq yaralanmasını yaxşılaşdırmaq üçün əməliyyata ehtiyacı olub.

Need Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Need feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Need” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Need Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Need” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I need some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda mənim adətən bir az təmiz havaya ehtiyacım olur.
 • You need some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda sənin adətən bir az təmiz havaya ehtiyacın olur.
 • He/she needs some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda onun adətən bir az təmiz havaya ehtiyacı olur.
 • We need some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda bizim adətən bir az təmiz havaya ehtiyacımız olur.
 • You need some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda sizin adətən bir az təmiz havaya ehtiyacınız olur.
 • They need some fresh air in this stuffy room usually -bu havasız otaqda onların adətən bir az təmiz havaya ehtiyacları olur.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you need some fresh air in this stuffy room usually? -bu havasız otaqda sənin adətən bir az təmiz havaya ehtiyacın olur?
 • Does Jennifer need some fresh air in this stuffy room usually? -bu havasız otaqda Jenniferin adətən bir az təmiz havaya ehtiyacı olur?

Need Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Need” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, mənim bir az təmiz havaya ehtiyacım olub.
 • You have needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olub.
 • He/she has needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, onun bir az təmiz havaya ehtiyacı olub.
 • We have needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, bizim bir az təmiz havaya ehtiyacımız olub.
 • You have needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, sizin bir az təmiz havaya ehtiyacınız olub.
 • They have needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, onların bir az təmiz havaya ehtiyacları olub.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olub?
 • Has Jennifer needed some fresh air in this stuffy room for a month -bu havasız otaqda bir aydır ki, Jenniferin bir az təmiz havaya ehtiyacı olub?

Need Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda mən bir az təmiz havaya ehtiyac duydum.
 • You needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda sən bir az təmiz havaya ehtiyac duydun.
 • He/she needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda o bir az təmiz havaya ehtiyac duydu.
 • We needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda biz bir az təmiz havaya ehtiyac duyduq.
 • You needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda siz bir az təmiz havaya ehtiyac duydunuz.
 • They needed some fresh air in this stuffy room yesterday -dünən bu havasız otaqda onlar bir az təmiz havaya ehtiyac duydular.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did you need some fresh air in this stuffy room yesterday? -dünən bu havasız otaqda sən bir az təmiz havaya ehtiyac duydun?
 • Did Jennifer need some fresh air in this stuffy room yesterday? -dünən bu havasız otaqda Jennifer bir az təmiz havaya ehtiyac duydu?

Need Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda mən bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdum.
 • You had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda sən bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdun.
 • He/she had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda o, bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdu.
 • We had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda biz bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşduq.
 • You had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda siz bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdunuz.
 • They had needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda onlar bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdular.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda Peter bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşdu?
 • Had we needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived? – Jennifer çatanda biz bu havasız otaqda bir az təmiz havaya ehtiyac duymuşduq?

Need Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda mənim bir az təmiz havaya ehtiyacım olacaq.
 • You will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olacaq.
 • He/she will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda onun az təmiz havaya ehtiyacı olacaq.
 • We will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda bizim bir az təmiz havaya ehtiyacımız olacaq.
 • You will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda sizin bir az təmiz havaya ehtiyacınız olacaq.
 • They will need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda onların bir az təmiz havaya ehtiyacları olacaq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you need some fresh air in this stuffy room tomorrow? – sabah bu havasız otaqda sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olacaq?
 • Will Jennifer need some fresh air in this stuffy room tomorrow – sabah bu havasız otaqda Jenniferin bir az təmiz havaya ehtiyacı olacaq?

Need Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda mənim bir az təmiz havaya ehtiyacım olacaq.
 • You will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olacaq.
 • He/she will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda onun az təmiz havaya ehtiyacı olacaq.
 • We will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda bizim bir az təmiz havaya ehtiyacımız olacaq.
 • You will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda sizin bir az təmiz havaya ehtiyacınız olacaq.
 • They will have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda onların bir az təmiz havaya ehtiyacları olacaq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda Peterin bir az təmiz havaya ehtiyacı olacaq?
 • Will we have needed some fresh air in this stuffy room when Jennifer arrived – Jennifer çatanda bu havasız otaqda sənin bir az təmiz havaya ehtiyacın olacaq?

Need – Need – Need – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Need” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. My bicycle had a puncture and _____ patching up.
 • A) needed
 • B) to need
 • C) have need
 1. We had _____ over a knife-edge mountain ridge.
 • A) is need
 • B) are need
 • C) to need
 1. She believed her daughter _____ a father-figure.
 • A) needed
 • B) will needing
 • C) am/is/are need
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Need”?
 • A) am/is/are need
 • B) was/were need
 • C) need
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Need”?
 • A) need/needs
 • B) will need
 • C) need
 1. She _____ intensive care for three weeks.
 • A) have need
 • B) is need
 • C) needed
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Need”?
 • A) has need
 • B) had need
 • C) had been need
 1. They ______ a bulldozer to dislodge the rock.
 • A) has to need
 • B) needed
 • C) have needs
 1. What is ____ is a frank exchange of views.
 • A) needed
 • B) need
 • C) has need
 1. She _____ greater fulfilment in her job.
 • A) to need
 • B) needed
 • C) needs

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. C
 7. B
 8. B
 9. A
 10. B

Need – Need – Need – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir