"Pack" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Pack” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Pack feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Pack feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “qablaşdırmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Pack” şəklindədir.

Pack feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Pack” feilinin ikinci forması olan “Packed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She packed a small suitcase for the weekend -o, həftə sonu üçün kiçik bir çamadan yığdı.
 • He packed a few things into a bag -o, bir neçə şeyi bir çantaya yığdı.
 • He packed up his things and left -o, əşyalarını yığdı və getdi.
 • They packed up and went home -onlar yığıb evlərinə getdilər.
 • She packed her books in cardboard boxes -o, kitablarını karton qutulara yığdı.

Pack feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “qablaşdırmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Packed” şəklindədir.

Pack feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Pack” feilinin üçüncü forması olan “Packed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • She has packed a small suitcase for the weekend -o, həftə sonu üçün kiçik bir çamadan yığıb.
 • He has packed a few things into a bag -o, bir neçə şeyi bir çantaya yığıb.
 • He has packed up his things and left -o, əşyalarını yığdı və gedib.
 • They have packed up and went home -onlar yığıb evlərinə gediblər.
 • She has packed her books in cardboard boxes -o, kitablarını karton qutulara yığıb.

Pack Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Pack feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Pack” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Pack Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Pack” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I pack my lunch in a paper bag usually -mən adətən yeməyimi kağız torbaya yığıram.
 • You pack your lunch in a paper bag usually -sən adətən yeməyini kağız torbaya yığırsan.
 • He/she packs his/her lunch in a paper bag usually -o, yeməyini kağız torbaya yığır.
 • We pack our lunch in a paper bag usually -biz adətən yeməyimizi kağız torbaya yığırıq.
 • You pack your lunch in a paper bag usually -siz adətən yeməyinizi kağız torbaya yığırsınız.
 • They pack their lunch in a paper bag usually -onlar adətən yeməklərini kağız torbaya yığırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you pack our lunch in a paper bag usually? – sən yeməyini adətən kağız torbaya yığırsan?
 • Does Jennifer pack her lunch in a paper bag usually? -Jennifer yeməyini adətən kağız torbaya yığır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter packs his lunch in a paper bag usually -Peter yeməyini kağız torbaya yığır.
 • Passive Voice: The lunch is packed by Peter usually -yemək adətən Peter tərəfindən yığılır.

Pack Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Pack” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have packed his lunch in a paper bag for five years -mən beş ildir ki, yeməyimi kağız torbaya yığıram.
 • You have packed your lunch in a paper bag for five years -sən beş ildir ki,  yeməyini kağız torbaya yığırsan.
 • He/she has packed his/her lunch in a paper bag for five years -o, beş ildir ki, yeməyini kağız torbaya yığır.
 • We have packed our lunch in a paper bag for five years -biz beş ildir ki, yeməyimizi kağız torbaya yığırıq.
 • You have packed your lunch in a paper bag for five years -siz beş ildir ki, yeməyinizi kağız torbaya yığırsınız.
 • They have packed their lunch in a paper bag for five years -onlar beş ildir ki,  yeməklərini kağız torbaya yığırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you packed your lunch in a paper bag for five years -sən beş ildir ki,  yeməyini kağız torbaya yığırsan?
 • Has Jennifer packed your lunch in a paper bag for five years -Jennifer beş ildir ki, yeməyini kağız torbaya yığır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has packed his lunch in a paper bag for five years -Peter yeməyini beş ildir ki, kağız torbaya yığır.
 • Passive Voice: The lunch has been packed by Peter for five years -beş ildir ki, yemək Peter tərəfindən yığılır.

Pack Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am packing my lunch in a paper bag now -mən indi yeməyimi kağız torbaya yığıram.
 • You are packing your lunch in a paper bag now -sən indi  yeməyini kağız torbaya yığırsan.
 • He/she is packing his/her lunch in a paper bag now -o, indi yeməyini kağız torbaya yığır.
 • We are packing our lunch in a paper bag now -biz indi yeməyimizi kağız torbaya yığırıq.
 • You are packing your lunch in a paper bag now -siz indi yeməyinizi kağız torbaya yığırsınız.
 • They are packing their lunch in a paper bag now -onlar indi  yeməklərini kağız torbaya yığırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you packing your lunch in a paper bag now -sən indi yeməyini kağız torbaya yığırsan?
 • Is Jennifer packing your lunch in a paper bag now -Jennifer indi yeməyini kağız torbaya yığır?

Pack Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been packing my lunch in a paper bag for two hours -mən iki saatdır ki,  yeməyimi kağız torbaya yığıram.
 • You have been packing your lunch in a paper bag for two hours -sən iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığırsan.
 • He/she has been packing his/her lunch in a paper bag for two hours -o, iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığır.
 • We have been packing our lunch in a paper bag for two hours -biz iki saatdır ki, yeməyimizi kağız torbaya yığırıq.
 • You have been packing your lunch in a paper bag for two hours -siz iki saatdır ki, yeməyinizi kağız torbaya yığırsınız.
 • They have been packing their lunch in a paper bag for two hours -onlar iki saatdır ki, yeməklərini kağız torbaya yığırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been packing your lunch in a paper bag for two hours -sən iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığırsan?
 • Has Jennifer been packing your lunch in a paper bag for two hours -Jennifer iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığır?

Pack Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I packed my lunch in a paper bag yesterday -mən dünən yeməyimi kağız torbaya yığdım.
 • You packed your lunch in a paper bag yesterday -sən dünən yeməyini kağız torbaya yığdın.
 • He/she packed his/her lunch in a paper bag yesterday -o, dünən yeməyini kağız torbaya yığdı.
 • We packed our lunch in a paper bag yesterday -biz dünən yeməyimizi kağız torbaya yığdıq.
 • You packed your lunch in a paper bag yesterday -siz dünən yeməyinizi kağız torbaya yığdınız.
 • They packed their lunch in a paper bag yesterday -onlar dünən yeməklərini kağız torbaya yığdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer pack her lunch in a paper bag yesterday -Jennifer dünən yeməyini kağız torbaya yığdı?
 • Did you pack your lunch in a paper bag yesterday -sən dünən yeməyini kağız torbaya yığdın?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter packed his lunch in a paper bag yesterday -Peter yeməyini beş ildir ki, kağız torbaya yığır.
 • Passive Voice: The lunch packed by Peter yesterday -yemək dünən Peter tərəfindən yığıldı.

Pack Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was packing my lunch in a paper bag yesterday -mən dünən yeməyimi kağız torbaya yığırdım.
 • You were packing your lunch in a paper bag yesterday -sən dünən yeməyini kağız torbaya yığırdın.
 • He/she was packing his/her lunch in a paper bag yesterday -o, dünən yeməyini kağız torbaya yığırdı.
 • We were packing our lunch in a paper bag yesterday -biz dünən yeməyimizi kağız torbaya yığırdıq.
 • You were packing your lunch in a paper bag yesterday -siz dünən yeməyinizi kağız torbaya yığırdınız.
 • They were packing their lunch in a paper bag yesterday -onlar dünən yeməklərini kağız torbaya yığırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer packing her lunch in a paper bag yesterday -Jennifer dünən yeməyini kağız torbaya yığırdı?
 • Were we packing our lunch in a paper bag yesterday -sən dünən yeməyimizi kağız torbaya yığırdıq?

Pack Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had packed my lunch in a paper bag when they arrived -mən onlar çatanda yeməyimi kağız torbaya yığmışdım.
 • You had packed your lunch in a paper bag when they arrived -sən onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdın.
 • He/she had packed his/her lunch in a paper bag when they arrived -o, onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdı.
 • We had packed our lunch in a paper bag when they arrived -biz onlar çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmışdıq.
 • You had packed your lunch in a paper bag when they arrived -siz onlar çatanda yeməyinizi kağız torbaya yığmışdınız.
 • They had packed their lunch in a paper bag when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda yeməklərini kağız torbaya yığmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer packed your lunch in a paper bag when they arrived -Jennifer onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdı?
 • Had we packed your lunch in a paper bag when they arrived -biz onlar çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had packed his lunch in a paper bag -Peter yeməyini kağız torbaya yığıb.
 • Passive Voice: The lunch had been packed by Peter yesterday -yemək Peter tərəfindən yığılıb.

Pack Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been packing my lunch in a paper bag when they arrived -mən onlar çatanda yeməyimi kağız torbaya yığmışdım.
 • You had been packing your lunch in a paper bag when they arrived -sən onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdın.
 • He/she had been packing his/her lunch in a paper bag when they arrived -o, onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdı.
 • We had been packing our lunch in a paper bag when they arrived -biz onlar çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmışdıq.
 • You had been packing your lunch in a paper bag when they arrived -siz onlar çatanda yeməyinizi kağız torbaya yığmışdınız.
 • They had been packing their lunch in a paper bag when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda yeməklərini kağız torbaya yığmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been packing her lunch in a paper bag when they arrived -Jennifer onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmışdı?
 • Had we been packing your lunch in a paper bag when they arrived -biz onlar çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmışdıq?

Pack Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will pack my lunch in a paper bag tomorrow -mən sabah yeməyimi kağız torbaya yığacam.
 • You will pack your lunch in a paper bag tomorrow -sən sabah yeməyini kağız torbaya yığacaqsan.
 • He/she will pack his/her lunch in a paper bag tomorrow -o, sabah yeməyini kağız torbaya yığacağıq.
 • We will pack our lunch in a paper bag tomorrow -biz sabah yeməyimizi kağız torbaya yığacağıq.
 • You will pack your lunch in a paper bag tomorrow -siz sabah yeməyinizi kağız torbaya yığacaqsınız.
 • They will pack their lunch in a paper bag tomorrow -onlar sabah yeməklərini kağız torbaya yığacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you pack your lunch in a paper bag tomorrow? -sən sabah yeməyini kağız torbaya yığacaqsan?
 • Will Jennifer pack your lunch in a paper bag tomorrow? -Jennifer  sabah yeməyini kağız torbaya yığacaq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter will pack his lunch in a paper bag tomorrow -Peter sabahyeməyini kağız torbaya yığacaq
 • Passive Voice: The lunch will be packed by Peter tomorrow -sabah yemək Peter tərəfindən yığılacaq.

Pack Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be packing my lunch in a paper bag when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda yeməyimi kağız torbaya yığmaqda olacağam.
 • You will be packing your lunch in a paper bag when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda yeməyini kağız torbaya yığmaqda olacaqsan.
 • He/she will be packing his/her lunch in a paper bag when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda yeməyini kağız torbaya yığmaqda olacaq.
 • We will be packing our lunch in a paper bag when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmaqda olacağıq.
 • You will be packing your lunch in a paper bag when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda yeməyinizi kağız torbaya yığmaqda olacaqsınız.
 • They will be packing their lunch in a paper bag when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda yeməklərini kağız torbaya yığmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be packing your lunch in a paper bag when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda yeməyini kağız torbaya yığmaqda olacaqsan?
 • Will Jennifer be packing your lunch in a paper bag when they arrived -Jennifer onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmaqda olacaq?

Pack Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have packed my lunch in a paper bag when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda yeməyimi kağız torbaya yığmış olacağam.
 • You will have packed your lunch in a paper bag when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda yeməyini kağız torbaya yığmış olacaqsan.
 • He/she will have packed his/her lunch in a paper bag when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda yeməyini kağız torbaya yığmış olacaq.
 • We will have packed our lunch in a paper bag when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmış olacağıq.
 • You will have packed your lunch in a paper bag when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda yeməyinizi kağız torbaya yığmış olacaqsınız.
 • They will have packed their lunch in a paper bag when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda yeməklərini kağız torbaya yığmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have packed our lunch in a paper bag when they arrived -Jennifer onlar çatanda yeməyini kağız torbaya yığmış olacaq?
 • Will we have packed our lunch in a paper bag when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda yeməyimizi kağız torbaya yığmış olacağıq?

Pack Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been packing my lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda iki saatdır ki,  yeməyimi kağız torbaya yığmış olacam.
 • You will have been packing your lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda iki saatdır ki,  yeməyini kağız torbaya yığmış olacaqsan.
 • He/she will have been packing his/her lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığmış olacaq.
 • We will have been packing our lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda iki saatdır ki,  yeməyimizi kağız torbaya yığmış olacağıq.
 • You will have been packing your lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda iki saatdır ki, yeməyinizi kağız torbaya yığmış olacaqsınız.
 • They will have been packing their lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda iki saatdır ki, yeməklərini kağız torbaya yığmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been packing her lunch in a paper bag for two hours when they arrived? -Jennifer onlar çatanda iki saatdır ki, yeməyini kağız torbaya yığmış olacaq?
 • Will we have been packing our lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda iki saatdır ki, yeməyimizi kağız torbaya yığmış olacağıq?

Pack – Packed – Packed – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Pack” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. We ______ our lunch in a paper bag when Jennifer arrived.
 • A) packs
 • B) will be pack
 • C) will be packing
 1. I _______ my lunch in a paper bag for two hours when Jennifer arrived.
 • A) will has been packing
 • B) will have been packing
 • C) will packing
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “pack”?
 • A) am/is/are packing
 • B) will packing
 • C) am/is/are pack
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Pack”?
 • A) am/is/are pack
 • B) was/were pack
 • C) packed
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Pack”?
 • A) pack/packs
 • B) will pack
 • C) packed
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Pack”?
 • A) will packing
 • B) will be packing
 • C) will been packed
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Pack”?
 • A) has packed
 • B) had packed
 • C) had been packed
 1. You _______ your lunch in a paper bag when they arrived.
 • A) had packed
 • B) has packed
 • C) have packing
 1. Verilmiş cümləni Azərbaycan dilinə tərcümə edin: He/she has packed his/her lunch in a paper bag for five years .
 • A) o, beş ildir ki, yeməyini kağız torbaya yığır.
 • B) o, beş il yeməyini kağız torbaya yığacaq.
 • C) o, beş il yeməyini kağız torbaya yığıb.
 1. Verilmiş cümləni İngilis dilinə tərcümə edin: Sən indi yeməyini kağız torbaya yığırsan.
 • A) You are packing your lunch in a paper bag now.
 • B) You are packs your lunch in a paper bag now.
 • C) You packing your lunch in a paper bag now.

Düzgün cavablar:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Pack – Packed – Packed – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir