"Paint" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Paint” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Paint feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Paint feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “rəngləmək, boyamaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Paint” şəklindədir.

Paint feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Paint” feilinin ikinci forması olan “Painted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He painted a portrait of his daughter -o, qızının portretini çəkdi.
 • The painter painted the gate black -rəssam qapını qara rəngə boyadı.
 • They painted the house throughout -onlar bütün evi boyadılar.
 • We painted the door bright red -biz qapını parlaq qırmızı rəngə boyadıq.
 • He painted the posts with a preservative liquid -o, dirəkləri qoruyucu maye ilə boyadı.

Paint feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “rəngləmək, boyamaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Painted” şəklindədir.

Paint feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Paint” feilinin üçüncü forması olan “Painted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He has painted a portrait of his daughter -o, qızının portretini çəkib.
 • We have painted the door bright red -biz qapını parlaq qırmızı rəngə boyamışıq.
 • David has painted the posts with a preservative liquid -David dirəkləri qoruyucu bir maye ilə boyadı.
 • They have painted the place up since I was last here -mən sonuncu dəfə burda olduğum vaxtdan bəri onlar yerləri rəngləyiblər.
 • The walls have been painted bright yellow -divarlar açıq sarı rəngə boyanıb.

Paint Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Paint feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Paint” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Paint Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Paint” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I paint the fence usually -mən adətən hasarı rəngləyirəm.
 • You paint the fence usually -sən adətən hasarı rəngləyirsən.
 • He/she paints the fence usually -o, adətən hasarı rəngləyir.
 • We paint the fence usually -biz adətən hasarı rəngləyirik.
 • You paint the fence usually -siz adətən hasarı rəngləyirsiniz.
 • They paint the fence usually -onlar adətən hasarı rəngləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you paint the fence usually? – sən adətən hasarı rəngləyirsən.?
 • Does Jennifer paint the fence usually? -Jennifer adətən hasarı rəngləyir?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter paints the fence usually -Peter adətən hasarı rəngləyir.
 • Passive Voice: The hence is painted by Peter usually -hasar adətən Peter tərəfindən rənglənir.

Paint Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Paint” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have painted the fence for five years -mən beş ildir ki, hasarı rəngləyirəm.
 • You have painted the fence for five years -sən beş ildir ki, hasarı rəngləyirsən.
 • He/she has painted the fence for five years -o, beş ildir ki, hasarı rəngləyir.
 • We have painted the fence for five years -biz beş ildir ki, hasarı rəngləyirik.
 • You have painted the fence for five years -siz beş ildir ki, hasarı rəngləyirsiniz.
 • They have painted the fence for five years -onlar beş ildir ki, hasarı rəngləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you painted the fence for five years? -sən beş ildir ki, hasarı rəngləyirsən?
 • Has Jennifer painted the fence for five years -Jennifer beş ildir ki, hasarı rəngləyir?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has painted the fence for five years -Peter beş ildir ki, hasarı rəngləyir.
 • Passive Voice: The fence has been painted by Peter for five years -beş ildir ki, hasar Peter tərəfindən rəngləmir.

Paint Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am painting the fence now -mən indi hasarı rəngləyirəm.
 • You are painting the fence now -sən indi hasarı rəngləyirsən.
 • He/she is painting the fence now -o, indi hasarı rəngləyir.
 • We are painting the fence now -biz indi hasarı rəngləyirik.
 • You are painting the fence now -siz indi hasarı rəngləyirsiniz.
 • They are painting the fence now -onlar indi hasarı rəngləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you painting the fence now? -sən indi hasarı rəngləyirsən?
 • Is Jennifer painting the fence now? -Jennifer indi hasarı rəngləyir?

Paint Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been painting the fence for two hours -mən iki saatdır ki, hasarı rəngləyirəm.
 • You have been painting the fence for two hours -sən iki saatdır ki, hasarı rəngləyirsən.
 • He/she has been painting the fence for two hours -o, iki saatdır ki, hasarı rəngləyir.
 • We have been painting the fence for two hours -biz iki saatdır ki, hasarı rəngləyirik.
 • You have been painting the fence for two hours -siz iki saatdır ki, hasarı rəngləyirsiniz.
 • They have been painting the fence for two hours -onlar iki saatdır ki, hasarı rəngləyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been painting the fence for two hours? -sən iki saatdır ki, hasarı rəngləyirsən?
 • Has Jennifer been painting the fence for two hours? -Jennifer iki saatdır ki, hasarı rəngləyir?

Paint Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I painted the fence yesterday -mən dünən hasarı rənglədim.
 • You painted the fence yesterday -sən dünən hasarı rənglədin.
 • He/she painted the fence yesterday -o, dünən hasarı rənglədi.
 • We painted the fence yesterday -biz dünən hasarı rənglədik.
 • You painted the fence yesterday -siz dünən hasarı rənglədiniz.
 • They painted the fence yesterday -onlar dünən hasarı rənglədilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer paint the fence yesterday? -Jennifer dünən hasarı rənglədi?
 • Did you paint the fence yesterday? -sən dünən hasarı rənglədin?

Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter painted the fence yesterday -Peter dünən hasarı rənglədi.
 • Passive Voice: The hence painted by Peter yesterday -dünən hasar Peter tərəfindən rəngləndi.

Paint Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was painting the fence yesterday -mən dünən hasarı rəngləyirdim.
 • You were painting the fence yesterday -sən dünən hasarı rəngləyirdin.
 • He/she was painting the fence yesterday -o, dünən hasarı rəngləyirdi.
 • We were painting the fence yesterday -biz dünən hasarı rəngləyirdik.
 • You were painting the fence yesterday -siz dünən hasarı rəngləyirdiniz.
 • They were painting the fence yesterday -onlar dünən hasarı rəngləyirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer painting the fence yesterday? -Jennifer dünən hasarı rəngləyirdi?
 • Were we painting the fence yesterday? -biz dünən hasarı rəngləyirdik?

Paint Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had painted the fence when they arrived – onlar çatanda mən hasarı rəngləmişdim.
 • You had painted the fence when they arrived – onlar çatanda sən hasarı rəngləmişdin.
 • He/she had painted the fence when they arrived – onlar çatanda o, hasarı rəngləmişdi.
 • We had painted the fence when they arrived – onlar çatanda biz hasarı rəngləmişdik.
 • You had painted the fence when they arrived – onlar çatanda siz hasarı rəngləmişdiniz.
 • They had painted the fence when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar hasarı rəngləmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer painted the fence when they arrived? – onlar çatanda Jennifer hasarı rəngləmişdi?
 • Had we painted the fence when they arrived? – onlar çatanda biz hasarı rəngləmişdik?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had painted hence -Peter hasarı rəngləmişdi.
 • Passive Voice: The hence had been painted by Peter -hasar Peter tərəfindən rənglənmişdi.

Paint Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been painting the fence when they arrived – onlar çatanda mən hasarı rəngləmişdim.
 • You had been painting the fence when they arrived – onlar çatanda sən hasarı rəngləmişdin.
 • He/she had been painting the fence when they arrived – onlar çatanda o, hasarı rəngləmişdi.
 • We had been painting the fence when they arrived – onlar çatanda biz hasarı rəngləmişdik.
 • You had been painting the fence when they arrived – onlar çatanda siz hasarı rəngləmişdiniz.
 • They had been painting the fence when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar hasarı rəngləmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been painting the fence when they arrived? -onlar çatanda Jennifer hasarı rəngləmişdi?
 • Had we been painting the fence when Jennifer arrived -Jennifer çatanda biz hasarı rəngləmişdik?

Paint Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will paint the fence tomorrow -mən sabah hasarı rəngləyəcəyəm.
 • You will paint the fence tomorrow -sən sabah hasarı rəngləyəcəksən.
 • He/she will paint the fence tomorrow -o, sabah hasarı rəngləyəcək.
 • We will paint the fence tomorrow -biz sabah hasarı rəngləyəcəyik.
 • You will paint the fence tomorrow -siz sabah hasarı rəngləyəcəksiniz.
 • They will paint the fence tomorrow -onlar sabah hasarı rəngləyəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you paint the fence tomorrow? -sən sabah hasarı rəngləyəcəksən?
 • Will Jennifer paint the fence tomorrow? -Jennifer sabah hasarı rəngləyəcək?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will paint the hence tomorrow -Peter sabah hasarı rəngləyəcək.
 • Passive Voice: The hence will be painted by Peter tomorrow -sabah hasar Peter tərəfindən rənglənəcək.

Paint Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be painting the fence when they arrived -mən sabah onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacağam.
 • You will be painting the fence when they arrived -sən sabah onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacaqsan.
 • He/she will be painting the fence when they arrived  -o, sabah onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacaq.
 • We will be painting the fence when they arrived -biz sabah onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacağıq.
 • You will be painting the fence when they arrived -siz sabah onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacaqsınız.
 • They will be painting the fence when Jennifer arrived -onlar sabah Jennifer çatanda hasarı rəngləməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be painting the fence when they arrived  -Jennifer onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacaq?
 • Will we be painting the fence when they arrived  -biz onlar çatanda hasarı rəngləməkdə olacağıq?

Paint Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have painted the fence when they arrived -mən onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacağam.
 • You will have painted the fence when they arrived -sən onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacaqsan.
 • He/she will have painted the fence when they arrived  -o, onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacaq.
 • We will have painted the fence when they arrived -biz onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacağıq.
 • You will have painted the fence when they arrived -siz onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacaqsınız.
 • They will have painted the fence when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda hasarı rəngləmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have painted the fence when they arrived? -onlar çatanda Jennifer hasarı rəngləmiş olacaq?
 • Will we have painted the fence when they arrived? -biz onlar çatanda hasarı rəngləmiş olacağıq?

Paint Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been painting the fence for two hours when they arrived -mən onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacağam.
 • You will have been painting the fence for two hours when they arrived -sən onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacaqsan.
 • He/she will have been painting the fence for two hours when they arrived  -o, onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacaq.
 • We will have been painting the fence for two hours when they arrived -biz onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacağıq.
 • You will have been painting the fence for two hours when they arrived -siz onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacaqsınız.
 • They will have been painting the fence for two hours when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been painting the fence for two hours when they arrived?  -Jennifer onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacaq?
 • Will we have been painting the fence for two hours when they arrived?  -biz onlar çatanda iki saatdır ki, hasarı rəngləmiş olacağıq?

Paint – Painted – Painted – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Paint” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. They ______ the city up for the celebration.
 • A) paints
 • B) has been paints
 • C) have painted
 1. He walls ______ with mythological scenes.
 • A) is painted
 • B) are painted
 • C) to paint
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Paint”?
 • A) am/is/are painting
 • B) will painting
 • C) am/is/are paint
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Paint”?
 • A) am/is/are paint
 • B) was/were paint
 • C) painted
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Paint”?
 • A) paint/paints
 • B) will paint
 • C) painted
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Paint”?
 • A) will painting
 • B) will be painting
 • C) will been painted
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Paint”?
 • A) has painted
 • B) had painted
 • C) had been painted
 1. They ______ the underside of their planes with a black varnish.
 • A) painted
 • B) has paint
 • C) paints
 1. The names of ships are usually ______ on their sides.
 • A) painting
 • B) paints
 • C) painted
 1. They ______ the place up since I was last here.
 • A) have painted
 • B) has painted
 • C) painting

Düzgün cavablar:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Paint – Painted – Painted – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir