Past Continuous Tense mövzu izahı - Wordly

Past Continuous Tense mövzu izahı


İngilis dilində zamanlar ən vacib mövzulardan biri, hətta birincisidir. Çünki zamanlar, bütün dillərin əsasını təşkil edir və doğru zaman formasından istifadə etmək fikrimizi istədiyimiz şəkildə ifadə edə bilmərik. Bu səbəbdən də bu mövzumuzu sırf zamanlar mövzusuna həsr etdik.

Past Continuous Tense nədir?

Past Continuous Tense, keçmiş zamanda davam edən hal və hərəkətləri ifadə edir. Belə ki, keçmiş zamanda başlayıb müəyyən bir müddət davam edən hadisələr haqqında danışmaq üçün Past Continuous Tense istifadə edilir. Bu zaman formasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş davamedici zamandır.

 • Longer background action interrupted by a shorter one: She was practising sport when I called her.
 • Event occurring at an exact time in the past: She returned from work at 7 o’clock and they were still watching TV.
 • Uninterrupted action in progress for a while: We were watching TV during our break.
 • Length of period of time in the past: They were watching TV all day when they were young.
 • Past simultaneous actions: She was practising sport while her mother was cooking.
 • Sequence of actions which occurred in the past: I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
 • Repeated or annoying action (with always): She was doing sports every day for years to become a good athlete.

Past Continuous Tense qrammatik qaydalar

İngilis dilində past continuous tense ilə bağlı təsdiq cümləsinə aid qrammatik quruluş belədir:

 • I/He/She/It + was + Verb+ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Əgər cümlənin mübtədası I, he, she, it olarsa, o zaman mübtədadan sonra was gəlir və cümlənin əsas feilinə -ing əlavə edilir. Əgər cümlənin mübtədası you, we, they olarsa, o zaman mübtədadan sonra were gəlir və cümlənin əsas feilinə -ing şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, “mən alma yeyirdim” cümləsini İngilis dilinə tərcümə etsək mən = I, alma = apple, yemək = eat, beləliklə, I was eating an apple.

Əgər cümlənin mübtədası cəmi ifadə etsəydi, o zaman : We were eating an apple.

İngilis dilində past continuous tense ilə qurulan inkar cümlələrin qaydası aşağıdakı kimidir:

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing

Bu misalları inkar cümləyə çevirdiyimiz zaman:

 • I was not eating an apple – mən alma yemirdim.
 • We were not eating an apple – biz alma yemirdik.

İngilis dilində past continuous tense ilə sual cümləsi aşağıdakı kimi qurulur:

 • Was + I/He/She/It +  Verb+ing
 • Were + You/We/They + Verb+ing

Cümlə nümunələri:

 • Was I eating an apple? – mən alma yeyirdim?
 • Were we eating an apple? – biz alma yeyirdik?

Past Continuous Tense qrammatik qaydalar cədvəli

Positive sentences

Təsdiq cümləsi

Negative sentences

İnkar cümləsi

Interrogative sentences

Sual cümləsi

I was crossing the road.

Mən yoldan keçdim.

I was not crossing the road.

Mən yoldan keçmədim.

Was I crossing the road?

Mən yoldan keçdim?

You were crossing the road.

Sən yoldan keçdin.

You were not crossing the road.

Sən yoldan keçmədin.

Were you crossing the road?

Sən yoldan keçdin?

He was crossing the road.

O yoldan keçdi.

He was not crossing the road.

O yoldan keçmədi.

Was he crossing the road?

O yoldan keçdi?

She was crossing the road.

O yoldan keçdi.

She was not crossing the road.

O yoldan keçmədi.

Was she crossing the road?

O yoldan keçdi?

It was crossing the road.

O yoldan keçdi.

It was not crossing the road.

O yoldan keçmədi.

Was it crossing the road?

O yoldan keçdi?

We were crossing the road.

Biz yoldan keçdik.

We were not crossing the road.

Biz yoldan keçmədik.

Were we crossing the road?

Biz yoldan keçdik?

You were crossing the road.

Siz yoldan keçdiniz.

You were not crossing the road.

Siz yoldan keçmədiniz.

Were you crossing the road?

Siz yoldan keçdiniz?

They were crossing the road.

Onlar yoldan keçdilər.

They were not crossing the road.

Onlar yoldan keçmədilər.

Were they crossing the road?

Onlar yoldan keçdilər?

 

Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Main Verb: Present Participle (1st form of Verb + ing), məs, sleeping, going

Auxiliary verbs: was/were

Qeyd: Əgər cümlənin subyekti “I, She, He” əvəzlikləri və ya təkdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq was, əgər cümlənin subyekti “You, they” əvəzlikləri və ya cəmdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq were istifadə ediləcəkdir.

Past Continuous Tense təsdiq cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid təsdiq cümlə nümunələri verilmişdir:

Subject + Auxiliary verb (was/were) + Verb + -ing + object

Was/were: past simple of the verb to be.

 • While John was sleeping last night, someone stole his car -Dünən gecə John yatarkən kimsə onun maşınını oğurladı.
 • They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time -Onlar yemək yeyir, planlarını müzakirə edir və yaxşı vaxt keçirirdilər.
 • I was listening to my iPod, so I didn’t hear the fire alarm. -Mən iPod-a qulaq asırdım, ona görə də siqnalizasiya səsini eşitmədim.
 • I was running in the park when you sent me that message -Sən mənə bu mesajı göndərəndə mən parkda qaçmaqda idim.
 • They were watching TV when she got back from work -Mən işdən qayıdarkən onlar televizora baxırdılar.
 • John was reading an English book while Mary was watching TV -Mary televizora baxarkən John İngilis dilində kitab oxuyurdu.
 • We were talking while the kids were watching TV -Uşaqlar televizora baxarkən biz söhbət edirdik.
 • The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. -Oğru mağazaya girərkən satıcı müştəriyə kömək edirdi.
 • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying -O, evə getdi və anası kompyuterdə işləyirdi, atası televizora baxırdı, bacısı isə dərs oxuyurdu.
 • They were always watching TV on high volume late at night -Onlar həmişə gecə saatlarında yüksək səslə televizor izləyirdilər.

Past Continuous Tense inkar cümləyə aid nümunələr

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid inkar cümlə nümunələri verilmişdir:

Subject + Auxiliary verb (was/were) + NOT + Verb + -ing + object

Was/were: past simple of the verb to be.

 • She wasn’t paying attention, when the teacher called her -Müəllim onu çağırdığı zaman, o ona əhəmiyyət vermədi.
 • She wasn’t working for two years after the baby was born -Körpə doğulandan sonra o iki il boyunca işləmədi.
 • Peter wasn’t doing his homework when his father came in -Atası gələn zaman Peter ev tapşırıqlarını yerinə yetirmirdi.
 • We were not wondering if she was able to meet us at noon -Biz günorta bizi qarşılaya biləcəyinə dair ona sual vermədik.
 • She wasn’t listening to her teacher when he asked a question -Müəllimi sual verərkən o, müəlliminə qulaq asmırdı.
 • It wasn’t raining while we were playing tennis this morning -Bu səhər biz tennis oynayarkən yağış yağmırdı.
 • I was not preparing dinner while Melanie was working upstairs -Melani yuxarı mərtəbədə işləyərkən mən nahar hazırlamırdım.
 • You were not listening to me when I told you to turn the oven off -Mən sənə sobanı söndürməyini dediyim zaman sən məni dinləmirdin.
 • I wasn’t paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes -Mən məktubu yazarkən diqqət etmirdim, buna görə də bir neçə səhv etdim.
 • Rebecca was angry with her children because they weren’t sleeping when she arrived -Rebecca çatdığı zaman uşaqlarına yatmadıqları üçün əsəbiləşdi.

Past Continuous Tense sual cümləsinə aid nümunələr

Auxiliary verb (was/were) + Subject  + Verb + -ing + object

Was/were: past simple of the verb to be.

Past Continuous Tense təsdiq və sual cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid təsdiq və sual cümləsi nümunələri verilmişdir:

 • Was she working on her thesis at the time? -Həmin vaxt o dissertasiyası üzərində işləyirdi?
 • Was Jennifer working on her thesis with David? -Jennifer dissertasiyası üzərində David ilə birlikdə işləyirdi?
 • Was I running in the park when you sent me that message? -Sən bu mesajı mənə göndərəndə mən parkda qaçırdım?
 • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock? -O, saat 7-də işdən qayıdan zaman onlar yenə də televizora baxırdılarmı?
 • Was she practising sport every day last year to prepare for the race? -O, keçən il yarışa hazırlaşmaq üçün hər gün idmanla məşğul idi?
 • Was she practising sport while her mother was cooking? -O, anası yemək bişirərkən idmanla məşğul idi?
 • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete? -O, yaxşı idmançı olmaq üçün illərlə hər gün idman edirdi?
 • Were they always watching TV on high volume late at night? -Onlar həmişə gecə gec saatlarda yüksək səslə televizora baxırdılarmı?
 • Were you still skating in the park when Jemma called you? -Jemma səni çağıran zaman sən hələ parkda konki sürürdün?
 • Were the boys working in the garden when their uncle came round for a coffee? -Onların əmiləri bir kofe üçün gəldiyi zaman oğlanlar bağda işləyirdilər?

Past Continuous Tense inkar və sual cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid inkar və sual cümləsi nümunələri verilmişdir:

 • Wasn’t she working on her thesis at the time? -Həmin vaxt o dissertasiyası üzərində işləmirdi?
 • Wasn’t Jennifer working on her thesis with David? -Jennifer dissertasiyası üzərində David ilə birlikdə işləmirdi?
 • Wasn’t I running in the park when you sent me that message? -Sən bu mesajı mənə göndərəndə mən parkda qaçmırdım?
 • Weren’t they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock? -O, saat 7-də işdən qayıdan zaman onlar yenə də televizora baxmırdılar?
 • Wasn’t she practising sport every day last year to prepare for the race? -O, keçən il yarışa hazırlaşmaq üçün hər gün idmanla məşğul deyildi?
 • Wasn’t she practising sport while her mother was cooking? -O, anası yemək bişirərkən idmanla məşğul deyildi?
 • Wasn’t she doing sport every day for years to become a good athlete? -O, yaxşı idmançı olmaq üçün illərlə hər gün idman etmirdi?
 • Weren’t they always watching TV on high volume late at night? -Onlar həmişə gecə gec saatlarda yüksək səslə televizora baxmırdılar?
 • Weren’t you still skating in the park when Jemma called you? -Jemma səni çağıran zaman sən hələ parkda konki sürmürdün?
 • Weren’t the boys working in the garden when their uncle came round for a coffee? -Onların əmiləri bir kofe üçün gəldiyi zaman oğlanlar bağda işləmirdilər?

Past Continuous Tense ilə passiv cümlə nümunələri

Əvvəlcə bu keçmiş davamedici zamanın aktiv formasının quruluşunu xatırlayaq; [subject] + was/were + -ing verb. Bu halda passiv forma belə olacaqdır: subject + was/were + being + feilin Past Participle forması

Past Continuous Passive cümlə quruluşu

Singular

 • I was being listened
 • You were being listened
 • He/she/it was being listened

Plural

 • We were being listened
 • You were being listened
 • They were being listened

The new operator was being shown how to use the processing machine – yeni operatora emal maşınından istifadə qaydaları göstərildi.

A novel was being written by her – roman onun tərəfindən yazılırdı.

Past Continuous Passive Voice inkar cümləsi

Keçmiş davamedici zaman formasının inkar cümlə quruluşu belədir: Subject + was/were + not + being + feilin Past Participle forması. Məsələn, The man was not always being told what to do – hər zaman kişiyə nə etməli olduğu deyilmirdi.

Past Continuous Passive Voice təsdiq cümləsi

Keçmiş davamedici zaman formasının təsdiqcümlə quruluşu belədir: was/were + subject + being + feilin Past Participle forması?

Was the man always being told what to do? – kişiyə həmişə nə etməli olduğu deyilirdimi?

Past Continuous Passive nə zaman istifadə edilir?

Past Continuous Passive Voice keçmişdə müəyyən zaman müddətində davam edən hərəkətin nəticəsinə fokuslanmalı olduğumuz zamanlarda istifadə edilir. Yəni hərəkətin kim tərəfindən baş veridiyi deyil, həmin hərəkətin nəticəsinin nə olduğu, nələrin baş verdiyinin daha önəmli olduğu vəziyyətlərdə istifadə edilir.

 • When John was ill, he was being taught at home – John xəstələnən zaman evdə öyrədilirdi.
 • The man was always being told what to do – kişiyə həmişə nə etməli olduğunu deyirdilər.
 • All I can tell you is that a ship was being scheduled to land – sizə yalnız gəminin sahilə çıxmasının planlaşdırıldığını deyə bilərəm.
 • When Jack arrived to the workshop his car  was still being repaired – Jack emalatxanaya gələndə onun maşını hələ də təmir olunurdu.
 • The students were being taught grammar all day long – Bütün gün tələbələrə qrammatika tədris olunurdu.
 • The dancers were being watched by a jury of experts – Rəqqasələri mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti izləyirdi.
 • The windows were being broken by the boy -şüşələr uşaq tərəfindən qırılırdı.
 • Television was being watched by my father -televizor atam tərəfindən izlənilirdi.
 • My father was being kissed by my mother -atam anam tərəfindən öpülürdü.
 • The ball was playing being by the children -top uşaqlar tərəfindən oynanılırdı.

Past Continuous Tense aid təsdiq və passiv cümlə nümunələri

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid təsdiq və passiv cümləsi nümunələri verilmişdir:

 • Was the man always being told what to do? – kişiyə həmişə nə etməli olduğunu deyirdilər?
 • Were the students being taught grammar all day long? – Bütün gün tələbələrə qrammatika tədris olunurdu?
 • Were the dancers being watched by a jury of experts? – Rəqqasələri mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti izləyirdi?
 • Was his car still being repaired? – onun maşını hələ də təmir olunurdu?
 • Was he being taught at home? – John evdə öyrədilirdi?
 • Were the windows being broken by the boy? -şüşələr uşaq tərəfindən qırılırdı?
 • Was television being watched by my father? -televizor atam tərəfindən izlənilirdi?
 • Was my father being kissed by my mother? -atam anam tərəfindən öpülürdü?
 • Was the ball-playing being by the children? -top uşaqlar tərəfindən oynanılırdı?
 • Was the car washing being by her brother? -maşın onun qardaşı tərəfindən yuyulurdu?

İngilizcede Past Continuous Tense aid inkar və passiv cümlə nümunələri

Aşağıda keçmiş davamedici zamana aid inkar və passiv cümləsi nümunələri verilmişdir:

 • Wasn’t the man always being told what to do? – kişiyə həmişə nə etməli olduğunu demirdilər?
 • Weren’t the students being taught grammar all day long? – Bütün gün tələbələrə qrammatika tədris olunmurdu?
 • Weren’t the dancers being watched by a jury of experts? – Rəqqasələri mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti izləmirdi?
 • Wasn’t his car still being repaired? – onun maşını hələ də təmir olunmurdu?
 • Wasn’t he being taught at home? – John evdə öyrədilmirdi?
 • Weren’t the windows being broken by the boy? -şüşələr uşaq tərəfindən qırılmırdı?
 • Wasn’t television being watched by my father? -televizor atam tərəfindən izlənilmirdi?
 • Wasn’t my father being kissed by my mother? -atam anam tərəfindən öpülmürdü?
 • Wasn’t the ball-playing being by the children? -top uşaqlar tərəfindən oynanılmırdı?
 • Wasn’t the car washing being by her brother? -maşın onun qardaşı tərəfindən yuyulmurdu?

 

Past Continuous Tense ilə sual zərfli cümlələr necə qurulur?

Sual zərfliyi vasitəsi ilə Past Continuous zaman formasının sual cümləsini düzəltmək üçün sual sözünü cümlənin əvvəlinə gətirmək lazımdır. Bu halda cümlə quruluşu belə olacaqdır: sual sözü + köməkçi feil + mübtəda + əsas feil-ing şəkilçisi almış forması

Kim sualı verildiyi zaman cümlədə mübtəda olmayacağı üçün əvvəlcə sual sözü, daha sonra köməkçi feil və əsas feilin -ing şəkilçisi almış forması gələcəkdir.

 • How were your children getting along? – sənin uşaqların necə yola gedirdi?
 • Why were the buses running late? – avtobuslar niyə gec işləyirdi?
 • How much were they paying you? – onlar sənə nə qədər pul verirdilər?
 • How were you feeling yesterday? – sən dünən özünü necə hiss edirdin?
 • How was the car running this morning? – bu gün səhər maşın necə işləyirdi?
 • Why was the teacher getting angry? – müəllim niyə əsəbiləşirdi?
 • How many hours was she working every week? – o hər həftə neçə saat işləyirdi?
 • What instruments were those musicians playing? – o musiqiçilər hansı alətlərdə çalırdılar?
 • Where was Diana going at ten last night? – Diana dünən gecə saat 10-da hara gedirdi?
 • Why were they carrying the buckets? – onlar niyə səbətləri apardılar?

Past Continuous Tense gündəlik həyatda necə istifadə edilir?

Keçmiş zamanda müəyyən bir müddət davam etdiyimiz hal və hərəkətləri bildirmək üçün gündəlik həyatda bu zaman formasından istifadə edilir.

 

Past Continuous Tense istifadəsində Am, Is, Are necə qısaldılır?

Simple past zaman formasının köməkçi feilləri olan was və were-n qısaldılması wasn’t və weren’t şəklindədir.

Past Continuous Tense iş həyatında necə istifadə olunur?

Keçmiş davamedici zaman formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Past Continuous Tense Exercises Örnekleri

Past Continuous Tense ilə bağlı olan testlər bir neçə qrupa bölünür. Bu qruplara misal olaraq boşluq doldurma testləri, açıq test sualları göstərilə bilər. Mövzu ilə əlaqəli testlərlə aşağıdakı başlıqlar altında tanış ola bilərsiniz.

Past Continuous Tense boşluq doldurma nümunələri

İngilis dilində Past Continuous zaman formasına aid boşluq doldurma suallarına aid nümunələr verilmişdir:

 • 1) I ________ my room when she came home. (to clean)
 • 2) They _______ coffee that day, not beer. (to drink)
 • 3) We ______ that day because it was really hot. (to swim)
 • 4) Sasha _________ a song by the fireplace the night before. (to sing)
 • 5) We all _________ to her when someone threw a rock on the window. (to listen)
 • 6) All of us _______ to find who threw the rock, but we couldn’t find them. (to try)
 • 7) We ________ in the dark because we were scared. (to hide)
 • 8) Next day, we _________ the broken glass when we saw a group of children behind some trees. (to repair)
 • 9) We started chasing them. They _________ down the hill. (to run)
 • 10) When we finally caught them, they _________ because they were scared (to cry)

Düzgün cavablar:

 • was cleaning
 • were drinking
 • were swimming
 • was singing
 • were listening
 • were trying
 • were hiding
 • were repairing
 • were running
 • were crying

Past Continuous Tense Test Soruları

İngilis dilində Past Continuous zaman formasına aid test suallarına aid nümunələr verilmişdir:

 1. My brother and sister _____ playing tennis at 11 A.M. yesterday.
 •  A) are
 •  B) was
 •  C) were
 1. ______ you still working at 7 P.M. last night?
 • A)  were
 • B) are
 • C) was
 1. At 8.30am today I _____ driving to work.
 •  A) was
 •  B) am
 •  C) were
 1. We _____ sleeping when the police came.
 •  A) was
 •  B) weren’t
 •  C) won’t
 1. Why _____ he having lunch at 4pm?
 •  A) was
 •  B) does
 •  C) were
 1. Was he not _____ his homework?
 •  A) doing
 •  B) do
 •  C) done
 1. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.
 •  A) fell
 •  B) was falling
 •  C) is falling
 1. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.
 • A) after
 • B) when
 • C) while
 1. They ________ TV when I arrived.
 • A) were watching
 • B) were watched
 • C) watched
 1. I was reading a detective story _____ I heard a noise.
 • A) during
 • B) while
 • C) when

Düzgün cavablar:

 1. were
 2. Were
 3. was
 4. weren’t
 5. was
 6. doing
 7. was falling
 8. while
 9. were watching
 10. when

 

Past Continuous Tense Worksheet

 • 1) When you arrived at the party (Alan/dance)?
 • 2) When you arrived at the party (Susie/drink gin) ?
 • 3) When you arrived at the party (John and Ann/sing)?
 • 4) When you arrived at the party (Luke/talk to the girls)?
 • 5) When you arrived at the party (Jodie/put on make up)?
 • 6) When you arrived at the party (we/cook)?
 • 7) When you arrived at the party (Jane/play the guitar)?
 • 8) When you arrived at the party (David/read a book)?
 • 9) When you arrived at the party (Francis/sit in the corner)?
 • 10) When you arrived at the party (everybody/have fun)?

Düzgün cavablar:

 • was Alan dancing
 • was Susie drinking gin
 • were John and Ann singing
 • was Luke talking to the girls
 • was Jodie putting on make up
 • were we cooking
 • was Jane playing the guitar
 • was David reading a book
 • was Francis sitting in the corner
 • was everybody having fun

 

Past Continuous Tense məktəbdə necə keçilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması keçmiş davamedici zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

 

6-cı siniflər üçün için Past Continuous Tense cümlə nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Past Continuous Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I was practising every day, three times a day -gündə üç dəfə, hər gün məşq edirdim.
 • They were meeting secretly after school -məktəbdən sonra gizli şəkildə görüşürdülər.
 • They were always quarrelling -həmişə mübahisə edirdilər.
 • The children were growing up quickly -uşaqlar tez böyüyürdülər..
 • Her English was improving -onun ingilis dili yaxşılaşırdı.
 • My hair was going grey -saçlarım boz gedirdi.
 • The town was changing quickly -şəhər tez dəyişirdi.

9-cu siniflər üçün Past Continuous Tense cümlə nümunələri

9-cu siniflərdə öyrənilən nisbətən çətin cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • I was working at 10pm last night -dünən gecə saat 10-da işləyirdim.
 • They were not playing football at 9am this morning -bu səhər saat 9-da futbol oynamırdılar.
 • What were you doing at 10pm last night? -dünən gecə saat 10-da nə edirdiniz?
 • What were you doing when he arrived? -gələndə nə edirdin?
 • She was cooking when I telephoned her -onu telefonla zəng edəndə yemək yeyirdi.
 • We were having dinner when it started to rain -yağış başlayanda nahar etdik.
 • Ram went home early because it was snowing -qoç qar yağdığı üçün evə erkən getdi.

 

Past Continuous Tense ilə oxşar olan digər zamanlar hansılardır?

Aşağıdakı başlıqlar altında bu zaman forması ilə oxşar olan zaman formaları aşağıda verilmişdir:

 

Past Continuous Tense və Past Perfect Continuos Tense fərqi nədədir?

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn, dünən səhər 9-da evdən çıxdım və evdən çıxmazdan əvvəl də yarım saat idi ki, səhər yeməyini yeyirdim.

 

Past Perfect Continuous zamanda TƏSDİQ cümlələri

 • They had been talking for over an hour before Tony arrived. – Tony gəlməmişdən əvvəl bir saatdan çox idi ki, söhbət edirdilər.
 • girdiyi zaman o, kartondan süd içirdi.
 • The lyricist had been writing realistic songs since the beginning of his career. – Söz yazarı karyerasının başlanğıcından etibarən real mahnılar yazırdı.
 • The program that was terminated had been working well since 1945. – Xitam verilmiş proqram 1945-ci ildən bəri yaxşı işləyirdi.
 • I had not been watching the cricket match on television for two hours. – İki saat idi ki, televizorda kriket matçı izləmirdim.
 • My mother hadn’t been cooking the meal when I phoned her. – Mən anama zəng etdiyim zaman anam yemək bişirmirdi.
 • They hadn’t been sitting in the room since morning. – Onlar səhərdən bəri otaqda oturmamaqda idilər.
 • You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived. – Nəhayət ki, o gəlib çatanda sən orada iki saatdan çox gözləmirdin.

 

Past Continuous Tense və Past Simple Tense fərqi nədədir?

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir.

 • It rained yesterday. – dünən yağış yağdı.
 • She kissed me on the cheek. – o, məni yanağımdan öpdü.
 • Angela watched TV all night. – Angela bütün gecə televizora baxdı.
 • John wanted to go to the museum. – John muzeyə getmək istədi.
 • You didn’t close the door. – sən qapını bağlamadın.
 • He didn’t come to my party. – o, mənim tərəfimə gəlmədi.
 • Did they arrive on time? – onlar vaxtında gəldilər?
 • Did she like the surprise? – o sürprizi bəyəndi?
 • What did you do yesterday? siz dünən nə etdiniz?
 • Why did we have to come? – biz niyə gəlməliydik?

 

Past Continuous Tense və Future Continuous Tense fərqi nədədir?

Future Continuous Tense – gələcək davamedici zaman, gələcəkdə baş verəcək olan və eyni zamanda müəyyən zaman daxilində təkrarlanmaqda olan hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir.

 • I will be watching TV when she arrives tonight. – Onun bu axşam gəldiyi zaman mən televizora
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. – O, bu axşam kitabxanada oxuyacaq, ona görə də Jennifer gələndə onu görməyəcək.
 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner. – Bu axşam saat 6-da axşam yeməyini yeyəcəyəm.
 • Will I be reading any novels written by women this semester? –Bu semestrdə qadınların yazdığı hər hansı romanları oxuyacağam?
 • Will he be speaking with his advisor this afternoon? – O, bu gün günortadan sonra müşaviri ilə danışacaqmı?
 • Will the pilot be announcing updates during the flight? – Uçuş zamanı pilot yeniləmələri elan edəcəkmi?
 • That party will not be participating the elections. – O partiya seçkilərə qatılmayacaq.
 • We will not be speaking during the presentation. – Biz təqdimat əsnasında danışmayacağıq.
 • Madonna will not be using a doublor in the her movie. – Madonna, filmdə dublyordan istifadə etməyəcək.
 • You will not be doing much cooking this week. – Bu həftə çox yemək hazırlamayacaqsan..

Beləliklə, geniş şəkildə izahını verdiyimiz və sizin üçün faydalı olduğunu düşündüyümüz bir yazımızın daha sonuna gəldik. Əgər siz də sadəcə qrammatika ilə kifayətlənmək istəməyənlərdənsinizsə, o zaman danışıq qabiliyyətinizi inkişaf etdirə və online danışıq dərslərinə qatıla biləcəyiniz “azeringilisce.com” saytı məhz sizlər üçündür.

Düşüncələrinizi bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir