"Peel" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Peel” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Peel feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Peel feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “soymaq, soyunmaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Peel” şəklindədir.

Peel feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Peel” feilinin ikinci forması olan “Peeled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He peeled the bark off that tree -o, ağacın qabığını soydu.
 • He peeled away the plastic wrapping -o, plastik qablaşdırmanı soydu.
 • She peeled off her glove to reveal a wedding ring -o, nikah üzüyünü göstərmək üçün əlcəyini soyundu.
 • Puny started slicing the peeled apples -Puny soyulmuş almaları dilimləməyə başladı.
 • I peeled a carrot and opened a can of fish -mən bir yerkökü soydum və bir balıq qutusu açdım.

Peel feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “soymaq, soyunmaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Peeled” şəklindədir.

Peel feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Peel” feilinin üçüncü forması olan “Peeled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He peeled the bark off that tree for five minutes – o, beş dəqiqədir ki, ağacın qabığını soyur.
 • He peeled away the plastic wrapping for five minutes -o, beş dəqiqədir ki, plastik qablaşdırmanı soyur.
 • She has peeled off her glove to reveal a wedding ring for a minute -o, bir dəqiqədir ki, nikah üzüyünü göstərmək üçün əlcəyini soyunur.
 • Puny has started slicing the peeled apples for five minutes -Puny beş dəqiqədir ki, soyulmuş almaları dilimləməyə başlayıb.
 • I peeled a carrot and opened a can of fish for two minutes -mən iki dəqiqədir ki, bir yerkökü soydum və bir balıq qutusu açmışam.

 Peel Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Peel feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Peel” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Peel Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Peel” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I peel back the sheet to display the new sculpture usually -mən adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarıram.
 • You peel back the sheet to display the new sculpture usually -sən adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan.
 • He/she peels back the sheet to display the new sculpture usually -o, adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır.
 • We peel back the sheet to display the new sculpture usually -biz adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırıq.
 • You peel back the sheet to display the new sculpture usually -siz adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsınız.
 • They peel back the sheet to display the new sculpture usually -onlar adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you peel back the sheet to display the new sculpture usually -sən adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır.
 • Does Jennifer peel back the sheet to display the new sculpture usually -Jennifer adətən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter peels back the sheet -Peter örtüyü çıxarır.
 • Passive Voice: The sheet is peeled by Peter -örtük Peter tərəfindən açılır.

Peel Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Peel” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -mən beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarıram.
 • You have peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -sən beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan.
 • He/she has peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -o, beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır.
 • We have peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -biz beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırıq.
 • You have peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -siz beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsınız.
 • They have peeled back the sheet to display the new sculpture for five years -onlar beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you peeled back the sheet to display the new sculpture for five years? -sən beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan?
 • Has Jennifer peeled back the sheet to display the new sculpture for five years? -Jennifer beş ildir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has peeled back the sheet for five years -Peter beş ildir ki, örtüyü çıxarır.
 • Passive Voice: The sheet has been peeled by Peter for five years -örtük beş ildir ki, Peter tərəfindən açılır.

Peel Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am peeling back the sheet to display the new sculpture now -mən indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarıram.
 • You are peeling back the sheet to display the new sculpture now -sən indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan.
 • He/she is peeling back the sheet to display the new sculpture now -o, indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır.
 • We are peeling back the sheet to display the new sculpture now -biz indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırıq.
 • You are peeling back the sheet to display the new sculpture now -siz indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsınız.
 • They are peeling back the sheet to display the new sculpture now -onlar indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you peeling back the sheet to display the new sculpture now? -sən indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırsan?
 • Is Jennifer peeling back the sheet to display the new sculpture now? -Jennifer indi yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarır?

Peel Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -mən iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdayam.
 • You have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -sən iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdasan.
 • He/she has been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -o, iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdadır.
 • We have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -biz iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdayıq.
 • You have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -siz iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdasınız.
 • They have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes -onlar iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes? -sən iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdasan?
 • Has Jennifer been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes? -Jennifer iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqdadır?

Peel Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -mən dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardım.
 • You peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -sən dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardın.
 • He/she peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -o, dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardı.
 • We peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -biz dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardıq.
 • You peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -siz dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardınız.
 • They peeled back the sheet to display the new sculpture yesterday -onlar dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer peel back the sheet to display the new sculpture yesterday -Jennifer dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardı?
 • Did you back the sheet to display the new sculpture yesterday -sən dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxardın?

 Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter peeled back the sheet yesterday -Peter dünən örtüyü çıxardı.
 • Passive Voice: The sheet peeled by Peter yesterday -örtük dünən Peter tərəfindən çıxarıldı.

 Peel Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -mən dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdım.
 • You were peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -sən dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdın.
 • He/she was peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -o, dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdı.
 • We were peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -biz dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdıq.
 • You were peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -siz dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdınız.
 • They were peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday -onlar dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdılar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday? -Jennifer dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdı?
 • Were we peeling back the sheet to display the new sculpture yesterday? -biz dünən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarırdıq?

Peel Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived -onlar çatanda mən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdım.
 • You had peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda sən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdın.
 • He/she had peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda o, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdı.
 • We had peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdıq.
 • You had peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda siz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdınız.
 • They had peeled back the sheet to display the new sculpture when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived? – onlar çatanda Jennifer yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdı?
 • Had we peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived? – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter had peeled back the sheet -Peter örtüyü çıxarmışdı.
 • Passive Voice: The sheet had been peeled by Peter -örtük Peter tərəfindən çıxarılmışdı.

Peel Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived -onlar çatanda mən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdım.
 • You had been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda sən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdın.
 • He/she had been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda o, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdı.
 • We had been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdıq.
 • You had been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda siz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdınız.
 • They had been peeling back the sheet to display the new sculpture when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda Jennifer yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdı?
 • Had we been peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmışdıq?

Peel Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – mən sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracağam.
 • You will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – sən sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaqsan.
 • He/she will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – o, sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaq.
 • We will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – biz sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracağıq.
 • You will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – siz sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaqsınız.
 • They will peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow – onlar sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow? – sən sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaqsan?
 • Will Jennifer peel back the sheet to display the new sculpture tomorrow? – Jennifer sabah yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxaracaq?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will peel back the sheet tomorrow -Peter sabah örtüyü çıxaracaq.
 • Passive Voice: The sheet will be peeled by Peter tomorrow -örtük sabah Peter tərəfindən çıxarılacaq.

Peel Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda mən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacağam.
 • You will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda sən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaqsan.
 • He/she will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda o, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaq.
 • We will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacağıq.
 • You will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda siz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaqsınız.
 • They will be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – Jennifer çatanda onlar yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda Jennifer yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaq?
 • Will we be peeling back the sheet to display the new sculpture when they arrived? – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmaqda olacaq.?

Peel Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda mən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağam.
 • You will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda sən yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqsan.
 • He/she will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda o, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaq.
 • We will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağıq.
 • You will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – onlar çatanda siz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqsınız.
 • They will have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived – Jennifer çatanda onlar yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived? – onlar çatanda Jennifer yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaq?
 • Will we have peeled back the sheet to display the new sculpture when they arrived? – onlar çatanda biz yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağıq?

Peel Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda mən iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağam.
 • You will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda sən iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqsan.
 • He/she will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda o, iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaq.
 • We will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağıq.
 • You will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda siz iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqsınız.
 • They will have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – Jennifer çatanda onlar iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived? – onlar çatanda Jennifer iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacaq?
 • Will we have been peeling back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived – onlar çatanda biz iki dəqiqədir ki, yeni heykəli göstərmək üçün örtüyü çıxarmış olacağıq?

Peel – Peeled – Peeled – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Peel” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. Will we _______ back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived?
 • A) have been peeling
 • B) has been peeling
 • C) have peel
 1. Will Jennifer ________ back the sheet to display the new sculpture for two minutes when they arrived?
 • A) have been peeling
 • B) has been peeling
 • C) to peel
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “peel”?
 • A) am/is/are peeling
 • B) will peeling
 • C) am/is/are peel
 1. Which one is the right for Past Tense form of “peel”?
 • A) am/is/are peel
 • B) was/were peel
 • C) peeled
 1. Which one is the right for Present Tense form of “peel”?
 • A) peel/peels
 • B) will peel
 • C) peeled
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “peel”?
 • A) will peeling
 • B) will be peeling
 • C) will been peeled
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “peel”?
 • A) has peeled
 • B) had peeled
 • C) had been peeled
 1. They ______ an apple.
 • A) had peeled
 • B) has peeled
 • C) peels
 1. Add onion, chopped in half, a few celery ribs, and a couple of ______ carrots.
 • A) have peels
 • B) has peels
 • C) peeled
 1. I _____ off my shirt as soon as I saw the ocean.
 • A) peeled
 • B) peels
 • C) peeling

 Düzgün cavablar:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Peel – Peeled – Peeled – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir