Phrasal Verbs siyahısı və nümunə cümlələr ilə mövzunun izahı - Wordly

Phrasal Verbs siyahısı və nümunə cümlələr ilə mövzunun izahı


İngilis dilində phrasal verbs

Phrasal Verb İngilis dilinin ən vacib mövzularından biri hesab edilir. Belə ki, bu fellər gündəlik danışıqda, eyni zamanda xəbərlərdə, kitablarda və s. sıx-sıx qarşılaşa biləcəyimiz ifadələr qəbilindəndir. Bu səbəbdən də bu gün sizlər üçün “phrasal verbs” mövzusunu hazırladıq. Bu mövzu daxilində siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • Phrasal Verb nədir?
 • İngilis dilində Phrasal Verb necə öyrənilir?
 • İngilis dilində Phrasal Verb necə istifadə edilir?
 • İngilis dilində ən faydalı 30 Phrasal Vebrs
 • Bring Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Call Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Cheer Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Come Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Cut Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Drop Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Fall Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Fill Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Get Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Give Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Go Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Grow Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Hang Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Hold Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Log Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Look Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Pay Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Put Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Take Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Turn Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Warm Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Work Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Show Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Stick Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Switch Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Tear Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Think Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Try Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
 • Pass Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri
Mündəricat Göstər

Phrasal Verb nədir?

Azərbaycan dilindəki qarşılığı “frazeoloji fellər” olan və fel + ədat və ya fel + zərf birləşməsi şəklində olan ifadələrə phrasal verb deyilir. Adətən içində olan felin mənasından müxtəlif mənada istifadə edilirlər. Bunlara eyni zamanda qəliblər də deyilir. Burada diqqətli olmalı olduğumuz nüans isə odur ki, phrasal verb-ə daxil olan fel ilə təklikdə işlənən fel eyni mənaya gəlmirlər.

İngilis dilində Phrasal Verb necə öyrənilir?

Phrasal verb İngilis dilində, xüsusən də gündəlik danışıqda tez-tez istifadə edildiyi üçün bu qəlibləri öyrənmək axıcı nitq üçün olduqca vacibdir. İngilis dili ana dili olmayan şəxslərin, yəni bu dili ikinci dil olaraq öyrənən şəxslərin bu qədər phrasal verb əzbərləməsi mümkün deyil. Ancaq bu mövzuda günlük danışıqda ən çox istifadə edilən 30 fel və onların müxtəlif mənaları ilə tanış olacaqsınız.

İngilis dilində Phrasal Verb necə istifadə edilir?

İngilis dilində phrasal verb, daxilindəki felin ifadə etdiyi mənadan daha fərqli bir məna ifadə etmək üçün istifadə edilir. Məsələn, call felinin mənası zəng etmək, çağırmaq olsa da “call around” frazeoloji felinin mənası kiməsə baş çəkməkdir. Give felinin mənası vermək olsa da, give up birləşməsinin anlamı “tərgitmək”-dir.

İngilis dilində ən faydalı 30 Phrasal Verbs

Aşağıdakı siyahıda siz İngilis dilində ən çox istifadə edilən 30 Phrasal Verbs və onların müxtəlif mənaları ilə tanış olacaqsınız.

Bring Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

bring about – nəyinsə olmasına səbəb olmaq

Government investment in infrastructure brought about huge changes to society – Dövlətin infrastruktur yatırımları cəmiyyətə böyük dəyişikliklər gətirdi.

bring along – bir yerə gedərkən yanında birini və ya bir şeyi aparmaq

I brought along my camera to the museum in case I wanted to take some photos – Şəkil çəkmək istəyərəm deyə fotoaparatımı muzeyə gətirdim.

bring around

a) kiminsə fikrini dəyişdirmək

At first she didn’t agree that exercise was important but I managed to bring her around to my opinion – O, əvvəlcə idmanın vacib olduğu mövzusunda həmfikir deyildi, amma onun fikrini dəyişdirməyi bacardım.

b) ziyarət edərkən yanında nə isə gətirmək

I’ll bring around a bottle of wine when I come over later – Daha sonra gəldiyim zaman bir şüşə şərab gətirəcəyəm.

c) huşunu itirən birini özünə gətirmək

He fainted so we splashed cold water on his face to bring him around – Ürəyi getdiyi üçün onu özünə gətirmək məqsədi ilə üzünə soyuq su sıçratdıq.

bring away – təcrübə yolu ilə dəyərli şeylər öyrənmək

I brought away a lot from my cooking classes – Aşbazlıq dərslərindən çox şey öyrəndim.

bring back

a) nəyisə geri qaytarmaq

My clock stopped working so I brought it back to the shop – Saatım dayandı, mən onu mağazaya geri gətirdim.

b) keçmişdəki hissləri düşünmək

Those photos bring back memories of our holidays in Spain – Bu şəkillər İspaniyadakı tətillərimizin xatirələrini yada salır.

c) keçmişdəki nəyisə geri gətirmək

It would be a very bad idea to bring back slavery – Köləliyi geri gətirmək çox pis fikir olardı.

d) ölmək üzrə olan birini həyata qaytarmaq

His heart stopped but they managed to bring him back – Onun ürəyi dayanmışdı, amma onu həyata qaytarmağı bacardılar.

bring down

a) yıxılmaq, çökmək

No one knows what brought down the Malaysian airplane in 2014 – 2014-cü ildə Malaziya təyyarəsinin düşməsinə nəyin səbəb olduğunu heç kim bilmir.

b) hökumət çevrilişi

The government was brought down by the corruption scandal – Hökumət korrupsiya skandalı səbəbi ilə çevrildi.

c) birisini duyğusal olaraq pis hiss etdirmək

David is so negative, he always brings down my mood – David çox neqativdir, əhval-ruhiyyəmi həmişə aşağı salır.

d) nəyisə azaltmaq

The Prime Minister’s aim was to bring down unemployment by half – Baş nazirin məqsədi işsizliyi yarı-yarıya azaltmaq idi.

bring forth (old/formal)

a) bir şeyin olmasına səbəb olmaq

Her complaint brought forth changes to the company’s policies – Onun şikayəti şirkət siyasətinə dəyişikliklər gətirdi.

b) nəyisə istehsal etmək

The old trees in the garden brought forth apples and pears each year – Bağçadakı yaşlı ağaclar hər il alma və armud bar gətirirdi.

c) doğulmaq, doğmaq

She brought forth four sons and one daughter – Onun dörd oğlu və bir qızı doğuldu.

bring forward

 1. tədbirin tarixini və saatını dəyişdirmək

They brought forward the meeting to 11am as they had another appointment in the afternoon. -Günortadan sonraya başqa bir görüş olduğu üçün ixlası saat 11-ə dəyişdirdilər.

b) insanlar üçün plan və ya təklif elan etmək

The Ministry of Defense will bring forward their budget next week – Müdafiə Nazirliyi gələn həftə büdcəsini elan edəcək.

bring in

a) müəyyən qrupun və ya şəxsin bacarıqlarından istifadə etmək

We brought in a marketing expert for the campaign launch – Kampaniyanın tanıtımı (açılışı) üçün marketinq eksperti  gətirdik.

b) pul qazanmaq

With my main job and my freelance work I bring in around £40,000 a year – Əsas işim və sərbəst işim ilə birlikdə ildə təxmini 40.000 £ qazanıram.

c) yeni qanun və ya sistem qurmaq

In 2015 the new tax law was brought in throughout the country – 2015-ci ildə ölkə ərazisində yeni vergi qanunu yaradıldı.

d) edilən mübahisəyə və ya söhbətə yeni birini daxil etmək

At this point I’d like to bring in my colleague Anna, who has some interesting information on this issue – Bu mövzuda bəzi maraqlı məlumatlara sahib olan kolleqam Annanı gətirmək istəyirəm.

bring off – çətin bir şeyin öhdəsindən gəlmək

It was a very difficult presentation but she brought it off – Çətin təqdimat idi, amma o bacardı.

b) Nə isə haqqında məlumat almaq üçün bir neçə şəxsə zəng etmək

We didn’t know which hospital he was in, so we had to call around.

Onun hansı xəstəxanada olduğunu bilmirdik, bu səbəbdən də axtarmaq məcburiyyətində qaldıq.

bring on

a) bir şeyin olmasına səbəb olmaq (xəstəlik, ağrı)

Jane’s illness was brought on by stress – Jane-n xəstəliyi stresdən yarandı

b) Meydan oxumağa qarşı əminlik

Bet I can run up that hill faster than you – Mərc gələrəm ki, o təpəni səndən daha sürətli qaça bilərəm.

bring out

a) yeni məhsul istehsal etmək

Toyota brought out a new, environmentally-friendly car this year – Toyota bu il yeni, təbiət dostu avtomobil istehsal etdi.

b) Hər hansı bir şeyi ortaya çıxarmaq

That colour really brings out your blue eyes – Bu rəng həqiqətən də sənin mavi gözlərini ortaya çıxarır.

c) Hər hansı bir şeyi yayımlamaq

When are you bringing out your new book? – Yeni kitabını nə zaman yayımlayırsan?

bring over – Birini və ya bir şeyi bir yerdən başqa yerə aparmaq

She’s going to bring over a film on DVD this evening – O, bu axşam DVD üçün film gətirəcək.

bring round

a)  kiminsə düşüncə tərzini dəyişdirməyə nail olmaq

He didn’t believe in gun control but we discussed it and managed to bring him round – O, silahların yoxlanmasına inanmadı, amma biz müzakirə etdik və onu inandıra bildik.

b) birisinin evinə əlində bir şeylərlə gəlmək

Could you bring round some wine when you come for dinner tonight? – Bu axşam gəldiyin zaman şərab gətirə bilərsənmi?

bring to

 1. Kiminsə şüurunu yenidən qayıtmasına səbəb olmaq

After she fainted, the doctors brought her to – Onun ürəyi getdikdən sonra həkimlər onu özünə gətirdi.

2. Gəminin dayanması

We’re approaching the harbor so let’s bring the boat to – Limana yaxınlaşırıq, bu səbəbdən də qayığı gətirək.

bring up

a) ünsiyyət zamanı müəyyən mövzunu bildirmək

Don’t bring up that topic with Sarah or she’ll get annoyed – Bu mövzunu Sarah ilə birlikdə danışmayın, yoxsa narahat olar.

b) böyütmək

She brought up three children all on her own – O, tək başına üç uşaq böyütdü.

c) Qaytarmaq

I got food poisoning last night and brought up everything I ate – Dünən gecə yeməkdən zəhərləndim və yediyim hər şeyi qaytardım.

d) kompyuter ekranında nəyisə açmaq

My Google search brought up some very interesting results – Google axtarışım ekrana çox maraqlı nəticələr gətirdi.

Call Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

call after – uşağa eyni ailədən olan başqa birisinin adını vermək

The baby was called after her grandmother – Uşağa nənəsinin adı verildi.

call around

a) kiməsə baş çəkmək

Let’s call around to see your mother later – Ananı görmək üçün daha sonra baş çəkək.

b) Nə isə haqqında məlumat almaq üçün bir neçə şəxsə zəng etmək

We didn’t know which hospital he was in, so we had to call around – Onun hansı xəstəxanada olduğunu bilmirdik, bu səbəbdən də axtarmaq məcburiyyətində qaldıq.

call at – haradasa qısa müddətliyinə dayanmaq

This train will call at: Eastbourne, Brighton and Croydon… – Bu qatar buralarda dayanacaqdır: Eastbourne, Brighton and Croydon…

call away – Birisindən təcili halda harasa getmək üçün etdiyi şeyi dayandırmağını istəmək

The doctor was called away during dinner to attend to a patient – Həkim şam yeməyi sırasında xəstəyə baxmaq üçün dərhal çağırıldı.

call back

a) sonra (təkrar) zəng etmək

I’m just in the middle of something. Can I call you back later? – Hal-hazırda bir şey edirəm. Sənə daha sonra zəng edə bilərəm?

b) Birisindən yeni bir reportaj istəmək

We’d like to call you back for a second interview next week – Gələn həftə yeni reportaj üçün sizə təkrarən zəng etmək istəyirik.

c) Birisini qısa müddətliyinə təkrarən görmək, zəng etmək

I’ll call back later when you have more time – Daha çox zamanımızın olduğu vaxt sənə yenidən zəng edəcəyəm.

call down

a) birisinə aşağıdan zəng etmək və ya onu çağırmaq

Call down to reception and ask for some more cups for the meeting – Qeydiyyata baş çəkin və iclas üçün daha bir neçə stəkan istəyin.

b) pis bir şeyin olması üçün çağırış etmək

I shall call down God’s wrath upon you! – Tanrının qəzəbinə gəlməyin üçün dua edəcəm.

c) qınamaq

The teacher called me down for being late – Gecikdiyim üçün müəllim məni qınadı.

call down

a) birisinə aşağıdan zəng etmək və ya onu çağırmaq

Call down to reception and ask for some more cups for the meeting.

Qeydiyyata baş çəkin və iclas üçün daha bir neçə stəkan istəyin.

b) pis bir şeyin olması üçün çağırış etmək

I shall call down God’s wrath upon you!

Tanrının qəzəbinə gəlməyin üçün dua edəcəm.

c) qınamaq

The teacher called me down for being late.

Gecikdiyim üçün müəllim məni qınadı.

call for

a) Xalqa açıq olan hər hans hadisənin olmağını tələb etmək

After the fire, the residents called for better health and safety procedures.

Sakinlər yanğından sonra daha yaxşı sağlamlıq və güvənlik prosesləri üçün tələb etdilər.

b) lazımlı olan bir şey

The job calls for excellent communication and networking skills.

İş mükəmməl formada ünsiyyət və əlaqə saxlamaq bacarığı tələb edir.

c) Bir yerdən birisini götürmək və başqa bir yerə getmək

I’ll call for you at 8pm and we can go to the party together.                  

Saat 8-də səni götürəcəm və partiyə birlikdə gedərik.

 1. müəyyən bir şeyə haqqı çatmaq

This good news calls for champagne!

Bu yaxşı xəbərin şampana haqqı çatır (qeyd etmək mənasında

call forth (Old-fashioned, formal) – çağırmaq, cəhd etmək

Mary called forth all her courage and jumped from the plane.

Mary cəsarətini göstərdi və təyyarədən tullandı.

call in – harasa zəng etmək (televiziya və ya radio)

Call in to tell us about your funny pets and you could win £100!

Gülməli ev heyvanlarınızdan bəhs etmək üçün bizə zəng edin və 100 £ qazanın!

call in on – Qısa müddətliyinə kiməsə baş çəkmək

Let’s call in on your brother for a cup of tea on our way home.

Bizim evin yolunu gedərkən bir fincan çay içmək üçün sənin qardaşına baş çəkək.

call off – reallaşmaqda olan və ya reallaşacaq olan bir tədbiri, hadisəni ləğv etmək

The rain meant we had to call off the tennis match.

Yağış, tenis yarışmasını yarım saxlamağın lazım olduğu mənasına gəlirdi

call on

a) bir şəxsdən və ya qurumdan rəsmi bir şey istəmək

The UN has called on America to act swiftly – BM, Amerikanı sürətli hərəkətə keçməyə çağırdı.

b) Birisinin sizə təqdim edə biləcəyi bir şeyi istifadə etmək

We may need to call on your excellent diplomacy skills in this meeting. – Bu iclasda mükəmməl diplomatik bacarıqlarımızdan istifadə etməyimiz lazım gələ bilər.

c) Qısa müddətliyinə kiməsə baş çəkmək

We called on Maggie on our way to the local cinema.

Yerli kinoya gedərkən Maggie-e baş çəkdik.

call out

a) Birisinin diqqətini çəkmək üçün qışqırmaq və ya yüksək səslə danışmaq

I called out her name, but she couldn’t hear me over the music.

Mən onun adını qışqırdım, amma o məni yüksək səsli musiqidən dolayı eşidə bilmədi.

b) birindən bir şey etməsini istəmək

We had to call out the plumber when there was no water in our house.

Evimizdə su olmadığı zaman usta çağırmaq məcburiyyətində qaldıq.

c) Kiməsə meydan oxumaq və ya kimisə qınamaq

She called out his actions, and he apologised. – O, onun hərəkətlərini dedi və üzr istədi.

call up

a) kiməsə zəng etmək

I called up Tom yesterday as we hadn’t spoken in months – Aylardır danışmadığımız üçün dünən Toma zəng etdim.

b) hərbi xidmətə çağırılmaq

I was called up when I was just 17! – 17 yaşımda ikən hərbi xidmətə çağırıldım.

c) xatirələri yada salmaq

That music calls up summers in the Lake District. – Bu musiqi mənə Lake District-dəki yayları xatırladır.

d) ölü ruhu çağırmaq üçün sehrbazlıq etmək

One Halloween we tried to call up the ghost of my step-mother!

Bir dəfə Halloween bayramında ögey anamın ruhunu çağırmağa çalışdıq.

call upon – bir şəxsdən və ya qurumdan rəsmi bir şey istəmək

He was called upon to give a speech at the awards ceremony.

O, mükafatlandırma mərasimində çıxış etmək üçün çağırıldı.

Cheer Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Cheer up – daha xoşbəxt olmaq, birisini daha xoşbəxt etmək

Give Mary a call; she needs cheering up. – Mary-ə zəng edin; sevinməyə ehtiyacı var.

Cheer on – təşviq etmək, ruhlandırmaq

Their cheered their team on throughout the match. – Onlar oyun boyunca komandalarını alqışladılar.

Come Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Come about – baş vermək

How did such a complicated situation come about? – Belə bir mürəkkəb vəziyyət necə baş verdi?

Come acros

 1. Təsadüfən tapmaq

Julie came across some photographs of her grandparents in the attic – Julie, çardaqda təsadüfən nənə babasının şəkillərinə rast gəldi.

2. Təəssürat yaratmaq   

The candidate came across as a dynamic person during the interview. – Müsahibə ərzində namizəd dinamik təəssüratı yaratdı.

Come along – Birini müşayiət et; birisi ilə bir yerə getmək.

Alex decided to come along with me to watch the parade. – Alex paradı izləmək üçün mənimlə birlikdə gəlmək qərarına gəldi.

Come apart – parçalara bölmək.

I need to get my glasses repaired. They came apart when they fell off the table – Mən eynəyimi düzəltməliyəm. Stoldan düşərkən hissələrə ayrıldı.

Come around – Birinin fikrini dəyişdirmək

I think the supplier will come around to our way of seeing things. – Düşünürəm ki, tədarükçü edilmiş şeyləri görmək fikrimizi dəyişdirəcək.

Come back – qayıtmaq.

He hopes his son will come back one day. – O, oğlunun bir gün qayıdacağına ümid edir.

Come before – bir şeydən daha vacib olmaq.

Carla always says that her family comes before her career. – Carla həmişə ailəsinin karyerasından daha vacib olduğunu söyləyir.

Come by – Xüsusilə əldə edilməsi çətin olan bir şeyi əldə etmək

How did you come by such a beautiful location to build your house?

Evinizi tikmək üçün belə gözəl bir yerə necə gəldiniz?

Come down with – xəstələnmək.

The architect planned to attend the inauguration but he came down with the ‘flu yesterday. – Memar andiçmə mərasimində iştirak etməyi planlaşdırdı, ancaq dünən qripə yoluxdu.

Come forward – birini təqdim etmək; könüllü.

The police have asked any witnesses to come forward.

Polis hər hansı bir şahidin özünü təqdim etməsini istədi.

Come off – Become detached from something; break off; fall off.  

A button came off my jacket.

Bir şeydən ayrılmaq; qoparmaq; yıxılmaq.

Gödəkcəmdən bir düymə çıxdı.

Come out – məlum olmaq.

The truth will come out sooner or later. It’s just a matter of time.

Həqiqət gec-tez ortaya çıxacaq. Bu sadəcə vaxt məsələsidir.

Come to

a) Şüurun qayıtması

The woman fainted when she heard the news but she came to quite quickly. – Bu xəbəri eşidən qadın huşunu itirdi, ancaq şüuru tez qayıtdı.

b) Ümumi bir məbləğə çatmaq

“Let’s see… two coffees and two orange juices, that comes to 7€ please.” – İki qəhvə və iki portağal suyu üçün 7 euro (ödəyin), zəhmət olmazsa.

Come up – hadisənin gözlənilmədən baş verməsi     

The subject came up at the meeting. – Mövzu iclasda gündəmə gəldi.

Come up against – müəyyən bir reaksiya ilə qarşı-qarşıya qalmaq

The plan to demolish the old theatre came up against a lot of criticism. – Köhnə teatrın sökülməsi planı bir çox tənqidlə qarşılaşdı.

Come up with – plan, fikir hazırlamaq         

Sacha came up with a great idea for the party. – Sacha əyləncə üçün yaxşı təklif irəli sürdü.

Cut Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Cut Across – səfəri sürətləndirmək məqsədi ilə başqa bir yerdən keçib getmək

Let’s cut across the park on the way home from school – it’ll be faster.-Məktəbdən evə gedərkən parkdan keçək – daha sürətli olacaq.

Cut Back (On) / Cut Down (On)

1. azaltmaq, xərcləmək

We’re cutting back on entertainment in order to save up for our vacation. Instead of going to the movies once a week, we’re going once a month. – Qənaət etmək məqsədi ilə əyləncələrimizi azaldırıq. Həftədə bir dəfə filmə getmək əvəzinə, ayda bir dəfə gedirik.

2. az istehlak etmək

I’m on a diet – I’m cutting down on fast food. – Mən pəhrizdəyəm – fast food yemirəm.

Cut In –  söhbəti kəsərək daxil olmaq

I couldn’t have a serious conversation with Barry because my sister kept cutting in.

Barry ilə ciddi söhbət edə bilmədim, çünki bacım söhbəti bölməyə davam edirdi.

Cut Off

1. daha böyük bir şeydən kiçik bir şeyi kəsmək, götürmək

I cut the tags off my new clothing. – Etiketləri yeni paltarlardan kəsdim.

2. telefon bağlantısının səhvən kəsilməsi

We were cut off in the middle of our conversation. – Bizim söhbətin ortasında telefon kəsildi.

3. bir şeyin gəlişinin dayanması

Our electricity was cut off after we didn’t pay the bill for 3 months. – 3 ay boyunca ödənişi etmədiyimiz üçün işığımız kəsildi.

4. kəsmək

I tried to explain about the problem, but she cut me off and said she didn’t want to hear about it.

Sualım haqqında açıqlama etmək istədim, amma sözümü kəsdi, eşitmək istəmədiyini dedi.

5. anidən

He got angry when another car cut him off on the highway.

Başqa bir maşın onun önünü yolda kəsdiyi üçün əsəbləşdi.

Cut Out

 1. Bir şeyi (şəkil kimi) daha böyük bir şeydən (jurnal kimi) çıxarmaq

I cut the article out of the newspaper. – Yazını qəzetdən kəsdim.

2. kimisə həyatından çıxarmaq

Helen cut her ex-boyfriend out of her life. She doesn’t even want to be friends with him. – Helen keçmiş sevgilisini həyatından çıxardı. Onunla dost olmaq belə istəmir.

3. Bir mühərrik, motor və ya digər maşının dayanması

I was terrified when the plane’s engines suddenly cut out. – Təyyarənin mühərrikləri qəfil dayandıqda dəhşətə gəldim.

Cut Up – (Qayçı ilə) daha kiçik parçalara kəsmək

 The teacher cut the paper up into triangles. – Müəllim kağızı üçbucaq halına gətirdi.

Drop Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Drop back – bir mövqedən hərəkət etmək

My favorite horse dropped back into fourth place and lost the race.

Ən çox sevdiyim at geri döndü və dördüncü yerə çıxdı.

Drop in/by – kimisə ziyarət etmək

Let’s drop in on Grandma before we go to the beach.

Çimərliyə getməzdən əvvəl nənəmi ziyarət edək.

Drop off

 1. avtomobil / avtobus / qayıqla getmək

Larry always drops me off at the airport when I fly back to Miami. – Mayraya qayıdanda Larri məni həmişə hava limanında tərk edir.

2. yavaşlatmaq

The number of tourists drops off in May. – May ayında turistlərin sayı azalır.

Drop out – məktəbdən və ya bir klubdan çıxmaq

Steve Jobs dropped out of college to start a computer company. – Steve Jobs kompüter şirkətinə başlamaq üçün universitetdən ayrıldı.

Fall Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Fall Apart

1. Parçalara bölmək

That chair is so old, it looks like it’ll fall apart if anyone sits on it. – Bu stul çox köhnədir, kimsə otursa qırılacaq.

2. Emosional olaraq əsəbi və normal davranmaqda aciz olun

After Tanya lost her job and her husband left her, she completely fell apart. – Tanya işini itirəndən və əri onu tərk etdikdən sonra tamamilə çökdü.

Fall Back – geri çəkilmək (xüsusilə hərbidə)

The general ordered the soldiers to fall back to a safer location. – General əsgərlərə daha təhlükəsiz bir yerə qayıtmağı əmr etdi.

Fall Back On – plan uğursuz olduğu zaman başqa bir seçimin olması

If I don’t get this job, I still have my freelance work to fall back on. – Əgər bu işi edə bilməzsəm, yenə də sərbəst işim var.

Fall Behind – plana uyğun hərəkət edə bilməmək, geridə qalmaq

We fell behind on the project and finished it ten days late. – Layihənin arxasında durduq və on gün gec bitirdik.

Fall Down / Fall Over – Bir insanın və ya əşyanın yerə düşməsi

The skaters fell down in the middle of their performance. – Skaterlər çıxışlarının ortasında yerə yıxıldılar.

Fall For

1. kiməsə aşiq olmaq

I think I’m falling for Jeremy – I just can’t stop thinking about him! – Düşünürəm ki, Jeremy-ə aşiq olmuşam – onun haqqında fikirləşməyi saxlaya bilmirəm.

2. yalana inanmaq

Vivian told the teacher that she missed class because her dog was sick – and the teacher fell for it. – Vivian müəlliminə iti xəstələndiyi üçün dərsə gələ bilmədiyini dedi və müəllim buna inandı.

Fall Off – bir şeyin daha böyük bir əşyadan ayrılması

My glasses fell off when I bent down to pick up the paper from the floor. – Kağızı yerdən götürmək üçün əyildiyim zaman eynəyim düşdü.

Fall Out

1. Bağlı yerdən (bir qutu, bir səbət, bir avtomobil, bir qatar) çıxmaq, düşmək

Excuse me – is this your wallet? It fell out of your pocket. – Bağışlayın – bu sizin pul qabınızdır? Cibinizdən düşdü.

2. Biri ilə mübahisə etmək və sonra bir-birinə qəzəblənmək

John left the company after falling out with his business partner. – Con iş yoldaşı ilə mübahisə etdikdən sonra şirkətdən ayrıldı.

Fall Through – uğursuz olmaq (planlamada)

We were going to travel to Russia, but our plans fell through because we couldn’t get a visa. – Rusiyaya getməyə hazırlaşırdıq, amma viza ala bilmədiyimiz üçün planlarımız alınmadı.

Fill Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Fill in –  formanı doldurmaq

I fılled ın the application form and posted it off – ərizə formasını doldurdum və göndərdim.

Fill in on – məlumat vermək

I’m sorry I missed the meeting; could you fıll me ın on what happened – İclasa gələ bilmədiyim üçün üzr istəyirəm. Mənə nə olduğu haqqında məlumat verə bilərsinizmi?

Fill out –  blank doldurmaq

I fılled out the application form and mailed it – Ərizə formasını doldurub poçtla göndərdim.

Fill up –  nəyisə tamamilə doldurmaq

I stopped at the garage and fılled up with petrol – Qarajda dayandım və benzinlə doldurdum.

Get Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

get up – etmək

If you get up early, try not to disturb everyone else – tez oyansan heç kimi narahat etməməyə çalış.

get on with (someone) – yaxşı münasibətin olması

If you make some coffee I’ll get on with the washing up – sən kofe hazırlayarsan, mən də qabları yuyaram.

get over (something/someone)  –  bərpa etmək

It took him years to get over the shock of his wife dying – yoldaşının ölümünün şokunu bərpa etməsi illərini aldı.

get rid of (something)  –  qurtulmaq, atmaq

Maybe he was happy to get rid of her – bəlkə də ondan qurtulduğu üçün xoşbəxt idi.

get through to (someone) – nəyisə uğurla açıqlamaq

The refugees will need help to get through the winter.

Qışın öhdəsindən gələ bilmək üçün qaçqınların köməyə ehtiyacı olacaq.

get wound up (about something) –  nəyəsə əsəbləşmək

He got really wound up when he couldn’t find his keys – açarlarını tapa bilmədiyi üçün həqiqətən əsəbləşdi.

Give Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

give something away – ehtiyacın olmayan bir şeyi başqa birinə vermək

Alice decided to give away her books. She didn’t need them anymore. – Alice kitablarını vermək qərarına gəldi. Artıq onlara ehtiyacı yox idi.

give something back – nəyisə geri qaytarmaq

That toy doesn’t belong to you. Give it back! – O oyuncaq sənin deyil. Onu geri ver!

give in – təslim olmaq

After realizing that he had no chance, the soldier gave in. – Heç bir şansının olmadığını biləndən sonra əsgər təslim oldu.

give in to something – bir hissin insanı idarə etməsi

Although she really wanted another chocolate, she didn’t give in to temptation. – Əslində başqa bir şokolad istəsə də, tamahına tab gətirmədi.

give it up for somebody – alqışlamaq

Give it up for the speaker! – Bu alqışlar natiq üçündür!

give something off – xoşagəlməz qoxu yaymaq

This animal gives off a horrible smell when it feels threatened. – Bu heyvan təhlükə hiss etdikdə dəhşətli bir qoxu verir.

give out – fəaliyyətini dayandırmaq, uğursuz olmaq

While she was driving her new car, the engine suddenly started to give out. – Yeni avtomobilini sürərkən mühərrik qəfildən dayandı.

give something up – tərgitmək

Pat gave up smoking five years ago. He hasn’t smoked a cigarette since then. – Pat beş il əvvəl siqaretdən imtina etdi. O vaxtdan bəri siqaret çəkməyib.

Go Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

go off – ucadan səs çıxarmaq və ya partlamaq.

My alarm clock went off at 7:00 a.m. – Mənim zəngli saatım səhər 7-də ucadan səs çıxardı.

go over – nəzərdən keçirmək.

You should go over your homework before you give it to the teacher. Make sure there are no mistakes. – Müəllimə verməzdən əvvəl ev tapşırığınızın üstündən keçməlisiniz. Səhvlərin olmadığından əmin olun.

go on – Baş vermək.

What is going on in China right now? – Hazırda Çində nə baş verir?

go with – uyğunlaşmaq, oxşar olmaq.

My shirt and pants are both blue. They go with each other. – Köynəyim və şalvarım da mavidir. Bir-birləri ilə gedirlər.

go out

 1. işini dayandırmaq (maşınlar və ya elektrik əşyaları).

The electricity went out last night. I couldn’t see anything.

Ötən gecə elektrik kəsilib. Heç nə görə bilmədim.

2. ictimai fəaliyyətin bir hissəsi olmaq.

Every weekend I go out with my friends.

Hər həftə sonu dostlarımla birlikdə çölə çıxıram.

go along with – ilə razılaşmaq və ya izləmək.

Tommy usually goes along with what I say. He trusts me.

Tommy ümumiyyətlə mənim dediklərimlə hərəkət edir. Mənə güvənir.

go by – keçmək.

Three hours went by. Or I will go by that old house.

Üç saat keçdi. Ya da o köhnə evin yanından keçəcəm.

Grow Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

grow apart – yaxın münasibət qurmağı dayandırmaq

The couple were very close at first, but eventually they grew apart. – Cütlük əvvəlcə çox yaxın idilər, amma nəticədə ayrıldılar.

grow back – yenidən böyümək

When you go bald, your hair will never grow back again. – Keçəl olduğunuz zaman saçlarınız heç vaxt yenidən uzanmayacaq.

grow on somebody – əvvəllər sevmədiyiniz bir şeyi bəyənmək

Abdul never liked pizza, but now it’s starting to grow on him. – Abdul heç vaxt pizza sevmirdi, amma indi onu sevir.

grow out of something – köhnə paltarı geyinmək üçün çox böyük olmaq

Jim is growing fast. He will soon grow out of his clothes. – Jim sürətlə böyüyür. Tezliklə paltar balacalaşacaq.

grow up – tədricən böyümək

Did you grow up in a large family? – Böyük bir ailədə böyümüsünüz?

Hang Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Hang over someone – pis və ya xoşagəlməz bir şey üzərində düşünüb narahat olmaq

The risk of litigation will be hanging over us until November, when the statute of limitations runs. – Məhkəmənin müddəti, noyabr ayına qədər məhdudiyyətlər müddəti bitənə qədər uzanacaq.

Hang together – insanların bir-birinə dəstək olmaq və ya kömək etməsi (çətin vəziyyətdə)

I know we’re all on edge with this murder investigation, but we’ve got to hang together as a community. – Bu cinayət istintaqı ilə hamımızın maraqlandığını bilirəm, amma bir cəmiyyət olaraq birlik olmalıyıq.

Hang something up – son dəfə bir şey istifadə etməyi başa çatdırmaq

It’s time to hang up my golf clubs and try to get a job that actually pays the bills. – Golf klublarımı saxlayıb, pul qazana biləcəyim bir işə getməyin vaxtı gəldi.

Hang up – telefonu söndürməklə telefon danışığına son qoymaq

Arg. Tommy hung up before I could get his address and he’s not picking up when I call back. – Arg. Tommy mən onun ünvanını ala bilmədən telefonu söndürdü və mən yenidən zəng etdiyimdə götürmədi.

Hang back – bütün insanlar getdikdən sonra bir yerdə qalmaq

Go on ahead. I am going to hang back and watch the boats for a while. It relaxe me. – Davam et. Bir müddət dayanıb qayıqlara baxacağam. Bu məni rahatlaşdırır.

Hang about – Gözləmək və ya bir yerə yaxın olmaq, çox iş görməmək

Come join us! We’re at the mall, just hanging about until Sara’s done with her haircut. – Bizə qoşulun! Saranın saçını düzəltməyincə ticarət mərkəzində olacağıq.

Hang out (with someone) – birisi ilə haradasa çox vaxt keçirmək

Marlene used to hang out with her brothers at the bowling alley every Friday night. – Marlene, hər Cuma gecəsi qardaşıyla bowling salonunda olurdu.

Hang on – birisindən qısa müddətliyinə gözləməsini xahiş etmək (adətən telefonda istifadə edilir)

Could you hang on for a few minutes while I search the files? – Mən sənədləri axtararkən bir neçə dəqiqə məni gözləyə bilərsən?

Hold Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

hold something back – özünü başqa cür göstərməyi dayandırmaq

Susan couldn’t hold back her tears when she heard the news that her grandmother had died.

Susan, nənəsinin öldüyü xəbərini eşidəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi.

hold back from something – özünüzə nəsə etməyə imkan verməmək

Bill couldn’t hold back from losing his temper – Bill özünü huşunu itirməkdən saxlaya bilmirdi.

hold down something – müddət saxlamaq eyni işdə qalmaq

Peter is very incompetent. He can’t hold down a job for more than a month – Peter çox səriştəsizdir. Bir aydan çox bir işdə qala bilmir.

hold off – hər hansı səbəb ilə nəyinsə başlamaması

We went outside for a walk. Luckily, the rain held off so we didn’t need our umbrellas. – Çöldə gəzintiyə çıxdıq. Xoşbəxtlikdən, yağış yağmadı, buna görə çətirlərimizə ehtiyac duymadıq.

hold on – nəyisə tutmaq

The bus is about to move. Hold on – Avtobus hərəkət etmək üzrədir. Saxlayın!

hold out – müqavimət göstərmək (ağrı, hücum və s.)

He tried not to show that he was in pain, but he couldn’t hold out any longer – Ağrının olduğunu göstərməməyə çalışdı, amma artıq müqavimət göstərə bilmədi.

hold up – haradasa ilişib qalmaq

Sorry I’m late. I was held up in the traffic – Bağışlayın, mən gecikdim. Tıxacda qaldım.

Log Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Log in – Kompüter sistemində məhdud bir əraziyə daxil olun

I had forgotten my password and couldn’t log in – Mən şifrəmi unutmuşdum və girməyi bacarmadım.

Log into – Kompüter sisteminin məhdud hissəsinə daxil olmaq

I logged ınto the staff intranet to check my email – Elektron poçtumu yoxlamaq üçün işçilərin intranetinə daxil oldum.

Log off –  Kompüter sistemindən çıxmaq

When she’d finished working on the spreadsheet, she logged off and left the office – Elektron tabloda işini bitirdikdən sonra çıxdı və ofisi tərk etdi.

Look Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Look after – qayğı göstərmək

I need to find someone who can look after my dogs this weekend while I’m on holiday – Bu həftə sonu tətil edərkən itlərimə baxa biləcək birini tapmalıyam.

Look ahead – Gələcəyi düşünmək və planlaşdırmaq

Let’s look ahead to next month’s projected sales figures – Gələn ayın proqnozlaşdırılan satış rəqəmlərinə baxaq.

Look around/round – harasa baş çəkmək və orada nə olduğunu görmək

Do you want to have a look around/round town this afternoon? – Bu günortadan sonra şəhər kənarında bir yer görmək istəyirsən?

Look at

a) qərar vermədən əvvəl bir şeyi nəzərdən keçirmək və ya araşdırmaq

We will have to look at all the proposals before coming to any decision. – Hər hansı bir qərara gəlməzdən əvvəl bütün təkliflərə baxmalı olacağıq.

b) cəld formada bir şey oxumaq

Can you have a look at the notes I gave you last week? – Keçən həftə verdiyim qeydlərə bir baxa bilərsənmi?

c) Bir şeylə qarşılaşmaq

He is looking at a large fine if he doesn’t comply with the court order. – Məhkəmə qərarına əməl etmədiyi təqdirdə böyük bir cərimə ilə qarşı-qarşıya qalacaq.

Look back – Keçmişdə baş verən nəyisə düşünmək

When I look back on my childhood, I realise how lucky I was to not have any responsibilities. – Uşaqlığım haqqında düşünəndə, heç bir məsuliyyətim olmadığı üçün nə qədər şanslı olduğumu anlayıram.

Look down on – Kimisə özündən aşağı hesab etmək; başqasından daha yaxşı olduğuna inanmaq

I hate the way that our boss looks down on us; she treats us as if we are less important than her. – Müdirimizin bizə baxmağına nifrət edirəm; bizə ondan daha az əhəmiyyət kəsb edirmişik kimi davranır.

Look for – Birini və ya bir şeyi axtarmağa çalışmaq

Can you help me look for my keys? I seem to have mislaid them – Açarlarımı axtarmağa kömək edə bilərsiniz? Deyəsən onları itirmişəm.

Look forward to – Gələcəkdə baş verəcək bir şey üçün həyəcanlanmaq

I am really looking forward to Christmas this year, as my family are coming to visit – Bu il Milad bayramını səbirsizliklə gözləyirəm, çünki ailəm ziyarətə gəlir.

Look in on – qısa müddətliyinə kimisə ziyarət etmək

Look in on your grandmother on your way home to make sure she has everything she needs – Evə gedərkən nənənə baş çəkin, ehtiyacı olan hər şeyinin olduğundan əmin olun.

Look into – Bir şeyi araşdırmaq və ya tapmaq

I don’t have that information to hand but I will look into it and get back to you – Əldə edəcək məlumatım yoxdur, amma araşdırıb sizə geri dönəcəyəm.

Look on – İştirakçı olmadan bir hadisəni və ya bir işi izləmək

I looked on as my friends danced around the room. – Dostlarım otaq ətrafında rəqs edərkən mən baxırdım.

Look out – Ehtiyatlı olmaq və ya birisinə xəbərdarlıq etmək

Look out! There is broken glass on the floor! – Baxın! Yerdə qırıq şüşə var!

Look over – Bir şeyi yoxlayın və ya ümumiyyətlə tez bir zamanda düzəldin

Can you look over my thesis and tell me what you think I need to improve? – Dissertasiyalarıma baxıb yaxşılaşdırmalı olduqlarımı deyə bilərsinizmi?

Look to – Kömək və ya məsləhət üçün kiməsə güvənmək

We have always looked to our mother for guidance. – Biz həmişə anamıza rəhbərlik üçün güvəndik.

Look through – qısaca bir şeyi araşdırmaq və ya oxumaq

Can you have a look through this report before I hand it to the boss please? – Zəhmət olmazsa, müdirə təhvil verməzdən əvvəl bu hesabata baxa bilərsinizmi?

Look something up – məlumat axtarmaq

We can look up the restaurant’s address on the internet – Restoranın ünvanını internetdə axtara bilərik.

Look someone up – kiməsə baş çəkməyə getmək, köhnə dostu tapmaq

Look me up if you are ever in Ireland! – İrlandiyada olsan mənə baş çək!

Look up to someone – birinə heyran olmaq və ya hörmət etmək

I have always looked up to my father – Mən həmişə atama heyran olmuşam.

Look upon/on someone – müəyyən bir şəkildə nəzərdən keçirmək və ya düşünmək

I have always looked upon/on my mother as a friend. – Mən həmişə anama dostum kimi baxmışam.

Look away – Qorxu, utanc, ağrı, xəcalət kimi hisslər səbəbi ilə gözünü qaçırtmaq

I looked away as the doctor peeled the bandage off my arm – Həkim qolumdakı sarğını açdıqca mən gözümü qaçırdım.

Pay Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Pay in – ödəmək

Jerry gave me a cheque so I am off to the bank to pay it in – Jerry mənə bir çek verdi, onu ödəmək üçün banka üz tutdum.

Pay out – böyük bir ödəniş, xüsusilə kompensasiya

He paid out a huge amount of money to his wife when they divorced – Boşandıqları zaman həyat yoldaşına külli miqdarda pul ödəmişdi.

Pay up – tam borcu ödəmək

John says he wants his money so you had better pay up – John pulunu istədiyini deyir, sən onun borcunu tam ödəyərsən.

Pay off – rüşvət vermək, işdən çıxan birinə olan ödəniş

They say he got permission to build on the land because he paid off the local council.

Deyirlər ki, o, yerli məclisə pul ödədiyi üçün ərazidə inşaat icazəsi alıb.

Pay back – geri ödəmək, ödətmək

Jenny was bullied at school last week. Now she is thinking of ways to pay them back.

Jenny keçən həftə məktəbdə təhqir olunmuşdu. İndi bunları geri ödətməyin yollarını düşünür.

Put Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Put off – təxirə salmaq, dayandırmaq

Can we put off the meeting until Wednesday please? – Zəhmət olmazsa, çərşənbə gününə qədər görüşü təxirə sala bilərikmi?

Put up with – dözmək.

I can’t put up with him anymore, he’s driving me crazy! – Artıq ona dözə bilmirəm, o məni dəli edir!

Put down – təhqir etmək.

He puts her down all the time, I don’t know why she’s still with him – O, onu həmişə təhqir edir, bilmirəm niyə hələ də onun yanında olur.

Put on – geyinmək

I put on a beautiful dress and my high heels – Gözəl bir paltar və hündürdaban ayaqqabımı geyindim.

Put up – qurmaq

I can’t put up the tent. I think it’s brokenÇadırı qura bilmirəm. Məncə qırılıb.

Put across – çatdırmaq

I was trying to put across my point of view but no one was listening – Mən öz fikrimi bildirməyə çalışırdım, amma heç kim qulaq asmırdı.

Put outdərc etmək.

They put out a new newsletter every Friday. It’s worth reading – Onlar hər cümə günü yeni bir bülleten çıxarırlar. Oxumağa dəyər.

Put back – yerinə qoymaq.

Please put back the milk when you’re finished with it – Xahiş edirəm süd ilə işini bitirdikdən sonra onu yerinə qoy.

Take Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

take a back – – Kimisə təəccübləndirmək və ya şoka salmaq

His voice was so loud that it took us aback at first – Səsi o qədər yüksək idi ki, əvvəlcə bizi təəccübləndirdi.

take apart

 1. Bir şeyi fərqli hissələrə ayırmaq

He took my phone apart to fix it – O, mənim telefonumu düzəltmək üçün hissələrə ayırdı.

2. Bir mübahisənin və ya bir fikrin zəifliyini göstərmək

They will take our report apart and then give us feedback – Onlar hesabatımızı ayrı aparacaqlar və sonra bizə rəy verəcəklər.

3. Bir şeyi tənqid etmək

The reviewers took apart the new film – Rəyçilər yeni filmi tənqid etdilər.

take away

a) Bir rəqəmdən bir rəqəmi çıxmaq, çıxarmaq

Six take away four is two – Altıdan dördü çıxanda iki edir.

b) Bir restorandan yemək almaq və başqa yerdə yemək

We ordered Chinese food to take away – Biz ,in yeməklərini alıb apardıq.

c) Bir şeyin müsbət təsirini azaltmaq

The drunken fight after the party took away from the celebration – Əyləncədən sonra sərxoş halda şənlikdən uzaqlaşdı.

d) Birisini evindən bir quruma gətir

He became very aggressive so we called the police and they took him away – O, çox aqressiv idi, biz polisə zəng etdik və onu apardılar.

TAKE BACK

a) Bir şeyi satın aldığınız yerə qaytarmaq

The dress was too tight so I took it back to the shop – Paltar çox dar idi, onu yenidən dükana qaytardım.

b) deyilən bir şeyin səhv olduğunu qəbul etmək

You’re not selfish. I take that (comment) back – Eqoist deyilsiniz. Mən (şərhi) geri götürürəm.

TAKE DOWN

a) yüksəkdə olan bir şeyi götürmək

He took down the book from the top of the bookcase – O, kitabı kitab şkafının üstündən götürdü.

b) nəyisə sökmək

After the music festival, they took down the stage – Musiqi festivalından sonra səhnəni sökdülər.

c) məlumat yazmaq

She took down John’s number so she could call him back – Onu geri çağıra bilmək üçün Conun nömrəsini götürdü.

d) kimisə aşağı çək

The journalist took the politician down with her difficult questions – Jurnalist çətin sualları ilə siyasətçini çətin vəziyyətə saldı.

TAKE FOR – Birisi haqqında adətən səhv olan bir şeyə inanmaq

She looks very mature so I took her for much older than 14 – O, çox yetkin görünür, buna görə onun 14 yaşından böyük olduğunu düşünürdüm.

TAKE IN

a) Birinin evinizdə qalmasına icazə verin

He had nowhere to go so she took him in – Onun gedəcək yeri yox idi, ona görə onu içəri aldı.

b) kimsə tərəfindən aldanmaq

She lied! I can’t believe I was taken in by her – o yalan danışdı! Mən inana bilmirəm ki, aldandım.

c) Bir şeyə diqqət yetirmək, başa düşmək

It was a very good speech and I took it all in – Çox yaxşı nitq idi və mən hər şeyi başa düşdüm.

d) Nəfəs almaq və ya udmaqla bir şeyi qəbul etmək

Some plants take in a lot of water and can’t grow in dry places – Bəzi bitkilər çox su içirlər və quru yerlərdə böyüyə bilmirlər.

e) Paltarı daha kiçik / dar etmək

She took in her dress as it was too big – Paltarını çox böyük olduğu üçün onu balacalandırdı.

TAKE OFF

a) Yerdən qalxmaq

The plane took off at 2pm – Təyyarə gecə 2-də havaya qalxdı.

b) Qəflətən uğurlu olmaq

Her career took off – Onun karyerası başlandı.

c) Paltarını çıxarmaq

It was hot in the room so he took off his t-shirt – Otaq isti idi, buna görə də koftasını çıxardı.

d) İcazə alaraq işə getməmək

She took a week off to go and visit her family – O, ailəsini ziyarət etmək üçün bir həftə işə getmədi.

TAKE ON

a) İşi və ya məsuliyyəti çətin olan bir şeyi qəbul etmək

I took on the project – Layihəni qəbul etdim.

b) Bir işi görmək üçün birini işə götürmək

I went for the interview last week and now they’ve decided to take me on. – Keçən həftə müsahibəyə getdim və indi məni qəbul etmək qərarına gəldilər.

c) İnsanların nəqliyyat vasitəsinə minmələrini təmin etmək

We can only take on five more passengers at the next stop. – Növbəti dayanacaqda yalnız beş sərnişin qəbul edə bilərik.

TAKE OUT

a) Bir şeyi yerindən hərəkət etdirmək

I took out my wallet from my bag – Çantamdan pul qabımı çıxartdım.

b) Kredit, lisenziya və ya sığorta polisi kimi rəsmi bir şey əldə edin

She took out a loan from the bank – o, bankdan kredit götürdü.

c) kimisə öldürmək, nəyisə məhv etmək

His entire army unit got taken out in Afghanistan. – Bütün ordu dəstəsi Əfqanıstana aparıldı.

TAKE OVER

a) Bir şirkətin, işin idarə olunması

Facebook took over WhatsApp in 2014 – Facebook 2014-cü ildə WhatsApp-ı ələ aldı.

b)başqasının yerinə nəyisə idarə etməyə başlamaq

Susan is taking over from Anna as manager – Susan menecer işini Annadan qəbul edir.

TAKE TO – Bir şeyi / kimisə bəyənmək

It was only the teacher’s first class but the students really took to him. – Bu, müəllimin ilk sinfi idi, lakin tələbələr onu həqiqətən bəyəndilər.

TAKE UP Something

a) daimi olaraq bir iş görməyə vaxt ayırmaq (hobbi)

She took up swimming and started going twice a week. – O, üzgüçülüklə məşğul oldu və həftədə iki dəfə getməyə başladı.

b) Sual, problem üzrə hərəkət etmək

When she read about the libraries closing, she took up the issue with her Member of Parliament. – O, kitabxanaların bağlanması barədə oxuduğu zaman parlament üzvü ilə məsələni qaldırdı.

c) Bir işə başlamaq

He will take up his position next week – o, gələn həftə vəzifəsini icra edəcək.

d) Təklifi və ya çağırışı qəbul etmək

He was offered a promotion at work and, although it was a lot more work, he took up the challenge – Ona iş yerində artım təklif edildi və bu daha çox işə səbəb olsa da, o, vəzifəni qəbul etdi.

take it upon oneself – bir şey üçün məsuliyyəti qəbul edin

He took it upon himself to show the guests around – O, qonaqlara ətrafı göstərmək işini öz üzərinə götürdü.

Turn Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Turn Down

a) səsini azaltmaq.

The TV is too loud. Can you turn it down? – televizorun səsi çox yüksəkdir. Səsini azalda bilərsən?

b) tələbi rədd etmək

My credit card application was turned down by the bank because of my bad credit. – Mənim kredit kartı ərizəm, pis kreditimə görə bank tərəfindən rədd edildi.

Turn In

a) bir şey təqdim etmək.

All students are expected to turn in their homework at the end of today’s lesson. – Bütün şagirdlərin bugünkü dərsin sonunda ev tapşırıqlarını təqdim etmələri gözlənilir.

b) yatağa getmək.

I’m tired to stay up. I think I’ll turn in – ayaqüstə dayanmaqdan yoruldum, düşünürəm ki yatağa gedim.

Turn Into – fərqli bir şeyə çevrilmək, dəyişmək

Ben is a nice guy until he drinks alcohol. He then turns into a monster! – Ben spirtli içki qəbul edənə qədər gözəl adam olur. Sonra canavara çevrilir!

Turn Off – bir maşın və ya cihazın işləməsini dayandırmaq.

Turn off the TV if no one is watching it. – Heç kim televizora baxmırsa, onu söndürün.

Turn On – bir maşın və ya cihazı yandırmaq, işə salmaq

My father is terrible with computers. He can’t even turn one on! – Atam kompüter işlərində dəhşətlidir. Heç birini yandıra da bilməz!

Turn Out

a) tədbirdə iştirak etmək

People turned out in huge amounts for the opening night of the movie – Filmin açılış gecəsi üçün insanlar böyük miqdarda çıxdı.

b) sonda, nəticədə

I looked for my keys all over the house. It turned out they were in my jacket pocket all along  – Açarlarımı evin hər tərəfində axtardım. Onların jaketimin cibimdə olduğu ortaya çıxdı.

Turn Up

a) səsini artırmaq.

I love this song. Someone turn up the radio. – Mən bu mahnını sevirəm. Kimsə radionun səsini artırsın.

b) gözlənilmədən tapmaq.

I hadn’t seen her for months and then, one day, she turned up at my house – Mən onu aylarla görmədim, sonra bir gün evimə gəldi.

Warm Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Warm up – idmandan əvvəl məşq etmək

The team warmed up half an hour before the volleyball match – komanda voleybol matçından yarım saat əvvəl məşq edib.

Work Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Work off – Stressi və ya ağırlığı aradan qaldırmaq üçün məşq etmək

She goes to the gym to work off her anger – o, stresi atmaq üçün idman salonuna gedir.

Work on – Təkmilləşdirin və ya inkişaf etdirin

Scientists are working on genetically modified crops and foods – Elm adamları genetik modifikasiya edilmiş bitkilər və qidalar üzərində işləyirlər.

Work out

a) yaxşı sonla bitmək

Things were going wrong for them but fortunately it all worked out in the end. – İşlər yaxşı getmirdi, amma xoşbəxtlikdən yaxşı sonla bitdi.

b) Cavabı və ya həll yolunu tapmaq

I couldn’t work out all the answers to the crossword puzzle. – Krosvordun bütün cavablarını tapa bilmədim.

Work over

a) Hücum etmək, döymək

They worked him over and robbed him – onlar ona hücum etdilər və soydular.

b) təkrarlamaq, yenidən etmək

They worked it over until they had got it right. – Onlar doğru olana qədər onun üzərində işlədilər.

Work through – çalışmaq və problemi həll etmək

It took him a long time to work through his anger after he lost his job. –

İşini itirəndən sonra qəzəbinin keçməsi uzun zaman aldı.

Show Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Show in –  Birisini ofisə və ya başqa otağa aparmaq

The secretary showed me in to speak to the manager. – Katib mənə müdirlə danışmamı bildirdi.

Show off

a) Diqqəti cəlb edəcək şəkildə davranın

The children were showing off and irritated me – Uşaqlar diqqət cəlb etməyə çalışdı və məni əsəbləşdirdilər.

b) qürur duyduğun bir şeyi göstərmək.

he wanted to show off his new sound system – o, yeni səs sistemini göstərmək istədi.

Show out –  Birini otaqdan və ya binadan çıxarmaq

Her secretary showed me out after the interview – onun katibi görüşdən sonra məni çıxardı.

show over – ətrafı göstərmək

He showed us over the scene of the accident – o, qəza yerini bizə göstərdi

Show round/around – müəyyən hissələri göstərmək üçün bir yerə aparmaq

The guide showed them round the historic part of the city – bələdçi onlara şəhərin tarixi hissəsini göstərdi.

show through – gizlətmək cəhdlərinə baxmayaraq bir şeyin hiss edilməsi

His anger showed through despite his smile – təbəssümünə baxmayaraq əsəbi olduğu hiss edildi.

Show up

a) Bir şeyə qatılmaq və ya bir yerə gəlmək

Very few showed up at the meeting – Görüşdə çox az adam iştirak etdi.

b) birini utandırmaq

He showed us up when he arrived drunk and started arguing – o, sərxoş olduğu zaman bizi göstərdi və mübahisə etməyə başladı.

Stick Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Stick around – bir müddət bir yerdə qalmaq

He’s late, but i’ll stick around for another few minutes before I leave. – O gecikdi, amma mən ayrılmadan əvvəl daha bir neçə dəqiqə qalacağam.

Stick at – çətinliklərə baxmayaraq bir şey etməyə davam etmək

She found the course very tough but she stuck at it and did well in the end. – Kursun çox sərt olduğunu düşündü amma buna baxmayaraq sonda yaxşı nəticə aldı.

Stick by – çətinliyi olan birini dəstəkləmək

No one stuck by him when the scandal became public. – Qalmaqal ictimaiyyətə açıldığı zaman heç kim onu dəstəkləmədi.

Stick down – sürətli və düşünmədən yazmaq

I couldn’t answer the test so I just stuck anything down that I could remember. – Testə cavab verə bilmədim, xatırlaya bildiyim bir şey yazdım.

Stick it to – birisinə pis və ya haqsız davranmaq

My boss always sticks it to me when she’s in a bad mood. – Müdirimin kefi olmayanda həmişə mənə pis davranır.

Stick out –  asanlıqla nəzərə almaq

He’s so much better than the others that he sticks out. – O, başqalarına başqalarının ona olduğundan daha yaxşı davranır.

Stick out for – maaş artımı tələb etmək

We’re sticking out for a 5% increas –  5% maaş artımı tələb edirik.

Stick to

a) dəyişdirməmək

The Prime Minister decided to stıck to the original plan despite the criticism in the media. – Baş nazir mediada tənqidlərə baxmayaraq orijinal plana uyğun olmağa qərar verdi.

b) məhdudlaşdırmaq, dəyişməmək

I stuck to the path and didn’t take the shortcut. – Yolu dəyişdirmədim və qısa yol ilə getmədim.

Stick together – Bir-birinə dəstək olmaq

If we don’t stick together, things will be much worse for all of us- we need some unity. – Birlikdə qalmasaq, işlər hamımız üçün daha pis olacaq – birliyə ehtiyacımız var.

Stick up for – Dəstək olmaq və ya müdafiə edin

You have to stıck up for yourself here, because no one will back you. – Heç kim səni geri qaytarmayacağı üçün burda özünə baxmalısan.

Stick with – nəyisə dəyişdirməmək

We’d better stick with our original idea. – Orijinal ideyamızla daha yaxşı düşünərdik.

Switch Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Switch off

a) Elektrik təchizatlarını söndürmək

I switched off the lights, locked the door and left. – İşıqları söndürdüm, qapını kilidlədim və çıxdım.

b) diqqəti saxlamaq

I was bored and switched off during the lecture. – Dərs əsnasında darıxdım və diqqətim yox oldu.

Switch on

a) Elektrikli bir şeyin işə düşməsi

She switched on the lights when she entered the room. – Otağa girəndə işıqları yandırdı.

b) müəyyən bir formada davranmaq

He switched on the charm when they arrived. – O, onlar gələn zaman şarmını işə saldı.

Switch over – Bir provayderdən və ya mənbədən digərinə keçmək.

We switched over to solar power. – Günəş enerjisinə keçdik.

Tear Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Tear apart – çox narahat olmaq

People were torn apart when news of the train crash came through. – Qatarların qəzaya uğraması xəbəri gələndə insanlar çox narahat olmuşdu.

Tear at – nəyisə çəkmək, çəkməyə çalışmaq

The fighters tore at each other – Döyüşçülər bir-birlərini çəkirdilər.

Tear away

a) kiminsə istəmədən etdiyi bir şeyi dayandırmaq

I had to tear him away from the office for dinner. – Yemək üçün onu ofisdən çıxartmalı idim.

b) Səthin şiddətlə qopması

The roof was torn away in the hurricane. – Qasırğada dam qopdu.

Tear down – dağıtmaq

The estate was torn down so that they could develop the land into luxury flats. – Torpaqların üzərində lüks mənzillər tikmək üçün əmlakı dağıtdı.

Tear into – qəti və ya hirsli şəkildə tənqid edin

She tore into me for losing it. – O, məni onu itirdiyim üçün tənqid edirdi.

Tear off  – qayçı olmadan, əl ilə bir şeyin bir hissəsini çıxarmaq, cırmaq

She tore the slip off the bottom of the form and sent it with her cheque. -Formun altındakı yapışqan hissəni cırdı və çek ilə göndərdi.

Tear out – sürətlə getmək

The sheriff tore out after the escaping criminals. – Polis qaçan cinayətkarların ardınca sürətlə getdi.

Tear up

a) parçalamaq

He tore the fax up and threw the bits of paper in the bin. – Faksı cırıb kağız parçaları zibil qutusuna atdı.

b) Gözlərin yaşla dolması

After hearing the tragic news he teared up and could hardly speak. – Faciəli xəbəri eşitdikdən sonra gözləri yaşla doldu və çətinliklə danışa bildi.

Think Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

think ahead – gələcəkdə nələrin baş verə biləcəyini düşünmək və ya gələcək üçün planlar qurmaq

When you are in high school, everyone expects you to start thinking ahead. – Orta məktəbdə oxuyarkən hamı gələcək haqqında düşünməyə başlayır.

think back – keçmiş bir hadisəni xatırlamaq deməkdir

When I think back to my school days, I can’t imagine why I was so stubborn. – Məktəb günlərimi düşünəndə niyə bu qədər inadkar olduğumu təsəvvür edə bilmirəm.

think for oneself – müstəqil münasibət qurmaq, qərar qəbul etmək və öz fikirlərini formalaşdırmaq

My mother always told me to think for myself and not imitate my friends. – Anam həmişə deyirdi ki, özüm düşünüm və dostlarımı təqlid etməyim.

think of – birisi haqqında fikir formalaşdırmaq

I think of my brother as someone who will always help me. – Qardaşımı həmişə mənə kömək edəcək biri kimi düşünürəm.                    

think about – kimisə xatırlamaq, haqqında düşünmək

I thought of you when I heard about a vacancy at my workplace. – İş yerimdəki boş yer haqqında eşidəndə səni düşündüm.

think something out/through – Bir şey haqqında düşünərək bütün nəticələri nəzərə almaq

The story was well thought out – Hekayə yaxşı düşünülmüşdü.

think something over – nəyisə diqqətlə düşünmək

The company needs time to think over the proposal. – Təklifin üzərində diqqətlə düşünmək üçün şirkətə vaxt lazımdır.

Try Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Try back – təkrar zəng etmək

I called but they weren’t in, so I will try back later. – Mən zəng etdim, amma onlar yox idi, , buna görə daha sonra yenidən cəhd edəcəyəm.

try on – uyğun olub-olmadığını anlamaq üçün paltar geyinmək

Try the shoes on before you buy them – ayaqqabıları almazdan əvvəl yoxla.

try out – nə qədər yaxşı olduğunu görmək, nəyisə sınamaq və ya istifadə etmək

They’re trying out a new presenter for the show – Şou üçün yeni bir aparıcı təqdim etməyə çalışırlar.

Try for – Bir şey əldə etmək üçün cəhd etmək

I’m going to try for the job – İş üçün çalışacağam.

Try it on – pis davranaraq kimisə təhrik etmək

The children were trying it on all night until I lost my temper. – Mən özümdən çıxana qədər uşaqlar bütün gecə boyunca onu sınadılar.

­Pass Feli ilə Phrasal Verb cümlə nümunələri

Pass as – bir şeyin olduğuna inanmaq

Although not qualified, he managed to pass as a doctor for years. – İxtisaslı olmasa da, illərdir həkim kimi keçə bildi.

Pass away – ölmək

Sadly, Georgia’s uncle passed away yesterday after a short illness. – Təəssüf ki, Georgia-n əmisi dünən qısa xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi.

Pass back – qayıtmaq

I felt awful when the teacher started to pass back the exam papers. – Müəllim imtahan vərəqlərini geri qaytarmağa başlayanda dəhşətli hiss etdim.

Pass by – dayanmadan keçmək

I was just passıng by when I saw the accident. – Qəzanı görəndə dayanmadan yanından keçdim.

Pass down – məlumat ötürmək və ya gənc nəsillərə keçirmək

The tales were passed down for centuries without changing ay of the words. – Nağılların sözləri əsrlər boyu dəyişmədən ötürüldü.

Pass on – dəvət və ya fürsətdən imtina etmək

I think i’ll pass on dinner tonight- I’m not hungry. – Düşünürəm ki, axşam yeməyindən imtina edəcəyəm – ac deyiləm.

Pass on to – mövzunu dəyişdirmək

Let’s pass on to the next item on the agenda. – Gündəlikdəki növbəti məsələyə keçək.

Pass out

a) huşunu itirmək

He got so drunk that he passed out – O qədər sərxoş oldu ki, huşunu itirdi.

b) paylamaq

The protesters passed out leaflets to the growing crowd – Etirazçılar artan izdihama vərəqələr payladılar.

Pass over – kimisə görməməzlikdən gəlmək, kiçik birinə iş, mükafat və s. vermək

They passed him over and made his assistant the new director. – Onu keçib köməkçisini yeni direktor etdi.

Pass round – Paylayın, iştirak edənlərə vermək

They passed round copies of the handbook – Əl kitabının dəyirmi nüsxələrini payladılar

Pass through – qısa müddətə bir yerdenən keçmək (dayanmadan)

I didn’t see much as I was only passing through the town – Mən şəhərdən keçərkən çox şey görmədim.

Pass to – kiməsə məsuliyyət vermək

The shares passed to his daughter when he died. – O, ölən zaman səhmləri qızına ötürüldü.

Pass up – Bir şansdan imtina etmək

She passed up the opportunity to go to university because she’d been offered a job. – Ona iş təklif olunduğuna görə universitetə getmək fürsətindən imtina etdi.

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Ümid edirik ki, bu yazımızın da faydalı olduğunu düşünürsünüz.

Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman getwordly.com məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin 🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir