Prefer və Would Rather arasındakı fərqlər - Wordly

Prefer və Would Rather arasındakı fərqlər


Prefer və Would Rather nədir? Azərbaycan dilində mövzu izahı

Həm prefer, həm də Would rather İngilis dilində seçim cümlələrində, bir şeyi başqa bir şeydən üstün tutduğumuzu bildirmək üçün və bir sıra bənzər situasiyalarda istifadə edilir.

 • İngilis dilində Prefer necə istifadə edilir?
 • İngilis dilində bir şey yerinə başqa bir şey seçmək necə deyilir?
 • Prefer Doing Something to Doing Something Else
 • Prefer Doing Something Rather Than Doing Something Else
 • Would Rather və İngilis dilində istifadəsi
 • Would Rather ilə İngilis dilində nümunə cümlələr

İngilis dilində Prefer necə istifadə edilir?

Prefer nədir? Prefer istifadəsi necədir? Prefer mövzu izahı kimi bir çox suallarınıza bu başlıq altında cavab tapa biləcəksiniz:

Seçimlərdən bəhs edərkən Prefer istifadə edilir:

 • I prefer tea -Mən çaya üstünlük verirəm.
 • I prefer tea to coffee -Mən kofe yerinə çaya üstünlük verirəm.

Prefer ilə birlikdə –ing forması və ya “to” istifadə edilə bilər.

 • I prefer reading a book -Mən kitab oxumağa üstünlük verirəm.
 • I prefer to read a book -Mən kitab oxumağa üstünlük verirəm.
 • Do you prefer hot or cold weather? -Sən isti, yoxsa soyuq suya üstünlük verirsən?
 • I prefer red wine to white -Mən ağ şərab yerinə qırmızını seçirəm.

Ancaq prefer-dən sonra -ing istifadə etsək, o zaman qarşılaşdırdığımız şeydən əvvəl to, prefer-dən sonra to + feil istifadə edərsək, o zaman qarşılaşdırdığımız şeydən əvvəl “rather than” istifadə edilir.

 • I prefer reading a book to watching TV -Mən televizora baxmaq yerinə, kitab oxumağa üstünlük verirəm.
 • He prefers watching football to playing it -O, futbolu oynamaq əvəzinə ona baxmağı üstün tutur.
 • I prefer to read a book rather than watch TV -Mən televizora baxmaq yerinə, kitab oxumağa üstünlük verirəm.
 • I’d prefer not to discuss this issue -mən bu mövzunu mübahisə etməməyi üstün tuturam.

İngilis dilində Prefer istifadəsi ilə bağlı daha çox cümlə nümunəsi ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, o zaman “İngilis dilində üstünlük cümlələri: Prefer ilə bağlı cümlə nümunələri” başlıqlı yazımıza nəzər salmağı unutmayın.

İngilis dilində bir şey yerinə başqa bir şey seçmək necə deyilir?

İngilis dilində bir şeyi etmək yerinə başqa bir şeyi seçmək iki fərqli formada; “Prefer Doing Something to Doing Something Else” və “Prefer to do something rather than do something else” deyilə bilər və bu formaların hər birinə aid nümunələrlə aşağıdakı başlıqlarda tanış olacaqsınız:

Prefer Doing Something to Doing Something Else

 • Some people prefer a vegetarian diet, while others prefer a meat-based diet -Bəzi insanlar vegeterian dietinə üstünlük verirlər, digərləri ət əsaslı bir dietə üstünlük verirlər.
 • I’d prefer not to work but I don’t have much choice -İşləməməyi üstün tuturam, amma çox seçimim yoxdur.
 • Most convalescents prefer to be cared for at home rather than in a hospital -Xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada deyil, evdə qulluq edilməyi üstün tuturlar.
 • Would you prefer to pay by cash, cheque, or credit card? -Nağd, çek və ya kredit kartı ilə ödəməyi üstün tutursunuz?
 • I prefer tea to coffee -mən qəhvə yerinə çaya üstünlük verirəm.
 • She prefers books to magazines -O, jurnallar əvəzinə kitablara üstünlük verir.
 • I prefer to go by bicycle -Velosipedlə getməyə üstünlük verirəm.
 • I prefer to remain seated -Oturub qalmağı üstün tuturam.
 • I prefer walking to driving -mən maşın sürmək əvəzinə gəzməyə üstünlük verirəm.
 • Thank you, I don’t prefer nothing to drink -Təşəkkür edirəm, heç nə içməməyi üstün tuturam.
 • During my education in university, I preferred nights to study -Mən universitet təhsilim sırasında, gecələr dərs oxumağı üstün tutardım.
 • I preferred nights to days in order to study -Mən dərs oxumaq üçün gündüz əvəzinə, gecəni seçərdim.
 • Do you prefer coming with me to go shopping or staying at home ? -sən mənimlə alış-verişə gəlməyi, yoxsa evdə oturmağı seçərsən?
 • I should prefer to wait until evening -mən axşama qədər gözləsəm daha yaxşı olar.
 • I prefer driving by car to going by bus to work -Mən işə avtobusla getməkdənsə, maşınla getməyi üstün tuturam.
 • I prefer reading a book to (reading) a magazine -mən jurnal oxumaqdansa, kitab oxumağı üstün tuturam.
 • She prefers playing basketball to watching a movie -O, filmə baxmaqdansa basketbol oynamağa üstünlük verir.
 • Do we prefer drinking tea to coffee ? -Biz çay içməyi qəhvədən üstün tuturuq?
 • We do not prefer motorcycle to bicycle -Biz motosikleti velosipeddən üstün tutmuruq.
 • She does not prefer riding a horse to a donkey -O, eşşəyə minmək əvəzinə at sürməyə üstünlük vermir.
 • We prefer listening to music to listening to radio -Biz radio dinləməkdən daha çox musiqi dinləməyi üstün tuturuq.
 • Women are more likely to prefer sweet -Qadınlar şirniyyata daha çox üstünlük verirlər.

Prefer Doing Something Rather Than Doing Something Else

Cümlə quruluşu would prefer + to + V + rather than + V formasındadır:

 • I would prefer to eat at home rather than go to the restaurant -Mən restorana getməkdənsə, evdə yeməyi üstün tuturam.
 •  I’d prefer to have fruit juice rather than (have) coffee -mən kofe içməkdənsə, meyvə suyu içməyi üstün tuturam.
 • He conveyed his displeasure with his body rather than his voice -o, narazılığını səsindən çox bədən dili ilə hiss etdirdi.
 • Meadows were pastured rather than mown -çəmənliklər biçilmək əvəzinə otlatıldı.
 • His hair was brown rather than white-blond, his beautiful eyes deep set and large -onun saçları ağ-sarıdan əlavə qəhvəyi rəngdə idi, gözəl gözləri dərin və iri idi.
 • I happen to be an Immortal rather than a human, he said gently -o, bir insan əvəzinə ölümsüz biri olduğunu nazik formada dedi.
 • It resembled a doctor’s waiting room rather than any police station she’d seen -o, onun gördüyü heç bir polis bölməsinə yox, bir həkimin gözləmə otağına bənzəyirdi.
 • The judge liked that option rather than jailing a single mom -Hakim, subay ananı həbs etməkdənsə bu seçimi bəyəndi.
 • He looked like he was on vacation rather than facing the end of the world -o, Dünyanın sonu ilə üzləşməkdən çox istirahətdə imiş kimi görünürdü.
 • She froze as her hands reached for her book rather than the sword -onun əlləri qılınc əvəzinə kitabına uzanan zaman dondu.
 • He was a spectator rather than an actor on the stage of the world -O, dünya səhnəsində bir aktyordan çox izləyici idi.
 • Physical surroundings rather than latitude determine the character of the flora -Genişlik deyil, fiziki mühit floranın xarakterini müəyyənləşdirir.
 • He preferred that Englishmen should be free rather than sober by compulsion -o, İngilislərin məcburiyyət qarşısında ayıq olmaqdan daha çox azad olmalarına üstünlük verdi.
 • Luria was an inspirer of saintly conduct rather than an innovator in theories -Luria, nəzəriyyələrdə bir yenilikçi deyil, müqəddəs davranışın ilhamçısı idi.
 • We are offered a philosophical rather than a scientific speculation when E. -E. zaman elmi bir fərziyyə deyil, bir fəlsəfi təklif edirik.

Would Rather və İngilis dilində istifadəsi

Rather nədir? Rather than nədir? would rather istifadəsi kimi sizləri maraqlandıran suallarla bu başlıq altında tanış ola biləcəksiniz: “would rather” və “would prefer” qəlibləri arasında mənaca bir fərq olmasa da, istifadə zamanı struktur olaraq aşağıdakı fərqlər vardır:

 • – would rather do
 • – would prefer to do

“would rather” qəlibindən sonra birbaşa olaraq feil gəlir və şəkilçi qəbul etmir.

 • I’d rather go by car -mən maşınla getməyi üstün tuturam.
 • I’d rather stay at home -mən evdə qalmağı seçərəm.

İngilis dilində ”Would Rather” strukturunu seçim cümlələrində, hər hansı bir vəziyyəti digər vəziyyətdən üstün tutduğumuzu bildirmək üçün istifadə edirik^ I’d rather live -mən yaşamağı seçərəm.

Bir şey əvəzinə başqa birisini seçdiyimizi ifadə etmək istədiyimiz zamanlarda isə “than” ilə birlikdə istifadə edilir. I’d rather stay than go -mən getməkdənsə qalmağı seçərəm.

İnkar forması  would rather + not + verb şəklindədir.

 • I’d rather not discuss that -Bunu mübahisə etməməyi seçərəm.
 • I’d rather not talk about it here -Burada bu mövzu haqqında danışmamağı seçirəm.

Keçmiş zaman forması isə would rather + past participle V3 şəklindədir: The movie was amazing, but I would rather have gone to the party last night – Film möhtəşəm idi, amma dünən gecə əyləncəyə getməyi seçərdim.

Davamedici zaman forması would rather + be + -ing olaraq ifadə edilir: I would rather be lying on a beach in Miami than be sitting in class right now -Hal-hazırda sinifdə olmaq əvəzinə Mayamidə plajda yerə uzanmağı seçərəm.

Rather zərf sözü HAD ve WOULD köməkçi sözləri ilə birləşərək yeni ifadə əmələ gətirirlər. Would Rather/ Had Rather Would, bir seçimi ifadə edirlər. Danışan şəxsin seçimini bildirirlər.

 • I would rather play football than sit here -mən burada oturmaqdansa, futbol oynamağı seçərdim. (əgər şansım olsaydı)
 • Would you like some milk? I would rather drink water -Bir az süd istəyərsiniz? Xeyr, su içməyi seçərəm.

Eyni zamanda keçmişdəki seçimləri göstərmək üçün də istifadə edilir və cümlə quruluşu Would Rather + Have + Verb (3-cü forması) şəklində olur: I would rather have played football than play basketball -mən Basketbol oynamaq yerinə, futbol oynamağa üstünlük verərdim.

Qeyd: ‘d nədir və ‘d rather nədir?

Yuxarıda qeyd edilmiş qısaltmaların hər ikisi də danışıq dilində Would rather-n qısaldılmış forması olaraq istifadə edilir.

Would Rather ilə İngilis dilində nümunə cümlələr

 • I would rahter go to a movie tonight than study lesson – mən bu gecə dərs oxumaqdansa, kinoya getməyi seçərəm.
 • I’d rather walk than take a bus – mən avtobusa minməkdənsə gəzməyə üstünlük verirəm.
 • She would rather have stayed at home than go to such a terrible restaurant -O, evdə qalmaq yerinə belə bərbad restorana getməyə üstünlük verərdi.
 • I would rather starve than steal -mən oğurlamaqdansa, ac qalmağa üstünlük verərəm.
 • I would rather go to the concert tonight – Bu gecə konsertə getməyə üstünlük verərəm.
 • I would rather have a coffee -mən kofeyə üstünlük verərəm.
 • Which would you rather do – go swimming or play tennis? -sən hansını daha çox istəyərdin – üzgüçülüyə getmək və ya tennis oynamaq?
 • I’d rather be a bird than a fish -mən balıq olmaqdansa, quş olmağı seçərəm.
 • I’d rather stay home than go out in this weather -mən çölə çıxmaq yerinə bu evdə qalmağı seçərəm.
 • Would you like to watch TV or would you rather go to the cinema? -Televiziya izləmək istərdiniz, yoxsa kinoya getmək istərdiniz?
 • I would rather go to the cinema -Kinoya getmək daha yaxşı olardı.
 • I would rather not watch TV -Televizora baxmazdım.
 • I hate trains. I would rather get the bus -Mən qatarlara nifrət edirəm. Avtobusa minsəm daha yaxşı olar.
 • I would rather you asked before using my computer -Kompüterimi istifadə etməzdən əvvəl soruşmanı istərdim.
 • Mark would rather you didn’t call him after 10 o’clock -Mark sənin onu saat 10-dan sonra çağırmamağını istərdi.
 • I’d rather you arrived before 10 o’clock -Yaxşı olar ki, saat 10-dan əvvəl gələsən.
 • He would rather watch TV than read a book -Kitab oxumaqdansa, televizora baxmaq daha yaxşı olardı.
 • She would rather be a nurse than be a teacher -Müəllim olmaqdansa tibb bacısı olmaq daha yaxşıdı.

Would Rather ifadəsinin müxtəlif formaları

Təsdiq formada tam cümlə quruluşu: subject + “would rather” + base form + “than” + base form

 • I would rather walk than run -Mən qaçmaqdan çox gəzmək istərdim.
 • You would rather walk than run -sən qaçmaqdan çox gəzmək istərdin.
 • He/she/it would rather walk than run -o, qaçmaqdan daha çox gəzərdi.
 • We would rather walk than run -biz qaçmaqdan daha çox gəzmək istərdik.
 • They would rather walk than run -Onlar qaçmaqdan daha çox gəzmək istərdilər.
Təsdiq formada qısaldılmış cümlə quruluşu: subject + “’d rather” + base form + “than” + base form
 • I’d rather walk than run -Mən qaçmaqdansa gəzməyi seçərəm.
 • You’d rather walk than run -Sən qaçamqdansa gəzməyi seçərsən.
 • He’d/she’d/it’d rather walk than run -O, qaçmaqdansa gəzməyi seçər.
 • We’d rather walk than run -Biz qaçmaqdansa gəzməyi seçərdik.
 • You’d rather walk than run -Siz qaçmaqdansa gəzməyi seçərsiniz.
 • They’d rather walk than run -Onlar qaçmaqdansa gəzməyi seçərdilər.
Tam inkar forma: subject + “would rather” + “not” + base form
 • I would rather not run -Mən qaçmağa üstünlük verməzdim.
 • You would rather not run -Sən qaçmağa üstünlük verməzsən.
 • He/she/it would rather not run -O, qaçmağa üstünlük verməz.
 • We would rather not run -Biz qaçmağa üstünlük vermərik.
 • You would rather not run -Siz qaçmağa üstünlük verməzsiniz.
 • They would rather not run -Onlar qaçmağa üstünlük verməzlər.
Qısaldılmış inkar forma: subject + “‘d rather” + “not” + base form
 • I’d rather not run -mən qaçmamağı seçərəm.
 • You’d would rather not run -sən qaçmamağı seçərsən.
 • He’d/she’d/it’d rather not run -o, qaçmamağı seçər.
 • We’d rather not run -biz qaçmamağı seçərik.
 • You’d rather not run -siz qaçmamağı seçərsiz.
 • They’d rather not run -onlar qaçmamağı serçərlər.
2 fərqli subyekt ilə təsdiq forması:

Əgər cümlədə iki fərqli subyekt varsa, o zaman cümlənin quruluşu da fərqli olur və burada quruluş past simple zamanda olsa da, biz present və ya future zamana vurğu edirik: subject + “would rather” + different subject + past simple

 • I would rather they stayed here -mən onların burada qalmalarını istəyərəm.
 • You would rather they stayed here -sən onların burada qalmalarını istəyərsən.
 • He/she/it would rather they stayed here -O, onların burada qalmasını istəyər.
 • We would rather they stayed here -Biz onların burada qalmasını istəyərik.
 • You would rather they stayed here -Siz mənim burada qalmağımı istəyərsiniz.
 • They would rather I stayed here -Onlar mənim burada qalmamı istəyər.
2 fərqli subyekt ilə inkar forma: subject + “would rather” + different subject + negative past simple form
 • I would rather they didn’t stay here -Yaxşı olar ki, burada qalmasınlar.
 • You would rather they didn’t stay here -sən onların burada qalmamasını istərdi.
 • He/she/it would rather they didn’t stay here -o, onların burada qalmamasını istərdi.
 • We would rather they didn’t stay here -biz onların burada qalmamasını istərdik.
 • They would rather I didn’t stay here -Onlar mənim burada qalmamağımı istərdi.

İngilis dilində zərflərlə bağlı olan mövzumuz burada yekunlaşır. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir