Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) Mövzu İzahı - Wordly

Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) Mövzu İzahı


Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) Mövzu İzahı

Məlum məsələdir ki, İngilis dilinin ən vacib qrammatik qaydalarından biri, hətta birincisi zamanlar mövzusudur. İngilis dilində zamanları doğru şəkildə mənimsəməklə və yetəri qədər söz ehtiyatına sahib olmaqla dialoqlar qura bilər, diskussiyalarda iştirak edə bilərik. Sizlər üçün bu dəfəki mövzumuzda İngilis dilində olan bütün zaman formalarını bir araya gətirdik. “Başa düşmürəm”, “öyrənə bilmirəm” kimi bütün stereotiplərinizin üzərindən bu mövzumuzu oxuduqdan sonra xətt çəkəcəksiniz. Bu yazımızda siz tanış olacaqsınız;

Azərbaycan dilində belə bir zaman olmadığı üçün inglizcə öyrənən hərkəsin ən çox çətinlik çəkdiyi zaman Present Perfect Tense’dir . Qaydalar tez öyrənilsə də istifadəsi yaxşıca mənimsəmək üçün xeyli bir müddət keçməsi lazımdır. Bu zaman, bir hadisənin nə zaman və necə olduğunun o qədər də əhəmiyyəti olmadığı hallarda istifadə olunur. Bu zamanda vacib olan, hadisənin olub olmadığıdır.

Mündəricat Göstər

Present Perfect Tense Nədir?

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Bu növ hərəkətlər böyük ehtimal ki, biz onun haqqında danışdığımız dəqiqələrdə bitəcəkdir. Aşağıdakı hallarda indiki bitmiş zaman formasından istifadə edirik.

 • Keçmişdə başlayan və bu günə qədər davam edən hadisələr üçün
 • Hadisənin vaxtının hələ bitmədiyini göstərmək üçün
 • Keçmişdə və ya yaxın keçmişdə tamamlanmış olan hərəkətləri bildirmək üçün
 • “This is the first” və ya “second time” və s. kimi ifadələrlə başlayan cümlələrdə istifadə edilir.

Zamanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə buradan keçid edin.

Present Perfect Tense  Grammar Qaydaları Nədir?

 1. Keçmişdə başlayıb hələ də davam edən hərəkət və ya hadisə:

Nümunə hadisələr üzərindən gedək; bu il bir filmi iki dəfə izləmisənsə və bunu söyləmək istəyirsənsə “I have seen this movie twice this year.” deməlisən. Çünki, filmi bu il artıq iki dəfə izləmisən və üçüncü dəfə də izləmə şansın olduğu üçün və iki dəfə izləyib bunun təsirindən qaynaqlanaraq dilə gətirirsənsə bu zaman Present Perfect Tense istifadə olunar. Cümlədə vermək istədiyin məna ilə olduqca bir- birinə bağlıdır.

Əgər keçən il sadəcə bu filmi gördüyündən danışmaq istəyirsənsə, o zaman, “I saw this movie twice last year.” deyilir, burada isə verilmək istənən məna filmi gördün, bitdi və getdi. Bitib və təkrarlanma şansı olmayan bir hərəkət növüdür yəni. Present Perfect Tense-də isə təkrarlanma imkanı var.

Əgər zaman qeyd etmək istəmirsənsə, o zaman, yenə “I have seen this movie twice this year.” deyilməlidir, çünki Simple Past ilə müqayisədə ən bəlirgin xüsusiyyəti cümlədə zamanın dəqiq bəlli olmamasıdır.

 1. Bitməsini gözlədiyin, lakin davam edən hərəkət və ya hadisə:

Məsələn, yağış yağırsa və yağışın dayanmasını gözləyirsənsə bunu dostuna söyləyərkən “The rain has not stopped.” deməlisən. Çünki hadisə keçmişdə başlayıb, hələ də davam edir.

 1. Həyatında bir dəfə belə olsun yaşanılıb və ya yaşanılmadığını soruşulan hərəkət və ya hadisə növü:

Dialoq və ya danışıq içərisində qarşınızdaki şəxsdən həyatında bir hərəkət və bir hadisəni ümumiyyətlə eliyib eləmədiyini, yaşayıb yaşamadığını soruşmaq üçün istifadə olunur. Məsələn qarşımızdaki şəxsdən heç Fransada olub, olmadığını soruşmaq istəyiriksə, bu zaman “Have you ever been to France?” deyə soruşmağımız lazımdır. “ever” qəlibi burada cümləni tamamlayan açar kəliməmizdir.

Present Perfect Tense Qrammatika Qaydaları Cədvəli

İngilis Dilində İndiki Bitmiş Zaman Şəkilçisi Nədir?

Present Perfect Tense strukturunu qurmaq üçün ismin təkdə və ya cəmdə olmasından asılı olaraq “have” və ya “has” kimi köməkçi fellərinin Present Simple formasına ehtiyacımız var. Bu köməkçi fellər isə özündən sonra felin keçmiş zaman formasını tələb edir.

has/ have + 3rd form of Verb

Present Perfect Tense`in istifadə sahələrini öyrənərkən, bu zamanda tez – tez istifadə olunan  “just, yet, already, recently, so far” ədatları düzgün istifadə etmək lazımdır.

Just- Bu söz çox müxtəlif yollarla istifadə olunan ingilis dilində mühüm bir sözdür. “Just” sözü yaxınlarda və ya bir müddət əvvəl baş vermiş hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə edirik. Just cümləyə  “bir az öncə”, “indi”, “az əvvəl” kimi mənalar əlavə edir. Çox vaxt müsbət cümlələrdə və suallarda istifadə olunur və feldən əvvəl gəlir.

Yet- Yet mənfi cümlələr üçün istifadə olunur. Cümləyə hələ, daha, indiyə qədər kimi mənalar əlavə edir. Gözlənilən hadisənin hələ baş vermədiyini bildirmək və ya soruşmaq üçün istifadə edilir. Yet  sual və inkar cümlələrində cümlənin sonunda, ya da not ədatından sonra işlənir. Yet cümlənin sonuna gəlməsi məcburi deyil

Already-  Already əvvəllər təyin olunmamış bir zamanda baş verən bir hərəkəti ifadə edir. Cümləyə çoxdan, onsuzda, çox əvvəldən, indidən kimi mənalar əlavə edir. Ümumiyyətlə have, has, did kimi köməkçi fel ilə felin üçüncü forması halında  və cümlənin sonunda istifadə olunur. Köməkçi fellərin işlədildiyi cümlələrdə köməkçi fel ilə əsas fel arasında işlənir.

Recently-  Recently cümləyə “son zamanlarda”, “yaxın zamanlarda”, “bu yaxınlarda” kimi mənalar əlavə edir. Ümumiyyətlə cümlənin sonuna gəlir. Bu zərf, xüsusən son vaxtlar xəbərə layiq olan inkişafları ifadə edərkən istifadəsi  yaygındır.

Present Perfect Tense ( İndiki Bitmiş Zaman) Cümləsi Necə Qurulur?

He, she, it” şəxs əvəzlikləri ilə “has”, “I, you, we, they” şəxs əvəzlikləri ilə “have” istifadə olunur. Xəbər olaraq işlədiyimiz fel isə felin üçüncü halında olmalıdır. Bəzi fellər kökdən dəyişərkən, bəziləri sadəcə “ed” şəkilçisi alır. Qaydalı, qaydasız felləri burada bilməyimiz vacibdir.

Təsdiq Cümlələr

Formul; Mübtəda + have/ has + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

 • They have helped me a lot recently. – Son zamanlarda mənə çox kömək etdilər.
 • You have carried the bags home. Thanks. – Çantaları evə daşıdın. Çox sağol.
 • She has only written two letters. – Hələ iki məktub yazmışam.

İnkar Cümlələr

Formul; Mübtəda + have/ has + not + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

 • I haven’t finished the plate yet. – Hələ qabımdakini bitirmədim.
 • It hasn’t rained since last winter. – Keçən qışdan bəri yağış yağmır.
 • We haven’t seen any good films so far this year. – Bu il indiyə kimi yaxşı bir film görmədik.

Sual Cümlələri

Formul; Have/ has + Mübtəda + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

 • Has the secretary written the email yet? – Katibə məktubu hələ yazmadı?
 • Have you been to the cinema this month? – Bu ay kinoya getdin?
 • Have they heard the noise this morning? – Səhər səsi eşidiblər?
 • Has she read only ten pages so far? – İndiyə kimi hələ 10 səhifə oxuyub?

Present Perfect sual cümlələrinə verilə biləcək cavablar isə;

 • Yes + Mübtəda + have/ has + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı))
 • No + Mübtəda + have/ has + not + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı))
 • Yes + Mübtəda + have/ has
 • No + Mübtəda + have / has + not

Present Perfect Tense Təsdiq Cümlə Nümunələri

Aşağıda İndiki  Bitmiş Zamanı ilə ingilis dilindəki təsdiq cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • The government has become more interested in arts education. – dövlət incəsənət təhsili ilə daha çox maraqlanmağa başlayıb.
 • Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established. – Asiya təhsil proqramı qurulandan bəri Yapon dili universitetdəki ən populyar kurslardan birinə çevrildi.
 • They have had three tests in the last week. – Son bir həftədə üç sınaqdan keçdilər.
 • She graduated from university less than three years ago. She has worked for three different companies so far. – Üç il əvvəl universiteti bitirib. İndiyə qədər üç fərqli şirkətdə çalışıb.
 • She has been in England for six months. – Altı aydır İngiltərədədir.
 • Mary has loved chocolate since she was a little girl. – Mary kiçik qız olduğu zamandan bəri şokoladı çox sevirdi.
 • I have had four quizzes and five tests so far this semester. – Bu semestrdə indiyə qədər dörd imtahan və beş test keçmişəm.
 • We have had many major problems while working on this project. – Bu layihə üzərində işləyərkən bir çox böyük problem yaşamışıq.
 • She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. – Problemi barədə bir neçə mütəxəssislə danışdı, amma heç kim onun xəstə olduğunu bilmir.
 • Our son has learned how to read. – Oğlumuz oxumağı öyrəndi.
 • Doctors have cured many deadly diseases. – Həkimlər bir çox ölümcül xəstəlikləri müalicə ediblər.
 • People have not traveled to Mars. – İnsanlar Marsa səyahət etməyiblər.

Present Perfect Tense Mənfi Cümlə Nümunələri

Aşağıda İndiki Bitmiş Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • She hasn’t visited me for a log time. – Uzun müddətdir bizi ziyarət etmir.
 • They haven’t bought the tickets yet. – Hələ biletləri almayıblar.
 • I haven’t finished the plate yet. – Hələ qabımdakini bitirmədim.
 • It hasn’t rained since last winter. – Keçən qışdan bəri yağış yağmır.
 • We haven’t seen any good films so far this year. – Bu il indiyə kimi yaxşı bir film görmədik.
 • I have not watched television. – televizora baxmamışam
 • We have not read newspaper. – biz qəzet oxumamışıq.
 • They have not played football. – onlar futbol oynamayıblar.
 • You have not loved swimming. – sən üzməyi sevməmisən.
 • She has not cooked food. – o, yemək bişirməyib.
 • He has not taught English. – o,İngilis dilindən dərs deməyib.
 • It has not rained in morning. – səhər yağış yağmayıb.

Present Perfect Tense  İlə İngilis Dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

Aşağıda İndiki Bitmiş Zamanı ilə ingilis dilində Passive Voice cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

İngilis dilində Passive Voice mövzusu olduqca vacib mövzulardandır. Bu mövzunu bilmək və doğru şəkildə istifadə etməyi bacarmaq İngilis dilindəki danışığınızı daha axıcı və özündən əmin vəziyyətə gətirəcəkdir. Passiv forma İngilis dilində olan hər hansı bir zaman deyil. Əgər zamanın auxiliary verb to be + V3 (past participarticiple) ilə düzəldilən özünəməxsus passiv forması mövcuddur. Bunlarla aşağıda tanış ola bilərsiniz.

İndiki bitmiş zamanda passiv forma, az əvvəl bitən və təsiri indi də davam edən, kim tərəfindən icra edildiyi haqqında məlumatın olmadığı cümlələrdə istifadə edilir.

Təsdiq: Object + have / has + been + verb3 (past participle) Sual: Have / has + object + been + verb3 (past participle) İnkar: Object + have / has + not + been + verb3 (past participle)

Present Perfect passiv formasının quruluşu Present Perfect aktiv formasının quruluşuna oxşardır. İki forma arasındakı tək fərq ‘have’/ ‘has’ əvəzinə ‘been’ köməkçi feilindən istifadə edilir. Beləliklə, Present Perfect Passive Voice quruluşu ‘has/ have been’ + feilin past participle forması şəklində olacaqdır..

 • This house has been sold to some foreigners – Bu ev bəzi xarici vətəndaşlara satılıb.
 • The children have been given their medicine – uşaqlara dərman verilib.

Təkdə

 • I have been seen
 • You have been seen
 • He/ she/ it have been seen

Cəmdə

 • We have been seen
 • You have been seen
 • They have been seen

Present Perfect Tense Passive Voice cümlə nümunələri

 • The clinic has been cleaned by them – klinika onlar tərəfindən təmizlənmişdir.
 • Many books have been written by Thomas – Bir çox kitab Tomas tərəfindən yazılmışdır.
 • Has the man been caught by the police? – kişi polis tərəfindən həbs edildi?
 • The letters have been delivered by UPS – məktublar UPS tərəfindən çatdırıldı.
 • This long test has n’t been translated yet. – Bu uzun sınaq hələ tərcümə olunmayıb.
 • This old violin hasn’t been played for ages – Bu köhnə skripka əsrlərdən bəri çalınmır.

Present Perfect Tense  Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Have you done your homework? – Ev tapşırığını elədin?
 • Has the secretary written the email yet? – Katibə məktubu hələ yazmadı?
 • Have you been to the cinema this month? – Bu ay kinoya getdin?
 • Have they heard the noise this morning? – Səhər səsi eşidiblər?
 • Has she completed her task? – Tapşırığını tamalayıb?
 • Have you ever been to Rome? – Heç Romaya getmisən?
 • Have you ever heard of him again? – Ondan yenidən xəbər aldın?
 • Have you been to Mexico in the last year? – Son bir ildə Meksikada olmusunuz?
 • Have I watched television? – mən televizora baxdım?
 • Have we read newspaper? – biz qəzet oxuduq?
 • Have they played football? – onlar futbol oynayıblar?
 • Have you loved swimming? – sən üzməyi sevmisən?
 • What has he brought from market? – o, marketdən nə aldı?

Present Perfect Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Have I been in Florida 2 years ago?- 2 il əvvəl Floridada idinmi?
 • Has she cooked food? – o, yemək bişirib?
 • Has he taught English? – o,İngilis dilindən dərs deyib?
 • Has it rained in morning? – səhər yağış yağıb?
 • Has he found his keys? – Açarlarını tapdı?
 • Has he washed his car? – Maşınını yudu?
 • Has he paid the bills? – Vekselləri ödədi?
 • Have you done your homework? – Ev tapşırığını elədin?
 • Has the secretary written the email yet? – Katibə məktubu hələ yazmadı?
 • Have you been to the cinema this month? – Bu ay kinoya getdin?

Present Perfect Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Have you not seen my glasses anywhere?- Gözlüklerimi heç bir yerdə görmədin mi?
 • Haven’t you painted the garden door?- Bağçanın qapısını boyamamısan?
 • Hasn’t he ever flown in a zeppelin?- Heç zeplinlə uçmadınmı?
 • Hasn’t she ever cooked for her friends before?- Daha əvvəl dostları üçün yemək bişirməyibmi?
 • Haven’t they ever spent so much money?- Heç bu qədər pul xərcləməyiblərmi?
 • Have they not left the house yet?- Hələ evdən çıxmadılarmı?

Present Perfect Tense Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Present Perfect Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Has the woman been cured by the doctor?- Qadın həkim tərəfindən sağalıbmı?
 • Has my message been received by you?- Mesajım sizə çatdı?
 • Has the proposal been accepted by her?- Təklif onun tərəfindən qəbul edilibmi?
 • Has the television been watched by my father?- Televiziyaya atam baxıbmı?
 • Have the windows been broken by the boy?- Pəncərələri oğlan tərəfindən sındırılıbmı?
 • Has the car been washed by her brother?- Maşını qardaşı yuyubmu?
 • Has the ball been played by the children?- Topu uşaqlar oynadı?
Present Perfect Tense  ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Present Perfect Tense  ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Has the woman been cured by the doctor?- Qadın həkim tərəfindən sağalıbmı?
 • Has my message been received by you?- Mesajım sizə çatdı?
 • Has the proposal been accepted by her?- Təklif onun tərəfindən qəbul edilibmi?
Present Perfect Tense  ilə Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Present Perfect Tense  ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Have the windows been broken by the boy?- Pəncərələri oğlan tərəfindən sındırılıbmı?

Present Perfect Tense ilə Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində – Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 • What: Nə?
 • When: Nə zaman?
 • Who: Kim?
 • Where: Harada?
 • Why: Niyə?
 • How: Necə?

Present Perfect Tense ilə sual verərkən bu qəliblərdən  da istifadə edə bilərsiniz.

 • Where have they learned English before?- İngilis dilini əvvəllər harada öyrənmişdilər?
 • why has it rained so much this summer?- Bu yay niyə bu qədər yağış yağdı?
 • what have you done today?- Bu gün nə etdin?
 • where have I left my umbrella?- Çətirimi harada qoymuşam?

Perfect Tense Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hallar, əsasən, 3 qrupa ayrılır:

 1. Keçmişdə edilən hərəkətləri zaman göstərmədən ifadə edərkən Perfect Tense istifadə olunur. Ehtiyatlı olaq, cümlədə zaman zarfı yoxdursa, bu zamanı istifadə edirik.
 2. Yaxın keçmişdə baş verən, lakin təsirləri hələ də davam edən hadisələr üçün istifadə edirik.
 3. Perfect Tense, hələ bitməmiş, tamamlanmamış və buna görə də hələ də davam edən dövrləri göstərən “Today, this morning, this week, this month, this year, this century ” kimi ifadələrdə istifadə olunur.

Perfect Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Perfect Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • They have : They’ve
 • We have : We’ve
 • He has : He’s
 • She has : She’s
 • It has : It’s
 • You have : You’ve
 • I have : I’ve

To be haqqında daha çox məlumat almaq üçün buradan keçid edin.

İngilis Dilində İndiki Bitmiş Zaman İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz- üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

İndiki Bitmiş zaman  formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

İngilis Dilində İndiki Bitmiş Zamanla  Tətili Necə İzah Edilir?

My family and I went to Antalya this summer. We went there by our car. We have never seen Antalya. So we were very excited. Antalya is very beautiful city. We stayed in a nice hotel. The hotel’s pool and beach were very nice. Club Falcon was one of the most beautiful hotels in Antalya. I usually had my breakfast about 10:00 o’clock. The temperature was about 40 degree. We swam a lot of. We wandered Antalya every evening. Our holiday was very funny. The sea was very clean and fine. The meals were beautiful. I never wanted to go home. Two week went very quickly.

Present Perfect Exercise  Nümunələri

Present Perfect ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Present Perfect Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Present Perfect Boşluq Doldurma Nümunələri

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir.

 1. Maria …. (believe) that for ages
 2. Jane: Can you help me? I … (finish) my homework, but I still don’t understand number 7
 3. Madeline…………………… (feel ) uneasy about flying since she was a little girl.
 4. The plant……………… (grow) into a tree in just a few months.
 5. My grandfather ……………………………. (ride ) horses for many years.
 6. Yoko and Armand…………………… (take) the test. Now they can relax.
 7. The doctor…………………… (write) a book about disease prevention.
 8. Joseph ……………… (run ) five miles a day every weekend since ninth grade.
 9. The babysitter ……… (cook) dinner for the children lately because their parents have been working late
 10. Dad, …… you …. (finish) reading the paper yet?

Cavablar:

 1. has believed
 2. have finished
 3. has felt
 4. has grown
 5. has ridden
 6. have taken
 7. has written
 8. has run
 9. has cooked
 10. have, finished

Present Perfect Test Sualları

Aşağıda sizin üçün Present Perfect test ve quiz soruları verilmistir.

 1. She ……………. a capuchin monkey.
 • a) has/ seed
 • b) have/ sown
 • c) has/ seen
 • d) has/ saw
 1. Lucille ……. …… a famous person.
 • a) has/ meet
 • b) has/ meeted
 • c) have/ met
 • d) has/ met
 1. Arielle … never …. a bag of chips before.
 • a) has / try
 • b) have/ tried
 • c) has/ tried
 • d) have/ try
 1. Lucas …… never ……. to a concert in his life!
 • a) has/ been
 • b) has/ be
 • c) have/ been
 • d) has/ was
 1. We ……………… any money on us.
 • a) haven’t/ get
 • b) haven’t/ got
 • c) hasn’t/ got
 • d) have/ got
 1. We …… just ……. our blood as a donation.
 • a) has/ give
 • b) have/ give
 • c) have/ given
 • d) have/ gave
 1. ….. she ever …… a trophy?
 • a) has/ win
 • b) have/ win
 • c) has/ won
 • d) have/ won
 1. They ……. …….. a theft.
 • a) has/ witness
 • b) have/ witnessed
 • c) has/ witnessed
 • d) have/ witness
 1. ……. you ever …… in an ocean?
 • a) has/ swam
 • b) has/ swum
 • c) have/ swam
 • d) have/ swum
 1. I ……… never …….. in a plane.
 • a) have/ flied
 • b) have/ flown
 • c) have/ flew
 • d) has/ flown

Cavablar:

 1. c) has/ seen
 2. d) has/ met
 3. has/ tried
 4. a) has/ been
 5. b) haven’t/ got
 6. have/ given
 7. c) has/ won
 8. b) have/ witnessed
 9. d) have/ swum
 10. b) have/ flown

Present Perfect Tense Worksheet

Present Perfect Tense Worksheet

Present Perfect   PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Present Perfect  ilə bağlı testi  linkə klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Present Perfect Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması İndiki zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində İndiki Bitmiş  Zaman Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Present Perfect Tense öyrədilsə də, 6- cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • The government has become more interested in arts education. – dövlət incəsənət təhsili ilə daha çox maraqlanmağa başlayıb.
 • Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established. – Asiya təhsil proqramı qurulandan bəri Yapon dili universitetdəki ən populyar kurslardan birinə çevrildi.
 • They have had three tests in the last week. – Son bir həftədə üç sınaqdan keçdilər.
 • She graduated from university less than three years ago. She has worked for three different companies so far. – Üç il əvvəl universiteti bitirib. İndiyə qədər üç fərqli şirkətdə çalışıb.
 • She has been in England for six months. – Altı aydır İngiltərədədir.
 • Mary has loved chocolate since she was a little girl. – Mary kiçik qız olduğu zamandan bəri şokoladı çox sevirdi.
 • It hasn’t rained since last winter. – Keçən qışdan bəri yağış yağmır.
 • We haven’t seen any good films so far this year. – Bu il indiyə kimi yaxşı bir film görmədik.
 • I have not watched television. – televizora baxmamışam
 • We have not read newspaper. – biz qəzet oxumamışıq.
 • They have not played football. – onlar futbol oynamayıblar.
 • Have you ever heard of him again? – Ondan yenidən xəbər aldın?
 • Have you been to Mexico in the last year? – Son bir ildə Meksikada olmusunuz?
 • Have I watched television? – mən televizora baxdım?
 • Have we read newspaper? – biz qəzet oxuduq?

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində İndiki Bitmiş  Zaman  Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Present Perfect  cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9- cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • I have had four quizzes and five tests so far this semester. – Bu semestrdə indiyə qədər dörd imtahan və beş test keçmişəm.
 • We have had many major problems while working on this project. – Bu layihə üzərində işləyərkən bir çox böyük problem yaşamışıq.
 • She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. – Problemi barədə bir neçə mütəxəssislə danışdı, amma heç kim onun xəstə olduğunu bilmir.
 • Our son has learned how to read. – Oğlumuz oxumağı öyrəndi.
 • Doctors have cured many deadly diseases. – Həkimlər bir çox ölümcül xəstəlikləri müalicə ediblər.
 • People have not traveled to Mars. – İnsanlar Marsa səyahət etməyiblər.
 • You have not loved swimming. – sən üzməyi sevməmisən.
 • She has not cooked food. – o, yemək bişirməyib.
 • He has not taught English. – o,İngilis dilindən dərs deməyib.
 • It has not rained in morning. – səhər yağış yağmayıb.
 • Have you done your homework? – Ev tapşırığını elədin?
 • Has the secretary written the email yet? – Katibə məktubu hələ yazmadı?
 • Have you been to the cinema this month? – Bu ay kinoya getdin?

Present Perfect Tense-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

İngilis dilində “Present Perfect ” in dörd fərqli forması vardır:

 • Present  Simple
 • Present  Continuous
 • Present Perfect
 • Present  Perfect Continuous

Present Perfect Tense və Simple Past Tense Fərqi Nədir?

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Present Perfect Tense və Past Perfect Continuous Tense Fərqi Nədir?

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim.Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

Present Perfect Tense və Present Perfect Continous Tense Fərqi Nədir?

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir