"Receive" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Receive” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Receive feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Receive feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “almaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Received” şəklindədir.

Receive feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Receive” feilinin ikinci forması olan “Received” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Her heart beat violently when she received the letter -məktubu alanda onun ürəyi şiddətlə döyündü.
 • We were greatly encouraged by the support we received -aldığımız dəstək bizi çox ruhlandırdı.
 • The play received rave reviews from the critics -tamaşa tənqidçilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
 • He received a medal in reward for his bravery -o, igidliyinə görə mükafat olaraq bir medal aldı.
 • They received hundreds of requests for more information -onlar daha çox məlumat üçün yüzlərlə müraciət aldılar.

Receive feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “almaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Received” şəklindədir.

Receive feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Receive” feilinin üçüncü forması olan “Received” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • I’ve just received some very sad news -mən yenicə çox kədərli bir xəbər aldım.
 • Few candidates had received any training in management -az sayda namizəd idarəetmə təhsili almışdı.
 • He deserves the acclaim he has received -o, aldığı bəyənməyə layiqdir.
 • She’s received plaudits for her work with homeless people -o, evsiz insanlarla apardığı işlərə görə dəlillər alıb.
 • She has received many commissions to design public buildings -o, ictimai binaların dizaynı üçün bir çox komissiya almışdır.

 Receive Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Receive feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Receive” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Receive Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Receive” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I receive quarterly bank statements -mən üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alıram.
 • You receive quarterly bank statements -sən üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsan.
 • He/she receives quarterly bank statements -o, üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alır.
 • We receive quarterly bank statements -biz üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırıq.
 • You receive quarterly bank statements -siz üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsınız.
 • They receive quarterly bank statements -onlar üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you receive quarterly bank statements -sən üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsan?
 • Does Jennifer receive quarterly bank statements? -Jennifer üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter receives quarterly bank statements -Peter rüblük bank çıxarışlarını alır.
 • Passive Voice: A quarterly bank statements is received by Peter -rüblük bank çıxarışları Peter tərəfindən alınır.

Receive Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Receive” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have received quarterly bank statements for five years -mən beş ildir ki, üç bir dəfə bank çıxarışlarını alıram.
 • You have received quarterly bank statements for five years -sən beş ildir ki,  üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsan.
 • He/she has received quarterly bank statements for five years -o, beş ildir ki, üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alır.
 • We have received quarterly bank statements for five years -biz beş ildir ki, üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırıq.
 • You have received quarterly bank statements for five years -siz beş ildir ki, üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsınız.
 • They have received quarterly bank statements for five years -onlar beş ildir ki,  üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you received quarterly bank statements for five years? -sən beş ildir ki,  üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alırsan?
 • Has Jennifer received quarterly bank statements for five years? -Jennifer beş ildir ki,  üç ayda bir dəfə bank çıxarışlarını alır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has received quarterly bank statements for five -Peter beş ildir ki, rüblük bank çıxarışlarını alır.
 • Passive Voice: A quarterly bank statements has been received for five by Peter – rüblük bank çıxarışları beş ildir ki, Peter tərəfindən alınır.

Receive Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am receiving quarterly bank statements now -mən indi rüblük bank çıxarışlarını alıram.
 • You are receiving quarterly bank statements now -sən indi rüblük bank çıxarışlarını alırsan.
 • He/she is receiving quarterly bank statements now -o, indi rüblük bank çıxarışlarını alır.
 • We are receiving quarterly bank statements now -biz indi rüblük bank çıxarışlarını alırıq.
 • You are receiving quarterly bank statements now -siz indi rüblük bank çıxarışlarını alırsınız.
 • They  are receiving quarterly bank statements now -onlar indi rüblük bank çıxarışlarını alırlar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you receiving quarterly bank statements now? -sən indi rüblük bank çıxarışlarını alırsan?
 • Is Jennifer receiving quarterly bank statements now? -Jennifer indi rüblük bank çıxarışlarını alır?

Receive Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been receiving quarterly bank statements for ten minutes -mən on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdayam.
 • You have been receiving quarterly bank statements for ten minutes -sən on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdasan.
 • He/she has been receiving quarterly bank statements for ten minutes -o, on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdayam.
 • We have been receiving quarterly bank statements for ten minutes -biz on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdayıq.
 • You have been receiving quarterly bank statements for ten minutes -siz on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdasınız.
 • They have been receiving quarterly bank statements for ten minutes -onlar on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdadırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been receiving quarterly bank statements for ten minutes? -biz on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdayıq?
 • Has Jennifer been receiving quarterly bank statements for ten minutes? -Jennifer on dəqiqədir ki, rüblük bank çıxarışlarını almaqdadıq?

Receive Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I received quarterly bank statements yesterday -mən dünən rüblük bank çıxarışlarını aldım.
 • You received quarterly bank statements yesterday -sən dünən rüblük bank çıxarışlarını aldın.
 • He/she received quarterly bank statements yesterday -o, dünən rüblük bank çıxarışlarını aldı.
 • We received quarterly bank statements yesterday -biz dünən rüblük bank çıxarışlarını aldıq.
 • You received quarterly bank statements yesterday -siz dünən rüblük bank çıxarışlarını aldınız.
 • They received quarterly bank statements yesterday -onlar dünən rüblük bank çıxarışlarını aldılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer receive quarterly bank statements yesterday? – Jennifer dünən rüblük bank çıxarışlarını aldı?
 • Did we receive quarterly bank statements yesterday? – biz dünən rüblük bank çıxarışlarını aldıq?

 Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter received quarterly bank statements yesterday -Peter dünən rüblük bank çıxarışlarını aldı.
 • Passive Voice: A quarterly bank statements received yesterday by Peter -rüblük bank çıxarışları dünən Peter tərəfindən alındı.

 Receive Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was receiving quarterly bank statements yesterday -mən dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdım.
 • You were receiving quarterly bank statements yesterday -sən dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdın.
 • He/she was receiving quarterly bank statements yesterday -o, dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdı.
 • We were receiving quarterly bank statements yesterday -biz dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdıq.
 • You were receiving quarterly bank statements yesterday -siz dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdınız.
 • They were receiving quarterly bank statements yesterday -onlar dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdılar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer receiving quarterly bank statements yesterday? -Jennifer dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdı?
 • Were we receiving quarterly bank statements yesterday? -biz dünən rüblük bank çıxarışlarını alırdıq?

Receive Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had received quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda mən rüblük bank çıxarışlarını almışdım.
 • You had received quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda sən rüblük bank çıxarışlarını almışdın.
 • He/she had received quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda o rüblük bank çıxarışlarını almışdı.
 • We had received quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda biz rüblük bank çıxarışlarını almışdıq.
 • You had received quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda siz rüblük bank çıxarışlarını almışdınız.
 • They had received quarterly bank statements when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar rüblük bank çıxarışlarını almışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer received quarterly bank statements when they arrived? -onlar çatanda Jennifer rüblük bank çıxarışlarını almışdı?
 • Had we received quarterly bank statements when they arrived? –onlar çatanda biz rüblük bank çıxarışlarını almışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Jennifer had received quarterly bank statements -Jennifer rüblük bank çıxarışlarını almışdı.
 • Passive Voice: A quarterly bank statements had been received by Jennifer – rüblük bank çıxarışları Jennifer tərəfindən alınmışdı.

Receive Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been receiving quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda mən rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdım.
 • You had been receiving quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda sən rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdın.
 • He/she had been receiving quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda o rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdı.
 • We had been receiving quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda biz rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki)  almışdıq.
 • You had been receiving quarterly bank statements when they arrived -onlar çatanda siz rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdınız.
 • They had been receiving quarterly bank statements when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been receiving quarterly bank statements when they arrived? –  onlar çatanda Jennifer rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdı?
 • Had we been receiving quarterly bank statements when they arrived? – onlar çatanda biz rüblük bank çıxarışlarını (bir müddət idi ki) almışdıq?

Receive Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will receive quarterly bank statements tomorrow -mən sabah rüblük bank çıxarışlarını alacağam.
 • You will receive quarterly bank statements tomorrow -sən sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaqsan.
 • He/she will receive quarterly bank statements tomorrow -o, sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaq.
 • We will receive quarterly bank statements tomorrow -biz sabah rüblük bank çıxarışlarını alacağıq.
 • You will receive quarterly bank statements tomorrow -siz sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaqsınız.
 • They will receive quarterly bank statements tomorrow -onlar sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you receive quarterly bank statements tomorrow? –sən sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaqsan?
 • Will Jennifer receive quarterly bank statements tomorrow? -Jennifer sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaq?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will receive quarterly bank statements tomorrow -Peter sabah rüblük bank çıxarışlarını alacaq.
 • Passive Voice: quarterly bank statements will be received tomorrow by Peter – rüblük bank çıxarışlaı sabah Peter tərəfindən alınacaq.

Receive Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be receiving quarterly bank statements when they arrived -mən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacağam.
 • You will be receiving quarterly bank statements when they arrived -sən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaqsan.
 • He/she will be receiving quarterly bank statements when they arrived -o, onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaq.
 • We will be receiving quarterly bank statements when they arrived -biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacağıq.
 • You will be receiving quarterly bank statements when they arrived -siz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaqsınız.
 • They will be receiving quarterly bank statements when you arrived -onlar sən çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be receiving quarterly bank statements when they arrived? -Jennifer onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaq?
 • Will we be receiving quarterly bank statements when they arrived? – biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almaqda olacaqsınız?

Receive Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have received quarterly bank statements when they arrived -mən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağam.
 • You will have received quarterly bank statements when they arrived -sən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqsan.
 • He/she will have received quarterly bank statements when they arrived -o, onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaq.
 • We will have received quarterly bank statements when they arrived -biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağıq.
 • You will have received quarterly bank statements when they arrived -siz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqsınız.
 • They will have received quarterly bank statements when you arrived -onlar sən çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have received quarterly bank statements when they arrived? – Jennifer onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaq?
 • Will we have received quarterly bank statements when they arrived? – biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağıq?

Receive Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been receiving quarterly bank statements for ten minutes when they arrived -mən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağam.
 • You will have been receiving quarterly bank statements for ten minutes when they arrived -sən onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqsan.
 • He/she will have been receiving quarterly bank statements for ten minutes when they arrived -o, onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaq.
 • We will have been receiving quarterly bank statements when for ten minutes they arrived -biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağıq.
 • You will have been receiving quarterly bank statements when for ten minutes they arrived -siz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqsınız.
 • They will have been receiving quarterly bank statements when for ten minutes you arrived -onlar sən çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have been receiving quarterly bank statements when for ten minutes they arrived?– Jennifer onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacaq?
 • Will we have been receiving quarterly bank statements when for ten minutes they arrived? – biz onlar çatanda rüblük bank çıxarışlarını almış olacağıq?

Receive – Received – Received – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Receive” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

1. I ________ a letter from him yet.

 • A) has receive
 • B) haven’t received
 • C) have receive

2. She finally _______ an apology from the company.

 • A) received
 • B) receive
 • C) to receive

3. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Receive”?

 • A) am/is/are Receiving
 • B) will Receiving
 • C) am/is/are Receive

4. Which one is the right for Past Tense form of “Receive”?

 • A) am/is/are Receive
 • B) was/were Receive
 • C) Received

5. Which one is the right for Present Tense form of “Receive”?

 • A) Receive/Receives
 • B) will Receive
 • C) Received

6. Which one is the right for Future Continuous form of “Receive”?

 • A) will Receiving
 • B) will be Receiving
 • C) will been Received

7. Which one is the right for Past Perfect form of “Receive”?

 • A) has received
 • B) had received
 • C) had been received

8. They ______ instructions to watch him.

 • A) had received
 • B) have received
 • C) received

9. He ______ a large fortune when his uncle died.

 • A) have receives
 • B) has receives
 • C) received

10. You ________ the bill by the time the item arrives.

 • A) will have received
 • B) will receiving
 • C) have received

 Düzgün cavablar:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A

Receive – Received – Received – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir