"Shout" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Shout” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Shout feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Shout feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “qışqırmaq” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Shouted” şəklindədir.

Shout feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Shout” feilinin ikinci forması olan “Shouted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He shouted so loudly that the whole neighborhood could hear him -o, o qədər yüksək səslə qışqırdı ki, bütün məhəllə onu eşitdi.
 • As he shouted his order he spurred the horse forward suddenly -o, əmrini qışqırarkən qəflətən atı irəli doğru itələdi.
 • They shouted out the results of the game -onlar oyunun nəticələrini qışqırdılar.
 • Even as he shouted the warning the car skidded -o, xəbərdarlığı qışqıranda maşın sürüşməyə başladı.
 • She shouted at me but I just gritted my teeth and said nothing -o, mənə qışqırdı, ancaq mən sadəcə dişlərimi qıcırdatdım və heç nə demədim.

Shout feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “qışqırmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Shouted” şəklindədir.

Shout feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Shout” feilinin üçüncü forması olan “shouted” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He has shouted so loudly that the whole neighborhood has heard him -o, o qədər yüksək səslə qışqırıb ki, bütün məhəllə onu eşidib.
 • They have shouted out the results of the game -onlar oyunun nəticələrini qışqırıblar.
 • Even as he has shouted the warning but the car has skidded -o, xəbərdarlığı qışqırıb, amma maşın sürüşməyə başlayıb.
 • Speakers have been shouted down, classes disrupted, teachers made to grovel -spikerlər qışqırdı, dərslər pozuldu, müəllimlər ayağa qalxdı.
 • I have shouted your name from the rooftop for five months -mən beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırıram.

Shout Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl). We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Shout feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “shout” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Shout Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “shout” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I shout your name from the rooftop always -mən həmişə sənin adını damdan qışqırıram.
 • You shout her name from the rooftop always -sən həmişə onun adını damdan qışqırırsan.
 • He/she shouts your name from the rooftop always -o, həmişə sənin adını damdan qışqırır.
 • We shout your name from the rooftop always -biz həmişə sənin adını damdan qışqırırıq.
 • You shout their name from the rooftop always -siz həmişə onların adını damdan qışqırırsınız.
 • They shout your name from the rooftop always -onlar həmişə sənin adını damdan qışqırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you shout her name from the rooftop always? -sən həmişə onun adını damdan qışqırırsan?
 • Does Jennifer shout your name from the rooftop always? -Jennifer həmişə sənin adını damdan qışqırır?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter shouts your name from the rooftop -Peter sənin adını damdan qışqırır.
 • Passive Voice: Your name is shouted from the rooftop by Peter -sənin adın Peter tərəfindən damdan qışqırılır.

Shout Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “shout” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have shouted your name from the rooftop for five months -mən beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırıram.
 • You have shouted her name from the rooftop for five months -sən beş aydır ki, onun adını damdan qışqırırsan.
 • He/she has shouted your name from the rooftop for five months -o, beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırır.
 • We have shouted your name from the rooftop for five months -biz beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırırıq.
 • You have shouted their name from the rooftop for five months -siz beş aydır ki, onların adını damdan qışqırırsınız.
 • They have shouted your name from the rooftop for five months -onlar beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you shouted her name from the rooftop for five months? -sən 5 aydır ki, onun adını damdan qışqırmısan?
 • Has Jennifer shouted your name from the rooftop for five months? -Jennifer 5 aydır ki, sənin adını damdan qışqırıb?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Peter has shouted your name from the rooftop for five months -Peter beş aydır ki, sənin adını damdan qışqırır.
 • Passive Voice: Your name has been shouted from the rooftop for five months by Peter – sənin adın beş aydır ki, Peter tərəfindən damdan qışqırılır.

Shout Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am shouting your name from the rooftop now -mən indi sənin adını damdan qışqırıram.
 • You are shouting her name from the rooftop now -sən indi onun adını damdan qışqırırsan.
 • He/she is shouting your name from the rooftop now -o, indi sənin adını damdan qışqırır.
 • We are shouting your name from the rooftop now -biz indi sənin adını damdan qışqırırıq.
 • You are shouting their name from the rooftop now -siz indi onların adını damdan qışqırırsınız.
 • They are shouting your name from the rooftop now -onlar indi sənin adını damdan qışqırırlar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you shouting her name from the rooftop now? -sən indi onun adını damdan qışqırırsan?
 • Is Jennifer shouting your name from the rooftop now? -Jennifer indi sənin adını damdan qışqırır?

Shout Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been shouting your name from the rooftop for ten minutes -mən on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırıram.
 • You have  been shouting her name from the rooftop for ten minutes -sən on dəqiqədir ki, onun adını damdan qışqırırsan.
 • He/she has been shouting your name from the rooftop for ten minutes -o, on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırır.
 • We have been shouting your name from the rooftop for ten minutes -biz on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırırıq.
 • You have been shouting their name from the rooftop for ten minutes -siz on dəqiqədir ki, onların adını damdan qışqırırsınız.
 • They have been shouting your name from the rooftop for ten minutes -onlar on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırırlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been shouting her name from the rooftop for ten minutes? -sən on dəqiqədir ki, onun adını damdan qışqırırsan?
 • Has Jennifer been shouting your name from the rooftop for ten minutes? -Jennifer on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırır?

Shout Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I shouted your name from the rooftop yesterday -mən dünən sənin adını damdan qışqırdım.
 • You shouted her name from the rooftop yesterday -sən dünən onun adını damdan qışqırdın.
 • He/she shouted your name from the rooftop yesterday -o, dünən sənin adını damdan qışqırdı.
 • We shouted your name from the rooftop yesterday -biz dünən sənin adını damdan qışqırdıq.
 • You shouted their name from the rooftop yesterday -siz dünən onun adını damdan qışqırdınız.
 • They shouted your name from the rooftop yesterday -onlar dünən sənin adını damdan qışqırdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer shout your name from the rooftop yesterday? – Jennifer dünən sənin adını damdan qışqırdı?
 • Did we shout your name from the rooftop yesterday? – biz dünən sənin adını damdan qışqırdıq?

 Passiv cümlə:

 • Active Voice: Peter shouted your name from the rooftop yesterday -Peter dünən sənin adını damdan qışqırdı.
 • Passive Voice: Your name was shouted from the rooftop yesterday by Peter -sənin adın dünən Peter tərəfindən damdan qışqırıldı.

 Shout Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was shouting your name from the rooftop yesterday -mən dünən sənin adını damdan qışqırırdım.
 • You were shouting her name from the rooftop yesterday -sən dünən onun adını damdan qışqırırdın.
 • He/she was shouting your name from the rooftop yesterday -o, dünən sənin adını damdan qışqırırdı.
 • We were shouting your name from the rooftop yesterday -biz dünən sənin adını damdan qışqırırdıq.
 • You were shouting their name from the rooftop yesterday -siz dünən onun adını damdan qışqırırdınız.
 • They were shouting your name from the rooftop yesterday -onlar dünən sənin adını damdan qışqırırdılar.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer shouting your name from the rooftop yesterday? -Jennifer dünən sənin adını damdan qışqırırdı?
 • Were we shouting your name from the rooftop yesterday? -biz dünən sənin adını damdan qışqırırdıq?

Shout Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had shouted your name from the rooftop when they arrived -onlar çatanda mən sənin adını damdan qışqırmışdım.
 • You had shouted her name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda sən onun adını damdan qışqırmışdın.
 • He/she had shouted your name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda o, sənin adını damdan qışqırmışdı.
 • We had shouted your name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda biz sənin adını damdan qışqırmışdıq.
 • You had shouted their name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda siz onların adını damdan qışqırmışdınız.
 • They had shouted your name from the rooftop yesterday -onlar dünən sənin adını damdan qışqırmışdılar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer shouted your name from the rooftop when they arrived? -onlar çatanda Jennifer sənin adını damdan qışqırmışdı?
 • Had we shouted your name from the rooftop when they arrived? –onlar çatanda biz sənin adını damdan qışqırmışdıq?

Passiv cümlə nümunələri:

 • Active Voice: Jennifer had shouted your name from the rooftop – Jennifer sənin adını damdan qışqırmışdı.
 • Passive Voice: Your name had been shouted from the rooftop by Jennifer – sənin adın damdan Jennifer tərəfindən qışqırılmışdı.

Shout Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been shouting your name from the rooftop when they arrived -onlar çatanda mən sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdım.
 • You had been shouting her name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda sən onun adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdın.
 • He/she had been shouting your name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda o, sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdı.
 • We had been shouting your name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda biz sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdıq.
 • You had been shouting their name from the rooftop when they arrived – onlar çatanda siz onların adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdınız.
 • They had been shouting your name from the rooftop when Jennifer arrived -Jennifer çatanda onlar sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdılar.
 • Sual cümləsinə aid nümunələr:
 • Had Jennifer been shouting your name from the rooftop when they arrived? – – onlar çatanda Jennifer sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdı?
 • Had we been shouting your name from the rooftop when they arrived? – onlar çatanda o, sənin adını (bir müddət idi ki) damdan qışqırırdıq?

Shout Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will shout your name from the rooftop tomorrow -mən sabah sənin adını damdan qışqıracağam.
 • You will shout her name from the rooftop tomorrow -sən sabah onun adını damdan qışqıracaqsan.
 • He/she will shout your name from the rooftop tomorrow -o, sabah sənin adını damdan qışqıracaq.
 • We will shout your name from the rooftop tomorrow -biz sabah sənin adını damdan qışqıracağıq.
 • You will shout their name from the rooftop tomorrow -siz sabah onların adını damdan qışqıracağıq.
 • They will shout your name from the rooftop tomorrow -onlar sabah sənin adını damdan qışqıracağıq.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you shout her name from the rooftop tomorrow? –sən sabah onun adını damdan qışqıracaqsan?
 • Will Jennifer shout your name from the rooftop tomorrow? -Jennifer sabah onun adını damdan qışqıracaq?

Passiv cümlə nümunələr:

 • Active Voice: Peter will shout your name from the rooftop tomorrow -Peter sabah sənin adını damdan qışqıracaq.
 • Passive Voice: Your name will be shouted from the rooftop tomorrow by Peter -sənin adın sabah damdan Peter tərəfindən qışqırılacaq.

Shout Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be shouting your name from the rooftop when they arrived -mən onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda olacağam.
 • You will be shouting her name from the rooftop when they arrived -sən onlar çatanda onun adını damdan qışqırmaqda olacaqsan.
 • He/she will be shouting your name from the rooftop when they arrived -o, onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda olacaq.
 • We will be shouting your name from the rooftop when they arrived -biz onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda  olacağıq.
 • You will be shouting their name from the rooftop when they arrived -siz onlar çatanda onların adını damdan qışqırmaqda olacaqsınız.
 • They will be shouting your name from the rooftop when you arrived –onlar sən çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be shouting your name from the rooftop when they arrived? -Jennifer onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda olacaq?
 • Will we be shouting your name from the rooftop when they arrived? -biz onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmaqda olacağıq?

Shout Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have shouted your name from the rooftop when they arrived -mən onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacağam.
 • You will have shouted her name from the rooftop when they arrived -sən onlar çatanda onun adını damdan  qışqırmış olacaqsan.
 • He/she will have shouted your name from the rooftop when they arrived -o, onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacaq.
 • We will have shouted your name from the rooftop when they arrived -biz onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacağıq.
 • You will have shouted their name from the rooftop when they arrived -siz onlar çatanda onların adını damdan qışqırmış olacaqsınız.
 • They will have shouted your name from the rooftop when you arrived –onlar sən çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer have shouted your name from the rooftop when they arrived? – Jennifer onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacaq?
 • Will we have shouted your name from the rooftop when they arrived? – biz onlar çatanda sənin adını damdan qışqırmış olacağıq?

Shout Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been shouting your name from the rooftop for ten minutes when they arrived -mən onlar çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacağam.
 • You will have been shouting her name from the rooftop when they arrived -sən onlar çatanda on dəqiqədir ki, onun adını damdan qışqırmaqda olacaqsan.
 • He/she will have been shouting your name from the rooftop when they arrived -o, onlar çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacaq.
 • We will have been shouting your name from the rooftop when they arrived -biz onlar çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacağıq.
 • You will have been shouting their name from the rooftop when they arrived -siz onlar çatanda on dəqiqədir ki, onların adını damdan qışqırmaqda olacaqsınız.
 • They will have been shouting your name from the rooftop when you arrived –onlar sən çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • will Jennifer have been shouting your name from the rooftop when they arrived – Jennifer onlar çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacaq?
 • will we have been shouting your name from the rooftop when they arrived? – biz onlar çatanda on dəqiqədir ki, sənin adını damdan qışqırmaqda olacağıq?

Shout – Shouted – Shouted – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Shout” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. Could you please stop _____ . I’m not deaf!
 • A) shout
 • B) shoutes
 • C) shouting
 1. There’s no need _____. I’m not deaf!
 • A) have shouted
 • B) shout
 • C) to shout
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Shout”?
 • A) am/is/are shouting
 • B) will shouting
 • C) am/is/are shoute
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Shout”?
 • A) am/is/are shout
 • B) was/were shout
 • C) shouted
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Shout”?
 • A) shoute/shoutes
 • B) will shout
 • C) shouted
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Shout”?
 • A) will shouting
 • B) will be shouting
 • C) will been shouted
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Shout”?
 • A) has shouted
 • B) had shouted
 • C) had been shouted
 1. Alex ______ something in Spanish.
 • A) has shouting
 • B) have shouted
 • C) shouted
 1. He ______, “I’m not guilty.”
 • A) shouted
 • B) has shoutes
 • C) have shouted
 1. Anderson began _____.
 • A) shout
 • B) to shout
 • C) shouts

 Düzgün cavablar:

 1. C
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. C
 9. A
 10. B

Shout – Shouted – Shoutedn – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir