Simple Past Tense (Keçmiş Sadə Zaman) mövzu izahı - Wordly

Simple Past Tense (Keçmiş Sadə Zaman) mövzu izahı


Simple Past Tense (Keçmiş Sadə Zaman) mövzu izahı
Mündəricat Göstər

Simple Past Tense Nədir?

Past Simple Tense, keçmişdə baş vermiş və ya mövcud olan bir şeyi göstərmək və ya təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bu zaman formasının istifadə edildiyi situasiyalar aşağıdakılardır:

 • Tamamlanmış və konkret vaxtı məlum olmayan hadisələri açıqlamaq və təsvir etmək üçün
 • Təkrar-təkrar və daimi olaraq baş verən hadisənin necə baş verdiyini izah etmək üçün
 • Keçmişdə olan psixoloji vəziyyəti və ya keçmişdə hiss edilən hər hansı bir duyğunu izah etmək üçün
 • Keçmişdə sürətli formada ard-arda meydana gələn hadisələri izah etmək üçün

Simple Past Tense qrammatik qaydalar

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir.

Simple Past Tense qrammatik qaydalar cədvəli

Təsdiq cümləsiİnkar cümləsiSual cümləsi

I came – mən gəldim.

I did not come – mən gəlmədim.Did I come? -mən gəldim?
You came – sən gəldin.You did not come – sən gəlmədin.Did you come? – sən gəldin?
He/She/It came – o gəldi.He/She/It did not come – o gəlmədi.Did he/she/it come? – o gəldi?
We came – biz gəldik.We did not come – biz gəlmədik.Did we come? – biz gəldik?
You came -siz gəldiniz.You did not come – siz gəlmədiniz.Did you come? – siz gəldiniz?
They came – onlar gəldilər.They  did not come – onlar gəlmədilər.Did they come? – onlar gəldilər?

İngilis dilində keçmiş zamanın şəkilçisi hansıdır?

İngilis dilində qaydalı feilləri ikinci formalarına çevirmək üçün müəyyən qaydalara uyğun olaraq bu feillərə -d, -ed və ya -ied şəkilçisi əlavə edilməkdədir. Irregular verbs üçün isə bu qaydalar adətən keçərli olmur.

Qaydalı feillərə aid nümunələr:

 • place – placed
 • dance – danced
 • plan – planned
 • stop – stopped
 • fix – fixed
 • snow – snowed
 • rain – rained
 • need – needed
 • help – helped
 • add – added
 • worry – worried
 • play – played

Simple Past Tense (Keçmiş Sadə Zaman) cümləsi necə qurulur?

Fellər qaydalı və qaydasız olmaqla iki yerə ayrılır və keçmiş zaman formaları da qaydalı və qaydasız olmasından asılı olaraq müxtəlif formalarda düzəldilir. İngilis dilində qaydalı fellərin Past Simple Tense formasını düzəltmək üçün felin sonuna “-ed” şəkilçisi əlavə edilir. Sonu “e” ilə bitən sözlər üçün isə “-d” şəkilçisi əlavə edilir. Məs, dance – danced, plan – planned.

Qaydasız fellərin Past Simple Tense forması isə adından da göründüyü kimi vahid bir qaydaya tabe deyil. Bəziləri kökdən dəyişərkən (become – became, begin – begun), digərləri (put, cut, set) indiki zaman forması ilə eyni şəkildə qalır.

 • He worked at the Cheesecake Factory – O, çizkeyk fabrikində işləyib.
 • I often brought my lunch to school – mən naharımı tez-tez məktəbə gətirirdim.

Simple Past Tense təsdiq cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda sadə keçmiş zamana aid təsdiq cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Two boys played with a ball -iki oğlan topla oynayırdı.
 • An old lady walked with her dog -yaşlı bir qadın iti ilə gəzirdi.
 • A nurse brought a little baby to the park -tibb bacısı kiçik bir körpəni parka gətirdi.
 • An old man sat down and read his newspaper – yaşlı kişi oturub qəzetini oxudu.
 • A gardener swept up dead leaves -bağban ölü yarpaqları süpürdü.
 • He finished all the exercises -o, bütün məşqləri başa vurdu.
 • I enrolled in the pilates course -mən pilates kursuna yazıldım.
 • Dr Brown healed the patient -Dr. Brown xəstəni sağaltdı.
 • They bought 2 tickets for the U2 concert -onlar U2 konsertinə 2 bilet aldılar.
 • We carried all of the boxes downstairs -biz bütün qutuları aşağı daşıdıq.

Simple Past Tense inkar cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda sadə keçmiş zamana aid inkar cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Two boys didn’t play with a ball -iki oğlan topla oynamırdı.
 • An old lady didn’t walk with her dog -yaşlı bir qadın iti ilə gəzmirdi.
 • A nurse didn’t buy a little baby to the park -tibb bacısı kiçik bir körpəni parka gətirmədi.
 • An old man didn’t sit down and read his newspaper – yaşlı kişi oturub qəzetini oxumadı.
 • A gardener didn’t sweep up dead leaves -bağban ölü yarpaqları süpürmədi.
 • He didn’t finish all the exercises -o, bütün məşqləri başa vurmadı.
 • I didn’t enroll in the pilates course -mən pilates kursuna yazılmadım.
 • Dr Brown didn’t heal the patient -Dr. Brown xəstəni sağaltmadı.
 • They didn’t buy 2 tickets for the U2 concert -onlar U2 konsertinə 2 bilet almadılar.
 • We didn’t carry all of the boxes downstairs -biz bütün qutuları aşağı daşımadıq.

Simple Past Tense sual cümləsinə aid nümunələr

Mövzu ilə bağlı təsdiq və inkar formadakı sual cümlələri, bununla yanaşı indiki sadə davamedicini zamanın passiv formasında işlənən sual cümlələrinə aid nümunələr aşağıdakı başlıqlar altında verilmişdir.

Simple Past Tense təsdiq və sual cümləsinə aid nümunələr

Simple Past Tense ilə bağlı təsdiq formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Did two boys played with a ball? -iki oğlan topla oynayırdı?
 • Did an old lady walked with her dog? -yaşlı bir qadın iti ilə gəzirdi?
 • Did a nurse brought a little baby to the park? –tibb bacısı kiçik bir körpəni parka gətirdi?
 • Did an old man sat down and read his newspaper? – yaşlı kişi oturub qəzetini oxudu?
 • Did a gardener swept up dead leaves? -bağban ölü yarpaqları süpürdü?
 • Did he finished all the exercises? -o, bütün məşqləri başa vurdu?
 • Did I enroll in the pilates course? -mən pilates kursuna yazıldım?
 • Did Dr. Brown heal the patient? -Dr. Brown xəstəni sağaltdı?
 • Did they bought 2 tickets for the U2 concert? -onlar U2 konsertinə 2 bilet aldılar?
 • Did we carried all of the boxes downstairs? -biz bütün qutuları aşağı daşıdıq?

Simple Past Tense təsdiq və sual cümləsinə aid nümunələr

Simple Past Tense ilə bağlı inkar formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Didn’t two boys played with a ball? -iki oğlan topla oynamırdı?
 • Didn’t an old lady walked with her dog? -yaşlı bir qadın iti ilə gəzmirdi?
 • Didn’t a nurse brought a little baby to the park? –tibb bacısı kiçik bir körpəni parka gətirmədi?
 • Didn’t an old man sat down and read his newspaper? – yaşlı kişi oturub qəzetini oxumadı?
 • Didn’t a gardener swept up dead leaves? -bağban ölü yarpaqları süpürmədi?
 • Didn’t he finished all the exercises? -o, bütün məşqləri başa vurmadı?
 • Didn’t I enroll in the pilates course? -mən pilates kursuna yazılmadım?
 • Didn’t Dr. Brown heal the patient? -Dr. Brown xəstəni sağaltmadı?
 • Didn’t they buy 2 tickets for the U2 concert? -onlar U2 konsertinə 2 bilet almadılar?
 • Didn’t we carried all of the boxes downstairs? -biz bütün qutuları aşağı daşımadıq?

Simple Past Tense Passiv cümləyə aid nümunələr

Passive Voice forması Simple Present Continuous Tense vasitəsi ilə təsdiq cümləsi qurmaq üçün was/were + being + Verbing şəklində istifadə edilir:

 • first person singular – was + past participle – I was called into an emergency meeting.
 • second person singular – were + past participle – You were invited to the party.
 • third person singular – was + past participle – The tree was scorched by lightning.
 • first person plural – were + past participle – We were hated for our opinion.
 • second person plural – were + past participle – You were described as misfits.
 • third person plural – were + past participle – Many sad stories were reported by the evening news.

Cümlə nümunələri:

 • Active Voice: He bought two banana -o, iki banan alıb.
 • Passive Voice: Two bananas were bought -iki banan alınıb.

 

 • Active Voice: They won the tournament -onlar turnirin qalibi oldular.
 • Passive Voice: The tournament was won -turnirdə qalib gəlindi.

 

 • Active Voice: The boy stole the pink bike -oğlan çəhrayı velosipedi oğurladı.
 • Passive Voice: The pink bike was stolen -çəhrayı velosiped oğurlandı.

 

 • The police arrested the thieves -polis oğruları həbs etdi.
 • The thieves were arrested -oğrular həbs edilib.

 

 • Active Voice: Leyla swam the 300 metres – Leyla 300 metr üzdü.
 • Passive Voice: The 300 metres were swum – 300 metrlik üzüldü.

 

 • Active Voice: The cat scratched the old man -pişik qoca kişini cırmaqladı.
 • Passive Voice: The old man was scratched  -qoca kişi cırmaqlandı.

 

 • Active Voice: Jennifer and David ate six pizzas -Jennifer və David altı pizza yedilər.
 • Passive Voice: Six pizzas were eaten -altı pizza yeyildi.

 

 • Active Voice: The teacher taught the students -müəllim şagirdlərə dərs verdi.
 • Passive Voice: The students were taught by the teacher -şagirdlərə müəllim tərəfindən dərs verildi.

 

 • Active Voice: Ricky rode the black horse – Ricky qara ata mindi.
 • Passive Voice: The black horse was ridden -qara at sürüldü.

 

 • Active Voice: Grandfather told boring stories -baba darıxdırıcı hekayələr danışdı.
 • Passive Voice: Boring stories were told by grandfather -darıxdırıcı hekayələr baba tərəfindən danışıldı.

 

Simple Past Tense ilə Passiv sual cümlələri

Aşağıdakı başlıqlar altında sadə keçmiş zamanın passiv formasına aid sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız.

 Simple Past Tense ilə təsdiq və passiv cümlə nümunələri

Simple Past Tense ilə bağlı təsdiq və passiv formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Were two bananas bought? -iki banan alınıb?
 • Was the tournament won? -turnirdə qalib gəlindi?
 • Was the pink bike stolen? -çəhrayı velosiped oğurlandı?
 • Were the thieves arrested? -oğrular həbs edilib?
 • Were the 300 metres swum? – 300 metrlik üzüldü?
 • Were the students taught by the teacher? -şagirdlərə müəllim tərəfindən dərs verildi?
 • Were boring stories told by grandfather? -darıxdırıcı hekayələr baba tərəfindən danışıldı?
 • Was I was bitten by a dog a few days ago? -mən bir neçə gün əvvəl it tərəfindən dişlənmişəm?
 • Were the mistakes corrected by the teacher? -səhvlər müəllim tərəfindən düzəldildi?
 • Were apples eaten by Lauran? -almalar Lauran tərəfindən yeyilmişdi?
 Simple Past Tense ilə inkar və passiv cümlə nümunələri

Simple Past Tense ilə bağlı inkar və passiv formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Were not two bananas bought? -iki banan alınmayıb?
 • Was not the tournament won? -turnirdə qalib gəlinmədi?
 • Was not the pink bike stolen? -çəhrayı velosiped oğurlanmadı?
 • Were not the thieves arrested? -oğrular həbs edilməyib?
 • Were not the 300 metres swum? – 300 metrlik üzülmədi?
 • Were not the students taught by the teacher? -şagirdlərə müəllim tərəfindən dərs verilmədi?
 • Were not boring stories told by grandfather? -darıxdırıcı hekayələr baba tərəfindən danışılmadı?
 • Was not I was bitten by a dog a few days ago? -mən bir neçə gün əvvəl it tərəfindən dişlənməmişəm?
 • Were not the mistakes corrected by the teacher? -səhvlər müəllim tərəfindən düzəldilmədi?
 • Were not apples eaten by Lauran? -almalar Lauran tərəfindən yeyilməmişdi?

Simple Past Tense sual zərfliyi ilə qurulan cümlələr

Sual zərfliyi vasitəsi ilə Simple Past zaman formasının sual cümləsini düzəltmək üçün sual sözünü cümlənin əvvəlinə gətirmək lazımdır. Bu halda cümlə quruluşu belə olacaqdır: sual sözü + köməkçi feil + mübtəda + əsas feil-ed şəkilçisi almış forması. Kim sualı verildiyi zaman cümlədə mübtəda olmayacağı üçün əvvəlcə sual sözü, daha sonra köməkçi feil və əsas feilin-ed şəkilçisi almış forması gələcəkdir.

 • Where did you sleep last night? -sən dünən gecə harda yatdın? I slept on the couch -mən divanda yatdım.
 •  When did you cook the bread? -sən çörəyi nə vaxt bişirdin? I cooked the bread yesterday -mən dünən çörək bişirdim.
 •  Why did the dog bite you? -niyə it səni dişlədi? Because it was angry -çünki qəzəblənmişdi.
 •  How did you find your job? -sən işini necə tapdın? I applied on the internet -mən internetdə müraciət etdim.
 •  Who painted the wall? -divarı kim boyadı? I painted the wall -mən divarı boyadım.

Simple Past Tense gündəlik həyatda necə istifadə edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hallar, əsasən, 3 qrupa ayrılır:

 1. Keçmiş zamanda dəqiq tarixdə baş verən hadisələr üçün: I saw Jennifer yesterday -mən dünən Jenniferi gördüm.
 2. Keçmiş zamanda dəqiq olmayan tarixdə baş verən hadisələr üçün: I played football when I was young -mən cavan olanda futbol oynadım.
 3. Keçmiş zamanda təkrarlanaraq baş verən hadisələr üçün: I swam every day on my last vacation -mən sonuncu tətilimdə hər gün üzdüm.

Simple Past Tense istifadəsi zamanı Am, Is, Are necə qısaldılır?

Simple past zaman formasının köməkçi feilləri olan was və were-n qısaldılması wasn’t və weren’t şəklindədir. Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • The weather wasn’t very nice last week -keçən həftə hava çox da yaxşı deyildi.
 • Football wasn’t an interesting sport last year -futbol keçən il maraqlı bir idman növü deyildi.
 • It wasn’t warm in Spain 2 days ago -2 gün əvvəl İspaniyada isti deyildi.

İngilis dilində Keçmiş Sadə Zaman iş həyatında necə istifadə edilir?

Sadə keçmiş zaman formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Simple Past Tense Exercises nümunələri

Simple Past Tense ilə bağlı olan testlər bir neçə qrupa bölünür. Bu qruplara misal olaraq boşluq doldurma testləri, açıq test sualları göstərilə bilər. Mövzu ilə əlaqəli testlərlə aşağıdakı başlıqlar altında tanış ola bilərsiniz.

Simple Present Continuous Tense Test sualları

İngilis dilində Simple Past zaman formasına aid test suallarına aid nümunələr verilmişdir:

 1. I _____ to the mall after school.
 • A) goed
 • B) gone
 • C) went
 1. My brother _____ a bear an hour ago.
 • A) seen
 • B) saw
 • C) sees
 1. _____ Mike visit his grandmother last night?
 • A) Did
 • B) Are
 • C) Does
 1. Alex did not _____ last weekend.
 • A) working
 • B) worked
 • C) work
 1. _____ Judy and Liz at last month’s meeting?
 • A) Was
 • B) Were
 • C) Are
 1. We _____ not happy after the sad ending.
 • A) were
 • B) was
 • C) did
 1. _____ you see Jody’s new dog yesterday?
 • A) Are
 • B) Did
 • C) Do
 1. Sorry, I ________ hear you at the door.
 • A) wasn’t
 • B) didn’t
 • C) am not
 1. I _____ English for two years.
 • A) studying
 • B) study
 • C) studied
 1. What _____ you eat for lunch yesterday?
 • A) do
 • B) did
 • C) were

Düzgün cavablar:

 1. went
 2. saw
 3. Did
 4. work
 5. Were
 6. were
 7. Did
 8. didn’t
 9. studied
 10. did

Simple Past Tense boşluq doldurma nümunələri

İngilis dilində Simple Past zaman formasına aid boşluq doldurma sual nümunələri verilmişdir:

 • 1) I (not/drink) any wine last night.
 • 2) She (get on) the train.
 • 3) What time (he/get up) today?
 • 4) Where (you/get off) the bus?
 • 5) I (not/change) trains at Pittsburgh.
 • 6) We (wake up) very late.
 • 7) What (he/give) his mother as a gift?
 • 8) I (receive) €300 when my dad died.
 • 9) We (not/use) the computer.
 • 10) (she/make) good tea?

Düzgün cavablar:

 • 1) I didn’t drink any wine last night.
 • 2) She got on the train.
 • 3) What time did he get up today?
 • 4) Where did you get off the bus?
 • 5) I didn’t change trains at Pittsburgh.
 • 6) We woke up very late.
 • 7) What did he give his mother as a gift?
 • 8) I received €300 when my dad died.
 • 9) We didn’t use the computer.
 • 10) Did she make good tea?

Simple Past Tense Worksheet

 1. I …………………………. him yesterday.
 • A) saw
 • B) was seeing
 • C) had seen
 1. I ………………………. his letter yesterday.
 • A) received
 • B) have received
 • C) was receiving
 1. She ……………………….. school last year.
 • A) will leave
 • B) was leaving
 • C) left
 1. Last night I …………………………….. sleep well.
 • don’t
 • didn’t
 • hadn’t
 1. He ……………………………. asleep while he was driving.
 • A) fell
 • B) was falling
 • C) had fallen
 1. I ………………………… a new bicycle last week.
 • A) bought
 • B) have bought
 • C) had bought
 1. We ………………………….. our breakfast half an hour ago.
 • A) finished
 • B) have finished
 • C) had finished
 1. When I was in the US, I …………………………….. Chicago, Boston, and California.
 • A) visiting
 • B) visited
 • C) was visiting
 1. I …………………………….. an old classmate of mine at the library.
 • A) was seeing
 • B) saw
 • C) had seen
 1. She ……………………………… that she would not go.
 • A) says
 • B) said
 • C) was saying

Düzgün cavablar:

 1. I saw him yesterday.
 2. I received his letter yesterday.
 3. She left school last year.
 4. Last night, I didn’t sleep well.
 5. He fell asleep while he was driving.
 6. I bought a new bicycle yesterday.
 7. We finished our breakfast half an hour ago.
 8. When I was in the US, I visited Boston, Chicago, and California.
 9. I saw an old classmate of mine at the library.
 10. She said that she would not go.

Simple Past Tense məktəblərdə necə öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması sadə keçmiş zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı siniflər üçün Sadə Keçmiş zaman cümlə nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Simple Past Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I saw a movie yesterday -mən dünən bir filmə baxdım.
 • I didn’t see a play yesterday -mən dünən tamaşa görmədim.
 • Last year, I traveled to Japan -mən keçən il Yaponiyaya səyahət etdim.
 • Last year, I didn’t travel to Korea -mən keçən il Koreyaya getmədim.
 • Did you have dinner last night? -dünən axşam yeməyiniz olubmu?
 • She washed her car -o, maşını yudu.
 • He didn’t wash his car -o, maşını yumadı.
 • I lived in Brazil for two years -mən iki il Braziliyada yaşadım.
 • Shauna studied Japanese for five years -Shauna beş il Yapon dilini öyrəndi.
 • They sat at the beach all day -onlar bütün gün sahildə oturdular.

9-cu siniflər üçün Sadə Keçmiş zaman cümlə nümunələri

9-cu siniflərdə öyrənilən nisbətən çətin cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim -İşimi bitirdim, sahilə getdim və üzmək üçün gözəl bir yer tapdım.
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00 -Hava limanından 8: 00 -da gəldi, 9: 00 -da otelə daxil oldu və 10: 00 -da digərləri ilə görüşdü.
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? -Un əlavə edib südü töküb sonra yumurtanı əlavə etdinizmi?
 • Did you play a musical instrument when you were a kid? -Uşaq ikən musiqi aləti çalırdınmı?
 • She worked at the movie theater after school -Məktəbdən sonra kinoteatrda işləyirdi.
 • They never went to school, they always skipped class -Heç vaxt məktəbə getmədilər, həmişə dərsdən yayındılar.
 • When I paid her one dollar, she answered my question -Mən ona bir dollar verəndə sualımı cavablandırdı.
 • She answered my question when I paid her one dollar -Bir dollar verəndə sualımı cavablandırdı.
 • We did a lot of shopping at the shopping mall -Ticarət mərkəzində çoxlu alış -veriş etdik.
 • My brother drank a glass of milk 2 hours ago -Qardaşım 2 saat əvvəl bir stəkan süd içdi.

Simple Past Tense ilə oxşar olan digər zamanlar hansılardır?

İngilis dilində sadə keçmiş zaman ilə oxşar olan zamanlara misal olaraq Past Continuous, yəni sadə keçmiş zaman və Past Perfect Tense misal göstərilə bilər. Bu zaman formaları haqqında qısa məlumat aşağıdakı başlıqlar altında verilmişdir.

Simple Past Tense ve Past Continous Tense Farkı Nedir?

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir.

 • She was practicing sport when I called her -Mən ona zəng edəndə idmanla məşğul idi.
 • She returned from work at 7 o’clock and they were still watching TV -Saat 7 -də işdən qayıtdı və hələ də televizora baxırdılar.
 • We were watching TV during our break -Fasilədə televizora baxırdıq.
 • They were watching TV all day when they were young -Gənc ikən bütün günü televizora baxırdılar.
 • She was practising sport while her mother was cooking -Anası yemək bişirərkən idmanla məşğul olurdu.
 • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running -Parka getdim, uşaqlar çəmənlikdə oynayırdılar, valideynləri hasarda oturmuşdu və bəzi yeniyetmələr qaçırdılar.
 • She was doing sports every day for years to become a good athlete -Yaxşı bir idmançı olmaq üçün illərlə hər gün idman edirdi.

Qeyd: Əgər cümlənin subyekti “I, She, He” əvəzlikləri və ya təkdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq was, əgər cümlənin subyekti “You, they” əvəzlikləri və ya cəmdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq were istifadə ediləcəkdir.

 • The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. – Oğru mağazaya girərkən satıcı müştəriyə kömək edirdi.
 • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying. – O evə getdi və anası kompyuterdə işləyirdi, atası televizora baxırdı, bacısı isə dərs oxuyurdu.
 • They were always watching TV on high volume late at night. – Onlar həmişə gecə saatlarında yüksək səslə televizor izləyirdilər.

Simple Past Tense və Past Perfect Tense fərqi nədədir?

Keçmişdə başlayan və keçmişdəki müəyyən bir zaman nöqtəsinə qədər davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün Past Perfect zamanından istifadə edilir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir: subject + had + past participle = past perfect tense.

Past Perfect zamanının istifadə edildiyi bir neçə hal vardır.

 • She stayed up all night because she had received bad news. – Pis xəbər aldığı üçün bütün gecə ayaq üstə qaldı.
 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. – Anthony, partidə Ryanı bizimlə tanış etməzdən əvvəl onunla görüşmüşdü (tanış olmuşdu).
 • You had studied Italian before you moved to Rome. – Romaya köçməmişdən əvvəl İtalyan dilini öyrənmisən.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir