Simple Present Continuous Tense – İndiki sadə zaman mövzu izahı - Wordly

Simple Present Continuous Tense – İndiki sadə zaman mövzu izahı


Simple Present Continuous Tense – İndiki sadə zaman mövzu izahı

İngilis dilində ən çox səhvə yol verdiyimiz və İngilis dilində danışarkən çətinlik çəkdiyimiz mövzuların başında zamanlar gəlir. İngilis dilindəki zaman formaları Azərbaycan dilindən bir qədər fərqlənsə də, bu günki mövzumuz İngilis dilində Simple Present Continuous Tense, yəni indiki sadə davamedici zaman formasıdır.

Mündəricat Göstər

Simple Present Continuous Tense nədir?

Hal-hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir. Başqa sözlə, danışıq əsnasında davam etməkdə olan və hələ tamamlanmamış bir hərəkəti ifadə etməkdədir. Aşağıdakı hallarda Present Continuous Tense istifadə edilir.

 • Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi danışıq zamanı davam etməkdə olan hərəkəti bildirmək üçün
 • Gələcək zamanda baş verməli olan hərəkət haqqında konkret zaman göstərilmədən danışıldığı zaman
 • Gələcək zamanda baş verməsi planlaşdırılan və ya düşünülən hərəkət haqqında danışıldığı zaman
 • Hərəkətin tez-tez baş verdiyini göstərmək üçün “always” kimi zaman zərfləri ilə birlikdə istifadə edilir
 • Dəyişən vəziyyətlərdə istifadə edilir

Simple Present Continuous Tense qrammatik qaydalar nələrdir?

İngilis dilində bu zaman formasından istifadə ilə bağlı olaraq bir neçə şərt var ki, bu şərtlərdən biri də Present Continuous Tense formasında istifadə edilməməli olan feillərdir. Bu feillərə İngilis dilində “State Verbs” deyilir və “-ing” şəkilçisi qəbul etmirlər. Bu feillərin yer aldığı cümlələr məna olaraq indiki zamanı ifadə etsə də, present continuous tense cümlə quruluşunda olması doğru qəbul edilmir. Məsələn,

 • I am hating you. (səhv)
 • I hate you. (düz)
 • He is loving cake (səhv)
 • He loves cake (düz)

Bu feillərə misal olaraq aşağıdakılar göstərilə bilər.

Hissləri ifadə edən feillər:

 • 1. to love – sevmək
 • 2. to like – xoşlamaq
 • 3. to hate – nifrət etmək
 • 4. to dislike – xoşlamamaq
 • 5. to want – istəmək
 • 6. to care – qayğısına qalmaq
 • 7. to fear – qorxmaq
 • 8. to wish – arzulamaq
 • 9. to prefer – üstünlük vermək
 • 10. to appreciate – təqdir etmək
 • 11. to surprise – sürpriz etmək

Mental vəziyyətləri ifadə edən feillər:

 • 1. to notice – qeyd etmək
 • 2. to know – bilmək
 • 3. to remember – xatırlamaq
 • 4. to imagine – təsəvvür etmək
 • 5. to understand – başa düşmək
 • 6. to recognise – tanımaq
 • 7. to forget – unutmaq

Hissiyyat ilə əlaqəli feillər:

 • 1. to feel – hiss etmək
 • 2. to hear – eşitmək
 • 3. to see – görmək
 • 4. to smell – iyləmək
 • 5. to taste – dadmaq

Fikir bildirərkən istifadə edilən feillər:

 • 1. to find – tapmaq
 • 2. to think – fikirləşmək
 • 3. to suppose – dəstəkləmək
 • 4. to consider – fikirləşmək
 • 5. to believe – inanmaq
 • 6. to doubt – şübhələnmək
 • 7. to assume – fərz etmək

Digər feillər:

 • 1. to look – baxmaq
 • 2. to seem – görünmək
 • 3. to be – olmaq
 • 4. to have – malik olmaq

Simple Present Continuous Tense qrammatik qaydalar cədvəli

Təsdiq cümləİnkar cümləSual cümləsi
I am walking.

Mən gəzirəm.

I am not walking. 

Mən gəzmirəm.

Am I walking?

Mən gəzirəm?

You are walking.

Sən gəzirsən.

You are not walking.

Sən gəzmirsən.

Are you walking? 

Sən gəzirsən?

He/She/It is walking. 

O gəzir.

He/She/It is not walking. 

O gəzmir.

Is he/she/it walking?

O gəzir?

We are walking. 

Biz gəzirik.

We are not walking.

Biz gəzmirik?

Are we walking? 

Biz gəzirik?

You are walking.

Siz gəzirsiniz.

You are not walking.

Siz gəzmirsiniz?

Are you walking? 

Siz gəzirsiniz?

They are walking. 

Onlar gəzirlər.

They are not walking.

Onlar gəzmirlər.

Are they walking?

Onlar gəzirlər?

İngilis dilində indiki davamedici zamanın şəkilçisi hansıdır?

İngilis dilində indiki zamanı bildirən köməkçi feillər “am, is, are”-dır. Feilə əlavə olunan “-ing” şəkilçisi ilə birlikdə cümləyə “-ır4” mənasını verir. He, She, It ilə birlikdə “is”,  “We, You, They” ilə birlikdə isə “are” köməkçi feili istifadə edilir. “I” şəxs əvəzliyi isə “am” köməkçi feili ilə birlikdə işlənir.

Simple Present Continuous Tense cümlə necə qurulur?

Present Continuous Tense: is/am/are + 1st form of Verb + ing

“to be” köməkçi felinin indiki zaman forması və felin indiki zaman forması + ing vasitəsi ilə düzəldilir. Nümunə üçün;

 • The noise is beginning to give me a headache – Səs-küy mənə başağrısı verməyə başlayır.
 • I am complaining to his mother about him – Mən onun haqqında anasına şikayət edirəm.
 • Why aren’t you doing your homework, Ravi? – Niyə ev tapşırığını etmirsən, Ravi?

Simple Present Continuous Tense təsdiq cümləsinə aid nümunələr

İngilis dilində indiki sadə davamedici zaman formasından istifadə edərək qurulmuş təsdiq cümləsinə aid nümunələr aşağıda verilmişdir:

 • The students are reading a passage about animals right now -şagirdlər hazırda heyvanlar haqqında mahnı oxuyurlar.
 • The doctors are trying to save the people who have been injured during the accident now -həkimlər indi qəza zamanı xəsarət alan insanları xilas etməyə çalışırlar.
 • Jenny is preparing the report that the boss has said? -Jenny, müdirin dediyi hesabatı hazırlayır.
 • The students are listening to the lesson at the moment -şagirdlər bu anda dərsi dinləyirlər.
 • Jennifer is looking for the keys which he has lost -Jennifer itirdiyi düymələri axtarır.
 • Jack is expecting the birth of her first baby in early April -Jack ilk körpəsinin aprel ayının əvvəlində dünyaya gəlməsini gözləyir.
 • The inspectors are trying to find the murderers now -müfəttişlər indi qatilləri tapmağa çalışırlar.
 • They are discussing the reasons of the accident at present -onlar hazırda qəzanın səbəblərini müzakirə edirlər.
 • A lot of people are criticizing school sports these days -bu günlərdə bir çox insan məktəb idmanını tənqid edir.
 • He is watching television? -o, televizor izləyir.

Simple Present Continuous Tense inkar cümləsinə aid nümunələr

İngilis dilində indiki sadə davamedici zaman formasından istifadə edərək qurulmuş inkar cümləsinə aid nümunələr aşağıda verilmişdir:

 • The students are not reading a passage about animals right now -şagirdlər hazırda heyvanlar haqqında mahnı oxumurlar.
 • The doctors are not trying to save the people who have been injured during the accident now -həkimlər indi qəza zamanı xəsarət alan insanları xilas etməyə çalışmırlar.
 • Jenny is not preparing the report that the boss said -Jenny, müdirin dediyi hesabatı hazırlamır.
 • The students are not listening to the lesson at the moment -şagirdlər bu anda dərsi dinləmirlər.
 • Jennifer is not looking for the keys which he has lost -Jennifer itirdiyi düymələri axtarmır.
 • Jack is not expecting the birth of her first baby in early April -Jack ilk körpəsinin aprel ayının əvvəlində dünyaya gəlməsini gözləmir.
 • The inspectors are not trying to find the murderers now -müfəttişlər indi qatilləri tapmağa çalışmırlar.
 • They are not discussing the reasons of the accident at present -onlar hazırda qəzanın səbəblərini müzakirə etmirlər.
 • A lot of people are not criticizing school sports these days -bu günlərdə bir çox insan məktəb idmanını tənqid etmir.
 • He is not watching television? -o, televizor izləmir.

Simple Present Continuous Tense ilə İngilis dilində passiv cümlə nümunələri

Passive Voice forması Simple Present Continuous Tense vasitəsi ilə təsdiq cümləsi qurmaq üçün

am,is,are + being + Verbing şəklində istifadə edilir. Cümlə quruluşu: Subject + am,is,are + being + Verb3. Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • An apple is being eaten by me now -alma indi mənim tərəfimdən yeyilir.
 • Payments are being made by me -ödənişlər mənim tərəfimdən edilir
 • The bike is being repaired by Jennifer -velosiped Jennifer tərəfindən təmir olunur.
 • The windows is being breaked by the boy -pəncərələr oğlan tərəfindən qırılır.
 • The car is being washed by my father -maşın atam tərəfindən yuyulur.
 • The book is being read by the girl -kitab qız tərəfindən oxunur.
 • The house is being cleaned by my mother -ev anam tərəfindən təmizlənir.
 • The room is being painted David -otaq David tərəfindən boyanır.
 • Furniture is being made by the carpenter -mebel dölgər tərəfindən hazırlanır.
 • Television is being watched by my father –televizor atam tərəfindən izlənilir.

Simple Present Continuous Tense sual cümləsinə aid nümunələr

Mövzu ilə bağlı təsdiq və inkar formadakı sual cümlələri, bununla yanaşı indiki sadə davamedicini zamanın passiv formasında işlənən sual cümlələrinə aid nümunələr aşağıdakı başlıqlar altında verilmişdir.

Simple Present Continuous Tense təsdiq-sual cümləsinə aid nümunələr

Simple Present Continuous Tense ilə bağlı təsdiq formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Are the students reading a passage about animals right now? -şagirdlər hazırda heyvanlar haqqında mahnı oxuyurlar?
 • Are the doctors trying to save the people who have been injured during the accident now? -həkimlər indi qəza zamanı xəsarət alan insanları xilas etməyə çalışırlar?
 • Is Jenny preparing the report that the boss has said? -Jenny, müdirin dediyi hesabatı hazırlayır?
 • Are the students listening to the lesson at the moment? – şagirdlər bu anda dərsi dinləyirlər?
 • Is Jennifer looking for the keys which he has lost? -Jennifer itirdiyi düymələri axtarır?
 • Is Jack expecting the birth of her first baby in early April? -Jack ilk körpəsinin aprel ayının əvvəlində dünyaya gəlməsini gözləyir?
 • Are the inspectors trying to find the murderers now? -müfəttişlər indi qatilləri tapmağa çalışırlar?
 • Are they discussing the reasons of the accident at present? -onlar hazırda qəzanın səbəblərini müzakirə edirlər?
 • Are a lot of people criticizing school sports these days? -bu günlərdə bir çox insan məktəb idmanını tənqid edir?
 • Is he watching television? -o, televizor izləyir?

Simple Present Continuous Tense inkar-sual cümləsinə aid nümunələr

Simple Present Continuous Tense ilə bağlı inkar formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Are the students not reading a passage about animals right now? -şagirdlər hazırda heyvanlar haqqında mahnı oxumurlar?
 • Are the doctors not trying to save the people who have been injured during the accident now? -həkimlər indi qəza zamanı xəsarət alan insanları xilas etməyə çalışmırlar?
 • Is Jenny not preparing the report that the boss has said? -Jenny, müdirin dediyi hesabatı hazırlamır?
 • Are the students not listening to the lesson at the moment? – şagirdlər bu anda dərsi dinləmirlər?
 • Is Jennifer not looking for the keys which he has lost? -Jennifer itirdiyi düymələri axtarmır?
 • Is Jack not expecting the birth of her first baby in early April? -Jack ilk körpəsinin aprel ayının əvvəlində dünyaya gəlməsini gözləmir?
 • Are the inspectors not trying to find the murderers now? -müfəttişlər indi qatilləri tapmağa çalışmırlar?
 • Are they not discussing the reasons of the accident at present? -onlar hazırda qəzanın səbəblərini müzakirə etmirlər?
 • Are a lot of people not criticizing school sports these days? -bu günlərdə bir çox insan məktəb idmanını tənqid etmir?
 • Is he not watching television? -o, televizor izləmir?

Simple Present Continuous Tense ilə passiv sual cümlələri

Aşağıdakı başlıqlar altında İndiki davamedici zamanın passiv formasına aid sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız.

Simple Present Continuous Tense ilə təsdiq formada passiv cümlə nümunələri

Simple Present Continuous Tense ilə bağlı təsdiq və passiv formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Is an apple being eaten by me now? -alma indi mənim tərəfimdən yeyilir?
 • Are payments being made by me? -ödənişlər mənim tərəfimdən edilir?
 • Is the bike being repaired by Jennifer? -velosiped jennifer tərəfindən təmir olunur?
 • Are the windows being breaked by the boy? -pəncərələr oğlan tərəfindən qırılır?
 • Is the car being washed by my father? -maşın atam tərəfindən yuyulur?
 • Is the book being read by the girl? -kitab qız tərəfindən oxunur?
 • Is the house being cleaned by my mother? -ev anam tərəfindən təmizlənir?
 • Is the room being painted David? -otaq david tərəfindən boyanır?
 • Is furniture being made by the carpenter? -mebel dölgər tərəfindən hazırlanır?
 • Is television being watched by my father? –televizor atam tərəfindən izlənilir?
İngilizcede Simple Present Continuous Tense ilə inkar formada passiv cümlə nümunələri

Simple Present Continuous Tense ilə bağlı inkar və passiv formadakı sual cümlələri aşağıda verilmişdir:

 • Is an apple not being eaten by me now? -alma indi mənim tərəfimdən yeyilmir?
 • Are payments not being made by me? -ödənişlər mənim tərəfimdən edilmir?
 • Is the bike not being repaired by Jennifer? -velosiped jennifer tərəfindən təmir olunmur?
 • Are the windows not being breaked by the boy? -pəncərələr oğlan tərəfindən qırılmır?
 • Is the car not being washed by my father? -maşın atam tərəfindən yuyulmur?
 • Is the book not being read by the girl? -kitab qız tərəfindən oxunmur?
 • Is the house not being cleaned by my mother? -ev anam tərəfindən təmizlənmir?
 • Is the room not being painted David? -otaq david tərəfindən boyanmır?
 • Is furniture not being made by the carpenter? -mebel dölgər tərəfindən hazırlanmır?
 • Is television not being watched by my father? –televizor atam tərəfindən izlənilmir?

Simple Present Continuous Tense sual zərfliyi vasitəsilə cümlələr necə qurulur?

Sual zərfliyi vasitəsi ilə Simple Present Continuous zaman formasının sual cümləsini düzəltmək üçün sual sözünü cümlənin əvvəlinə gətirmək lazımdır. Bu halda cümlə quruluşu belə olacaqdır: sual sözü + köməkçi feil + mübtəda + əsas feilin ing şəkilçisi almış forması

Kim sualı verildiyi zaman cümlədə mübtəda olmayacağı üçün əvvəlcə sual sözü, daha sonra köməkçi feil və əsas feilin ing şəkilçisi almış forması gələcəkdir.

 • What are you doing now? -sən indi nə edirsən?
 • Where is your father working? -sənin atan harada işləyir?
 • Why are you crying? -sən niyə ağlayırsan?
 • How are you singing so good? -sən necə bu qədər yaxşı oxuyursan?
 • Who is driving that car? -bu maşını kim sürür?

Simple Present Continuous Tense gündəlik həyatda necə istifadə edilir?

Gündəlik həyatda ən çox istifadə edilən zaman formalarından biri Simple Present Continuous zamandır. Belə ki, bu zaman forması aşağıdakı hallarda istifadə edilir.

Danışıq əsnasında reallaşan hadisə və vəziyyətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir:

 • I am reading a book  -mən kitab oxuyuram.
 • She is having dinner now -o indi nahar edir.

Hələ də davam etməkdə olan uzun müddətli hadisələrdən danışarkən istifadə olunur. Burada diqqət etməli olduğumuz məqam ondan ibarətdir ki, hadisənin hal-hazırda (indicə) reallaşmaqda olması vacib deyil.

 • They are not working with us -onlar bizimlə işləmirlər.
 • She is studying in college -o kollecdə oxuyur.

Əvvəlcədən planlaşdırılan və yaxın zamanda reallaşacaq hadisələrdən bəhs edərkən istifadə edilir:

He is not working next week -o, gələn həftə işləmir.

 Daimi olaraq reallaşan və xoşa gəlməyz hadisələrdən danışarkən istifadə edilir. Bu cümlələrdə isə adətən  always və constantly kimi zaman zərfləri də olmaqdadır.

 • My mother is very chatty. She is always talking too much -mənim anam çox danışandır. Həmişə çox danışır.
 • Look! She is constantly drinking coffee – Bax! Daim qəhvə içir.

 Dəyişən real vəziyyətlərdən danışarkən istifadə edilir:

 • She is getting fatter and fatter because of this sickness -o, bu xəstəlik üzündən getdikcə kökəlir.
 • The weather is getting warmer -hava isinir.

İngilis dilində o anda edilən işlər indiki zaman vasitəsi ilə necə izah olunur?

Hal-hazırda edilən hal və hərəkətləri izah etmək üçün də indiki davamedici zaman formasından istifadə edilir. Məsələn, I am going to school just now – mən indi məktəbə gedirəm.

Simple Present Continuous Tense istifadəsində Am, Is, Are necə qısaldılır?

İnkar cümlələrdə köməkçi feillər “isn’t”, “aren’t” formasında qısaldıla bilər. Ancaq “am not” köməkçi feilinin “amn’t” şəklində qısa forması mövcud deyil.

İngilis dilində davamedici zaman iş həyatında necə istifadə edilir?

İngilis dilində iş həyatında indiki davamedici zamandan istifadə forması da digər hallarda istifadə edilən forma və qəliblərlə eynidir. Məsələn, I am writing our report just now – mən indi bizim hesabatımızı hazırlayıram.

Simple Present Continuous Tense Exercise nümunələri

Simple Present Tense ilə bağlı olan testlər bir neçə qrupa bölünür. Bu qruplara misal olaraq boşluq doldurma testləri, açıq test sualları göstərilə bilər. Mövzu ilə əlaqəli testlərlə aşağıdakı başlıqlar altında tanış ola bilərsiniz.

Simple Present Continuous Tense boşluq doldurma nümunələri

İngilis dilində Simple Present Continuous zaman formasına aid boşluq doldurma suallarına aid nümunələr verilmişdir:

 • 1. Look! The Sun _______ ! (to rise)
 • 2. I _______ home until the snow stops. (not + to leave)
 • 3. Tandi _______ a shower upstairs now. (to take)
 • 4. We _______ to the beach to swim. (to go)
 • 5. I _______ my cats now. (to feed)
 • 6. They _______ burgers at a restaurant. (to eat)
 • 7. I _______ at church this Sunday. (to sing)
 • 8. They _______ scrabble together. (to play)
 • 9. I _______ tea, but coffee. (not + to drink)
 • 10. The cats ______ in the living room (to run)

Düzgün cavablar:

 • 1. is rising
 • 2. am not leaving
 • 3. is taking
 • 4. are going
 • 5. am feeding
 • 6. are eating
 • 7. am singing
 • 8. are playing
 • 9. am not drinking
 • 10. are running

Simple Present Continuous Tense Test sualları

İngilis dilində Simple Present Continuous zaman formasına aid test suallarına aid nümunələr verilmişdir:

 1. _____ they coming over for dinner?
 • A) Is
 • B) Are
 • C) Am
 1. Maxwell _____ not sleeping on our sofa.
 • A) is
 • B) are
 • C) am
 1. My mother-in-law is _____ at our house this week.
 • A) stay
 • B) staying
 • C) be staying
 1. I _____ my dinner right now.
 • A) eat
 • B) eating
 • C) am eating
 1. My sister _____ Spanish.
 •  A) learn
 •  B) is learning
 •  C) learning
 1. I _____ at the hair salon until September.
 • A) work
 • B) be working
 • C) am working
 1. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.
 • A) eat
 • B) are eating
 • C) eats
 1. Why ________ playing football tomorrow?
 • A) he not is
 • B) he isn’t
 • C) isn’t he
 1. They are _____ a new shopping mall downtown.
 • A) opening
 • B) openning
 • C) oppening
 1. Melissa is _____ down on her bed.
 • A) lieing
 • B) liying
 • C) lying

Düzgün cavablar:

 • 1. Are
 • 2. is
 • 3. staying
 • 4. am eating
 • 5. is learning
 • 6. am working
 • 7. are eating
 • 8. isn’t he
 • 9. opening
 • 10. lying

Simple Present Continuous Tense Worksheet

İngilis dilində Simple Present Continuous zaman formasına aid worksheet formasına aid nümunələr belədir:

 1. _________ (he, sleep)?
 2. John __________ his favorite movie. (watch)
 3. Alice __________ in the market. (shop)
 4. Tom __________ this party (not, attend)
 5. They __________ around the world. (travel)
 6. Mark __________ to his friend on the phone. (talk)
 7. It __________ in the mountains. (snow)
 8. They __________ the hot air balloon ride. (enjoy)
 9. I __________ my parents this weekend. (visit)
 10. She __________ French at the school. (teach)

Düzgün cavablar:

 1. Is he sleeping?
 2. John is watching his favorite movie.
 3. Alice is shopping in the market.
 4. Tom is not attending this party.
 5. They are traveling around the world.
 6. Mark is talking to his friend on the phone.
 7. It is snowing in the mountains.
 8. They are enjoying the hot air balloon ride.
 9. I am visiting my parents this weekend.
 10. She is teaching French at the school.

Simple Present Continuous Tense məktəblərdə necə öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması İndiki zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı siniflər üçün İngilis dilində indiki zamana aid cümlə nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Simple Present Continuous Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • We are walking to the park with our friends -biz dostlarımızla parka gəzirik.
 • Jennifer is studying at the library with David -Jennifer David ilə birlikdə kitabxanada oxuyur.
 • My older sister is reading a book in the next room -mənim böyük bacım qonşu otaqda kitab oxuyur.
 • My mom is getting ready for the wedding -mənim anam toya hazırlaşır.
 • I’m writing poetry for you now -mən indi sizin üçün şeir yazıram.
 • I’m watching my favorite show on TV -televiziyada ən sevdiyim verilişə baxıram.

İnkar cümlələr:

 • I don’t hearing anything she says -mən onun dediyi heç nəyi eşitmirəm.
 • I’m not going to the movies with them -mən onlarla kinoya getmirəm.
 • My sister is not talking to me -bacım mənimlə danışmır.
 • She is not listening to the lesson -o, dərsi dinləmir.
 • Who are you talking to now? -sən indi kiminlə danışırsan?
 • Are you coming with us? -sən bizimlə gəlirsən?
 • Are you studying? -sən oxuyursan?
 • What movie are you watching now? -siz indi hansı filmə baxırsınız?
 • Why don’t you coming to the park with us? -sən niyə bizimlə parka gəlmirsən?

9-cu siniflər üçün İngilis dilində indiki zamana aid cümlə nümunələri

Bəzi hallarda Simple Present Continuous Tense cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

Son hərfi “e” olan feillər –ing şəkilçisi aldıqları zaman son hərfini itirirlər: She is living in Norway now -o, indi Norveçdə yaşayır.

Son iki hərfi “ee” olan feillər, – ing şəkilçisi qəbul edərkən heç bir dəyişikliyə məruz qalmırlar. Məsələn, see – seeing, agree – agreeing kimi: They are agreeing with you about this.

Son iki hərfi “ie” olan feillərdə bu hərflərin yerinə “y” yazılır və sonuna –ing şəkilçisi gətirilir. Məsələn, lie lying; die dying; tie tying kimi.

 • I am lying on the bed now -mən indi yataqda uzanıram.
 • Your brother is tying his tie now -sənin qardaşın indi qalstukunu bağlayır.

Bəzi feillər –ing şəkilçisi alarkən, son hərfləri samit, ondan əvvəlki hərf isə saitdirsə, son hərf bir daha yazılır. Məsələn, run running, travel travelling, begin beginning, sit sitting kimi.

 • The boys are running in the garden -oğlanlar bağda qaçırlar.
 • Jennifer is travelling by bus -Jennifer avtobusla səyahət edir.

Cümlə inkar formaya gətiriləcəksə, feilin sonuna “not” inkar hissəciyi əlavə edilir:

 • I am not calling him now -mən indi ona zəng etmirəm.
 • Bobo isn’t cooking now -Bobo indi yemək bişirmir.
 • Jennifer isn’t doing the shopping now -Jennifer indi alış-veriş etmir.
 • We aren’t having breakfast now -biz indi səhər yeməyi yemirik.
 • The boys aren’t swimming in the pool now -oğlanlar indi hovuzda üzmürlər.

 

Simple Present Continuous Tense ilə oxşar olan İngilis dilində zamanlar hansılardır?

İngilis dilindən tərcümədə indiki sadə davamedici zaman mənasına gələn Simple Present Continuous Tense

 • İngilis dilində Past Continuous (keçmiş davamedici zaman)
 • İngilis dilində Past Perfect Continuous (keçmiş bitmiş davamedici zaman)

Bu zaman formalarına aid məlumat və cümlə nümunələri aşağıdakı başlıqlar altında verilmişdir.

Present Simple Continuous Tense və Present Perfect Continuous Tense fərqi nədədir?

Present Perfect Continuous Tense yaxın keçmişdə baş verən və təsiri hələ də davam edən hadisələr üçün istifadə edilir. Present Perfect Continuous zaman formasının məqsədi hər hansı bir hadisənin müəyyən müddətdir davam etdiyini göstərmək üçün istifadə edilir: It has been raining – yağış yağırdı və ya It has been raining for 3 days – 3 gün idi ki, yağış yağırdı.

Present Perfect Continuous zaman formasının istifadə halları aşağıdakılardır:

 • Keçmişdə başlayan və gələcəkdə davam edən hadisələr haqqında danışmaq üçün
 • Keçmişdə başlayan və indi sonra çatan, yəni yaxın zamanlarda tamamlanmış və ya bitmiş hadisə haqqında məlumat vermək
 • Zaman haqqında məlumat verilmədiyi hallarda

Present Perfect Continuous Tense formasının iki hissəsi bunlardan ibarətdir: “to be” felinin Present Perfect Tense forması, yəni cümlənin subyektindən asılı olaraq ‘have been’ və ya ‘has been’ və felin indiki zaman forması + “-ing”.

Present Perfect Continuous Tense aid bəzi nümunələr;

 • My hands are very dirty as I have been painting the walls -divarları boyamaqda olduğum üçün mənim əllərim çox çirklidir.
 • They have been trying to contact her -onlar onunla əlaqə qurmağa çalışmaqdadırlar.
 • I have been working for them for the last seven months -son yeddi aydır ki, mən onlar üçün işləməkdəyəm.

Simple Present Continuous Tense və Past Perfect Continuous Tense fərqi nədədir?

Past Perfect Continuous Tense, keçmiş zamanda başlayan və keçmişdəki hər hansı bir zaman nöqtəsinə qədər bir müddət davam edən hadisələri göstərmək üçün istifadə edilir. Məsələn, 5 il əvvəl yeni evə köçənə qədər 7 il idi ki, o evdə yaşayırdıq.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir